intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý NSNN trên địa bàn thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Chia sẻ: Vương Tuấn Cảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

55
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn đã khái quát một số khái niệm, vai trò và những vấn đề cơ bản cơ sở lý luận về NSNN như bản chất, chức năng, vai trò cơ cấu, quản lý nhà nước về NSNN; đi sâu phân tích thực trạng về quản lý NSNN từ năm 2009 đến năm 2011 của thành phố Hòa Bình để rút ra những kết quả đạt được và những hạn chế để đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý NSNN trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý NSNN trên địa bàn thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

TRẦN THỊ KIM XUÂN<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------<br /> <br /> TRẦN THỊ KIM XUÂN<br /> <br /> PHÂN TÍCH, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NSNN TRÊN ĐỊA BÀN<br /> THÀNH PHỐ HÒA BÌNH, TỈNH HÒA BÌNH<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> KHÓA CH2010B<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. NGUYỄN ĐẠI THẮNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Trong quá trình làm luận văn em đã thực sự dành nhiều thời gian cho<br /> việc tìm kiếm cơ sở lý luận, thu thập dữ liệu cũng như vận dụng kiến thức để<br /> Phân tích, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý NSNN trên địa<br /> bàn thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.<br /> Em xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là<br /> trung thực và chưa được công bố ở bất kỳ dạng nào.<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> Trần Thị Kim Xuân<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................... 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ........................................................................................... 2<br /> 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu............................................................................ 2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 2<br /> 5. Những đóng góp của của luận văn ....................................................................... 2<br /> 6. Kết cấu của luận văn ............................................................................................................2<br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN<br /> LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ..........................................................................................4<br /> 1.1. Tổng quan về ngân sách nhà nước .................................................................... 4<br /> 1.1.1. Khái niệm ngân sách nhà nước ...................................................................... 4<br /> 1.1.2. Bản chất ngân sách nhà nước ......................................................................... 6<br /> 1.1.3. Cơ cấu ngân sách nhà nước............................................................................ 8<br /> 1.1.4. Chức năng của ngân sách nhà nước................................................................ 9<br /> 1.1.5. Vai trò của Ngân sách nhà nước..................................................................... 9<br /> 1.2. Tổ chức hệ thống Ngân sách nhà nước Việt Nam ........................................... 16<br /> 1.2.1 Hệ thống ngân sách nhà nhà nước Việt Nam ................................................. 16<br /> 1.2.2. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước .......................................................... 18<br /> 1.3. Quản lý Ngân sách nhà nước cấp địa phương ................................................. 22<br /> 1.3.1. Nguyên tắc quản lý Ngân sách nhà nước...................................................... 22<br /> 1.3.2. Nội dung quản lý Ngân sách nhà nước ......................................................... 23<br /> 1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và nhân tố ảnh hưởng đến quản lý Ngân sách<br /> nhà nước................................................................................................................ 29<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ<br /> NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH ........................................ 40<br /> 2.1 Giới thiệu tổng quan về thành phố Hòa Bình ................................................... 40<br /> 2.1.1 Tổ chức hành chính và đặc điểm dân cư ....................................................... 40<br /> 2.1.2 Đặc điểm địa hình và điều kiện tự nhiên ....................................................... 41<br /> 2.1.3 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian qua ......... 42<br /> <br /> ii<br /> <br /> 2.2 Kết quả thực hiện Ngân sách nhà nước của thành phố Hòa Bình năm 2009,<br /> 2010, 2011............................................................................................................. 45<br /> 2.2.1 Đánh giá tổng quát tình hình thực hiện Ngân sách nhà nước ......................... 45<br /> 2.2.2 Phân tích kết quả thực hiện thu NSNN .......................................................... 48<br /> 2.2.3 Phân tích kết quả thực hiện chi NSNN ......................................................... 51<br /> 2.3. Phân tích thực trạng công tác quản lý NSNN của thành phố Hòa Bình............ 53<br /> 2.3.1 Phân tích công tác lập dự toán NSNN ........................................................... 53<br /> 2.3.2 Phân tích công tác chấp hành NSNN............................................................. 60<br /> 2.3.3 Phân tích công tác kế toán, quyết toán, thanh tra, kiểm tra và công khai tài<br /> chính ..................................................................................................................... 73<br /> 2.3.4 Đánh giá chung về công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn thành<br /> phố Hòa Bình ........................................................................................................ 77<br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN<br /> LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH ..... 82<br /> 3.1. Định hướng phát triển của thành phố Hòa Bình giai đoạn 2013 -2015 ............ 82<br /> 3.1.1. Mục tiêu chung ............................................................................................ 82<br /> 3.1.2. Quan điểm cơ bản về quản lý ngân sách nhà nước của thành phố Hòa Bình<br /> trong thời gian tới .................................................................................................. 83<br /> 3.1.3. Cơ sở đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý NSNN trên địa bàn thành<br /> phố ........................................................................................................................ 84<br /> 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa<br /> bàn thành phố Hòa Bình ........................................................................................ 84<br /> 3.2.1. Hoàn thiện công tác lập dự toán NSNN ....................................................... 84<br /> 3.2.2. Hoàn thiện công tác chấp hành NSNN ......................................................... 87<br /> 3.2.3. Hoàn thiện công tác kế toán, quyết toán NSNN, thanh tra, kiểm tra, công khai<br /> tài chính và một số giải pháp khác: ........................................................................ 90<br /> 3.3. Các điều kiện để thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý<br /> ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hòa Bình ............................................ 93<br /> KẾT LUẬN .......................................................................................................... 95<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................ 97<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> Bảng 1:<br /> <br /> Kết quả thu NSNN trên địa bàn............................................................. 46<br /> <br /> Bảng 2:<br /> <br /> Kết quả chi ngân sách địa phương......................................................... 47<br /> <br /> Bảng 3:<br /> <br /> Kết quả thu ngân sách địa phương theo khoản thu ................................ 48<br /> <br /> Bảng 4:<br /> <br /> Kết quả thu ngân sách địa phương theo địa bàn hoạt động .................... 50<br /> <br /> Bảng 5:<br /> <br /> Kết quả chi ngân sách nhà nước theo khoản chi .................................... 51<br /> <br /> Bảng 6:<br /> <br /> Kết quả chi NSNN theo địa bàn hoạt động ........................................... 52<br /> <br /> Bảng 7:<br /> <br /> Kết quả lập dự toán ngân sách thành phố .............................................. 57<br /> <br /> Bảng 8: Tình hình thực hiện thu ngân sách địa phương so với chỉ tiêu phát triển<br /> kinh tế xã hội ........................................................................................ 63<br /> Bảng 9: Kết quả thu ngân sách địa phương theo bộ phận và theo nguồn thu ....... 64<br /> Bảng 10: Kết quả cơ cấu chi thường xuyên .......................................................... 69<br /> Bảng 11: Nguồn nhân lực làm công tác kế toán - tài chính ................................... 74<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2