intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất các giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng thương mại Mỹ Phong giai đoạn 2011-2015

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:119

0
60
lượt xem
10
download

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất các giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng thương mại Mỹ Phong giai đoạn 2011-2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích những căn cứ hình thành chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng thương mại Mỹ Phong; các giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng thương mại Mỹ Phong đến năm 2015.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất các giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng thương mại Mỹ Phong giai đoạn 2011-2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------<br /> <br /> NGUYỄN HUY NHUẬN<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP<br /> CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH<br /> ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MỸ PHONG<br /> GIAI ĐOẠN 2011-2015<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. LÊ HIẾU HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2012<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan những kết quả trình bày trong luận văn là kết quả tự nghiên<br /> cứu của bản thân, không sao chép từ bất kỳ tài liệu nào có trước của những người<br /> khác.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> NGUYỄN HUY NHUẬN<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................i<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................. v<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU................................................................................... vi<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ.......................................................................................vii<br /> MỞ ĐẦU .............................................................................................................viii<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA<br /> DOANH NGHIỆP ................................................................................................. 1<br /> 1.1. Các khái niệm, đặc điểm và phân loại chiến lược kinh doanh ....................... 1<br /> 1.1.1 Chiến lược và chiến lược kinh doanh...................................................... 1<br /> 1.1.2 Phân loại chiến lược kinh doanh............................................................. 4<br /> 1.2. Quan điểm và căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp .. 8<br /> 1.2.1. Quan điểm xây dựng chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp ........... 8<br /> 1.2.1.1 Sử dụng thế mạnh mà doanh nghiệp có được................................... 8<br /> 1.2.1.2 Sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng và khả năng vật chất cho kinh doanh...... 8<br /> 1.2.1.3 Sử dụng cân đối các nguồn lực trong kinh doanh............................. 8<br /> 1.2.1.4 Giữ vững nhịp độ tăng trưởng ......................................................... 9<br /> 1.2.1.5 Giảm bớt rủi ro................................................................................ 9<br /> 1.2.1.6 Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và dự báo nhu cầu của thị trường.. 9<br /> 1.2.2. Căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp ............... 10<br /> 1.3 Quy trình phân tích, xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh ............... 12<br /> 1.3.1 Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.............................. 14<br /> 1.3.2. Phân tích nội bộ doanh nghiệp............................................................. 27<br /> 1.3.2.1. Tác động của nghiên cứu, phát triển ............................................. 28<br /> 1.3.2.2. Nhân sự........................................................................................ 29<br /> 1.3.2.3. Hoạt động marketing .................................................................... 29<br /> 1.3.2.4. Tình hình tài chính ....................................................................... 29<br /> 1.3.2.5. Hệ thống thu thập và xử lý thông tin............................................. 30<br /> ii<br /> <br /> 1.3.2.6. Công tác tổ chức trong doanh nghiệp............................................ 30<br /> 1.3.3. Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.............. 31<br /> 1.3.3.1. Xác định nhiệm vụ của doanh nghiệp ........................................... 31<br /> 1.3.3.2. Xác định mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp ........................... 31<br /> 1.3.4. Lựa chọn chiến lược kinh doanh.......................................................... 32<br /> 1.3.4.1. Ma trận BCG, Mc Kinsey............................................................. 32<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ...................................................................................... 41<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH NHỮNG CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC<br /> KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG<br /> MẠI MỸ PHONG ............................................................................................... 42<br /> 2.1. Tổng quan về công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng thương mại Mỹ Phong . 42<br /> 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển............................................................ 42<br /> 2.1.2 Sơ đồ tổ chức của công ty..................................................................... 42<br /> 2.1.3 Kết quả sản xuất kinh doanh................................................................. 44<br /> 2.2. Phân tích môi trường sản xuất kinh doanh của Mỹ Phong........................... 44<br /> 2.2.1 Môi trường vĩ mô ................................................................................. 44<br /> 2.2.2 Môi trường vi mô ................................................................................. 56<br /> 2.3 Phân tích môi trường bên trong.................................................................... 65<br /> 2.3.1 Năng lực sản xuất................................................................................. 65<br /> 2.3.2 Năng lực marketing .............................................................................. 67<br /> 2.3.3 Nguồn lực tài chính .............................................................................. 68<br /> Năng lực tài chính của Công ty thể hiện ở quy mô vốn, khả năng huy động và<br /> sử dụng vốn có hiệu quả, năng lực quản lý tài chính…trong Công ty. Cụ thể<br /> năng lực tài chính của Công ty được thể hiện rõ qua bảng cân đối kế toán hàng<br /> năm. .............................................................................................................. 68<br /> 2.3.4 Năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên................................................. 71<br /> 2.3.5. Hệ thống thu thập và xử lý thông tin................................................ 73<br /> 2.3.6. Công tác tổ chức trong doanh nghiệp .............................................. 73<br /> <br /> iii<br /> <br /> 2.4 Tổng hợp kết quả phân tích nhân tố và các mô hình chiến lược phát triển của<br /> Công ty Mỹ Phong ............................................................................................ 75<br /> 2.4.1 Tổng hợp kết quả phân tích môi trường kinh doanh.............................. 75<br /> 2.4.3 Ma trận SWOT..................................................................................... 80<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ...................................................................................... 83<br /> CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG<br /> TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MỸ PHONG ĐẾN<br /> NĂM 2015 ............................................................................................................ 84<br /> 3.1 Hình thành và lựa chọn chiến lược kinh doanh tổng quát............................. 84<br /> 3.1.1 Xây dựng ma trận Mc Kinsey - GE...................................................... 84<br /> Bảng 3.1: Sức mạnh kinh doanh................................................................ 86<br /> Bảng 3.2: Sức hấp dẫn của ngành.............................................................. 86<br /> 3.1.3 Chiến lược phát triển thị trường............................................................ 89<br /> 3.2. Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty Mỹ Phong ...... 90<br /> 3.2.1. Cải thiện, nâng cao năng lực tài chính ................................................. 90<br /> 3.2.2 Đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao công tác quản lý chất lượng công<br /> trình .............................................................................................................. 92<br /> 3.2.3 Hoàn thiện bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức .......................................... 93<br /> 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.................................................... 94<br /> 3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động marketing............................................................ 98<br /> 3.3.6. Nâng cao hiệu quả hệ thống thông tin quản lý................................... 102<br /> 3.3. Điều kiện thực hiện và một số kiến nghị ................................................... 102<br /> 3.3.1. Điều kiện thực hiện................................................................................ 102<br /> 3.3.2. Một số kiến nghị................................................................................ 103<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 3 .................................................................................... 105<br /> KẾT LUẬN........................................................................................................ 106<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................. 107<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2