intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối cho Công ty Điện lực Nghệ An đến năm 2020

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:119

0
77
lượt xem
20
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối cho Công ty Điện lực Nghệ An đến năm 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là nhằm hệ thống hóa các cơ sở lý luận về công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối trên cơ sở đó phân tích thực trạng, chất lượng công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối tại Công ty Điện lực Nghệ An và đưa ra một số đề xuất, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối tại Công ty Điện lực Nghệ An đến năm 2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối cho Công ty Điện lực Nghệ An đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> HỒ SỸ QUYỀN<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN<br /> HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CHO CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ<br /> AN ĐẾN NĂM 2020<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Hà Nội - Năm 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> HỒ SỸ QUYỀN<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN<br /> HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ<br /> AN ĐẾN NĂM 2020<br /> <br /> Chuyên nghành: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. PHẠM CẢNH HUY<br /> <br /> NGHỆ AN - 2014<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> NỘI DUNG<br /> <br /> TRANG<br /> <br /> CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> 5<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> <br /> 7<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> 9<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> <br /> 10<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> 11<br /> <br /> 2. Mục tiêu của đề tài<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài<br /> <br /> 12<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài<br /> <br /> 12<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài<br /> <br /> 12<br /> <br /> 6. Những đóng góp của đề tài<br /> <br /> 12<br /> <br /> 7. Kết cấu của luận văn<br /> <br /> 13<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH<br /> LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.1. Khái niệm về lưới điện và lưới điện phân phối<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm về lưới điện<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.1.2 Khái niệm về lưới điện phân phối<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.2 Phân loại lưới điện<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.2.1 Phân loại lưới điện theo cấp điện áp<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.2.2 Phân loại lưới điện theo mục đích sử dụng và quản lý vận<br /> hành<br /> 1.3 Nội dung của công tác quản lý vận hành lưới điện<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.3.1 Công tác lập kế hoạch<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.3.2 Công tác tổ chức vận hành<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.3.3 Công tác kiểm tra, kiểm soát lưới điện<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.4 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng quản lý vận hành lưới điện<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.4.1 Chất lượng điện áp<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.4.2 Các chỉ số về độ tin cậy của lưới điện phân phối<br /> <br /> 16<br /> <br /> Hồ Sỹ Quyền<br /> <br /> 1<br /> <br /> 15<br /> <br /> Khóa 2012 - 2014<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  <br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> TRANG<br /> <br /> 1.4.3 Sự cố lưới điện, trạm điện<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.4.4 Tổn thất điện năng<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.4.5 Doanh thu<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.4.6 Sản lượng điện thương phẩm<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành lưới điện<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.5.1 Các yếu tố chủ quan (yếu tố bên trong)<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.5.2 Các yếu tố khách quan (yếu tố bên ngoài)<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.6 Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng quản lý vận hành lưới<br /> điện<br /> 1.7 Một số phương hướng hoàn thiện công tác quản lý vận hành<br /> lưới điện phân phối<br /> 1.7.1 Đối với khách hàng sử dụng điện<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.7.2 Đối với đơn vị phân phối điện<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.8 Tóm tắt chương 1<br /> <br /> 24<br /> <br /> CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN<br /> LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CỦA CÔNG<br /> TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN<br /> 2.1 Giới thiệu về Công ty Điện lực Nghệ An<br /> <br /> 26<br /> <br /> 2.1.1 Sự ra đời, hình thành và phát triển<br /> <br /> 26<br /> <br /> 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh của Công ty<br /> Điện lực Nghệ An<br /> 2.2 Phân tích thực trạng công tác quản lý vận hành lưới điện phân<br /> phối tại Nghệ An<br /> 2.2.1 Các đường dây và các TBA 110KV<br /> <br /> 26<br /> 27<br /> <br /> 2.2.2 Công tác quản lý vận hành lưới điện trung thế<br /> <br /> 28<br /> <br /> 2.2.3 Công tác quản lý vận hành trạm biến áp<br /> <br /> 29<br /> <br /> 2.2.4 Công tác quản lý vận hành lưới điện hạ thế<br /> <br /> 32<br /> <br /> 2.2.5 Phân tích thực trạng công tác lập kế hoạch cho quản lý vận<br /> hành lưới điện<br /> 2.2.6 Phân tích thực trạng công tác tổ chức vận hành lưới điện<br /> <br /> 35<br /> 44<br /> <br /> 2.2.7 Phân tích thực trạng công tác kiểm tra, kiểm soát lưới điện<br /> <br /> 44<br /> <br /> Hồ Sỹ Quyền<br /> <br /> 2<br /> <br /> 22<br /> 22<br /> <br /> 26<br /> <br /> 27<br /> <br /> Khóa 2012 - 2014<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  <br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> TRANG<br /> <br /> 2.3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành<br /> lưới điện<br /> 2.3.1 Thực trạng đội ngũ quản lý vận hành lưới điện<br /> <br /> 47<br /> <br /> 2.3.2 Mô hình tổ chức quản lý<br /> <br /> 48<br /> <br /> 2.4 Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu phản ánh chất lượng quản lý<br /> vận hành lưới điện<br /> 2.4.1 Phân tích chất lượng điện áp<br /> <br /> 52<br /> <br /> 2.4.2 Phân tích các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện<br /> <br /> 53<br /> <br /> 2.4.3 Phân tích tình hình sự cố lưới điện, trạm điện<br /> <br /> 56<br /> <br /> 2.4.4 Phân tích tình hình thực hiện tỷ lệ tổn thất điện năng<br /> <br /> 60<br /> <br /> 2.4.5 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu<br /> <br /> 65<br /> <br /> 2.4.6 Tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng điện thương phẩm<br /> <br /> 65<br /> <br /> 2.5 Tổng kết tồn tại và nguyên nhân trong quản lý vận hành lưới<br /> điện<br /> 2.6 Tóm tắt chương 2<br /> <br /> 66<br /> <br /> CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN<br /> CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN<br /> PHỐI CHO CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN ĐẾN NĂM<br /> 2020<br /> 3.1 Những định hướng phát triển của Công ty Điện lực Nghệ An<br /> <br /> 70<br /> <br /> 70<br /> <br /> 3.1.1 Các văn bản quy phạm pháp luật định hướng phát triển<br /> <br /> 70<br /> <br /> 3.1.2 Dự báo nhu cầu phụ tải và quy hoạch lưới điện tỉnh Nghệ An<br /> đến năm 2020<br /> 3.1.3 Mục tiêu tổng quát<br /> <br /> 70<br /> <br /> 3.2 Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vận hành<br /> lưới điện phân phối của Công ty Điện lực Nghệ An đến năm<br /> 2020<br /> 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện lưới điện, hệ thống thông tin<br /> quản lý và đổi mới công nghệ<br /> 3.2.2 Các giải pháp về nhân sự<br /> <br /> 47<br /> <br /> 52<br /> <br /> 68<br /> <br /> 73<br /> 73<br /> 74<br /> 83<br /> <br /> 3.2.3 Nhóm giải pháp giảm tổn thất điện năng<br /> <br /> 87<br /> <br /> 3.2.4 Nhóm giải pháp về nâng cao sự hài lòng của khách hàng<br /> <br /> 93<br /> <br /> Hồ Sỹ Quyền<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khóa 2012 - 2014<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản