intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đặc tính điện hóa của Fenofibrat và ứng dụng trong phân tích

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
10
lượt xem
1
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đặc tính điện hóa của Fenofibrat và ứng dụng trong phân tích

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Phần nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Tổng quan. Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả và thảo luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đặc tính điện hóa của Fenofibrat và ứng dụng trong phân tích

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ---------------------<br /> <br /> ĐỖ THỊ KIM DUNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH ĐIỆN HÓA CỦA FENOFIBRAT<br /> VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ---------------------<br /> <br /> ĐỖ THỊ KIM DUNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH ĐIỆN HÓA CỦA FENOFIBRAT<br /> VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH<br /> Chuyên ngành: Hóa phân tích<br /> Mã số: 60440118<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. NGUYỄN THỊ KIM THƢỜNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Thị Kim Thường<br /> đã giao đề tài, nhiệt tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp tôi thực hiện<br /> luận văn này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô trong bộ môn Hóa Phân Tích nói riêng và<br /> trong khoa Hóa Học nói chung đã dạy dỗ, chỉ bảo và động viên tôi trong suốt thời gian tôi<br /> học tập tại trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.<br /> Tôi xin cảm ơn đề tài mã số GG.15.14 của Đại Học Quốc Gia Hà Nội đã tài trợ kinh<br /> phí để tôi thực hiện thành công luận văn này.<br /> Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình, các bạn sinh viên, học viên của Bộ môn Hóa<br /> phân tích đã luôn động viên tinh thần, cổ vũ, tận tình giúp đỡ tôi trong thời gian học tập và<br /> thực hiện luận văn này.<br /> Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2016<br /> Học viên<br /> <br /> Đỗ Thị Kim Dung<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.1. Giới thiệu về chất nghiên cứu fenofibrat<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.1.1. Cấu tạo của fenofibrat<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.1.2. Dược lực học và động học của fenofibrat<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.2. Các phương pháp xác định fenofibrat<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.2.1. Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.2.2. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.2.3. Phương pháp von - ampe hòa tan<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.3. Giới thiệu về phương pháp von - ampe hòa tan hấp phụ<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.3.1. Nguyên tắc của phương pháp von - ampe hòa tan hấ p phu ̣<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.3.2. Các kỹ thuật ghi đo tín hiệu hoà tan chất cần phân tích<br /> <br /> 13<br /> <br /> CHƢƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 15<br /> <br /> 2.1. Nội dung nghiên cứu<br /> <br /> 15<br /> <br /> 2.1.1. Mục tiêu nghiên cứu<br /> <br /> 15<br /> <br /> 2.1.2. Nội dung nghiên cứu<br /> <br /> 15<br /> <br /> 2.2. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 15<br /> <br /> 2.2.1. Tiến trình thí nghiệm theo phương pháp CV<br /> <br /> 15<br /> <br /> 2.2.2. Tiến trình thí nghiệm theo phương pháp DP - AdSV<br /> <br /> 16<br /> <br /> 2.2.3. Xử lý mẫu<br /> <br /> 17<br /> <br /> 2.3. Trang thiết bị và hóa chất<br /> <br /> 18<br /> <br /> 2.3.1. Các dụng cụ và thiết bị được sử dụng<br /> <br /> 18<br /> <br /> 2.3.2. Hóa chất<br /> <br /> 19<br /> <br /> 2.3.3. Chuẩn bị các dung dịch hóa chất<br /> <br /> 20<br /> <br /> 2.4. Các thông số đánh giá độ tin cậy của phương pháp phân tích<br /> <br /> 21<br /> <br /> 2.4.1. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ)<br /> <br /> 21<br /> <br /> 2.4.2. Độ chụm (độ lặp lại) của phương pháp<br /> <br /> 22<br /> <br /> 2.4.3. Độ đúng (độ thu hồi) của phương pháp<br /> <br /> 23<br /> <br /> CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN<br /> <br /> 24<br /> <br /> 3.1. Khảo sát các đặc tính điện hóa của fenofibrat bằng phương pháp von ampe vòng (CV)<br /> <br /> 24<br /> <br /> 3.2. Tối ưu hóa các điều kiện xác định fenofibrat<br /> <br /> 26<br /> <br /> 3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của pH<br /> <br /> 26<br /> <br /> 3.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian hấp phụ<br /> <br /> 28<br /> <br /> 3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của thế hấp phụ<br /> <br /> 30<br /> <br /> 3.2.4. Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ quét thế<br /> <br /> 31<br /> <br /> 3.3. Đánh giá phương pháp phân tích<br /> <br /> 33<br /> <br /> 3.3.1. Xây dựng đường chuẩn xác định fenofibrat<br /> <br /> 33<br /> <br /> 3.3.2. Đánh giá độ lặp lại của phương pháp<br /> <br /> 34<br /> <br /> 3.4. Áp dụng phân tích một số mẫu thuốc trên thị trường<br /> <br /> 35<br /> <br /> 3.5. Xác định fenofibrat trong mẫu huyết tương<br /> <br /> 37<br /> <br /> 3.5.1. Quy trình xử lý mẫu huyết tương<br /> <br /> 37<br /> <br /> 3.5.2. Xây dựng đường chuẩn xác định fenofibrat trong nền mẫu huyết tương<br /> <br /> 40<br /> <br /> 3.5.3. Đánh giá độ lặp lại của phương pháp<br /> <br /> 42<br /> <br /> 3.5.4. Đánh giá độ thu hồi của phương pháp.<br /> <br /> 43<br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> 44<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 45<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản