intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Lưu trữ: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu lưu trữ cần bảo hiểm tại Lưu trữ lịch sử địa phương

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

49
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận nhằm xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu lưu trữ vào bảo hiểm tại các Lưu trữ lịch sử địa phương. Đề xuất những biện pháp để các Lưu trữ lịch sử địa phương có thể áp dụng và thực hiện tốt tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu lưu trữ vào bảo hiểm trong thực tiễn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Lưu trữ: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu lưu trữ cần bảo hiểm tại Lưu trữ lịch sử địa phương

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> KHOA LƢU TRỮ HỌC VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG<br /> <br /> --------------***--------------<br /> <br /> ĐẶNG VĂN PHONG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN<br /> TÀI LIỆU LƢU TRỮ CẦN BẢO HIỂM TẠI LƢU TRỮ<br /> LỊCH SỬ ĐỊA PHƢƠNG<br /> (Qua khảo sát tại lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội và<br /> một số Lưu trữ lịch sử địa phương lân cận)<br /> <br /> Chuyên ngành : Lƣu trữ học<br /> Mã số<br /> <br /> : 60 32 03 01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LƢU TRỮ HỌC<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Cam Anh Tuấn<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 4<br /> 1. Lý do chọn đề tài: ..................................................................................... 6<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu. ................................................................................ 7<br /> 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: ............................................................................... 7<br /> 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: ............................................ 8<br /> 5. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ........................................................................ 8<br /> 6. Tài liệu tham khảo .................................................................................. 12<br /> 7. Phƣơng pháp nghiên cứu: ....................................................................... 13<br /> 8. Bố cục đề tài: .......................................................................................... 14<br /> <br /> Phần Nội dung ................................................................................................ 17<br /> CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM, TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN TÀI<br /> LIỆU LƢU TRỮ CẦN BẢO HIỂM. ............................................................. 17<br /> 1.1. Các khái niệm cơ bản về bảo hiểm và phông bảo hiểm ....................... 17<br /> <br /> 1.1.1. Định nghĩa về bảo hiểm, phông bảo hiểm tài liệu lƣu trữ ......... 17<br /> 1.1.2. Đối tƣợng của bảo hiểm tài liệu lƣu trữ ..................................... 20<br /> 1.1.3. Lịch sử của bảo hiểm tài liệu lƣu trữ tại Việt Nam ................... 23<br /> 1.2. Các khái niệm cơ bản về tiêu chuẩn và xây dựng tiêu chuẩn .............. 24<br /> <br /> 1.2.1. Định nghĩa về tiêu chuẩn, tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu lƣu trữ cần bảo hiểm<br /> 24<br /> 1.2.2. Định nghĩa về xây dựng tiêu chuẩn. .......................................... 26<br /> 1.3. Ý nghĩa của việc xây dựng và ban hành tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu lƣu trữ cần<br /> bảo hiểm đối với Lƣu trữ lịch sử địa phƣơng . Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2<br /> <br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO HIỂM TÀI LIỆU LƢU TRỮ<br /> TẠI LƢU TRỮ LỊCH SỬ ĐỊA PHƢƠNG ... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Khái quát tình hình tài liệu tại các Lƣu trữ lịch sử địa phƣơng Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 2.1.1.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Lƣu trữ lịch sử địa phƣơng<br /> ..................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Khối lƣợng, thành phần, nội dung tài liệu đƣợc bảo quản tại các Lƣu trữ lịch<br /> sử địa phƣơng ............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Tình hình tổ chức khoa học, bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lƣu trữ<br /> tại Lƣu trữ lịch sử địa phƣơng. .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.Thực trạng việc bảo hiểm tài liệu lƣu trữ tại các Lƣu trữ lịch sử địa phƣơng<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1. Các tiêu chí lựa chọn tài liệu lƣu trữ cần bảo hiểm Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.2.2. Khối lƣợng và thành phần tài liệu đƣợc lựa chọn để bảo hiểm Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Quy trình lựa chọn tài liệu để bảo hiểm Error!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> 2.2.4. Các phƣơng pháp bảo hiểm đƣợc sử dụng Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.3. Nhận xét ................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƢƠNG 3. XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN TÀI LIỆU LƢU TRỮ<br /> CẦN BẢO HIỂM........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Yêu cầu đối với tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu với bảo hiểm Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2. Dự thảo tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu lƣu trữ cần bảo hiểm Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3<br /> <br /> 3.2.1. Xác định các đặc tính của tài liệu lƣu trữ cần bảo hiểm ..... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Xác định phƣơng pháp bảo hiểm Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Quy trình lựa chọn tài liệu lƣu trữ cần bảo hiểm Error!<br /> Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.3. Hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu vào bảo hiểm Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 3.4. Một số đề xuất về việc ban hành và áp dụng hiệu quả tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu<br /> cần bảo hiểm tại Lƣu trữ lịch sử địa phƣơng. . Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.1. Quy trình ban hành tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu lƣu trữ cần bảo hiểm Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.4.2. Một số đề xuất áp dụng hiệu quả tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu lƣu trữ cần bảo<br /> hiểm. ........................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> KẾT LUẬN .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... 26<br /> PHỤ LỤC ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH – BẢNG<br /> Trang<br /> <br /> HÌNH:<br /> Hình 1: Hình ảnh giá và hộp đựng tài liệu trong kho lƣu trữ lịch sử tỉnh Nam Định<br /> ............................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> Hình 2: Tài liệu trong hồ sơ số 01 – hộp số 01 phông UBHC tỉnh Nam Định (1945<br /> – 1965) có dấu hiệu rách và mờ chữ. .................. Error! Bookmark not defined.<br /> Hình 3: Tài liệu trong hồ sơ số 260 – hộp số23 phông UBHC tỉnh Nam Định (1945<br /> – 1965) có dấu hiệu mờ chữ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> Hình 4: Tài liệu trong hồ sơ số 08 – hộp số 01 phông Công ty cá biển Ninh Cơ có<br /> dấu hiệu rách, mủn và mờ chữ. ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> BẢNG:<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2