intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn Thạc sĩ: Tổ chức quản lý hồ sơ hành chính ở UBND thành phố Ninh Bình - Thực trạng và giải pháp

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
50
lượt xem
3
download

Luận văn Thạc sĩ: Tổ chức quản lý hồ sơ hành chính ở UBND thành phố Ninh Bình - Thực trạng và giải pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện những quy định về thủ tục hành chính và quản lý hồ sơ hành chính ở UBND thành phố Ninh Bình trong những năm tiếp theo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Tổ chức quản lý hồ sơ hành chính ở UBND thành phố Ninh Bình - Thực trạng và giải pháp

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ..<br /> <br /> NGUYỄN HẰNG THUỶ<br /> <br /> TỔ CHỨC QUẢN LÝ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH<br /> Ở UBND THÀNH PHỐ NINH BÌNH<br /> THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP<br /> Chuyên ngành: Lƣu trữ<br /> Mã số: 60 32 24<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH<br /> LƯU TRỮ VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : PGS.TS Vũ Thị Phụng<br /> <br /> HÀ NỘI, 2009<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Phần mở đầu<br /> Chƣơng 1: Những vấn đề chung về hồ sơ hành chính<br /> <br /> 3<br /> 10<br /> <br /> Những khái niệm cơ bản<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Khái niệm hồ sơ<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.12<br /> <br /> Khái niệm hành chính<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> Khái niệm hồ sơ hành chính<br /> <br /> 13<br /> <br /> Các loại hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của<br /> UBND thành phố Ninh Bình<br /> Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của UBND thành phố<br /> Ninh Bình<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Các loại hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của<br /> UBND thành phố Ninh Bình.<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.2.3<br /> <br /> Thành phần tài liệu trong các hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục<br /> hành chính ở UBND thành phố Ninh Bình.<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Ý nghĩa, tác dụng của hồ sơ hành chính trong hoạt động quản<br /> lý nhà nước<br /> <br /> 31<br /> <br /> 1.3.1<br /> <br /> Đối với cơ quan hành chính nhà nước<br /> <br /> 31<br /> <br /> 1.3.2<br /> <br /> Đối với công dân<br /> <br /> 34<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> 1.2<br /> 1.2.1<br /> <br /> Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hồ sơ hành chính ở UBND thành<br /> <br /> 13<br /> <br /> 37<br /> <br /> phố Ninh Bình<br /> 2.1<br /> <br /> Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính ở UBND<br /> thành phố Ninh Bình<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.1.1<br /> <br /> Kết quả tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ hành chính ở UBND<br /> thành phố Ninh Bình từ 2004 đến 2008<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.1.2<br /> <br /> Đánh giá kết quả giải quyết hồ sơ hành chính ở UBND thành<br /> phố Ninh Bình từ năm 2004 đến năm 2008.<br /> <br /> 42<br /> <br /> 1<br /> <br /> Thực trạng quản lý hồ sơ hành chính ở UBND thành phố<br /> Ninh Bình<br /> <br /> 45<br /> <br /> 2.2.1<br /> <br /> Trách nhiệm quản lý hồ sơ hành chính.<br /> <br /> 46<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Phân loại hồ sơ hành chính.<br /> <br /> 48<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> Xác định giá trị và bảo quản hồ sơ hành chính.<br /> <br /> 53<br /> <br /> 2.2.4<br /> <br /> Tổ chức khai thác và sử dụng hồ sơ hành chính.<br /> <br /> 56<br /> <br /> 2.2.5<br /> <br /> Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hồ sơ hành<br /> chính ở UBND thành phố Ninh Bình.<br /> <br /> 58<br /> <br /> Chƣơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện việc quản lý hồ sơ hành<br /> chính ở UBND thành phố Ninh Bình<br /> <br /> 63<br /> <br /> 3.1<br /> <br /> Xây dựng và ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về hồ<br /> sơ hành chính.<br /> <br /> 63<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> Hoàn thiện quy trình tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính ở<br /> UBND thành phố Ninh Bình.<br /> <br /> 66<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> Tổ chức lại công tác văn thư và tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ<br /> tại Trung tâm một cửa liên thông và các đơn vị có liên quan.<br /> <br /> 71<br /> <br /> 3.4<br /> <br /> Xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả đội ngũ cán bộ, công<br /> chức; xúc tiến mạnh việc hiện đại hoá công sở.<br /> <br /> 83<br /> <br /> 3.5<br /> <br /> Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ quy trình quản lý hồ sơ hành<br /> chính; góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vận hành chính phủ<br /> điện tử.<br /> <br /> 85<br /> <br /> 3.6<br /> <br /> Nâng cao vai trò giám sát của nhân dân, hiệu quả của công tác<br /> kiểm tra, thanh tra, đánh giá việc thực hiện quản lý hồ sơ hành<br /> chính của UBND thành phố Ninh Bình.<br /> <br /> 87<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Phần kết luận<br /> <br /> 90<br /> <br /> Mục lục tài liệu tham khảo<br /> <br /> 91<br /> <br /> 2<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1- Lý do chọn đề tài.<br /> Tại Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX (tháng 4/2001),<br /> bên cạnh việc khẳng định mục tiêu xây dựng nền hành chính nhà nước dân<br /> chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hoá ... đã đưa ra một loạt chủ<br /> trương, giải pháp có ý nghĩa quan trọng trong cải cách hành chính thời gian<br /> tới như: điều chỉnh chức năng và cải tiến phương thức hoạt động của chính<br /> phủ, nguyên tắc bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; phân công, phân cấp; tách<br /> quản lý nhà nước với hoạt động sản xuất kinh doanh, tách cơ quan hành chính<br /> công quyền với tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công; tiếp tục cải cách doanh<br /> nghiệp nhà nước, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán<br /> bộ, công chức trong sạch, có năng lực; thiết lập trật tự kỷ cương, chống quan<br /> liêu, tham nhũng.<br /> Để thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã<br /> chỉ đạo phải nhanh chóng xây dựng cho được một chương trình cải cách hành<br /> chính có tính chiến lược, dài hạn của Chính phủ. Sau một thời gian chuẩn bị,<br /> ngày 17/9/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 136/2001/QĐTTg phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn<br /> 2001-2010.<br /> Với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 20012010, lần đầu tiên trong quá trình cải cách, Chính phủ có một chương trình có<br /> tính chiến lược, dài hạn, xác định rõ 4 lĩnh vực cải cách là cải cách thể chế,<br /> cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ,<br /> công chức và cải cách tài chính công, định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách<br /> và xác định các giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm thắng lợi công cuộc cải<br /> cách. Chương trình tổng thể là công cụ quan trọng để Chính phủ chỉ đạo các<br /> bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh cải cách<br /> hành chính.<br /> Trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà<br /> nước giai đoạn 2001-2010 thì cải cách thủ tục hành chính đã và đang là yêu<br /> cầu bức xúc của nhân dân, của các tổ chức và các nhà đầu tư nước ngoài, là<br /> khâu đột phá của tiến trình cải cách hành chính nhà nước. Những năm gần<br /> đây, các thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ<br /> <br /> 3<br /> <br /> chức, các cơ quan hành chính nhà nước đã có những cải tiến đáng kể, trong<br /> đó có những cải cách về thủ tục hồ sơ. Tuy nhiên thực tế cho thấy, nhiều cơ<br /> quan hành chính nhà nước chưa đánh giá đúng vai trò, vị trí và tác dụng của<br /> hồ sơ trong hoạt động của cơ quan nói chung, đối với việc cải cách thủ tục<br /> hành chính nói riêng, nên chưa quan tâm, đầu tư đúng mức tới vấn đề này,<br /> chưa xem việc tổ chức quản lý hồ sơ là một trong những nội dung quan trọng<br /> của cải cách thủ tục hành chính. Điều đó dẫn đến tình trạng quản lý hồ sơ của<br /> đa số cơ quan hành chính nhà nước hiện nay còn khá nhiều bất cập và tồn tại.<br /> Trong khi đó xét về bản chất, hồ sơ hình thành trong quá trình giải quyết<br /> công việc ở các cơ quan hành chính nhà nước vừa là sản phẩm tất yếu, vừa là<br /> bằng chứng chứng minh cho quá trình giải quyết công việc đó từ khí bắt đầu<br /> cho tới khi kết thúc. Hồ sơ không những ghi lại toàn bộ nội dung, kết quả giải<br /> quyết một công việc mà còn phản ánh một cách chính xác và đầy đủ trình tự<br /> hay thủ tục tiến hành công việc đó. Vì vậy, có thể khẳng định, hồ sơ hình<br /> thành qua quá trình giải quyết công việc ở các cơ quan hành chính nhà nước<br /> là một bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành<br /> chính trong một phạm vi nào đó, chính là là cải cách thủ tục hồ sơ, trình tự<br /> tiến hành công việc và tổ chức quản lý hồ sơ trong các cơ quan hành chính<br /> nhà nước.<br /> Cải cách thủ tục hành chính có ảnh hưởng trực tiếp mang tính quyết định<br /> tới tình trạng hồ sơ sản sinh trong quá trình giải quyết công việc ở các cơ<br /> quan hành chính nhà nước và ngược lại, việc hoàn thiện hồ sơ, tổ chức quản<br /> lý tốt hồ sơ cũng góp phần quan trọng vào việc cải cách thủ tục hành chính.<br /> Vì vậy trong quá trình cải cách thủ tục hành chính ở nước ta, vấn đề cải tiến<br /> hay hoàn thiện hồ sơ hình thành trong quá trình giải quyết công việc ở các cơ<br /> quan hành chính nhà nước, tổ chức quản lý hồ sơ như thế nào cần được quan<br /> tâm và xem xét một cách thoả đáng.<br /> Hơn nữa, vấn đề cải cách thủ tục hành chính nói chung và tổ chức quản<br /> lý hồ sơ hành chính nói riêng, ngày càng trở nên cấp bách xuất phát từ yêu<br /> cầu và nhiệm vụ tin học hoá hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong<br /> những năm gần đây. Bởi vì để mỗi cơ quan, ngành có thể thiết lập được hệ<br /> thống các cơ sở dữ liệu thống nhất để quản lý trực tiếp (tiếp nhận, xử lý và<br /> lưu trữ) hồ sơ hình thành trong quá trình giải quyết công việc thuộc ngành,<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản