intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật âm nhạc: Đưa hai tác phẩm viết cho đàn Bầu với dàn nhạc của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vào chương trình giảng dạy bậc Đại học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Chia sẻ: Nhokbuongbinh Nhokbuongbinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
73
lượt xem
8
download

Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật âm nhạc: Đưa hai tác phẩm viết cho đàn Bầu với dàn nhạc của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vào chương trình giảng dạy bậc Đại học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật âm nhạc: Đưa hai tác phẩm viết cho đàn Bầu với dàn nhạc của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vào chương trình giảng dạy bậc Đại học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam được nghiên cứu với hy vọng việc bổ sung hai tác phẩm mới này sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy các tác phẩm mới viết cho đàn bầu tại khoa Nhạc cụ truyền thống Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật âm nhạc: Đưa hai tác phẩm viết cho đàn Bầu với dàn nhạc của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vào chương trình giảng dạy bậc Đại học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO<br /> VÀ DU LỊCH<br /> <br /> HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> ------------------<br /> <br /> LÊ THÙY LINH<br /> <br /> Đưa hai tác phẩm viết cho đàn bầu với dàn<br /> nhạc của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vào chương trình<br /> giảng dạy bậc Đại học tại Học viện Âm nhạc quốc<br /> gia Việt Nam<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hà Nội, 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> VĂN<br /> <br /> BỘ<br /> <br /> HOÁ,<br /> <br /> THỂ<br /> <br /> THAO<br /> <br /> VÀ DU LỊCH<br /> <br /> HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> <br /> ------------------<br /> <br /> LÊ THÙY LINH<br /> <br /> Đưa hai tác phẩm viết cho đàn Bầu với dàn nhạc của nhạc<br /> sĩ<br /> Đỗ Hồng Quân vào chương trình giảng dạy bậc Đại học tại<br /> Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam<br /> <br /> Chuyên ngành: Phƣơng pháp giảng dạy chuyên ngành Đàn bầu<br /> Mã số: 60 21 02 02<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> PGS.TS ĐỖ XUÂN TÙNG<br /> <br /> 3<br /> <br /> Hà Nội, 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những kết quả nghiên<br /> cứu và các số liệu đƣợc trình bày trong luận văn là hoàn toàn trung thực.<br /> Nếu có điều gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm.<br /> <br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Lê Thùy Linh<br /> <br /> 4<br /> <br /> KÝ HIỆU VIẾT TẮT<br /> <br /> - BGĐ: Ban Giám đốc<br /> - BVH,TT&DL: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.<br /> - ĐH: Đại học<br /> - GD & ĐT: Giáo dục và đào tạo<br /> - GS: Giáo sƣ<br /> - GV: Giảng viên<br /> - HVÂNQGVN: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam<br /> - NCTT: Nhạc cụ truyền thống<br /> - NGND: Nhà giáo nhân dân<br /> - NGƢT: Nhà giáo ƣu tú<br /> - NSND: Nghệ sỹ nhân dân<br /> - NSƢT: Nghệ sỹ ƣu tú.<br /> - Nxb: Nhà xuất bản<br /> - SGK: sách giáo khoa<br /> - PGS: Phó giáo sƣ<br /> - TC: Trung cấp<br /> - Ths: Thạc sỹ<br /> - TS: Tiến sĩ<br /> <br /> 5<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ TÁC PHẨM MỚI VÀ THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY<br /> TÁC PHẨM MỚI CỦA BỘ MÔN ĐÀN BẦU<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.1.<br /> Vai trò của tác phẩm mới và một số đặc điểm về kỹ thuật diễn tấu, tính chất<br /> ấm nhạc của hai concerto “Đối thoại” và “Sắc xuân”<br /> 8<br /> 1.1.1. Phân loại các tác phẩm mới<br /> 8<br /> 1.1.2. Vị trí, vai trò của các tác phẩm mới trong giáo trình giảng dạy đàn bầu<br /> 12<br /> 1.1.3. Một số đặc điểm về kỹ thuật diễn tấu và tính chất âm nhạc của haiconcerto<br /> “Đối thoại” và“Sắc xuân”<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.2. Thực trạng giảng dạy các tác phẩm mới tại bộ môn đàn Bầu khoa Nhạc cụ<br /> ruyền thống Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.2.1. Về chƣơng trình đào tạo<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.2.2. Về phƣơng pháp giảng dạy tác phẩm mới ở bộ môn đàn Bầu hiện nay<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.2.3. Đánh giá kết quả trình diễn tác phẩm mới của sinh viên<br /> <br /> 24<br /> <br /> *Tiểu kết chương 1<br /> <br /> 25<br /> <br /> CHƢƠNG 2: GIẢNG DẠY HAI TÁC PHẨM “ ĐỐI THOẠI” VÀ “SẮC XUÂN”<br /> <br /> 27<br /> <br /> 2.1. Luyệntập cao độ và tiết tấu<br /> <br /> 27<br /> <br /> 2.1.1. Ý nghĩa, vai trò của cao độ và tiết tấu trong thể hiện hai tác phẩm “Đối thoại”<br /> và“Sắc xuân”<br /> <br /> 27<br /> <br /> 2.1.2. Luyện tập cao độ theo thang âm bình quân luật<br /> <br /> 28<br /> <br /> 2.1.3. Luyện tậptiết tấu<br /> <br /> 35<br /> <br /> 2.2. Các giải pháp hỗ trợ trong giảng dạy<br /> <br /> 39<br /> <br /> 2.2.1. Tăng cƣờng giải thích về nội dung, tính chất âm nhạc của tác phẩm để nâng<br /> cao khả năng thể hiện âm nhạc<br /> <br /> 39<br /> <br /> 2.2.2. Luyện tập hòa tấu với piano đƣợc rút gọn từdàn nhạc<br /> <br /> 43<br /> <br /> 2.3. Thực nghiệm sƣ phạm<br /> <br /> 45<br /> <br /> 2.3.1. Biên soạn giáo án thực nghiệm, tổ chức dạy thực nghiệm<br /> <br /> 45<br /> <br /> 2.3.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm<br /> <br /> 51<br /> <br /> * Tiểu kết chương 2<br /> <br /> 52<br /> <br /> KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ<br /> <br /> 53<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 56<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 59<br /> <br /> 60<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2