intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Giải pháp phát triển hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

39
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh và phát triển của hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm phát triển hệ thống siêu thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Giải pháp phát triển hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu<br /> Siêu thị đã xuất hiện tại Việt Nam vào đầu thập kỷ 90 chính là một xu thế tất<br /> <br /> uế<br /> <br /> yếu, một bước đột phá trong sự phát triển thương mại theo hướng văn minh hiện<br /> đại. Loại hình kinh doanh siêu thị ra đời đã làm thay đổi diện mạo ngành thương<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> mại bán lẻ, mở ra một loại cửa hàng văn minh, hiện đại và tiện nghi cho người tiêu<br /> dùng Việt Nam, hơn nữa làm thay đổi cả thói quen mua sắm truyền thống và góp<br /> phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển KT - XH của đất nước nói chung. Mặc dù<br /> <br /> còn mới mẻ song các tác dụng và hiệu quả của siêu thị đã từng bước được khẳng<br /> <br /> h<br /> <br /> định đặc biệt là ở các đô thị lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội.<br /> <br /> in<br /> <br /> Tại tỉnh TTHuế siêu thị đã hình thành trên 08 năm và đã thực sự giữ một vai trò<br /> <br /> cK<br /> <br /> quan trọng trong phân phối hàng hóa, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị, thúc đẩy<br /> hoạt động sản xuất kinh doanh và hình thành tập quán văn minh thương mại.<br /> <br /> họ<br /> <br /> TTHuế là một trong 5 tỉnh thuộc vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, kinh<br /> tế đã có những bước tăng trưởng nhanh, dân số ngày càng đông, là tỉnh có lợi thế về<br /> du lịch nên du khách đến tham quan ngày càng nhiều. Quy hoạch Phát triển chợ -<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> siêu thị - trung tâm thương mại tỉnh TTHuế đến năm 2010 và định hướng đến năm<br /> 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1974 /2006/QĐ-UBND ngày<br /> 24/8/2006. Các siêu thị lần lượt hình thành nhằm thỏa mãn nhu cầu mua sắm thiết<br /> <br /> ng<br /> <br /> thực hàng ngày của người dân trên địa bàn và du khách, bước đầu đã tạo được nền<br /> móng cho sự phát triển hệ thống siêu thị của tỉnh TTHuế.<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Tuy nhiên, hiện nay việc phát triển siêu thị ở tỉnh TTHuế vẫn còn nhiều bất<br /> <br /> cập, chưa phù hợp với Quy hoạch đã được phê duyệt, thiếu sự chỉ đạo và thống nhất<br /> <br /> Tr<br /> <br /> quản lý từ phía nhà nước. Phát triển siêu thị còn thiếu tính bền vững (phát triển<br /> không đều, hiệu quả không cao), thể hiện sự cạnh tranh không lành mạnh, mang<br /> tính tự phát và chưa bảo đảm được tính văn minh hiện đại của thương mại.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Xuất phát từ những bất cập nêu trên, vấn đề được đặt ra hiện nay là cần phải<br /> có những giải pháp để giúp hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh TTHuế phát triển một<br /> cách hiệu quả và mang tính bền vững. Chính vì vậy, trong thời gian làm luận văn tốt<br /> nghiệp, tôi chọn vấn đề: “Giải pháp phát triển hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh<br /> <br /> uế<br /> <br /> Thừa Thiên Huế “ làm đề tài Luận văn Thạc sĩ QTKD của mình.<br /> 2. Tổng quan nghiên cứu<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Trong thời gian qua, những vấn đề liên quan đến mô hình phát triển hệ thống<br /> <br /> siêu thị luôn được các tổ chức và cá nhân quan tâm nghiên cứu. Điều đó có thể thấy<br /> rõ qua khối lượng các tài liệu về đề tài này rất dồi dào, đa dạng đã được công bố, từ<br /> các chính sách của Nhà nước, các chiến lược, chương trình phát triển hệ thống siêu<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> thị của quốc gia, đến các sách hướng dẫn, các công trình nghiên cứu và các bài báo<br /> về phát triển hệ thống siêu thị. Có thể nêu một số công trình và tài liệu chủ yếu như<br /> <br /> cK<br /> <br /> sau:<br /> <br /> - Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ trưởng Bộ<br /> Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm<br /> <br /> họ<br /> <br /> thương.<br /> <br /> - Văn bản số 0529/TM-TTTN ngày 31/01/2005 của Bộ Thương mại (nay là<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM về Quy<br /> chế siêu thị, trung tâm thương mại.<br /> - Quyết định số 6184/QĐ-BCT ngày 19/10/2012 Bộ Công Thương phê duyệt<br /> <br /> ng<br /> <br /> Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm cả nước đến năm 2020 và tầm<br /> nhìn đến 2030..<br /> <br /> ườ<br /> <br /> - Ngọc Hường, Hệ thống siêu thị Bourbon đang hình thành, Thời báo kinh tế<br /> <br /> Sài Gòn, 06/2000.<br /> <br /> Tr<br /> <br /> - Nguyễn Thị Nhiễu và những người khác, Nghệ thuật kinh doanh bán lẻ hiện<br /> <br /> đại, Nhà xuất bản thống kê Hà Nội, 2000.<br /> - Sở Thương mại Thừa Thiên Huế (nay là Sở Công Thương), Quy hoạch phát<br /> <br /> triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, năm 2006.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tuy nhiên, vấn đề phát triển hệ thống siêu thị đối với tỉnh TTHuế vẫn còn là<br /> vấn đề mới, đặc biệt trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế, thực hiện kế hoạch phát triển<br /> KT - XH giai đoạn 2011- 2015 và giai đoạn 2016-2020 thì việc nghiên cứu phát<br /> triển hệ thống siêu thị vẫn là vấn đề cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Trên địa bàn<br /> <br /> uế<br /> <br /> tỉnh TTHuế chưa có tác giả, chưa có công trình nào đặt vấn đề nghiên cứu về phát<br /> triển hệ thống siêu thị. Đây là vấn đề lớn, mới mẻ và có ý nghĩa thiết thực đối với<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> tỉnh, đang đòi hỏi cần có những đầu tư nghiên cứu cụ thể, có hệ thống.<br /> <br /> Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, tôi lựa chọn đề tài này với mong muốn<br /> nghiên cứu, học hỏi những vấn đề về lý luận, đồng thời tiến hành tổng hợp số liệu<br /> kết hợp với quá trình khảo sát thực tiễn trên địa bàn, để từ đó đề xuất ý kiến của<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> mình về phát triển hệ thống siêu thị tại tỉnh TTHuế.<br />  Mục tiêu tổng quát<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu<br /> <br /> Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh và phát triển<br /> của hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Từ đó, đưa ra các giải<br />  Mục tiêu cụ thể<br /> <br /> họ<br /> <br /> pháp nhằm phát triển hệ thống siêu thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển hệ thống siêu thị;<br /> - Phân tính thực trạng hoạt động kinh doanh và phát triển của hệ thống siêu<br /> thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua;<br /> <br /> ng<br /> <br /> - Đề xuất một số định hướng và giải pháp nhằm phát triển hệ thống siêu thị<br /> trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống siêu thị đã và đang phát triển tại tỉnh Thừa<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Thiên Huế.<br /> - Phạm vi nghiên cứu:<br /> + Về không gian: tỉnh Thừa Thiên Huế<br /> + Về thời gian: Phân tích, đánh giá thực trạng giai đoạn từ năm 2008 - 2012<br /> và đề xuất giải pháp đến năm 2020.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> * Thu thập số liệu:<br /> - Đối với số liệu thứ cấp: Đề tài chủ yếu sử dụng các tài liệu đã được nghiên<br /> cứu và công bố như:<br /> <br /> uế<br /> <br /> + Các số liệu liên quan đến tình hình phát triển siêu thị, các báo cáo tổng kết<br /> <br /> trên địa bàn tỉnh, Niêm giám thống kê tỉnh TTHuế.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> hàng năm của Sở Công Thương, Sở Kế Hoạch và Đầu tư, báo cáo của các siêu thị<br /> <br /> + Giáo trình, tài liệu ở các trường Đại học, các loại sách báo và tạp chí<br /> chuyên ngành có liên quan đến vấn đề nghiên cứu trong đề tài của nhiều tác giả<br /> trong và ngoài nước.<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> + Các báo cáo khoa học, đề tài cấp bộ của Bộ Công Thương, các luận văn<br /> thạc sỹ về các vấn đề liên quan đến luận văn.<br /> <br /> cK<br /> <br /> + Ngoài ra, luận văn còn khai thác và tham khảo internet về các kiến thức và<br /> tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu trong luận văn.<br /> - Đối với số liệu sơ cấp: Dựa trên việc khảo sát thực tế ý kiến đánh giá của<br /> <br /> họ<br /> <br /> khách hàng đi siêu thị trên địa bàn tỉnh. Điều tra 200 mẫu, thu về 197 mẫu, 03 thất<br /> lạc; Sau khi xem xét, loại bỏ các mẫu không phù hợp, đã nhập 197 mẫu; xử lý số<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> liệu sơ cấp bằng phần mềm SPSS 16.<br /> <br /> * Phương pháp phân tích và xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS, phương<br /> pháp thống kê mô tả (Frequencies), phương pháp tổng hợp, so sánh và phân tích.<br /> <br /> ng<br /> <br /> 6. Kết cấu của luận văn<br /> <br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận<br /> <br /> ườ<br /> <br /> văn được trình bày theo 3 chương sau:<br /> - Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển hệ thống siêu thị;<br /> <br /> Tr<br /> <br /> - Chương 2: Thực trạng phát triển hệ thống siêu thị tại tỉnh Thừa Thiên Huế;<br /> - Chương 3: Một số giải pháp phát triển hệ thống siêu thị tại tỉnh Thừa Thiên<br /> <br /> Huế đến năm 2020.<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN<br /> VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ<br /> 1.1. Một số vấn đề lý luận về siêu thị<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.1.1. Tổng quan về bán lẻ hàng hóa<br /> 1.1.1.1. Khái niệm về hệ thống phân phối<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Phân phối là một quá trình chuyển đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người<br /> tiêu dùng cuối cùng. Phân phối làm cho cung cầu ăn khớp với nhau. Theo nghĩa đó,<br /> <br /> phân phối là sáng tạo ra dịch vụ. Những người tiêu dùng thì phân tán theo địa lý, lại<br /> có những yêu cầu đa dạng về chất lượng cũng như về số lượng sản phẩm, trong khi<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> đó các nhà sản xuất thì lại tập trung và chuyên môn hóa nên cần có vai trò của<br /> người phân phối để đưa sản phẩm và dịch vụ tới người tiêu dùng đúng với yêu cầu.<br /> <br /> cK<br /> <br /> Kênh phân phối là tập hợp các tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ chuyển đưa<br /> sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng. Trung gian kênh phân<br /> phối có thể là đại lý, môi giới, nhà phân phối, người bán sỉ hoặc lẻ [21].<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.1.2. Khái niệm và phân loại hoạt động bán lẻ<br /> <br /> Khái niệm: Bán lẻ là một trung gian phân phối, gồm tất cả các hoạt động liên<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> quan tới việc bán hàng hóa hay dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng để<br /> họ sử dụng vào mục đích cá nhân, không kinh doanh.<br /> Phân loại: Hoạt động bán lẻ rất đa dạng về quy mô và hình thức từ những<br /> <br /> ng<br /> <br /> người bán hàng rong đến các cửa hàng, siêu thị. Trong đó, siêu thị là một trong<br /> những loại hình bán lẻ phát triển nhanh chóng và thông dụng nhất.<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Các loại hình bán lẻ hiện đại bao gồm cửa hàng tiện dụng (convenience store),<br /> <br /> siêu thị nhỏ (mini-super), siêu thị (supermarket), đại siêu thị (hypermarket), cửa<br /> <br /> Tr<br /> <br /> hàng bách hoá lớn (department store), cửa hàng bách hoá thông thường, cửa hàng<br /> đại hạ giá (hard discounter), trung tâm thương mại (commercial center)...<br /> Trong hệ thống các cửa hàng bán lẻ hiện đại, siêu thị được xếp ở vị trí cao hơn<br /> <br /> các cửa hàng tự phục vụ nhỏ, cửa hàng tiện dụng và thấp hơn so với đại siêu thị, cửa<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2