intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Triết học: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nay

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
39
lượt xem
6
download

Luận văn Thạc sĩ Triết học: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn được thực hiện nhằm mục đích phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương trong tình hình hiện nay. Qua đó, xây dựng lớp thanh niên Bình Dương vừa có đức, vừa có tài phục vụ cho sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Triết học: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nay

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> TRẦN THỊ YẾN<br /> <br /> ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH<br /> VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN<br /> TỈNH BÌNH DƢƠNG HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI, năm 2018<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> TRẦN THỊ YẾN<br /> <br /> ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH<br /> VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN<br /> TỈNH BÌNH DƢƠNG HIỆN NAY<br /> <br /> Ngành: Triết học<br /> Mã số: 8229001<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. CAO THU HẰNG<br /> <br /> HÀ NỘI, năm 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh<br /> với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nay” là công<br /> trình nghiên cứu của riêng tôi được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học<br /> của PGS. TS. Cao Thu Hằng.<br /> Các tài liệu tham khảo sử dụng trong luận văn là trung thực, các thông<br /> tin trích dẫn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Trần Thị Yến<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC<br /> ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN ................................................................ 13<br /> 1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài ......................................... 13<br /> 1.1.1. Đạo đức ................................................................................................. 13<br /> 1.1.2. Giáo dục đạo đức .................................................................................. 14<br /> 1.2. Tầm quan trọng và nội dung giáo dục đạo đức cho thanh niên của Đoàn<br /> Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ................................................................ 17<br /> 1.2.1. Tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức cho thanh niên ................. 17<br /> 1.2.2. Những chuẩn mực đạo đức cần giáo dục cho thanh niên..................... 21<br /> 1.3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và vai trò của nó trong công tác<br /> giáo dục đạo đức cho thanh niên hiện nay ...................................................... 27<br /> 1.3.1. Một số đặc điểm cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí<br /> Minh…………………………………………………………………………27<br /> 1.3.2. Vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong giáo dục<br /> đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nay .................................................... 30<br /> Tiểu kết chương 1............................................................................................ 35<br /> Chƣơng 2: GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG<br /> SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH DƢƠNG CHO THANH NIÊN HIỆN<br /> NAY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ....................................................... 37<br /> 2.1. Đặc điểm, tình hình tỉnh Bình Dương và thanh niên tỉnh Bình Dương... 37<br /> 2.1.1. Tình hình, đặc điểm tỉnh Bình Dương................................................... 37<br /> 2.1.2. Đặc điểm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương<br /> và thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nay ........................................................ 39<br /> 2.2. Thực trạng công tác giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương<br /> hiện nay của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ................................. 43<br /> <br /> 2.2.1. Thực trạng công tác giáo dục tình yêu quê hương, đất nước; kiên định<br /> tinh thần độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội.............................................. 43<br /> 2.2.2. Thực trạng công tác giáo dục các giá trị đạo đức truyền thống .............. 47<br /> 2.2.3. Thực trạng công tác giáo dục tinh thần lao động, học tập, chăm chỉ,<br /> sáng tạo ........................................................................................................... 50<br /> 2.2.4. Thực trạng công tác giáo dục đức tính khiêm tốn, giản dị, trung thực, ý<br /> thức tổ chức kỷ luật ......................................................................................... 55<br /> 2.3. Nguyên nhân của thực trạng trên ............................................................. 58<br /> 2.3.1. Nguyên nhân của những thành tựu ....................................................... 58<br /> 2.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế .......................................................... 59<br /> 2.4. Một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên<br /> Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh<br /> Bình Dương hiện nay ...................................................................................... 61<br /> 2.4.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đủ tiêu chuẩn, thực hiện tốt công giáo<br /> dục đạo đức cho thanh niên Bình Dương hiện nay......................................... 61<br /> 2.4.2. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức giáo dục đạo đức cho<br /> thanh niên ........................................................................................................ 64<br /> 2.4.3. Tổ chức các phong trào, hoạt động phù hợp gắn với từng đối tượng<br /> thanh niên ........................................................................................................ 73<br /> 2.4.4. Nâng cao tính tích cực rèn luyện của thanh niên tỉnh Bình Dương hiện<br /> nay ................................................................................................................... 75<br /> Tiểu kết chương 2............................................................................................ 78<br /> KẾT LUẬN .................................................................................................... 79<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2