intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Chế định Thương nhân ở Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

46
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về thương nhân, cũng như việc phân tích các quy định pháp luật cụ thể về thương nhân ở Việt Nam, luận văn rút ra một số kết luận và kiến nghị nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện hơn các quy định pháp luật về thương nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Luật học: Chế định Thương nhân ở Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> LÊ THỊ PHƢƠNG THẢO<br /> <br /> CHẾ ĐỊNH THƢƠNG NHÂN Ở VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> LÊ THỊ PHƢƠNG THẢO<br /> <br /> CHẾ ĐỊNH THƢƠNG NHÂN Ở VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành: Luật kinh tế<br /> Mã số: 60 38 01 07<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS NGÔ HUY CƢƠNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi.<br /> Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình<br /> nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính<br /> xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh<br /> toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc<br /> gia Hà Nội.<br /> Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể<br /> bảo vệ Luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> NGƢỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Lê Thị Phƣơng Thảo<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THƢƠNG NHÂN ........ 6<br /> 1.1 Khái niệm và đặc điểm về thương nhân ............................................. 6<br /> 1.1.1 Khái niệm về thương nhân ....................................................................... 6<br /> 1.1.2 Đặc điểm về thương nhân ........................................................................ 9<br /> 1.2 Điều kiện trở thành thương nhân .............................................................. 11<br /> 1.3 Điều chỉnh của pháp luật về thương nhân ................................................. 13<br /> 1.3.1 Lược sử phát triển pháp luật về thương nhân ở Việt nam ..................... 13<br /> 1.3.2 Chức năng của pháp luật về thương nhân ở Việt Nam .......................... 15<br /> 1.3.3 Nguồn của pháp luật về thương nhân ở Việt Nam................................. 18<br /> 1.4 Phân loại thương nhân............................................................................... 22<br /> 1.4.1 Các cách phân loại thương nhân ............................................................ 22<br /> 1.4.2 Thương nhân thể nhân và thương nhân pháp nhân ................................ 23<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ<br /> THƢƠNG NHÂN ....................................................................... 31<br /> 2.1 Thương nhân thể nhân............................................................................... 31<br /> 2.1.1 Khái niệm và Điều kiện của thương nhân thể nhân theo pháp<br /> luật Việt Nam. ...................................................................................... 31<br /> 2.1.2 Các loại thương nhân thể nhân............................................................... 32<br /> 2.2 Thương nhân pháp nhân ............................................................................ 46<br /> 2.2.1 Khái niệm và Điều kiện của thương nhân pháp nhân theo pháp<br /> luật Việt Nam. ...................................................................................... 46<br /> 2.2.2 Các loại thương nhân pháp nhân ............................................................ 47<br /> CHƢƠNG 3 NHỮNG BẤT CẬP, ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI<br /> PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THƢƠNG NHÂN<br /> Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ......................................................... 66<br /> <br /> 3.1. Một số bất cập và định hướng hoàn thiện pháp luật về thương nhân ở<br /> Việt Nam. .............................................................................................. 66<br /> 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện pháp luật về thương nhân<br /> ở nước ta hiện nay ................................................................................. 68<br /> 3.2.1 Luật thương mại 2005 ............................................................................ 69<br /> 3.2.2 Luật Doanh nghiệp 2014 ........................................................................ 72<br /> 3.2.3 Bộ luật Dân sự 2015 ............................................................................... 75<br /> KẾT LUẬN .......................................................................................... 78<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................. 80<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2