luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 1

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
99
lượt xem
21
download

luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn động cơ điện; a/,Xác định công suất đặt trên trục động cơ; - Để đảm bảo cho bộ truyền động băng tải làm việc ổn định và ít rung động ta phải tính toán để chọn động cơ sao cho vừa đủ công suất không quá thừa nhằm tránh vượt tải hoặc thừa tải quá nhiều. P Công suất yêu cầu Pyc=Ptđ= CT Ptđ : công suất tương đương Pct :chính là công suất công tác trên băng tảI Với Pct= F .V (kw)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 1

  1. Chương 1: TÝnh §éng Häc HÖ DÉn §éng I.1. Chän ®éng c¬ ®iÖn; a/,X¸c ®Þnh c«ng suÊt ®Æt trªn trôc ®éng c¬; - §Ó ®¶m b¶o cho bé truyÒn ®éng b¨ng t¶i lµm viÖc æn ®Þnh vµ Ýt rung ®éng ta ph¶i tÝnh to¸n ®Ó chän ®éng c¬ sao cho võa ®ñ c«ng suÊt kh«ng qu¸ thõa nh»m tr¸nh v-ît t¶i hoÆc thõa t¶i qu¸ nhiÒu. P C«ng suÊt yªu cÇu Pyc=Pt®=  CT  Pt® : c«ng suÊt t-¬ng ®-¬ng Pct :chÝnh lµ c«ng suÊt c«ng t¸c trªn b¨ng t¶I Víi Pct= F .V (kw) 1000 Trong ®ã F:lµ lùc kÐo trªn b¨ng t¶I víi F=2800(N) V:vËn tèc trªn b¨ng t¶I víi V=0,29( m ) s Do ®ã Pct= 2800.0,29 =0,812(kw) 1000 MÆt kh¸c do lµm viÖc kh«ng liªn tôc nªn lóc lµm viÖc qu¸ t¶i, lóc lµm viÖc non t¶I ,do ®ã cÇn cho thªm hÖ sè qu¸ t¶i; Ti ti 4 3 Víi   (T ) 2 . t ck = 1. 8  0,8 2. 8 = 0,860 1  :lµ hiÖu suÊt cña hÖ dÉn ®éng Víi  = 1 . 2 . 3 . ol . k m
  2. Trong ®ã 1 :hiÖu suÊt bé truyÒn ®ai  2 :hiÖu suÊt bé truyÒn b¸nh r¨ng -kÝn  3 :hiÖu suÊt bé truyÒn b¸nh r¨ng trô-kÝn  k :hiÖu suÊt khíp nèi  ol :hiÖu suÊt mét cÆp æ l¨n m m:sè cÆp æ l¨n m=4 Tra B¶ng 2.3(  ) ta ®-îc 1=0,96  2 =0,97  3 =0,98  ol =0,995  k =1 do ®ã  =0,96.0,97.0,98.(0,995)4=0,894 VËy c«ng suÊt yªu cÇu lµ Pyc=Pt®=0,860 0,812 =0,781 0,894 b/,X¸c ®Þnh tèc ®é ®ång bé phËn c«ng t¸c: nSb=nct.uSb víi nct lµ tèc ®é cña bé phËn c«ng t¸c nct= 60.1000.0,29 = 60.1000.0,29 =27,71(v/p)  .D 3,14.200 (trong ®ã D lµ ®-êng kÝnh) Chän uSb = uSbng.uSbh uSb: tû sè truyÒn s¬ bé cña hÖ. uSbng: tû sè truyÒn s¬ bé cña bé truyÒn ngoµi. uSbh: tû sè truyÒn s¬ bé cña hép gi¶m tèc. Dùa vµo b¶ng 2.4 chän: uSbh = 10...25 Sbng = 2...4 Sè vßng quay s¬ bé nhá nhÊt cña ®éng c¬ lµ nSbmin = 27,27.10.2=554,2(vßng/phót)
  3. Sè vßng quay s¬ bé lín nhÊt cña ®éng c¬ lµ nSb = 27,27.25.4= 2771(vßng/phót). VËy ta chän nSb=1400(vßng/phót) c/,Chän ®éng c¬: §éng c¬ ®-îc chän cã c«ng suÊt ®éng c¬ vµ sè vßng quay ®ång bé tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. P®c  Pt® vµ ndb  nsb Theo b¶ng P.13[I] ta chän lo¹i ®éng c¬ 4A80B4Y3 víi c¸c sè liÖu sau P®c=1,5(kw); n®c=1400(vßng/phót) Cos(  )=0,83;  =77% Tmax Tk =2,2 ; =2,0; d®c=22 Tdn Tdn Tk Ta cã =2,0 > Tmm =1,8 tho¶ m·n ®iÒu kiÖn më m¸y Tdn T KÕt luËn:4A80B4Y3 ®¸p øng ®-îc yªu cÇu c«ng suÊt,tèc ®é vµ ®iÒu kiÖn më m¸y. C¸c th«ng sè ®éng c¬ 4A80B4Y3 (b¶ng 1): B¶ng 1: 4A80B4Y3 P®c Cos  n®c Tmax/Tdn Tk/Tdn d®c (Kw) 1,5 0,83 1400 2,2 2,0 22 I.2. Ph©n phèi tû sè truyÒn; a, X¸c ®Þnh tû sè truyÒn chung cña hÖ dÉn ®éng: ndc u c= = 1400 =50,52 nct 27,71 mµ uc=ung.uh ta chän uh=18 u 50,52  ung= c = =2,79 uh 18 b, Ph©n phèi tû sè truyÒn trong hép: Theo ®iÒu kiÖn b«i tr¬n: theo c«ng thøc (3.17)
  4. 2,25. bd 2 .k 02  Ta cã k = 1  k bc .k bc .k 01  Chän  bd 2 =1,1; kbe=0,25; [k01]=[k02] vµ Ck=1,15 2,25.1,1 Do ®ã k = =13,2 1  0,25.025 Vµ  k .Ck3=13,2.(1,15)3=20,07 Theo hinh 3.21 ta ®-îc u1=4,5 uh Mµ uh=u1.u2  u2= = 18 = 4 u1 4,5 c, X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè trªn c¸c trôc: X¸c ®Þnh c«ng suÊt m«men vµ sè vßng quay trªn c¸c trôc: -, Sè vßng quay trªn c¸c trôc lµ n n1= dc = 1400 =501,79(v/p) u ng 2,79 n2= n1 = 501,79 =111,51(v/p) u1 4,5 n3= n2 = 111,51 =27,88 u2 4 -,X¸c ®Þnh c«ng suÊt trªn c¸c trôc C«ng suÊt trªn trôc III: p p3= 2 ct = 0,82 2 =0.820(kw)  ol . k 0,995 .1 C«ng suÊt trªn trôc II: p p2= 3 = 0,82 =0,842(kw)  ol . 3 0,995.0.980 C«ng suÊt trªn trôc I: p1= p2 = 0,842 =0,872(kw)  ol . 2 0,995.0,97 C«ng suÊt ®«ng cÇn thiÕt: p®,ct= pct = 0,812 =0,908(kw)  0.894 -,X¸c ®Þnh m«men xo¾n trªn c¸c trôc: M«men trªn trôc ®éng c¬: Pd ,ct T=9,55.106. =9,55.106. 0.908 =6193,86(N.mm) n 1400
  5. M«men trªn trôc I: T1=9,55.106. p1 =9,55.106. 0.872 =16595,79(N.mm) n1 501,79 M«men trªn trôc II: T2=9,55.106. P2 =9,55.106. 0,842 =72104,56(N.mm) n2 111,51 M«men trªn trôc III: p T3=9,55.106. 3 =9,55.106. 0,820 =280882,35(N.mm) n3 27,88 M«men trªn tang: p Ttg=9,55.106. ct =9,556. 0.812 =278142,04(N.mm) n3 27,88 B¶ng 2: Trôc §éng c¬ I II III Tang Th«ng sè C«ng su©t 0,908 0,872 0,842 0,820 0,812 P(kw) Tû sè truyÒn 2,79 4,5 4 1 U Sè vßng quay n(v/p) 1400 501,79 111,51 27,88 27,88 M«men xo¾n 6193,86 16595,79 72104,55 280882,35 278142,04 T(N.mm)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản