intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Lưu trữ và Quản trị văn phòng: Tổ chức quản lý hồ sơ hành chính ở UBND thành phố Ninh Bình - Thực trạng và giải pháp

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
106
lượt xem
20
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Lưu trữ và Quản trị văn phòng: Tổ chức quản lý hồ sơ hành chính ở UBND thành phố Ninh Bình - Thực trạng và giải pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Lưu trữ và Quản trị văn phòng: Tổ chức quản lý hồ sơ hành chính ở UBND thành phố Ninh Bình - Thực trạng và giải pháp trình bày những thông tin tổng quan của luận văn. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Lưu trữ và Quản trị văn phòng: Tổ chức quản lý hồ sơ hành chính ở UBND thành phố Ninh Bình - Thực trạng và giải pháp

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ..<br /> <br /> NGUYỄN HẰNG THUỶ<br /> <br /> TỔ CHỨC QUẢN LÝ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH<br /> Ở UBND THÀNH PHỐ NINH BÌNH<br /> THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP<br /> <br /> Chuyên ngành: Lưu trữ<br /> Mã số: 60 32 24<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH<br /> LƯU TRỮ VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Vũ Thị Phụng<br /> <br /> HÀ NỘI, 2009<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1- Lý do chọn đề tài.<br /> Trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước<br /> giai đoạn 2001-2010 thì cải cách thủ tục hành chính đã và đang là yêu cầu bức<br /> xúc của nhân dân, của các tổ chức và các nhà đầu tư nước ngoài, là khâu đột phá<br /> của tiến trình cải cách hành chính nhà nước. Những năm gần đây, các thủ tục<br /> hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức, các cơ quan<br /> hành chính nhà nước đã có những cải tiến đáng kể, trong đó có những cải cách<br /> về thủ tục hồ sơ. Tuy nhiên thực tế cho thấy, nhiều cơ quan hành chính nhà nước<br /> chưa đánh giá đúng vai trò, vị trí và tác dụng của hồ sơ trong hoạt động của cơ<br /> quan nói chung, đối với việc cải cách thủ tục hành chính nói riêng, nên chưa<br /> quan tâm, đầu tư đúng mức tới vấn đề này, chưa xem việc tổ chức quản lý hồ sơ<br /> là một trong những nội dung quan trọng của cải cách thủ tục hành chính. Điều<br /> đó dẫn đến tình trạng quản lý hồ sơ của đa số cơ quan hành chính nhà nước hiện<br /> nay còn khá nhiều bất cập và tồn tại.<br /> Thành phố Ninh Bình là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh, là<br /> nơi khối lượng giao dịch của các tổ chức và cá nhân với cơ quan quản lý Nhà<br /> nước các cấp tương đối nhiều. Chính vì vậy Thành phố Ninh Bình đã từng bước<br /> triển khai thực hiện cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách một bước các<br /> thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực dịch vụ hành chính công. Thực hiện<br /> chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010, UBND thành phố Ninh<br /> Bình đã thiết lập bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính.<br /> Sau hơn 5 năm hoạt động, mô hình này đã đạt được những kết quả nhất<br /> định, tạo sự chuyển biến quan trọng trong công tác quản lý hành chính nhà<br /> nước. Hồ sơ hành chính bước đầu đã được cải tiến một bước và hoàn thiện hơn,<br /> tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch giữa nhân dân và các cơ quan chức năng<br /> thuộc UBND thành phố. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cho thấy việc tổ<br /> chức quản lý hồ sơ hành chính còn có nhiều điều cần phải xem xét, cải tiến, rút<br /> kinh nghiệm để hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà<br /> nước trong giai đoạn tới.<br /> Bản thân nhận thức được những vấn đề trên đồng thời là một cán bộ công<br /> tác tại Thành uỷ Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Sau 3 năm nghiên cứu, học tập<br /> chương trình thạc sỹ tại khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng, tôi mạnh dạn chọn<br /> đề tài: “Tổ chức quản lý hồ sơ hành chính ở UBND thành phố Ninh Bình Thực trạng và giải pháp” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ của mình nhằm nâng<br /> cao nhận thức và rèn luyện khả năng ứng dụng lý luận vào thực tiễn.<br /> 1<br /> <br /> 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn.<br /> - Mục tiêu nghiên cứu: đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp<br /> tục hoàn thiện việc quản lý hồ sơ hành chính ở UBND thành phố Ninh Bình<br /> trong những năm tiếp theo.<br /> - Nhiệm vụ nghiên cứu: Những vấn đề lý luận cơ bản về hồ sơ hành chính.<br /> + Khảo sát, đánh giá thực trạng việc giải quyết thủ tục hành chính và quản<br /> lý hồ sơ hành chính đang được áp dụng ở UBND thành phố Ninh Bình hiện nay.<br /> + Đề xuất các giải pháp tổng thể và trước mắt nhằm tiếp tục hoàn thiện quy<br /> trình giải quyết thủ tục hành chính và việc quản lý hồ sơ hành chính ở thành phố<br /> Ninh Bình trong thời gian tới.<br /> 3. Đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu của luận văn.<br /> - Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hồ sơ hành chính đang được áp<br /> dụng thực hiện theo cơ chế “một cửa” tại UBND thành phố Ninh Bình.<br /> - Phạm vi nghiên cứu của luận văn: giới hạn nghiên cứu đến loại hình hồ sơ<br /> hành chính hình thành trong quá trình giải quyết công việc thuộc quan hệ giữa<br /> cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân đang được áp dụng thực<br /> hiện theo cơ chế “một cửa” tại UBND thành phố Ninh Bình.<br /> 4- Lịch sử nghiên cứu vấn đề .<br /> - Về mặt lý luận: đây là hướng nghiên cứu phổ biến trong các công trình<br /> nghiên cứu của các giảng viên, học viên của Học viện Hành chính Quốc gia. Các<br /> kết quả nghiên cứu thường thể hiện trong các sách, giáo trình, các bài viết trên<br /> tạp chí chuyên ngành hoặc các luận án, luận văn, khoá luận. Tuy nhiên có rất ít đề<br /> tài nghiên cứu sâu, riêng về hồ sơ hành chính.<br /> - Hướng nghiên cứu vận dụng lý luận vào thực tiễn nhằm làm sáng tỏ lý<br /> luận hoặc vận dụng lý luận để giải quyết các vấn đề thực tiễn và đưa ra một số<br /> đề xuất. Các kết quả nghiên cứu thường thể hiện trong các tạp chí chuyên ngành,<br /> thông tin của các địa phương, một số đề tài nghiên cứu của các giảng viên, sinh<br /> viên, học viên. Ví dụ: “Thủ tục hành chính một cửa và vấn đề tổ chức lại công<br /> tác văn thư, lưu trữ tại các đơn vị có liên quan” của GS.TSKH Nguyễn Văn<br /> Thâm đăng trên Tạp chí Văn thư – Lưu trữ, tháng 1 năm 2006; “Bàn về hồ sơ<br /> hành chính và vấn đề chuẩn hóa hồ sơ hành chính” của tác giả Hoàng Minh<br /> Cường đăng trên tạp chí Lưu trữ Việt Nam, số 4 năm 2003; Cải cách thủ tục hồ<br /> sơ hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND các quận của Thành phố Hà<br /> Nội, luận văn thạc sỹ, chuyên ngành Lưu trữ của Phạm Thị Hồng Quyên…<br /> Những đề tài này phần lớn theo hướng mô tả, phân tích tình hình thực tế, đánh<br /> giá và đưa ra các giải pháp, đề xuất, kiến nghị.<br /> 2<br /> <br /> 5. Đóng góp của luận văn.<br /> - Hệ thống hoá lý luận cũng như thực tiễn, đề xuất lên cấp trên để các nhà<br /> quản lý và hoạch định chính sách có cái nhìn tổng quát và sâu sắc về thực tiễn.<br /> - Góp phần chứng minh ý nghĩa và vai trò của hồ sơ hành chính và tổ chức<br /> quản lý hồ sơ hành chính đối với việc hiện đại hoá nền hành chính hiện nay.<br /> - Cung cấp cho những người quan tâm đến vấn đề cải cách thủ tục hành<br /> chính một số hiểu biết, kinh nghiệm từ thực tế ở UBND thành phố Ninh Bình.<br /> 6. Phương pháp nghiên cứu :<br /> - Phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê nin (chủ nghĩa duy vật biện<br /> chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử).<br /> - Các phương pháp cụ thể: phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp,<br /> phương pháp so sánh, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp xử lý<br /> thông tin, phương pháp phỏng vấn...<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH<br /> 1.1. Những khái niệm cơ bản.<br /> - Khái niệm hồ sơ.<br /> - Khái niệm hành chính.<br /> - Khái niệm hồ sơ hành chính.<br /> 1.2. Các loại hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND<br /> thành phố Ninh Bình.<br /> 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của UBND thành phố Ninh<br /> Bình.<br /> 1.2.2. Các loại hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND<br /> thành phố Ninh Bình.<br /> a. Các loại hồ sơ hành chính.<br /> Hiện nay các loại hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của<br /> UBND thành phố Ninh Bình gồm các hồ sơ cụ thể như sau:<br /> - Hồ sơ thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, gồm:<br /> + Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.<br /> + Hồ sơ chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.<br /> + Hồ sơ thừa kế đất ở và chuyển nội bộ trong gia đình.<br /> + Hồ sơ đăng ký thế chấp và xoá thế chấp bằng quyền sử dụng đất.<br /> - Hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp gồm :<br /> + Hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc,<br /> xác định lại giới tính.<br /> + Hồ sơ cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch .<br /> + Hồ sơ cấp lại bản chính giấy khai sinh.<br /> + Hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính.<br /> + Hồ sơ chứng thực chữ ký.<br /> - Hồ sơ thuộc lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng gồm:<br /> + Hồ sơ cấp phép xây dựng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị.<br /> + Hồ sơ thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, xây dựng cơ bản.<br /> - Hồ sơ thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh gồm:<br /> + Hồ sơ đăng ký kinh doanh cá thể.<br /> + Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp tác xã.<br /> + Hồ sơ đăng ký kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu, thuốc lá.<br /> - Hồ sơ thuộc lĩnh vực chính sách xã hội gồm:<br /> + Hồ sơ xác nhận con thương binh, liệt sĩ và đối tượng hưởng chế độ đối<br /> với người có công.<br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản