intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Ngân hàng Công thương Phúc Yên

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:121

83
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hướng đến các mục tiêu chủ yếu sau: Làm rõ công tác hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp nói chung. Phân tích đặc điểm ngành Ngân hàng có ảnh hưởng đến công tác hạch toán kế toán. Khảo sát và phân tích thực trạng công tác hạch toán kế toán Ngân hàng Công thương Phúc Yên (NHCTPY). Luận văn nghiên cứu phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại NHCTPY trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác hạch toán kế toán tại NHCTPY.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Ngân hàng Công thương Phúc Yên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> SÁI THỊ THU HÀ<br /> <br /> ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN<br /> CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI<br /> NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG PHÚC YÊN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Hà Nội, 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> SÁI THỊ THU HÀ<br /> <br /> ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN<br /> CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI<br /> NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG PHÚC YÊN<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. CAO TÔ LINH<br /> <br /> Hà Nội, 2014<br /> <br /> ĐHBK HN <br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình của riêng tôi. Số liệu sử dụng<br /> trong Luận văn là trung thực. Những kết quả của Luận văn chưa từng được công bố<br /> trong bất cứ công trình nào khác.<br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />                Tác giả của Luận văn<br /> <br />   <br />   <br />                                                                                                    Sái Thị Thu Hà<br /> <br /> Sái Thị Thu Hà<br /> <br /> CA120269<br /> <br /> ĐHBK HN <br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tác giả xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới người hướng dẫn khoa học, đã nhiệt<br /> tình hướng dẫn Tác giả hoàn thành Luận văn.<br /> Tác giả xin bày tỏ sự cảm ơn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Kinh<br /> tế và Quản lý, Viện Đào tạo Sau đại học Đại học Bách Khoa Hà Nội, đã giúp đỡ<br /> Tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu Luận văn.<br /> Tác giả xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu trong quá trình thu thập tài<br /> liệu, trao đổi kinh nghiệm, góp ý sửa chữa Luận văn của Ban lãnh đạo Ngân hàng<br /> Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên.<br /> Cuối cùng, Tác giả muốn bày tỏ lời cảm ơn tới toàn thể gia đình đã động viên,<br /> giúp đỡ Tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận văn.<br /> Tác giả của Luận văn<br /> <br /> Sái Thị Thu Hà<br /> <br /> Sái Thị Thu Hà<br /> <br /> CA120269<br /> <br /> ĐHBK HN <br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ<br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1<br /> CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN..4<br /> 1.1.<br /> <br /> Lý luận chung về công tác hạch toán kế toán................................................4<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm về công tác hạch toán kế toán...................................................4<br /> 1.1.2. Vai trò, ý nghĩa củacông tác hạch toán kế toán..........................................4<br /> 1.1.3. Nhiệm vụ của công tác hạch toán kế toán ..................................................5<br /> 1.1.4. Nội dung của công tác hạch toán kế toán...................................................6<br /> 1.1.5. Nguyên tắc của công tác hạch toán kế toán..............................................13<br /> 1.2. Tổng quan về công tác hạch toán kế toán tại các Ngân hàng Thương mại ....13<br /> 1.2.1. Đặc điểm chung về tổ chức và hoạt động của các Ngân hàng Thương mại<br /> có ảnh hưởng đến tổ chức hạch toán kế toán .....................................................13<br /> 1.2.2. Công tác hạch toán kế toán tại các ngân hàng thương mại ......................17<br /> 1.3 Khung nghiên cứu của đề tài ...........................................................................25<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 1........................................................................................27<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI<br /> NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG PHÚC YÊN ....................................................28<br /> 2.1. Khái quát chung về Ngân hàng Công thương Phúc Yên................................28<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Công thương Phúc Yên<br /> ............................................................................................................................28<br /> 2.1.2. Đặc điểm về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Công thương Phúc Yên<br /> ............................................................................................................................33<br /> 2.2. Công tác hạch toán kế toán tại Ngân hàng Công thương Phúc Yên...............38<br /> 2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán ...........................................................................38<br /> 2.2.2. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán ..........................................................43<br /> Sái Thị Thu Hà<br /> <br /> CA120269<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2