Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

40
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích chính của Luận văn là đề xuất và khuyến nghị được các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ----------<br /> <br /> BÙI THẾ DŨNG<br /> <br /> ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Mã số: 60340102<br /> <br /> LUẬ N VĂN THẠ C SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. HOÀNG VĂN HẢI<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ<br /> <br /> CÁN BỘ HƯỚNG DẪN<br /> <br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC BẢNG<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1. ................................................................................. Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2. .................................................................. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3. .................................................................. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4. ....................................................................... Những đóng góp của Luận văn<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5. .......................................................................................Kết cấu của luận văn<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN<br /> VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC<br /> NGHIỆP<br /> <br /> TRONG DOANH<br /> <br /> 5<br /> <br /> ̀<br /> 1.1. .................................................................. Tổng quan tình hinh nghiên cứ u<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.1.Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài<br /> ..........................................................................................................................5<br /> 1.1.2.Tình hình nghiên cứu ở<br /> <br /> trong nước<br /> <br /> ..........................................................................................................................6<br /> <br /> 1.2.Các nội dung lý luận cơ bản về hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp<br /> 1.2.1.Một số khái niệm và nội dung cơ bản của hoạt động đào tạo nguồ n<br /> nhân<br /> lực…………………………………………………………………………………. 10<br /> 1.2.2.Quy<br /> <br /> trình<br /> <br /> đào<br /> <br /> tạo<br /> <br /> nguồn<br /> <br /> nhân<br /> <br /> lực<br /> <br /> trong<br /> <br /> doanh<br /> <br /> nghiệp<br /> <br /> ........................................................................................................................25<br /> 1.2.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đào t ạo nguồn nhân lực trong<br /> doanh<br /> <br /> nghiệp<br /> <br /> ...... ………………………………………………………………………………Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> Error!<br /> <br /> 2.1. .....................................................................................Thiết kế nghiên cứu<br /> trình<br /> <br /> 2.1.1.Quy<br /> <br /> tiến<br /> <br /> hành<br /> <br /> nghiên<br /> <br /> Error!<br /> <br /> cứu<br /> <br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> tự<br /> <br /> 2.1.2.Trình<br /> <br /> thực<br /> <br /> nghiên<br /> <br /> hiện<br /> <br /> cứu<br /> <br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. ....................................................... Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu<br /> 2.2.1.Phương<br /> <br /> pháp<br /> <br /> thu<br /> <br /> thập<br /> <br /> dữ<br /> <br /> liệu<br /> <br /> thứ<br /> <br /> Error!<br /> <br /> cấp<br /> <br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2.Phương<br /> <br /> pháp<br /> <br /> thu<br /> <br /> thập<br /> <br /> dữ<br /> <br /> sơ<br /> <br /> liệu<br /> <br /> cấp<br /> <br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3.Phương<br /> <br /> pháp<br /> <br /> phân<br /> <br /> tích,<br /> <br /> xử<br /> <br /> lý<br /> <br /> dữ<br /> <br /> liệu<br /> <br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. ..............................................................................Tổng quan mẫu khảo sát<br /> <br /> Error!<br /> <br /> CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC<br /> CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ<br /> <br /> Error! Bookmark not<br /> <br /> defined.<br /> 3.1. ...................................... Tổng quan về Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả<br /> 3.1.1.Giới<br /> <br /> thiệu<br /> <br /> công<br /> <br /> về<br /> <br /> ty<br /> <br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> vực<br /> <br /> 3.1.2.Lĩnh<br /> <br /> động<br /> <br /> hoạt<br /> <br /> kinh<br /> <br /> doanh<br /> <br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.3.Mục<br /> <br /> tiêu<br /> <br /> của<br /> <br /> Công<br /> <br /> ty<br /> <br /> cổ<br /> <br /> phần<br /> <br /> nhiệt<br /> <br /> điện<br /> <br /> Cẩm<br /> <br /> Phả<br /> <br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.4.Lịch<br /> <br /> sử<br /> <br /> hình<br /> <br /> thành<br /> <br /> và<br /> <br /> phát<br /> <br /> triển<br /> <br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.5.Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả<br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.6.Tình hình sử dụ<br /> <br /> ng lao động<br /> <br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> Error!<br /> <br /> 3.1.7.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2015<br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.Phân tích hoạt động đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả<br /> 3.2.1.Quy trình đào t ạo nguồn nhân lực ở Công ty cổ phầ n nhiê ̣t điê ̣n Cẩm<br /> Phả ................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2.Phân tích thực trạng xác đi ̣nh nhu cầ u đào t<br /> <br /> ạo<br /> <br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3.Kế<br /> <br /> đào<br /> <br /> hoạch<br /> <br /> tạo<br /> <br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4.Triể n khai thực hiê ̣n<br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5.Đá nh giá kế t quả đào tạo<br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.6.Đá nh giá về hoạt động đào t ạo của Công ty c ổ phần nhiệt điện Cẩm<br /> Phả ................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 4: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KHUYẾN NGHỊ CƠ BẢN NHẰM HOÀN<br /> THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.1. ................................................ Đinh hướ ng phát triển giai đoạn 2016-2020<br /> ̣<br /> <br /> Error!<br /> <br /> 4.1.1. ..................................................... Đinh hướ ng phát triển củ a ngành điện<br /> ̣<br /> <br /> Error!<br /> <br /> 4.1.2. ................................................................. Định hướng phát triển công ty<br /> <br /> Error!<br /> <br /> 4.1.3. .................................................... Đinh hướ ng phát triển nguồn nhân lự c<br /> ̣<br /> <br /> Error!<br /> <br /> 4.2.Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực của Công ty<br /> 4.2.1.Hoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực<br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.2.Hoàn thiện hoạt động xác định nhu cầu đào tạo<br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.3.Xây dựng mục tiêu đào tạo chi tiế t từng chương trình đào tạo<br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.2.4.Bổ sung một số n<br /> <br /> ội<br /> <br /> dung<br /> <br /> đào<br /> <br /> tạo<br /> <br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.5.Tăng<br /> <br /> cường<br /> <br /> đánh<br /> <br /> giá<br /> <br /> hiệu<br /> <br /> quả<br /> <br /> công<br /> <br /> việc<br /> <br /> sau<br /> <br /> đào<br /> <br /> tạo<br /> <br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.6.Tạo động lực cho người lao động tham gia đào tạo<br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 27<br /> <br /> ́<br /> ̉<br /> PHỤ LỤC 1 PHIÊU KHAO SÁ T<br /> ̉<br /> ́<br /> ́<br /> ̉<br /> PHỤ LỤC 2 TÔNG HỢP KÊT QUẢ PHIÊU KHAO SÁ T<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2