intTypePromotion=1

Luận văn: Phân tích hiệu quả của hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ tỉnh Đồng Tháp

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
85
lượt xem
18
download

Luận văn: Phân tích hiệu quả của hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ tỉnh Đồng Tháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phân tích hiệu quả của hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ tỉnh đồng tháp', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Phân tích hiệu quả của hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ tỉnh Đồng Tháp

 1. TRƯ NG I H C C N THƠ KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH LU N VĂN T T NGHI P PHÂN TÍCH HI U QU HO T NG KINH DOANH C A CÁC DOANH NGHI P TRONG LĨNH V C THƯƠNG M I - D CH V T NH NG THÁP Giáo viên hư ng d n: Sinh viên th c hi n: PGS.TS MAI VĂN NAM NGUY N TH THÚY AN MSSV: 4085431 L p: Ngo i thương 2-K34 C n Thơ, 2012
 2. L IC MT ------ ------ Th m thoát g n b n năm trôi qua, em ư c h c t p dư i mái trư ng ih c C n Thơ thân yêu. nơi y ã g n bó v i em bi t bao k ni m, d y d , sư i m và lưu l i trong tâm h n em nhi u tình c m n ng m c a th y cô, b n bè. Kho ng th i gian trên không ph i là quá dài nhưng cũng cho em trang b nh ng ki n th c, kinh nghi m quý báu làm hành trang cho em bư c vào cu c s ng tương lai. L n u tiên làm lu n văn nên em không tránh kh i nh ng khó khăn, b ng nhưng em ã nh n ư c s hư ng d n t n tình c a th y cô Khoa Kinh t - Qu n tr kinh doanh. c bi t em xin g i l i bi t ơn chân thành nh t n th y Mai Văn Nam, th y ã hư ng d n, giúp em r t nhi u và t n tình, t o i u ki n thu n l i em có th hoàn thành t t nh t bài lu n văn. Qua ây, em xin chân thành c m ơn các th y cô Khoa Kinh t - Qu n tr kinh doanh ã d y d , ch b o em trong su t th i gian qua. Cám ơn cha m ã nuôi d y, ng h em, là ch d a v ng ch c nh t em có th t tin hoàn thành bài lu n văn này. Cám ơn b n bè ã luôn sát cánh cùng em, giúp em nh ng lúc khó khăn. Trong quá trình th c hi n lu n văn do ki n th c và th i gian còn h n ch nên lu n văn không th tránh kh i nh ng thi u sót, r t mong s óng góp c a quý th y cô bài lu n ư c hoàn ch nh hơn. Cu i l i, em xin chúc quý th y cô, gia ình, b n bè d i dào s c kh e, thành công trong công vi c và cu c s ng! Trân tr ng. Ngày tháng năm 2012 Sinh viên th c hi n Nguy n Th Thúy An -i-
 3. L I CAM OAN ------ ------ Tôi cam oan r ng tài này là do chính tôi th c hi n, các s li u thu th p và k t qu phân tích trong tài là trung th c, tài không trùng v i b t kỳ tài nghiên c u khoa h c nào. Ngày tháng năm 2012 Sinh viên th c hi n Nguy n Th Thúy An -ii-
 4. NH N XÉT C A GIÁO VIÊN HƯ NG D N ------ ------ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày…tháng…năm 2012 Giáo viên hư ng d n -iii-
 5. NH N XÉT C A GIÁO VIÊN PH N BI N ------ ------ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày…tháng…năm 2012 Giáo viên ph n bi n -iv-
 6. M CL C CHƯƠNG 1: GI I THI U ..................................................................................1 1.1 TV N NGHIÊN C U .........................................................................1 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U ..............................................................................2 1.2.1 M c tiêu chung ..........................................................................................2 1.2.2 M c tiêu c th ...........................................................................................2 1.3 CÂU H I NGHIÊN C U ................................................................................2 1.4 PH M VI NGHIÊN C U ................................................................................3 1.4.1 Gi i h n n i dung ......................................................................................3 1.4.2 Không gian nghiên c u .............................................................................3 1.4.3 Th i gian nghiên c u .................................................................................3 1.4.4 i tư ng nghiên c u ................................................................................3 1.5 LƯ C KH O TÀI LI U..................................................................................3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U..7 2.1 PHƯƠNG PHÁP LU N ...................................................................................7 2.1.1 Cơ s lý lu n chung v DNNVV ................................................................7 2.1.2 Cơ s lý lu n chung v doanh nghi p trong lĩnh v c TM - DV...................8 2.1.3 Khái ni m phân tích ho t ng kinh doanh .............................................. 11 2.1.4 B n ch t hi u qu kinh doanh .................................................................. 12 2.1.5 Các ch tiêu ánh giá hi u qu ho t ng kinh doanh ............................... 12 2.1.6 Nh ng nhân t nh hư ng n hi u qu kinh doanh ................................. 14 2.1.6.1 Y u t th trư ng............................................................................... 14 2.1.6.2 Môi trư ng bên ngoài....................................................................... 15 2.1.6.3 Môi trư ng bên trong ........................................................................ 17 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U.................................................................... 23 2.2.1 Phương pháp thu th p s li u ................................................................... 23 2.2.3 Phương pháp phân tích s li u.................................................................. 24 2.2.3.1 Phương pháp so sánh......................................................................... 24 2.2.3.2 Phương pháp th ng kê mô t ............................................................. 24 2.2.3.3 Phương pháp phân tích t n s ............................................................ 25 2.2.2.4 Mô hình PEST .................................................................................. 25 2.2.3.5 Ma tr n SWOT.................................................................................. 25 CHƯƠNG 3: T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C U............................... 27 -v-
 7. 3.1 GI I THI U V A BÀN NGHIÊN C U .................................................. 27 3.1.1 i u ki n t nhiên ................................................................................... 27 3.1.2 Tài nguyên thiên nhiên ............................................................................. 29 3.1.3 Khái quát v tình hình kinh t - xã h i t nh ng Tháp ............................ 32 3.1.3.1 i u ki n xã h i ................................................................................ 32 3.1.3.2 Tình hình kinh t .............................................................................. 34 3.2 T NG QUAN V CÁC DNNVV T NH NG THÁP ............................. 38 3.2.1 S DNNVV ho t ng kinh doanh t nh ng Tháp............................... 38 3.2.1.1 S lư ng doanh nghi p...................................................................... 38 3.2.1.2 S lư ng doanh nghi p phân lo i theo tiêu chí ngu n v n................. 39 3.2.1.3 S lư ng doanh nghi p phân lo i theo tiêu chí lao ng.................... 40 3.2.1.4 S lư ng doanh nghi p nh và v a phân theo cơ c u ngành.............. 41 3.2.2 Vai trò c a DNNVV t i t nh ng Tháp .................................................. 42 3.3 NH HƯ NG PHÁT TRI N NGÀNH TM- DV 2011-2015 ........................ 43 CHƯƠNG 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N ............................ 45 4.1 PHÂN TÍCH TH C TR NG HI U QU HO T NG KINH DOANH C A CÁC DN NH TRONG LĨNH V C TM - DV T NH NG THÁP ..... 45 4.1.1 Y u t th trư ng ...................................................................................... 45 4.1.1.1 i v i cung ng u vào ................................................................. 45 4.1.1.2 i v i gi i quy t u ra................................................................... 46 4.1.2 K t qu ho t ng kinh doanh c a DN nh và siêu nh trong lĩnh v c thương m i- d ch v t i t nh ng Tháp................................................................ 50 4.1.2.1 K t qu ho t ng kinh doanh c a DN nh và siêu nh trong lĩnh v c DV c a t nh ng Tháp.................................................................................. 50 4.1.2.2 K t qu ho t ng kinh doanh c a DN nh và siêu nh trong lĩnh v c TM c a t nh ng Tháp ................................................................................. 52 4.1.3 Hi u qu tài chính c a DN nh và DN siêu nh trong lĩnh v c TM-DV ... 54 4.1.3.1 Hi u qu tài chính c a DN nh và DN siêu nh trong lĩnh v c DV ... 54 4.1.3.2 Hi u qu tài chính c a DN nh và DN siêu nh trong lĩnh v c TM... 55 4.2 CÁC NHÂN T NH HƯ NG N HI U QU HO T NG KINH DOANH C A CÁC DN TRONG LĨNH V C TM- DV T NH NG THÁP . 58 4.2.1. MÔI TRƯ NG BÊN TRONG ................................................................ 58 -vi-
 8. 4.2.1.1 Ngu n nhân l c ................................................................................ 58 4.2.1.2 V n và cơ c u ngu n v n.................................................................. 60 4.2.1.3 Tình hình u tư vào ho t ng kinh doanh c a các DN ................... 63 4.2.1.4 Công ngh thông tin .......................................................................... 64 4.2.1.5 D ch v h tr .................................................................................. 65 4.2.2 MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI.................................................................. 70 4.2.2.1 Môi trư ng chính tr , pháp lu t.......................................................... 70 4.2.2.2 Môi trư ng kinh t ............................................................................ 72 4.2.2.3 Môi trư ng văn hóa- xã h i............................................................... 73 4.2.2.4 Môi trư ng công ngh ....................................................................... 74 4.3 XU T M T S GI I PHÁP NH M NÂNG CAO HI U QU HO T NG KINH DOANH CHO DNNVV TRONG LĨNH V C TM- DV T NH NG THÁP........................................................................................ 76 4.3.1 Cơ s ra gi i pháp................................................................................ 76 4.3.1.1 i m m nh ....................................................................................... 77 4.3.1.2 i m y u .......................................................................................... 77 4.3.1.3 Cơ h i ............................................................................................... 77 4.3.1.4 Thách th c ........................................................................................ 77 4.3.1.5 Phân tích SWOT ............................................................................... 78 4.3.2 M t s gi i pháp....................................................................................... 80 4.3.2.1 M r ng kh năng ti p c n v n ........................................................ 80 4.3.2.2 Nâng cao trình ngu n nhân l c..................................................... 80 4.3.2.3 Gi i pháp v m t b ng s n xu t......................................................... 81 4.3.2.5 Tăng cư ng kh năng liên k t ........................................................... 82 4.3.2.6 Xây d ng thương hi u....................................................................... 83 4.3.2.7 Nâng cao ch t lư ng d ch v h tr ................................................... 84 CHƯƠNG 5: K T LU N VÀ KI N NGH ...................................................... 85 5.1 K T LU N..................................................................................................... 85 5.2 KI N NGH .................................................................................................... 85 5.2.1 i v i các Cơ quan, S , Ban Ngành trên a bàn t nh ng Tháp ......... 86 5.2.3 i v i các DNNVV ho t ng trong lĩnh v c TM- DV ......................... 86 5.2.4 i v i DN cung c p d ch v h tr ........................................................ 87 - - vii
 9. DANH M C B NG B ng 2.1: B NG PHÂN LO I DNNVV ................................................................8 B ng 3.1: ƠN V HÀNH CHÍNH T NH NG THÁP ..................................... 28 B ng 3.2: DÂN S TRUNG BÌNH 2010 PHÂN THEO HUY N, TH , THÀNH PH THU C T NH ............................................................................................ 33 B ng 3.3:LAO NG LÀM VI C TRONG CÁC NGÀNH KINH T ................ 34 B ng 3.4: T NG S N PH M TRÊN A BÀN THEO GIÁ SO SÁNH PHÂN THEO KHU V C KINH T (GIÁ 1994) ............................................................. 35 B ng 3.5: S LƯ NG VÀ T L DNNVV C A T NH NG THÁP GIAI O N 2008- 2010................................................................................................ 39 B ng 3.6: S LƯ NG VÀ T L DOANH NGHI P GIAI O N 2008-2010 PHÂN THEO TIÊU CHÍ NGU N V N....................................................................................... 40 B ng 3.7: S LƯ NG VÀ T L DOANH NGHI P GIAI O N 2008-2010 PHÂN THEO TIÊU CHÍ LAO NG .......................................................................................... 40 B ng 3.8: S LƯ NG VÀ T L DOANH NGHI P GIAI O N 2008-2010 THEO CƠ C U NGÀNH .............................................................................................................. 41 B ng 4.1: NGU N CUNG NG U VÀO CHO DN........................................ 45 B ng 4.2 TH TRƯ NG TIÊU TH C A DN NH VÀ SIÊU NH TRONG LĨNH V C TM- DV T NH NG THÁP ....................................................... 46 B ng 4.3:TÌNH HÌNH M R NG TH TRƯ NG TIÊU TH C A DN ............ 47 B ng 4.4: TÌNH HÌNH XÚC TI N THƯƠNG M I C A CÁC DN .................... 48 B ng 4.5: M C HO T NG THƯƠNG HI U .......................................... 49 B ng 4.6: K T QU H KD C A DN NH TRONG LĨNH V C DV TRONG NĂM 2010, 2011 .................................................................................................. 50 B ng 4.7: K T QU H KD C A DN NH TRONG LĨNH V C DV ............... 51 B ng 4.8: K T QU H KD C A DN NH TRONG LĨNH V C TM TRONG NĂM 2011 ............................................................................................................ 53 B ng 4.9 HI U QU TÀI CHÍNH C A DN NH VÀ DN SIÊU NH TRONG LĨNH V C DV..................................................................................................... 55 B ng 4.10 HI U QU TÀI CHÍNH C A DN NH VÀ DN SIÊU NH TRONG LĨNH V C TM ...................................................................................... 56 - - viii
 10. B ng 4.11: S LAO NG C A DN .................................................................. 58 B ng 4.12: TRÌNH H C V N C A NGƯ I LÃNH O CAO NH T ...... 59 B ng 4.13: TRÌNH NGƯ I LAO NG....................................................... 60 B ng 4.14 QUY MÔ V N C A CÁC DN TRONG LĨNH V C TM- DV.......... 61 B ng 4.15: CƠ C U NGU N V N C A DN TM-DV........................................ 62 B ng 4.16: TÌNH HÌNH U TƯ VÀO HO T NG C A CÁC DN NĂM 2011, D KI N 2012 ........................................................................................... 64 B ng 4.17: S MÁY VI TÍNH TRONG DOANH NGHI P ................................. 65 B ng 4.18: CH T LƯ NG DVHT C A KHU V C TƯ NHÂN VÀ NHÀ NƯ C .................................................................................................................. 69 -ix-
 11. DANH M C HÌNH HÌNH 3.1: B N HÀNH CHÍNH T NH NG THÁP................................... 27 HÌNH 3.2: CH S PHÁT TRI N GDP QUA CÁC NĂM 2007, 2008, 2009, 2010 ...................................................................................................................... 35 HÌNH 3.3: CƠ C U KINH T QUA BA NĂM 2008, 2009, 2010........................ 37 Hình 4.1: M C LIÊN K T V I NHÀ S N XU T C A DN ....................... 46 Hình 4.2: K T QU H KD C A DN NH TRONG LĨNH V C DV TRONG NĂM 2010, 2011 .................................................................................................. 50 Hình 4.3: K T QU H KD C A DN NH TRONG LĨNH V C DV TRONG HAI NĂM 2010, 2011 .......................................................................................... 52 Hình 4.4: K T QU H KD C A DN NH TRONG LĨNH V C TM TRONG HAI NĂM 2010, 2011 .......................................................................................... 52 Hình 4.5 K T QU HO T NG KINH DOANH C A DN SIÊU NH TRONG LĨNH V C TM C A T NH NG THÁP ........................................... 53 Hình 4.6 K T QU KINH DOANH DN NH DV VÀ DN NH TM.................. 54 Hình 4.7 HI U QU TÀI CHÍNH GI A DN NH TM VÀ DN NH DV ........ 57 Hình 4.8: TÌNH HÌNH S D NG INTERNET VÀO S N XU T KINH DOANH................................................................................................................ 65 Hình 4.9: KH NĂNG TI P C N DV H TR M T B NG C A DN ............ 66 Hình 4.10: LÝ DO CHƯA TI P C N DVHT C A NHÀ NƯ C........................ 67 Hình 4.11 KH NĂNG TI P C N DVHT C A CÁC DN .................................. 67 Hình 4.12 : CH T LƯ NG C A CÁC LO I DVHT TƯ NHÂN ....................... 69 Hình 4.13: M C NH HƯ NG C A DVHT T I HO T NG KINH DOANH................................................................................................................ 70 -x-
 12. DANH SÁCH CÁC T VI T T T 1. DN: Doanh nghi p 2. DNNVV: Doanh nghi p nh và v a 3. TM-DV: Thương m i - D ch v 4. BSCL: ng b ng sông C u Long 5. DVHT: D ch v h tr 6. CBA: Cost benifit analysis :phân tích chi phí l i ích 7. SWOT: Strenghs ( i m m nh), Weaknesses ( i m y u), Opportunities (Cơ h i) và Threats ( Nguy cơ) 8. Tp: Thành ph 9. ROA: Return on assets (l i nhu n/t ng tài s n) 10. ROE: Return on equity (l i nhu n/v n ch s h u) 11. ROS: Return on sales (l i nhu n/doanh thu) 12. WTO: World Trade Organization (t ch c thương m i th gi i) 13. PEST: Politics (Chính tr ) , Economics (kinh t ), Socio- Cultural( xã h i-văn hóa) và Technology (công ngh ). 14. GDP: Gross Domestic Products (t ng s n ph m qu c n i) 15. KH :K ho ch 16. DNTN: Doanh nghi p tư nhân 17. DNNN: Doanh nghi p nhà nư c 18. CNH-H H:Công nghi p hóa- hi n i hóa 19. ISO: International Organization for Standardization-T ch c Qu c t v tiêu chu n hoá 20. HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point-h th ng phân tích m i nguy và ki m soát i m t i h n 21. GMP: Good Manufacturing Practices -Th c hành s n xu t t t 22. H KD: Ho t ng kinh doanh 23. LN: L i nhu n 24. VCSH: V n ch s h u 25. TB: Trung bình 26. TNDN: thu nh p doang nghi p 27. GTGT: Giá tr gia tăng -xi-
 13. 28. TNHH: Trách nhi m h u h n 29. UBND: y ban nhân dân 30. VND: Vi t Nam ng 31. USD: United States dollar- ô la M - - xii
 14. - - 13
 15. TÓM T T tài "Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a các DN trong lĩnh v c thương m i - d ch v t nh ng Tháp". ư c th c hi n năm 2012 là k t qu i u tra th c t các DN TM-DV c a t nh ng Tháp v i m c ích phân tích th tr ng ho t ng kinh doanh c a các doanh nghi p trong lĩnh v c TM-DV T nh ng Tháp và các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng kinh doanh qua ó ra gi i pháp. tài t p trung phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a các doanh nghi p TM-DV T nh ng Tháp. Tác gi s d ng phương pháp: th ng kê mô t so sánh. và s d ng các t s tài chính ROA, ROE, ROS. Ngoài ra tác gi còn phân tích môi trư ng bên trong doanh nghi p như: ngu n nhân l c, v n và cơ c u ngu n v n, Tình hình u tư vào ho t ng kinh doanh c a các DN TM-DV, công ngh và ti p c n DVHT th y rõ hi u qu H KD c a các DN TM-DV ng Tháp rong th i gian qua. Bên c nh ó, tác gi còn phân tích các y u t bên ngoài tác ng n hi u qu H KD b ng phương pháp PEST: Politics (Chính tr ) , Economics (kinh t ), Socio- Cultural( xã h i-văn hóa) và Technology (công ngh ) K t qu i u tra cho th y: K t qu i u tra ho t ng kinh doanh c a các DN nh tương i nhưng chưa cao và không ng u gi a các DN, k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p DV tương i cao hơn c a DN thương m i, (2) Hi u qu tài chính chưa cao và hi u qu tài chính c a doanh nghi p DV cao hơn c a DN TM (3) Các y u t nh hư ng n hi u qu ho t ng kinh doanh : ch t lư ng ngu n nhân l c còn y u kém, các DN chưa chú tr ng n ho t ng thương hi u, ngu n l c tài chính còn y u, chưa chú tr ng marketing qu ng bá, khó ti p c n các DVHT như tín d ng, m r ng m t b ng s n xu t... Cu i cùng d a trên cơ s phân tích SWOT ra gi i pháp giúp các DN trong lĩnh v c TM-DV c a T nh ng Tháp nh m nâng cao hi u qu H KD -xiii-
 16. CHƯƠNG 1 GI I THI U 1.1. TV N NGHIÊN C U Ho t ng kinh doanh c a các doanh nghi p nói chung và doanh nghi p v a và nh nói riêng ngày càng óng vai trò quan tr ng i v i quá trình phát tri n n n kinh t nư c ta, c bi t trong giai o n hi n nay. Sau 25 năm th c hi n công cu c im i t nư c, các doanh nghi p v a và nh Vi t Nam ã có bư c phát tri n m nh v i s lư ng tăng r t nhanh, góp ph n quan tr ng vào vi c thúc y tăng trư ng kinh t , t o vi c làm, làm cho n n kinh t năng ng và hi u qu hơn, t ng bư c nâng cao thu nh p, c i thi n i s ng nhân dân. Tuy nhiên, do xu t phát t quy mô nh , ngu n v n và lao ng h n ch , năng l c c nh tranh y u,.... nên các doanh nghi p v a và nh g p nhi u thi t thòi hơn so v i các doanh nghi p l n c a Vi t Nam cũng như các doanh nghi p nư c ngoài. ng Tháp là m t t nh thu c BSCL, là nơi có nhi u ti m năng v ngu n nguyên li u, t p trung các cơ s ào t o, các c m các khu công nghi p th xã Cao Lãnh và th xã Sa éc v i hàng trăm doanh nghi p ang ho t ng gi i quy t ư c hàng ngàn vi c làm cho t nh mà h u h t các doanh nghi p t nh u là các DN nh nên s phát tri n DN nh l i càng ư c s quan tâm c a nhà nư c và các c p chính quy n a phương. Tuy nhiên, trong th i gian qua, s phát tri n và ho t ng c a DN nh ng Tháp còn g p nhi u khó khăn và chưa phát huy ư c h t nh ng ti m năng c a mình. M t trong nh ng nguyên nhân c a s khó khăn xu t phát t chính s y u kém c a các DN nh như: chưa có ho ch nh chi n lư c kinh doanh, v n, marketing h n h p, thương hi u, trình k năng trong qu n tr doanh nghi p… ng trư c nh ng cơ h i và thách th c ó các doanh nghi p c a T nh ph i không ng ng hoàn thi n, nâng cao ho t ng kinh doanh c a mình, ng th i ph i có nh ng chi n lư c kinh doanh thích ng cho m i giai o n phát tri n. Mu n làm ư c i u ó doanh nghi p ph i luôn phân tích và ánh giá l i tình hình ho t ng kinh doanh c a mình m i kỳ ho t ng, cũng như t ánh giá l i các ưu i m, khuy t i m phát huy các th m nh và kh c ph c nh ng i m y u, nh ng m t còn h n ch c a mình. Có 1
 17. như th doanh nghi p m i ng v ng và phát tri n trong môi trư ng c nh tranh gay ng t, kh c li t trong nư c và qu c t hi n nay. Vì v y tôi ã ch n tài "Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a các DN trong lĩnh v c thương m i - d ch v t nh ng Tháp" làm tài lu n văn t t nghi p. 1.2. M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1. M c tiêu chung Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh và các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng kinh doanh c a các DN trong lĩnh v c thương m i - d ch v ng Tháp, trên cơ s ó ra các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a các DN trong lĩnh v c thương m i - d ch v t i ng Tháp. 1.2.2. M c tiêu c th M c tiêu 1: Phân tích th c tr ng, hi u qu ho t ng kinh doanh các DN trong lĩnh v c thương m i - d ch v ng Tháp. M c tiêu 2: Phân tích các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng kinh doanh c a các DN trong lĩnh v c thương m i - d ch v ng Tháp. M c tiêu 3: xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a các doanh nghi p trong lĩnh v c thương m i - d ch v ng Tháp. 1.3. CÂU H I NGHIÊN C U Câu h i 1: Tình hình ho t ng kinh doanh c a các doanh nghi p thương m i - d ch v trong th i gian qua như th nào? Doanh thu, chi phí, l i nhu n ra sao? Hi u qu th nào ? Câu h i 2: Nh ng y u t nào nh hư ng n hi u qu ho t ng kinh doanh c a các DN nh trong lĩnh v c thương m i - d ch v ? Câu h i 3: Nh ng y u t ó có nh hư ng như th nào i v i hi u qu ho t ng kinh doanh c a các DN trong lĩnh v c thương m i - d ch v ? Câu h i 4: Nh ng chi n lư c kinh doanh nào ư c ưa ra nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a các DN trong lĩnh v c thương m i - d ch v trong tương lai? 1.4. PH M VI NGHIÊN C U 1.4.1. Gi i h n n i dung 2
 18. tài t p trung phân tích, ánh giá hi u qu ho t ng kinh doanh c a các DN nh trong lĩnh v c thương m i - d ch v ng Tháp trong th i gian qua; ánh giá các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng kinh doanh c a DN nh trong lĩnh v c thương m i - d ch v t nh ng Tháp tài không i sâu vào phân tích t ng doanh nghi p c th mà i vào phân tích trên t ng th các DN trên a bàn t nh ng Tháp. 1.4.2. Không gian nghiên c u tài t p trung nghiên c u phân tích nh hư ng c a DVHT n hi u qu ho t ng kinh doanh và năng l c c nh tranh c a các DN nh trong lĩnh v c thương m i - d ch v t nh ng Tháp . 1.4.3. Th i gian nghiên c u T tháng 1/2012 n 5/2012 1.4.4. i tư ng nghiên c u i tư ng nghiên c u c a tài là các DN TM-DV ho t ng t i ng Tháp 1.5. LƯ C KH O TÀI LI U CÓ LIÊN QUAN TÀI NGHIÊN C U Nguy n c Tr ng (2009), "Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a các doanh nghi p v a và nh ng b ng Sông C u Long", lu n văn t t nghi p th c sĩ, khoa Kinh t & Qu n tr kinh doanh, trư ng i h c C n Thơ. tài t p trung phân tích hi u qu và các nhân t nh hư ng ho t ng kinh doanh c a các DNVVN BSCL. Các phương pháp ư c s d ng trong tài là phương pháp th ng kê mô t và phân tích h i quy phân tích s li u. K t qu nghiên c u cho th y các DNVVN BSCL ho t ng kinh doanh còn y u kém và hi u qu chưa cao, chưa tương x ng v i ti m năng c a khu v c, ng th i tác gi cũng ra m t s gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a các DNVVN Ph m Th Kim Anh (2010), "Phân tích các y u t nh hư ng n hi u qu ho t ng kinh doanh c a các doanh nghi p nh thu c lĩnh v c thương m i - d ch v trên a bàn Thành ph C n Thơ", lu n văn i h c, trư ng i h c C n Thơ. M c tiêu c a tài ch y u phân tích các y u t nh hư ng hi u qu ho t ng kinh doanh c a các DN nh trong lĩnh v c thương m i-d ch v C n Thơ. tài s d ng phương pháp phân tích phân bi t và h i quy phân 3
 19. tích các y u t nh hư ng. K t qu nghiên c u cho th y hi u qu ho t ng c a các DN trong lĩnh v c thương m i - d ch v C n Thơ ph thu c ch y u vào t ng s lao ng, ngu n v n, ào t o nhân l c, tham gia hi p h i, trình h c v n c a ch DN, u tư thi t b công ngh hi n i và m r ng th trư ng. Nguy n Qu c Nghi, Mai Văn Nam, (2011), "Các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng kinh doanh c a các doanh nghi p v a và nh thành ph C n Thơ", T p chí khoa h c, Bài báo nêu lên: (1) Phân tích th c tr ng ho t ng s n xu t kinh doanh c a DNNVV Tp. C n Thơ; (2) Xác nh các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a DNNVV Tp. C n Thơ. Phương pháp nghiên c u: Nghiên c u này s d ng ph n m m SPSS h tr phân tích s li u. Phương pháp th ng kê mô t v i các ch tiêu như s trung bình, t l , t n su t, l ch chu n ư c s d ng phân tích th c tr ng ho t ng s n xu t kinh doanh c a DNNVV, phân tích h i qui tuy n tính a bi n ư c s d ng xác nh các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng c a DN NVV Tp. C n Thơ.Tóm l i, k t qu nghiên c u ch ra r ng bên c nh s tác ng t môi trư ng bên trong doanh nghi p thì m c ư c nh n h tr t phía nhà nư c cũng là m t nhân t h t s c quan tr ng nh hư ng n hi u qu ho t ng kinh doanh c a DNNVV C n Thơ. Do ó, v n thi t y u hi n nay chính là làm th nào tăng cư ng kh năng ti p c n các chính sách h tr c a nhà nư c cho các DNNVV C n Thơ, t ó y m nh ư c hi u qu trong công tác h tr DNNVV c a nhà nư c. Võ Tu n Ng c ,(2008) ,"Gi i pháp phát tri n các d ch v h tr các DN nh thành ph C n Thơ". Tác gi ã nghiên c u nh m phân tích các y u t tác ng nm c áp d ng các d ch v h tr phát tri n DN nh trên a bàn thành ph C n Thơ. T ó xu t ra các gi i pháp phát tri n d ch v h tr cho các doanh nghi p v a và nh . Tác gi ã s d ng các phương pháp th ng kê, phân tích nhân t và h i quy tương quan, CBA phân tích. Lê Th Di u Hi n, (2011), "Phân tích th c tr ng ti p c n d ch v h tr kinh doanh c a các DN nh lĩnh v c Thương m i- d ch v trên a bàn Thành ph C n Thơ ",lu n văn Th c sĩ , M c tiêu c a tài là (1) Phân tích th c tr ng và kh năng ti p c n d ch v h tr c a các DN nh lĩnh v c Thương m i d ch v thành ph C n Thơ, (2) Phân tích nh hư ng c a các d ch v h tr n n 4
 20. hi u qu ho t ng kinh doanh c a các DN nh lĩnh v c thương m i d ch v thành ph C n Thơ, (3) xu t m t s gi i pháp nh m phát tri n các d ch v h tr cho DN nh lĩnh v c thương m i d ch v , góp ph n tăng kh năng ti p c n và nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a DN nh lĩnh v c Thương m i –d ch v . tài s d ng phương pháp so sánh, th ng kê mô t , phân tích h i quy, phân tích phân bi t, phân tích nhân t và phân tích SWOT. K t qu nghiên c u cho th y có 4 nhân t nh hư ng n kh năng áp ng v ch t lư ng d ch v h tr ó là s nhi t tình c a nhân viên, s phù h p c a d ch v cung c p, phương ti n h u hình và giá c d ch v . Hi n nay các DN nh lĩnh v c Thương m i d ch v khó ti p c n chính sách h tr , c bi t là vi c ti p c n các ngu n tín d ng. Bên c nh ó, tài cũng nêu lên r ng, quy mô doanh nghi p, lo i hình doanh nghi p, nhân t thông tin, năng l c c nh tranh, trình h c v n qu n lý doanh nghi p có tác ng n quy t nh s d ng d ch v h tr . M c ti p c n các chính sách h tr và vi c s d ng các d ch v h tr bên ngoài có nh hư ng l n n hi u qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, tuy nhiên k t qu nghiên c u cho th y các DN nh lĩnh v c thương m i d ch v TP.C n Thơ v n g p nhi u khó khăn trong vi c ti p c n các d ch v h tr và gây nh hư ng n hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Nguy n Th Thúy Loan(2011), "Phân tích nh hư ng c a DVHT n hi u qu ho t ng kinh doanh c a DN nh trong lĩnh v c công nghi p thành ph C n Thơ", tác gi ã nghiên c u nh hư ng c a các lo i hình DVHT n hi u qu ho t ng kinh doanh c a DN nh , phương pháp s d ng th ng kê mô t , t n s , dùng ki m nh T th y rõ nh hư ng c a DVHT n hi u qu ho t ng kinh doanh, dùng mô hình phân tích phân bi t và h i quy th y ư c nh ng nhân t nh hư ng n k t qu ho t ng kinh doanh, dùng SWOT ra gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Lê T n L c (2011), "Phân tích các y u t nh hư ng n năng l c c nh tranh c a các DN nh trong lĩnh v c TM-DV trên a bàn thành ph C n Thơ", (1) tài s d ng phương pháp th ng kê mô t , so sánh t n s phân tích ánh giá v tình hình ho t ng kinh doanh c a các DN nh C n Thơ,(2) Dùng mô hình h i quy , phân tích phân bi t, ki m nh T-Test và phân tích tác ng c a các y u t môi trư ng nh hư ng n năng l c c nh tranh, (3) Dùng 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2