intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tế: Giải pháp phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

238
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tế: Giải pháp phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm hệ thống hóa các vấn đề về lý luận phát triển du lịch bền vững, tổng kết các bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch bền vững cùng phát triển du lịch bền vững của một số điểm du lịch trên thế giới, đánh giá thực trạng phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tế: Giải pháp phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 1. -1- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N TH HOÀNG GI I PHÁP PHÁT TRI N DU L CH B N V NG TRÊN Đ A BÀN T NH QU NG NAM Chuyên ngành: Kinh t phát tri n Mã s : 60.31.05 TÓM T T LU N VĂN TH C S KINH T Đà N ng - Năm 2011
 2. -2- Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. ĐÀO H U HOÀ Ph n bi n 1: TS. Lê Th Kim Oanh Ph n bi n 2: TS. Tr n Minh C Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Kinh t h p t i Đ i H c Đà N ng vào ngày 29 tháng 10 năm 2011 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i H c Kinh t , Đ i H c Đà N ng.
 3. -3- M Đ U 1. TÍNH C P THI T C A Đ TÀI Qu ng Nam có ngu n tài nguyên phong phú và ña d ng, t o ñi u ki n cho phát tri n m nh ngành du l ch. Tuy nhiên nh ng l i th to l n ñó không giúp cho ngành du l ch c t cánh m c dù lư ng khách ñ n tham quan và lưu trú v n thu c lo i cao nh t trong các t nh Mi n Trung. N u không nghiên c u m t cách c th , khách quan v ti m năng và th c tr ng du l ch Qu ng Nam ñ ñ ra gi i pháp khai thác có hi u qu các ti m năng du l ch thì không nh ng không ñ t ñư c k t qu mong mu n mà còn gây ra tác ñ ng r t l n ñ i v i môi trư ng, làm c n ki t tài nguyên, nh hư ng t i nh p ñ phát tri n kinh t chung c a toàn t nh. Vì v y vi c phân tích ti m năng và th c tr ng phát tri n du l ch t nh Qu ng Nam d a trên quan ñi m phát tri n du l ch b n v ng không ch có ý nghĩa quan tr ng ñ i v i phát tri n du l ch mà còn có nh ng ñóng góp tích c c ñ i v i s phát tri n kinh t xã h i c a ñ a phương. 2. TÌNH HÌNH NGHIÊN C U LIÊN QUAN Đ N Đ TÀI Trên th gi i cũng như t i Vi t Nam khái ni m v du l ch b n v ng m i ñư c ñ c p vào nh ng năm 90 ñ n nay. nư c ta du l ch b n v ng ngày càng ñư c các nhà khoa h c quan tâm nghiên c u. Tuy nhiên các công trình nghiên c u v phát tri n du l ch còn ít và ch y u t p trung v khía c nh b n v ng v môi trư ng. D a trên tình hình nghiên c u hi n nay, ñ tài t p trung nghiên c u có m t cách h th ng các v n ñ liên quan ñ n phát tri n du l ch b n v ng c th trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam.
 4. -4- 3. M C TIÊU VÀ NHI M V NGHIÊN C U - M c tiêu nghiên c u: Góp ph n tích c c vào vi c qu n lý, phát tri n du l ch b n v ng trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam. - Nhi m v nghiên c u: T p trung làm rõ lý lu n v phát tri n du l ch b n v ng. Đánh giá ti m năng, nghiên c u th c tr ng phát tri n du l ch Qu ng Nam nh ng năm qua, t ñó rút ra nh ng k t lu n v nh ng m t thành công, nh ng t n t i h n ch trong vi c phát tri n du l ch b n v ng trên ñ a bàn T nh; ñ xu t các gi i pháp c th nh m ñ m b o cho phát tri n du l ch b n v ng trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam trong tương lai. 4. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U Đ i tư ng nghiên c u: H th ng các quy t c ràng bu c hành vi và hành vi c a các ch th , các ñ i tư ng ho t ñ ng trong ngành du l ch ho c có liên quan ñ n vi c cung c p các d ch v ph c v cho du l ch trên ñ a bàn t nh Quang Nam. Ph m v nghiên c u: Không gian: Ph m v không gian ñư c gi i h n trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam. Tuy nhiên ñ tài cũng ñ c p ñ n các tuy n du l ch liên quan tr c ti p ñ n phát tri n du l ch c a t nh. Th i gian: Th i gian nghiên c u v th c tr ng phát tri n du l ch trên ñ a bàn t nh giai ño n t 2005 ñ n 2009 và ñ xu t gi i pháp cho th i kỳ 2015 t m nhìn 2020. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Trong quá trình nghiên c u các phương pháp ch y u ñư c s d ng như: Phương pháp duy v t bi n ch ng, phương pháp t ng h p, phương pháp h th ng, phương pháp ñi u tra kh o sát... 6. Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N C A LU N VĂN - H th ng hóa các v n ñ v lý lu n phát tri n du l ch b n v ng
 5. -5- - T ng k t các bài h c kinh nghi m v phát tri n du l ch b n v ng cũng phát tri n du l ch không b n v ng c a m t s ñi m du l ch trên th gi i. - Phân tích ti m năng du l ch , ñánh giá th c tr ng phát tri n du l ch trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam trong th i gian qua. Trên cơ s ñó ñ ra các gi i pháp phát tri n du l ch b n v ng trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam. 7. K T C U C A LU N VĂN Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, danh m c tài li u tham kh o n i dung chính c a lu n văn ñư c k t c u thành 3 chương. CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V PHÁT TRI N DU L CH B N V NG 1.1. KHÁI NI M, YÊU C U C A PHÁT TRI N DU L CH B N V NG 1.1.1. Phát tri n b n v ng: Phát tri n b n v ng ñư c hình thành trong s hòa nh p, ñan xen và th a hi p c a 03 h th ng tương tác là h t nhiên, h kinh t và h văn hóa xã h i. H kinh t H xã h i H t nhiên Phát tri n b n v ng Hình 1.1: Quan ni m v phát tri n b n v ng
 6. -6- Theo quan ñi m này, phát tri n b n v ng là s tương tác qua l i và s ph thu c l n nhau c a 03 h th ng nói trên. Như v y, phát tri n b n v ng không cho phép con ngư i vì s ưu tiên phát tri n c a h này mà gây ra s suy thoái, tàn phá ñ i v i h khác. 1.1.2. Phát tri n du l ch b n v ng 1.1.2.1. Khái ni m du l ch Lu n văn ñã nghiên c u trình bày m t s khái ni m v du l ch, thông qua m t s khái ni m ñó có th nói r ng du l ch là m t d ng ho t ñ ng ñ c thù, g m nhi u thành ph n tham gia, t o thành m t t ng th h t s c ph c t p. 1.1.2.2. Phát tri n du l ch Phát tri n du l ch ñư c ñ nh nghĩa là s gia tăng s n lư ng và doanh thu cùng m c ñ ñóng góp c a ngành du l ch cho n n kinh t , ñ ng th i có s hoàn thi n v m t cơ c u kinh doanh, th ch và ch t lư ng kinh doanh c a ngành du l ch. 1.1.2.3. Phát tri n du l ch b n v ng Phát tri n du l ch b n v ng cũng ñã ñư c nghiên c u và ñ nh nghĩa theo m t s cách khác nhau. Theo H i ñ ng du l ch và L hành Th gi i (WTTC), 1996 thì “Du l ch b n v ng là vi c ñáp ng các nhu c u hi n t i c a du khách và vùng du l ch mà v n ñ m b o kh năng ñáp ng nhu c u cho các th h du l ch tương lai”.... Theo H i ñ ng khoa h c, T ng c c Du l ch, 2005, 12 m c tiêu trong chương trình c a du l ch b n v ng bao g m (không x p theo th t ưu tiên): 1. Hi u qu kinh t , 2. S ph n th nh cho ñ a phương,3. Ch t lư ng vi c làm, 4. Công b ng xã h i, 5. S th a mãn c a khách du l ch, 6. Kh năng ki m so t c a ñ a phương, 7. An sinh c ng ñ ng, 8. Đa d ng văn hoá, 9. Th ng nh t v t nhi n: , 10. Đa d ng sinh h c, 11. Hi u qu c a các ngu n l c, 12. Môi trư ng trong lành.
 7. -7- 1.1.3. N i dung c a phát tri n du l ch b n v ng - Đ m b o s phát tri n b n v ng v kinh t : Đ m b o s tăng trư ng, phát tri n n ñ nh lâu dài v m t kinh t c a du l ch, góp ph n tích c c vào phát tri n kinh t c a qu c gia, c a c ng ñ ng... - Đ m b o s b n v ng v tài nguyên và môi trư ng: Th hi n vi c s d ng h p lý các ti m năng tài nguyên và ñi u ki n môi trư ng. Ho t ñ ng du l ch thân thi n và g n v i môi trư ng ñi ñôi v i nh ng ñóng góp cho n l c tôn t o tài nguyên, b o v môi trư ng. - Đ m b o s b n v ng v xã h i: S phát tri n du l ch có nh ng ñóng góp c th cho phát tri n xã h i, không gây h i ñ n c u trúc xã h i ho c văn hoá c a c ng ñ ng ñ a phương. Phát tri n du l ch b n v ng ph i g n gũi v xã h i và văn hoá ñ a phương. Du l ch là m t ngành kinh t t ng h p có ñ nh hư ng tài nguyên rõ r t và có n i dung văn hóa sâu s c, có tính liên ngành, liên vùng và xã h i hóa cao. Chính vì v y mà s phát tri n du l ch b n v ng ñòi h i ph i có s n l c chung và ñ ng b c a toàn xã h i. Đ ñ t ñư c 03 m c tiêu c a phát tri n du l ch b n v ng c n tuân th các yêu c u sau: 1.1.3.1. Khai thác s d ng ngu n l c m t cách b n v ng Khai thác s d ng ngu n l c ñ ng th i v i vi c ñ u tư tôn t o ñáp ng nhu c u phát tri n c a du l ch qua nhi u th h . 1.1.3.2. H n ch vi c s d ng quá m c tài nguyên du l ch và gi m thi u ch t th i t ho t ñ ng du l ch ra môi trư ng Gi m thi u tiêu th quá m c tài nguyên như nư c, năng lư ng và gi m ch t th i ra môi trư ng. Ưu tiên s d ng các ngu n l c ñ a phương thích h p và b n v ng. 1.1.3.3. Duy trì tính ña d ng c ña d ng thiên nhiên, ña d ng xã h i và ña d ng văn hoá Giám sát ch t ch các ho t ñ ng du l ch ñ i v i ñ ng th c v t, ña d ng các ho t ñ ng kinh t xã h i b ng cách l ng ghép các ho t ñ ng du l ch vào các ho t ñ ng c a c ng ñ ng dân cư ñ a phương.
 8. -8- 1.1.3.4. Phát tri n du l ch ph i h tr kinh t ñ a phương phát tri n T i ña hóa vi c lưu gi doanh thu t du l ch cho kinh t ñ a phương. Phát tri n cơ s h t ng du l ch, mang l i ích ñ n cho nhi u thành ph n hơn. 1.1.3.5. Lôi kéo s tham gia c a c ng ñ ng ñ a phương Vi c phát tri n các d án, các ho t ñ ng du l ch ph i có s tham gia ý ki n c a c ng ñ ng dân cư ñ a phương. 1.1.3.6. Ti p th du l ch m t các có trách nhi m Vi c ti p th cung c p cho khách du l ch nh ng thông tin ñ y ñ và có trách nhi m s nâng cao s tôn tr ng c a du khách ñ i v i môi trư ng thiên nhiên, văn hóa và xã h i nơi tham quan. 1.1.4. Các tiêu chí ñánh giá phát tri n du l ch b n v ng 1.1.4.1. Các tiêu chí v kinh t a) T tr ng ñóng góp GDP c a ngành du l ch trong n n kinh t T l GDP du l ch ñ a phương tăng lên hay gi m ñi do ho t ñ ng du l ch mang l i. T l GDP du l ch trong cơ c u GDP c a vùng (ñ a phương) ñư c xác ñ nh thông qua công th c sau: Tp Trong ñó: TP = GDP du l ch M= Np NP = T ng GDP c vùng (ñ a phương) b) Các ch tiêu kinh t khác Ngoài ra còn m t s ch tiêu như : ch s v khách tăng, t l v n ñ u tư t du l ch cho các phúc l i xã h i c a ñ a phương so v i t ng giá tr ñ u tư t các ngu n khác; ... 1.1.4.2. Các tiêu chí v tài nguyên môi trư ng. M t s tiêu chí c n xem xét như: M c ñ ô nhi m môi trư ng ñ a phương do ho t ñ ng du l ch gây ra; S lư ng các khu, ñi m du
 9. -9- l ch ñư c tôn t o, b o v ; M c ñ thân thiên v i môi trư ng c a các s n ph m du l ch, các công ngh ng d ng trong ho t ñ ng du l ch.... 1.1.4.3. Các tiêu chí v xã h i G m các tiêu chí như : T o công ăn vi c làm cho c ng ñ ng ñ a phương; Văn hoá, phong t c t p quán c a ñ a phương có b nh hư ng b i ho t ñ ng du l ch trên ñ a bàn ; M c ñ ñóng góp c a du l ch vào quá trình phát tri n kinh t - xã h i c a ñ a phương... 1.2. CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N PHÁT TRI N DU L CH B N V NG 1.2.1. Nhân t con ngư i Nhân t con ngư i g m : lãnh ñ o các c p chính quy n, các nhà qu n lý kinh doanh du l ch, ñ i ngũ nhân viên làm vi c trong ngành du l ch, c ng ñ ng dân cư, du khách 1.2.2. Cơ s v t ch t k thu t và các d ch v h tr khác H th ng cơ s v t ch t k thu t bao g m: cơ s lưu trú, cơ s ăn u ng, cơ s văn hóa th thao, thông tin văn hóa... 1.2.3. Trình ñ công ngh và kh năng ng d ng Công ngh l a ch n ng d ng trong phát tri n du l ch có ñ m b o hài hoà, thân thi n và g n v i môi trư ng. 1.2.4. Môi trư ng du l ch Môi trư ng du l ch là các nhân t v t nhiên, kinh t - xã h i và nhân văn trong ñó ho t ñ ng du l ch t n t i và phát tri n. 1.2.5. Cơ ch phân chia l i ích trong chu i giá tr du l ch. Phát tri n du l ch có b n v ng hay không còn ph thu c vào cơ ch phân chia l i ích ñư c hình thành m t cách t phát hay có s ki m soát và ñ m b o l i ích c a các thành ph n tham gia hay không.
 10. - 10 - 1.3. CÁC KINH NGHI M PHÁT TRI N DU L CH B N V NG TRONG VÀ NGOÀI NƯ C Lu n văn nghiên c u kinh nghi m m t s nơi trong nư c và nư c ngoài như : 1.3.1. Mô hình khu b o t n bi n R n Trào, Khánh Hoà 1.3.2. Du l ch Lào Cai 1.3.3. Mô hình phát tri n du l ch Hoành Sơn – Trung Qu c T ñó rút ra bài h c kinh nghi m cho phát tri n du l ch b n v ng t nh Qu ng Nam 1.3.4. Nh ng bài h c rút ra cho phát tri n du l ch b n v ng t nh Qu ng Nam - C n ph i có s nh n th c ñúng ñ n v t m quan tr ng c a phát tri n du l ch b n v ng. - Công tác quy ho ch ph i ñ ng b , hi n ñ i, qu n lý ch t ch công tác xây d ng ñ m b o s hài hòa c nh quan thiên nhiên v i ñ c thù c a ñ a phương. - Đ y m nh du l ch c ng ñ ng, xây d ng s n ph m du l ch ñ c ñáo, mang ñ m b n s c dân t c và tính ñ c thù. - Xác ñ nh vai trò c a c ng ñ ng ñ a phương trong phát tri n du l ch ñ c bi t là nh ng vùng nh y c m v i môi trư ng....
 11. - 11 - CHƯƠNG 2: Đ C ĐI M, TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I VÀ TH C TR NG PHÁT TRI N DU L CH QU NG NAM NH NG NĂM QUA 2.1. Đ C ĐI M T NHIÊN, KINH T - XÃ H I VÀ TI M NĂNG DU L CH T NH QU NG NAM 2.1.1. Đ c ñi m t nhiên Qu ng Nam có ñ a hình phong phú và ña d ng, bao g m c núi ñ i, ñ ng b ng, ven bi n và bi n ñ o t o nên nh ng c nh quan thiên nhiên ch a ñ ng nhi u nhi u tài nguyên du l ch. 2.1.2. Đ c ñi m xã h i S phân b dân cư không ñ ng ñ u gi a mi n núi và trung du v i nhi u dân t c thi u s có t lâu ñ i. Qu ng Nam là vùng ñ t h i t và ch a ñ ng nhi u giá tr văn hóa ñ c s c. 2.1.3. Đ c ñi m kinh t Qu ng Nam có v trí thu n l i và h i t ñ y ñ các ngu n l c ñ phát tri n kinh t - xã h i và du l ch. Nh ng năm qua n n kinh k Qu ng Nam có s chuy n bi n sâu s c c v ch t lư ng và cơ c u. 2.1.4. Ti m năng phát tri n du l ch Qu ng Nam 2.1.4.1. Ti m năng du l ch thiên nhiên Có ñư ng b bi n dài 125 km v i nhi u bãi t m ñ p lý tư ng, cùng v i c m ñ o Cù Lao Chàm và các h thu ñi n l n... là nh ng tài nguyên vô cùng quý giá cho vi c phát tri n các lo i hình du l ch. 2.1.4.2. Ti m năng du l ch nhân văn Cùng v i hai di s n văn hoá th gi i ñô th c H i An và thánh ñ a M Sơn, tài nguyên du l ch nhân văn khá phong phú và ña d ng làm tôn thêm v ñ p thiên nhiên v n có.
 12. - 12 - 2.1.4.3. Đi u ki n cơ s h t ng k thu t cho phát tri n du l ch M c dù còn nhi u h n ch nhưng v cơ b n h th ng giao thông v n t i, c p ñi n, c p nư c... ñã và ñang ñư c nâng c p. V cơ s v t ch t k thu t du l ch ñã không ng ng ñư c ñ u tư xây d ng, ñ i m i nâng c p. 2.1.5. Nh ng thu n l i và khó khăn ñ i v i du l ch Qu ng Nam 2.1.5.1. Thu n l i - Qu ng Nam có v trí thu n l i, có tài nguyên du l ch phong phú và ña d ng. - Kinh t tăng trư ng n ñ nh, ñ u tư trong nư c và nư c ngoài tăng, cơ s h t ng ñư c ñ u tư nâng c p. - Qu ng Nam là t nh duy nh t có 02 di s n th gi i làm tăng kh năng thu hút khách du l ch, thu hút nhi u ngu n v n ñ u tư ... 2.1.5.2.Khó khăn - Tình hình th gi i và khu v c có nh ng bi n ñ ng khó lư ng, du l ch l i là m t trong nh ng ngành d b nh hư ng b i các y u t bên ngoài. - Kinh t Qu ng Nam còn khó khăn do ph i ñ u tư cho nhi u nhu c u c p thi t nên chưa th ưu tiên ñ u tư t p trung ngay cho ngành du l ch. - Đi u ki n th i ti t, khí h u kh c nghi t c a khu v c mi n Trung cũng là m t y u t gây nh hư ng tiêu c c ñ n các ho t ñ ng du l ch. 2.2. TH C TR NG PHÁT TRI N DU L CH T NH QU NG NAM NH NG NĂM QUA 2.2.1. Tình hình phát tri n v m t quy mô 2.2.1.1. Phát tri n v quy mô doanh s Các s li u b ng 2.5 cho th y, trong giai ño n 2005 – 2010, du l ch T nh ñã có bư c phát tri n nhanh chóng. C th :
 13. - 13 - - Thu nh p c a ngành du l ch: Các s li u cũng cho th y, trong su t giai ño n 06 năm qua, t c ñ tăng doanh thu t ho t ñ ng du l ch luôn tăng v i t c ñ n ñ nh. - Thu nh p xã h i t du l ch: Cùng v i vi c gia tăng thu nh p cho các doanh nghi p, t ch c tr c ti p kinh doanh du l ch, vi c phát tri n du l ch còn t o ra hi u ng gia tăng l i ích cho các ngành kinh t khác trong toàn xã h i. 2.2.1.2. Phát tri n v quy mô khách du l ch T c ñ tăng trư ng s lư ng khách ñ n Qu ng Nam tương ñ i cao và chi m t tr ng l n so v i các t nh khác trong Vùng du l ch B c Trung b . 2.2.1.3. Phát tri n v m t quy mô s n xu t Các s li u b ng 2.8 cho th y, trong th i gian 05 năm s lư ng khách s n, nhà ngh , s lư ng bu ng phòng luôn có xu hư ng tăng lên. Bên c nh ñó các ñơn v ho t ñ ng l hành cũng ñã tăng nhanh v s lư ng. 2.2.1.4. Th c tr ng v n ñ u tư vào ngành du l ch Tính ñ n 2009 s d án ñ u tư trên ñ a bàn t nh v lĩnh v c du l ch là 196 d án v i t ng s v n ñ u tư là 10.799,9 t ñ ng và 4.638 tri u USD. H u h t các d án ñ u t p trung H i An, Đi n Bàn và Khu Kinh t m Chu Lai. 2.2.2. Tình hình phát tri n v m t cơ c u 2.2.2.1. Cơ c u theo lĩnh v c ho t ñ ng Các s li u b ng 2.10 cho th y t c ñ tăng trư ng doanh thu du l ch c a toàn ngành (theo giá th c t ) khá cao. Trong ñó, lĩnh v c ho t ñ ng du l ch l hành có t c ñ tăng trư ng cao hơn t c ñ chung c a toàn ngành. Chính vì v y ñã góp ph n thúc ñ y cơ c u
 14. - 14 - ho t ñ ng du l ch theo ngành có xu hư ng d ch chuy n theo hư ng h p lý hơn. 2.2.2.2. Cơ c u khách du l ch a) Khách qu c t Khách qu c t ñ n Qu ng Nam tăng d n qua các năm, ch y u v n là th trư ng khách Pháp chi m t tr ng cao. Khách qu c t ñ n Qu ng Nam có ngày lưu trú bình quân n ñ nh qua các năm. b) Khách n i ñ a Khách n i ñ a ñ n Qu ng Nam tăng ñ u trong nh ng năm v a qua. Khách n i ñ a ñ n Qu ng Nam có ngày lưu trú bình quân th p hơn khách qu c t . M c dù lư ng du khách ñ n Qu ng Nam tăng nhanh, tuy nhiên lư ng khách ch y u t p trung vào m t s ñi m du l ch chính, ñó là 02 di s n văn hóa th gi i H i An và M Sơn và ngh dư ng t i các resort ven bi n Đi n Ng c ñ n H i An. 2.2.3. Tình hình phát tri n v m t ch t lư ng 2.2.3.1. Ch t lư ng cơ s h t ng du l ch - Ch t lư ng cơ s lưu trú: Các cơ s lưu trú c a Qu ng Nam theo tiêu chí x p h ng “sao” c a T ng c c Du l ch Vi t Nam ñư c cho b ng 2.15. Các thông tin cho th y b c tranh t ng quát v ch t lư ng cơ s lưu trú c a Qu ng Nam là chưa cao, chưa ñ ng ñ u. - Ch t lư ng h th ng d ch v ăn u ng, vui chơi, gi i trí, các cơ s ăn u ng r t phong phú, ña d ng. 2.2.3.2. Ch t lư ng ngu n nhân l c du l ch a) Đ i v i lao ñ ng qu n lý du l ch: Hi n nay, ñ i ngũ ngu n nhân l c ñang làm vi c trong lĩnh v c du l ch ñang thi u v s lư ng và h n ch nhi u m t v ch t lư ng.
 15. - 15 - b) Đ i v i lao ñ ng làm vi c t i các cơ s kinh doanh du l ch: Ph n l n lao ñ ng trong các doanh nghi p ñang ñ tu i r t tr . Trong t ng s lao ñ ng, lao ñ ng qu c t ch Vi t Nam chi m 98,9%. S lao ñ ng ñư c ñào t o chuyên ngành chi m 60,7% trong t ng s lao ñ ng làm vi c trong các doanh nghi p du l ch. 2.2.3.3. M c ñ phong phú, h p d n c a các s n ph m du l ch - Du l ch tham quan di s n văn hóa: Thương hi u “du l ch Qu ng Nam, m t ñi m ñ n- hai di s n th gi i “ ñã n i ti ng trong và ngoài nư c. Tuy nhiên Di s n M Sơn còn thi u s h p d n, níu kéo khách du l ch vì s n ph m còn ñơn ñi u. - Du l ch liên vùng, liên qu c gia tuy n “Con ñư ng Di s n mi n Trung” n i các di s n th gi i mi n Trung như: Phong Nha - K Bàng – C ñô Hu – H i An – M Sơn. Và nhi u tuy n du l ch khác cũng ñang ñư c khai tri n và h a h n s mang l i k t qu kh quan. - Du l ch ngh dư ng bi n: Có bi n dài 125 Km và Cù lao Chàm v i nhi u bãi bi n tuy t ñ p: Hà My, C a Đ i, Tam Thanh,... - Và m t s lo i hình du l ch khác như: Du l ch sinh thái; Du l ch tham quan các làng ngh ; Du l ch c ng ñ ng; mô hình lưu trú cùng nhà dân “homestay” cũng b t ñ u xu t hi n... 2.2.4. Các chính sách khuy n khích phát tri n du l ch b n v ng trên ñ a bàn Qu ng Nam th i gian qua 2.2.4.1. Các chính sách thu hút ñ u tư vào phát tri n du l ch. - Khuy n khích ñ u tư vào lĩnh v c du l ch trên ñ a bàn t nh, ñ ng th i v i vi c c i cách hành chính theo cơ ch m t c a...Chính sách ñã góp ph n trong vi c thu hút nhi u nhà ñ u tư ñ n kh o sát, xúc ti n tri n khai các d án du l ch l n t i Qu ng Nam. H n ch cơ
 16. - 16 - b n khi tri n khai các chính sách này ñó là kh năng d ñoán dài h n và công tác th m ñ nh ñ u tư chưa t t 2.2.4.2. Tăng cư ng h tr ho t ñ ng xúc ti n du l ch Xây d ng h th ng l h i văn hoá – du l ch ñ nh kỳ hàng ,chú tr ng công tác tuyên truy n qu ng bá du l ch. Nhi u s ki n du l ch l n gây ñư c ti ng vang và n tư ng t t ñ i v i du khách trong và ngoài nư c, tiêu bi u “ H i An – hành trình t quá kh ” và l h i “Đêm r m ph c H i An”... 2.2.4.3. Xây d ng chi n lư c phát tri n du l ch b n v ng Trong tháng 05/2011, UBND t nh Qu ng Nam ñã phê duy t chi n lư c “L ng ghép Văn hóa và Du l ch nh m phát tri n b n v ng t nh Qu ng Nam”.D án hư ng ñ n m c tiêu t ng quát g n phát tri n du l ch v i b o t n và phát huy b n s c văn hóa; Nâng cao k năng và ki n th c cho ngư i dân ñ a phương v du l ch b n v ng... 2.2.4.4. Tăng cư ng công tác quy ho ch và qu n lý quy ho ch Đ nh hư ng phát tri n du l ch t i các vùng nông thôn, mi n núi, m r ng các ho t ñ ng du l ch sinh thái d c sông ngòi, b bi n;... Tuy nhiên công tác quy ho ch các bãi bi n ch y u do ngư i nư c ngoài ñ u tư nhân dân ñ a phương không ñư c l i, môi trư ng bi n không thông thoáng, không có c ng du l ch... 2.2.4.5. Tăng cư ng ñ u tư h tr phát tri n du l ch Đ u tư cơ s h t ng ph c v phát tri n du l ch trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam. Đ u tư b o t n và tôn t o ch ng xu ng c p các di s n văn hóa. Tuy nhiên các ngu n v n dành cho công tác ñ u tư b o t n và tôn t o t ngân sách này v n chưa ñáp ng nhu c u th c t . 2.2.4.6. Tri n khai các chương trình phát tri n du l ch ñón ñ u làn sóng du l ch sinh thái, c ng ñ ng Các c p chính quy n t nh chú tr ng ñ n công tác tuyên truy n và nâng cao nh n th c v xu hư ng phát tri n du l ch b n v ng cho
 17. - 17 - c ng ñ ng doanh nghi p và ngư i dân. Phát huy vai trò tham gia c a c ng ñ ng trong phát tri n du l ch, g n l i ích trách nhi m c a ngư i dân vào quá trình phát tri n s n ph m. 2.3. ĐÁNH GIÁ V TH C TR NG PHÁT TRI N DU L CH QU NG NAM DƯ I GÓC Đ B N V NG 2.3.1. Các tiêu chí v kinh t - Cơ c u doanh thu du l ch: Doanh thu du l ch c a t nh có s gia tăng liên t c và gi v ng t c ñ tăng trư ng khá cao. Tuy nhiên, doanh thu t ho t ñ ng lưu trú chi m t tr ng cao. Qua ñó ta th y ho t ñ ng du l ch c a t nh không hài hoà v kinh t , ngư i dân ít ñư c hư ng l i t ho t ñ ng du l ch. - M c ñ ñóng góp c a du l ch cho n n kinh t ñ a phương: Các s li u b ng 2.21 cho th y; T tr ng GDP du l ch trong t ng GDP c a t nh còn th p. V y m c ñ ñóng góp c a ngành du l ch cho n n kinh t t nh Qu ng Nam như trên là khá th p. T ng lư t khách ñ n Qu ng Nam hàng năm có s gia tăng liên t c v i t c ñ tăng trư ng cao, tuy nhiên s ngày lưu trú không tăng. - Đ u tư cho phát tri n du l ch: Công tác ñ u tư ñư c chú tr ng, thu hút nhi u ngu n l c ñ u tư ñem l i hi u qu cao v kinh t xã h i ñ a phương. - Ch t lư ng ngu n nhân l c du l ch: Lao ñ ng trong các doanh nghi p kinh doanh du l ch chưa qua ñào t o chi m t l cao. Đây là m t h n ch l n ñ i v i ñ i ngũ ngu n nhân l c du l ch. 2.3.2. Các tiêu chí v xã h i - T o công ăn vi c làm cho xã h i: Trong nh ng năm qua du l ch Qu ng Nam góp ph n gi i quy t ñáng k lao ñ ng cho xã h i. - Du l ch v i phong t c t p quán và văn hoá c a ngư i dân ñ a phương: Du l ch T nh ñóng góp tích c c cho vi c b o t n và
 18. - 18 - qu ng bá các giá tr truy n th ng, các di s n th gi i. S phát tri n t c a du l ch ñang ñ t vi c gi gìn và phát tri n b n s c văn hoá, phong t c t p quán ngư i dân ñ a phương trư c nhi u thách th c. - S tham gia c a c ng ñ ng ñ a phương vào ho t ñ ng du l ch: H u h t l c lư ng lao ñ ng tham gia vào ho t ñ ng du l ch ñ u có s tham gia tích c c c a ngư i dân ñ a phương. M c s ng c a c ng ñ ng dân cư ñư c nâng lên. 2.3.3. Các tiêu chí v môi trư ng - Công tác b o t n, tôn t o các di s n văn hoá th gi i: V n ñ v b o t n và ch ng xu ng c p di tích, x lý môi trư ng v n còn nhi u v n ñ nan gi i. - M c ñ ô nhi m môi trư ng do ho t ñ ng du l ch gây ra: V n ñ môi trư ng ñang là m t th c tr ng ñáng lưu tâm. Các thành t u khoa h c k thu t v b o v tài nguyên và môi trư ng du l ch chưa ñư c áp d ng m t cách ñ y ñ và khoa h c. - M c ñ thân thi n v i môi trư ng c a các s n ph m du l ch: Các tour du l ch g n v i môi trư ng ñư c quan tâm phát tri n. Tuy nhiên nhi u khu du l ch, resort ñư c xây d ng d c sát bi n làm m t ñi v ñ p hoang sơ và thân thi n v i thiên nhiên. Như v y xét trên các góc ñ kinh t , môi trư ng và xã h i thì du l ch t nh Qu ng Nam trong th i gian qua phát tri n chưa b n v ng. 2.3.4. T n t i, h n ch và nguyên nhân ki m hãm phát tri n du l ch b n v ng trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam th i gian qua. 2.3.4.1. T n t i, h n ch - V m t kinh t : M c ñ ñóng góp cho n n kinh t ñ i phương còn th p; S ngày lưu trú bình quân th p và n ñ nh, t l quay tr l i và m c chi tiêu c a khách th p; Th i gian qua, du l ch t nh ch
 19. - 19 - thiên v khai thác các giá tr có s n, chưa t o s n ph m m i trong du l ch; Các doanh nghi p kinh doanh du l ch còn nhi u khó khăn... - V m t xã h i:Chưa mang l i l i ích th t s cho ngư i dân ñ a phương; Ngư i dân tham gia vào ho t ñ ng du l ch chưa ñư c ñào t o. Phong t c t p quán và b n s c văn hoá ñ a phương ít nhi u b nh hư ng; Xung ñ t gi a ngư i dân v i các khu du l ch do các khu du l ch chi m nhi u di n tích... - V môi trư ng:D c b bi n nhi u resort, khách s n ñư c xây d ng v i quy mô r ng l n ra sát bi n làm m t ñi v ñ p hoang sơ c a bãi bi n và c m giác g n gũi, thân thi n v i thiên nhiên; Ô nhi m môi trư ng do du l ch; Nhi u món ăn ñ c s n c a nhà hàng, khách s n ñư c ch bi n t ho t ñ ng săn b t ñ ng v t quý hi m. 2.3.4.2. Nguyên nhân - T c ñ quy ho ch quá nhanh trong khi ñó ñ u tư cho cơ s h t ng, ñư ng xá, b n c ng không theo k p. Kh ng ho ng kinh t toàn c u, thiên tai, ... d n ñ n h n ch ñ u tư, th trư ng khách du l ch b thu h p. - Vi c ñ u tư cho phát tri n du l ch còn b t h p lý, công tác quy ho ch ch t p trung v khu v c bi n còn các khu v c khác không ñư c chú tr ng. - Ngu n l c ñ u tư cho du l ch và công tác xúc ti n, qu ng bá còn h n ch , ch t lư ng c a s n ph m và d ch v du l ch chưa cao. - Chưa lôi kéo ñư c các thành ph n tham gia vào chu i giá tr du l ch, h th ng ki m soát, giám sát thi u ch c ch .
 20. - 20 - CHƯƠNG 3 M T S GI I PHÁP NH M PHÁT TRI N DU L CH B N V NG TRÊN Đ A BÀN T NH QU NG NAM 3.1. CƠ S TI N Đ CHO VI C Đ XU T GI I PHÁT 3.1.1. Chi n lư c phát tri n du l ch Vi t Nam ñ n năm 2010 và ñ nh hư ng ñ n năm 2020. Chi n lư c phát tri n du l ch qu c gia ñ n năm 2010 và ñ nh hư ng ñ n năm 2020 có nh ng yêu c u chính như sau: Phát tri n du l ch nói chung và du l ch sinh thái nói riêng, gi i quy t v n ñ môi trư ng xu ng c p nghiêm tr ng; B o t n và phát huy các b n s c văn hóa dân t c thông qua lo i hình du l ch văn hóa;... 3.1.2. Quy ho ch t ng th phát tri n du l ch Qu ng Nam ñ n 2015 t m nhìn 2020 3.1.2.1. Quan ñi m phát tri n Quy ho ch t ng th phát tri n du l ch t nh Qu ng Nam ñ n năm 2015 và ñ nh hư ng ñ n 2020 nêu lên nh ng quan ñi m c th v phát tri n du l ch t nh trong th i gian t i như sau: Phát tri n du l ch nhanh và b n v ng, tranh th khai thác m i ngu n l c trong và ngoài nư c, ..., phát tri n nhanh nhưng ph i ñ m b o tính b n v ng.... 3.1.2.2. M c tiêu phát tri n Quy ho ch t ng th phát tri n du l ch Qu ng Nam ñ n 2020 xác ñ nh m c tiêu: “Phát tri n nhanh và b n v ng ñ du l ch thành ngành kinh t mũi nh n c a t nh, ...”. “Phát tri n du l ch góp ph n b o t n và phát huy các giá tr b n s c văn hoá; c i t o c nh quan môi trư ng;...”. 3.1.2.3. Đ nh hư ng phát tri n du l ch Qu ng Nam ñ n 2020 Đ nh hư ng chung: Ưu tiên khai thác các l i th so sánh ñ phát tri n du l ch, k t h p các lo i hình du l ch văn hóa, l ch s , bi n, r ng....
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2