intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

0
31
lượt xem
3
download

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu thực trạng ảnh hưởng của FDI đến phát triển ngành công nghiệp tỉnh TTH, từ đó nêu lên các nhóm giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào ngành công nghiệp, góp phần phát triển nền kinh tế tỉnh TTH. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tác giả xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu<br /> nêu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Những kết quả nêu trong<br /> luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Phạm Thị Diệu Linh<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Trước hết, tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Văn Phát đã tận<br /> tình hướng dẫn, đóng góp những ý kiến quý báu trong suốt quá trình triển khai thực<br /> hiện và hoàn thành luận văn này.<br /> Chân thành cảm ơn các cán bộ, viên chức của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế<br /> và các Sở, ban ngành liên quan như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Cục<br /> Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo điều kiện cho tác giả thu thập đầy đủ và chính<br /> xác những số liệu phục vụ công tác nghiên cứu đề tài.<br /> Xin cảm ơn quý thầy, cô giáo Khoa Kinh tế chính trị - Trường Đại học Kinh<br /> tế - Đại học Huế; Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Thành phố<br /> Hồ Chí Minh, Bộ môn Lý luận Chính trị đã tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong<br /> thời gian học tập và thực hiện luận văn.<br /> Xin chân thành cảm ơn những tình cảm, sự động viên và giúp đỡ của gia đình,<br /> bạn bè và đồng nghiệp trong suốt thời gian học tập và hoàn thành luận văn.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng chắc chắn luận văn khó tránh khỏi những<br /> thiếu sót và hạn chế nhất định, tác giả kính mong quý thầy cô, các bạn học viên và<br /> những người quan tâm đến đề tài tiếp tục giúp đỡ, đóng góp ý kiến để luận văn<br /> được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> O<br /> <br /> Huế, tháng 10 năm 2012<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Phạm Thị Diệu Linh<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Họ và tên học viên:PHẠM THỊ DIỆU LINH<br /> Chuyên ngành:KINH TẾ CHÍNH TRỊ<br /> Niên khóa: 2010 – 2012<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN VĂN PHÁT<br /> Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐẾN<br /> PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài<br /> Đầu tư trực tiếp nước ngoài là nguồn vốn vô cùng quan trọng đối với các<br /> nước đang phát triển. Ảnh hưởng của nguồn vốn này đến tăng trưởng nền kinh tế,<br /> thúc đẩy quá trình CNH, HĐH là một tất yếu.Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, củng<br /> cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện để thành phần kinh tế có vốn<br /> đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp phát triển thuận lợi, đóng góp nhiều hơn<br /> vào phát triển ngành công nghiệp của Tỉnh, phấn đấu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm<br /> 2015 cơ bản trở thành Tỉnh công nghiệp thì việc nghiên cứu Đầu tư trực tiếp nước<br /> ngoài có thực sự tác động đến quá trình CNH, HĐH nền kinh tế của Tỉnh hay<br /> không? Ảnh hưởng của nguồn vốn này đến phát triển ngành công nghiệp Tỉnh như<br /> thế nào? Và làm sao phát huy được những mặt tích cực, hạn chế được những tiêu<br /> cực tác động của Đầu tư trực tiếp nước ngoài đến quá trình phát triển ngành công<br /> nghiệp của Tỉnh, ảnh hưởng đến tiến trình CNH, HĐH nền kinh tế của tỉnh nhà, đây<br /> là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực cần được nghiên cứu.<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu của đề tài<br /> Đề tài đã sử dụng phương pháp chủ yếu là phương pháp biện chứng duy vật<br /> và lịch sử duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin. Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng các<br /> phương pháp: phương pháp trừu tượng hóa khoa học; phương pháp thống kê, so<br /> sánh; phương pháp phân tích, tổng hợp và xử lý số liệu.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn<br /> Nguồn vốn FDI đã thể hiện vai trò vô cùng quan trọng đến tăng trưởng và<br /> chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm thúc đẩy quá trình CNH, HĐH theo xu thế của<br /> thời đại. Trong những năm qua hoạt động thu hút FDI đã ảnh hưởng lớn đến sự phát<br /> triển kinh tế tỉnh TTH; nguồn vốn FDI đã đóng góp vào sự phát triển của ngành<br /> công nghiệp của Tỉnh. Tuy nhiên bên cạnh những thành công đó thì vẫn còn có<br /> những hạn chế tồn tại trong công tác thu hút FDI cho phát triển ngành công nghiệp.<br /> Vì vậy, trong thời gian tới, nhằm vượt qua những khó khăn thách thức của nền kinh<br /> tế, cũng như có thể đón đầu xu thế đầu tư mới, tỉnh TTH cần tập trung đẩy mạnh<br /> các nhóm giải pháp đặc thù nhằm nhanh chóng cải thiện môi trường đầu tư kinh<br /> doanh, tạo điều kiện tốt nhất cho DN FDI vào đầu tư tại Tỉnh, góp phần chuyển dịch<br /> cơ cấu kinh tế theo xu thế CNH, HĐH; thực hiện mục tiêu đến năm 2015 tỉnh TTH<br /> cơ bản trở thành Tỉnh công nghiệp.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> : Cao đẳng<br /> <br /> DN FDI<br /> <br /> : Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài<br /> <br /> ĐH<br /> <br /> : Đại học<br /> <br /> ĐVT<br /> <br /> : Đơn vị tính<br /> <br /> FDI<br /> <br /> : Đầu tư trực tiếp nước ngoài<br /> <br /> GDP<br /> <br /> : Tổng sản phẩm quốc nội/ trong nước<br /> <br /> GTSXCN<br /> <br /> : Giá trị sản xuất công nghiệp<br /> <br /> IMF<br /> <br /> : Quỹ Tiền tệ Thế giới<br /> <br /> KCN<br /> <br /> : Khu công nghiệp<br /> <br /> KNXK<br /> <br /> : Kim ngạch xuất khẩu<br /> <br /> KHHGĐ<br /> <br /> : Kế hoạch hóa gia đình<br /> <br /> KV<br /> <br /> : Khu vực<br /> <br /> NCN<br /> <br /> : Ngành Công nghiệp<br /> <br /> NDV<br /> <br /> : Ngành Dịch vụ<br /> <br /> U<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> THCN<br /> <br /> : Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế<br /> <br /> O<br /> <br /> OECD<br /> <br /> : Ngành Nông nghiệp<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> NNN<br /> <br /> TTH<br /> <br /> Ế<br /> <br /> CĐ<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> UBND<br /> <br /> : Trung học chuyên nghiệp:<br /> : Thừa Thiên Huế<br /> : Ủy Ban Nhân Dân<br /> <br /> UNCTAD<br /> <br /> : Ủy ban Thương mại và Phát triển của Liên Hiệp Quốc<br /> <br /> VĐK<br /> <br /> : Vốn đăng ký<br /> <br /> VĐT<br /> <br /> : Vốn đầu tư<br /> <br /> VH - XH<br /> <br /> : Văn hóa - Xã hội<br /> <br /> XHCN<br /> <br /> : Xã hội chủ nghĩa<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Số hiệu bảng<br /> <br /> Tên bảng<br /> <br /> Trang<br /> <br /> GDP tỉnh TTH giai đoạn 2007 - 2011.................................................... 37<br /> <br /> Bảng 2.2<br /> <br /> GDP theo giá thực tế giai đoạn 2007 - 2011 ......................................... 38<br /> <br /> Bảng 2.3<br /> <br /> Kim ngạch xuất khẩu tỉnh TTH giai đoạn 2007 - 2011 ...................... 39<br /> <br /> Bảng 2.4<br /> <br /> Đầu tư trực tiếp nước ngoài tỉnh TTH theo giai đoạn .......................... 46<br /> <br /> Bảng 2.5<br /> <br /> FDI TTH phân theo ngành kinh tế tính đến hết tháng 12/2011........... 48<br /> <br /> Bảng 2.6<br /> <br /> Tỷ trọng công nghiệp trong GDP tỉnh TTH giai đoạn 2007 - 2011.... 50<br /> <br /> Bảng 2.7<br /> <br /> GTSXCN tỉnh TTH theo thành phần kinh tế ........................................ 52<br /> <br /> Bảng 2.8<br /> <br /> GTSXCN tỉnh TTH theo địa phương ............................................54<br /> <br /> Bảng 2.9<br /> <br /> Tỷ trọng vốn FDI trong đầu tư phát triển công nghiệp tỉnh TTH<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 2.1<br /> <br /> Ảnh hưởng của FDI đến tăng trưởng quy mô GTSXCN tỉnh TTH<br /> <br /> IN<br /> <br /> Bảng 2.10<br /> <br /> H<br /> <br /> giai đoạn 2007 - 2011 .............................................................................. 56<br /> <br /> Bảng 2.11<br /> <br /> K<br /> <br /> giai đoạn 2007 - 2011 .............................................................................. 57<br /> Tình hình thu hút lao động làm việc trong DN FDI tỉnh TTH<br /> <br /> O<br /> <br /> Bảng 3.1<br /> <br /> Kim ngạch xuất khẩu tỉnh TTH phân theo khu vực...........................61<br /> Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh TTH giai đoạn 2010-<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Bảng 2.12<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> giai đoạn 2007 - 2011 ............................................................................. 59<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 2020 ........................................................................................................... 70<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản