intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đặc tính điện hóa của Atorvastatin, Fenofibrat và ứng dụng trong phân tích

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
7
lượt xem
0
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đặc tính điện hóa của Atorvastatin, Fenofibrat và ứng dụng trong phân tích

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Phần nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Tổng quan. Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả và thảo luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đặc tính điện hóa của Atorvastatin, Fenofibrat và ứng dụng trong phân tích

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ---------------------<br /> <br /> ĐẶNG MINH HƢƠNG GIANG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH ĐIỆN HÓA CỦA ATORVASTATIN,<br /> FENOFIBRAT VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2016<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ---------------------<br /> <br /> ĐẶNG MINH HƢƠNG GIANG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH ĐIỆN HÓA CỦA ATORVASTATIN,<br /> FENOFIBRAT VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH<br /> <br /> Chuyên ngành: Hóa môi trƣờng<br /> Mã số: 60440118<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> Giaoo viên hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Thị Kim Thƣờng<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn TS. Nguyễn Thị Kim Thường đã giao đề tài và<br /> tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy, cô thuộc Bộ môn Hóa Phân tích Khoa Hóa học trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG HN đã truyền đạt cho<br /> tôi những kiến thức vô cùng quý báu trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại<br /> khoa.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc với bố, mẹ, gia đình và các<br /> bạn đã động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin cảm ơn đề tài QG 15.14 của Đại học Quốc gia Hà nội đã hỗ trợ kinh<br /> phí cho chúng tôi thực hiện nghiên cứu này.<br /> <br /> Hà Nội, ngày tháng<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> I<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN.....................................................................................3<br /> 1.1. GIỚI THIỆU VỀ CHẤT NGHIÊN CỨU ATORVASTATIN ......................3<br /> 1.1.1. Cấu tạo của atorvastatin .................................................................................3<br /> 1.1.2. Dƣợc lực học và động học của Atorvastatin .................................................4<br /> Dược lực học ............................................................................................................4<br /> Dược động học .........................................................................................................4<br /> 1.2. GIỚI THIỆU VỀ CHẤT NGHIÊN CỨU FENOFIBRAT .............................4<br /> 1.2.1. Cấu tạo của fenofibrat ....................................................................................4<br /> 1.2.2. Dƣợc lực học và động lực học của Fenofibrat ..............................................5<br /> Dược lực học ............................................................................................................5<br /> Dược động học .........................................................................................................5<br /> 1.3. CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ATORVASTATIN, FENOFIBRAT....5<br /> 1.3.1. Các phƣơng pháp xác định atorvastin ..........................................................6<br /> Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC).....................................................6<br /> Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử ................................................................6<br /> Phương pháp von-ampe ...........................................................................................6<br /> 1.3.2. Các phƣơng pháp xác định fenofibrat ..........................................................7<br /> Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử ................................................................7<br /> Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) ....................................................7<br /> Phương pháp cực phổ và von-ampe hòa tan ............................................................8<br /> 1.4. GIỚI THIỆU PHƢƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN HẤP PHỤ ..........9<br /> 1.4.1. Nguyên tắc của phƣơng pháp von-ampe hoà tan hấp phụ (AdSV) ............9<br /> 1.4.2. Các kỹ thuật ghi đƣờng von-ampe hòa tan hấp phụ. ................................11<br /> Kỹ thuật von-ampe xung vi phân (DP) ..................................................................11<br /> <br /> II<br /> <br /> Kỹ thuật sóng vuông ..............................................................................................12<br /> CHƢƠNG II: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......... ERROR!<br /> BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 2.1. Nội dung nghiên cứu ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Thiết bị, dụng cụ, hóa chất .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Thiết bị ......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Dụng cụ ........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Hóa chất ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.4. Chuẩn bị dung dịch ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Pha dung dịch......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Pha dung dịch gốc atorvastatin và fenofibrat ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Xử lý mẫu .............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Quy trình tiến hành phân tích mẫu thuốc atovastatinError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.3.2. Quy trình xử lý mẫu huyết tương xác định atorvastatin.Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 2.3.3. Quy trình tiến hành phân tích mẫu thuốc hỗn hợp atorvastatin và fenofibrat.<br /> ............................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬNERROR!<br /> <br /> BOOKMARK<br /> <br /> NOT<br /> <br /> DEFINED.<br /> 3.1. NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH ĐỊNH LƢỢNG ATORVASTATIN TRONG<br /> MẪU THUỐC BẰNG PHƢƠNG PHÁP VON-AMPE.ERROR! BOOKMARK<br /> NOT DEFINED.<br /> 3.1.1. Khảo sát các điều kiện cơ bản xác định atorvastatinError! Bookmark not<br /> defined.<br /> Nghiên cứu đặc tính điện hóa của atorvastatin ...... Error! Bookmark not defined.<br /> Khảo sát ảnh hưởng của pH ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Khảo sát ảnh hưởng thế hấp phụ ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> Khảo sát ảnh hưởng của thời gian hấp phụ............ Error! Bookmark not defined.<br /> Khảo sát thời gian cân bằng ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ quét thế ................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> III<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản