luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 10

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
62
lượt xem
15
download

luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính lực hướng tâm tác dụng vào hai ổ R3 = R x 3 2  R y23 = 81,60 2  1331,46 2 R3’= Ta có Fr3= R3=1333,96(N) Fr3'= R3’=2823,88(N) -, Lực dọc trục : Fat= Fa4 =493,29 (N) -,Chọn loại ổ... vậy ta chọn ổ đũa côn nhẹ có kí hiệu là 7208 với các số liệu sau (tra bảng P2.11) d=40 mm; D=80mm; T=19,75mm; C=42,4 kN ; C0=32,7KN; =14,330 -,Sơ đồ bố trí như hình vẽ: hệ số e=1,5.tg=1,5.tg(14,330)=0,38 -,Lực dọc trục do lực hướng tâm gây ra: theo (11.7) lực dọc trục do lực hướng tâm tác dụng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 10

  1. Chương 10: Chän æ l¨n cho trôc ra cña hép gi¶m tèc III -, TÝnh lùc h-íng t©m t¸c dông vµo hai æ R3 = R x 3 2  R y23 = 81,60 2  1331,46 2  1333,96( N ) R3’= R x 3'  R y 3'  1036,07 2  2636,62 2  2823,88 N  Ta cã Fr3= R3=1333,96(N) Fr3'= R3’=2823,88(N) -, Lùc däc trôc : Fat= Fa4 =493,29 (N) -,Chän lo¹i æ Fat 493,29   0,17  e Fr 3' 2823,88 vËy ta chän æ ®òa c«n nhÑ cã kÝ hiÖu lµ 7208 víi c¸c sè liÖu sau (tra b¶ng P2.11) d=40 mm; D=80mm; T=19,75mm; C=42,4 kN ; C0=32,7KN; =14,330 -,S¬ ®å bè trÝ nh- h×nh vÏ: hÖ sè e=1,5.tg()=1,5.tg(14,330)=0,38 -,Lùc däc trôc do lùc h-íng t©m g©y ra: theo (11.7) lùc däc trôc do lùc h-íng t©m t¸c dông lªn c¸c æ sinh ra: Fs3=0,83.e.Fr3=0,83.0,38.1333,96 =420,73 (N) Fs3’=0,83.e.Fr3’=0,83.0,38.2823,88 =890,65 (N)
  2. -,Theo b¶ng 11.5 tæng lùc däc trôc t¸c dông vµo æ “3”vµ “3’”: +,T¹i æ “3” Fa3 = Fs3’ – Fa4=890,65 - 493,29=397,36Fs3’=890,65 (N) do ®ã Fa3’= Fs3’=914,02 (N) -, X¸c ®Þnh X vµ Y V hÖ sè kÓ ®Õn vßng quay V=1víi vßng trong quay Fa 3 420,73 +, Víi æ “3”   0,32  e V .Fr3 1.1333,96 tra b¶ng 11.4 ®-îc X=1 ;Y= 0 Fa 3' 914,02 +,Víi æ “3’”   0,32  e V .Fr 3' 1.2823,88 tra b¶ng 11.4 ®-îc X=1 ;Y= 0 -, Theo c«ng thøc (11.3)t¶i träng quy -íc trªn æ “3” vµ “3’” Q=(X.V.Fr+Y.Fa).kt.k® Kt hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña nhiÖt ®é kt=1 K® hÖ sè kÓ ®Õn ®Æc tÝnh t¶i träng tra b¶ng 11.3 lÊy k®=1,3 +, æ “3” Q3=(X.V.Fr3+Y.Fa).kt.k®=1.1.1333,96 1.1,3=1734,15 (N) +,æ “3’” Q3’=(X.V.Fr3’+Y.Fa3’).kt.k®=1.1.2823,88.1.1,3=3671,04 (N) -,Theo (11.12) t¶i träng t-¬ng ®-¬ng do Q3
  3. Cd=9,37 (KN)
  4. Mì chøa 2/3 kho¶ng trèng trong æ 5.L¾p b¸nh r¨ng lªn trôc vµ ®iÒu chØnh sù ¨n khíp: §Ó l¾p b¸nh r¨ng lªn trôc ta dïng mèi ghÐp then vµ chän kiÓu l¾p lµ H7/k6 v× nã chÞu t¶i võa vµ va ®Ëp nhÑ 6.§iÒu chØnh sù ¨n khíp: §Ó ®iÒu chØnh sù ¨n khíp cña hép gi¶m tèc b¸nh r¨ng trô nµy ta chän chiÒu réng b¸nh r¨ng nhá t¨ng lªn 10 % so víi chiÒu réng b¸nh r¨ng lín. 7.X¸c ®Þnh c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña vá hép: C¸c kÝch th-íc cña c¸c phÇn tö cÊu t¹o nªn hép gi¶m tèc ®óc: Tªn gäi BiÓu thøc tÝnh to¸n ChiÒu dµy: Th©n hép,   = 0,03.a + 3 = 0,03.140+ 3 = N¾p hép, 1 =8mm > 6mm 1 = 0,9.  = 0,9. 8= 7 mm G©n t¨ng cøng: ChiÒu dµy, e e =(0,8  1) = 6,4 chän e = 7 mm ChiÒu cao, h h < 5. = 40 mm §é dèc Kho¶ng 2o §-êng kÝnh: Bul«ng nÒn, d1 d1 > 0,04.a+10 = 0,04.140+ 10 =15,6  d1 =16 mm >12mm Bul«ng c¹nh æ, d2 d2 =(0,7 0,8).d1 =11,212,8 mm chän d2=12mm Bul«ng ghÐp bÝch n¾p vµ d3 = (0,8 0,9).d2  d3 = 10mm th©n, d3 d4 = (0,6  0,7).d2  d4 = 8mm VÝt ghÐp l¾p æ, d4 d =( 0,5  0,6).d2  d5 = 8mm VÝt ghÐp l¾p cöa th¨m dÇu, d5 5 MÆt bÝch ghÐp n¾p vµ th©n: ChiÒu dµy bÝch th©n hép, S3 S3 =(1,4  1,8) d3 , chän S3 = 18 mm ChiÒu dµy bÝch n¾p hép, S4 S4 = ( 0,9  1) S3 = 16 mm BÒ réng bÝch n¾p hép, K3 K3 = K2 - ( 35 ) mm = 35mm KÝch th-íc gèi trôc: §Þnh theo kÝch th-íc n¾p æ theo §-êng kÝnh ngoµi vµ t©m lç b¶ng18.2
  5. vÝt, D3, D2 BÒ réng mÆt ghÐp bul«ng K2 = E2 + R2 + (35) mm = c¹nh æ: K2 = 34,8+(35) = 38mm T©m lç bul«ng c¹nh æ: E2 vµ E2= 1,6.d2 = 1,6 . 12= 19,2mm. C ( k lµ kho¶ng c¸ch tõ t©m R2 = 1,3 . d2 = 1,3. 12= 15,6 mm bul«ng ®Õn mÐp lç) C = D3 / 2 ChiÒu cao h h: phô thuéc t©m lç bul«ng vµ kÝch th-íc mÆt tùa MÆt ®Õ hép: ChiÒu dµy: Khi kh«ng cã S1 = (1,3  1,5) d1=(20,8 24) phÇn låi S1 BÒ réng mÆt ®Õ hép, K1 vµ q  S1 = 22 mm K1  3.d1  3.16 = 48mm q = K1 + 2 = 48 + 2.8 = 64mm; Khe hë gi÷a c¸c chi tiÕt: Gi÷a b¸nh r¨ng víi thµnh   (1  1,2)    = 9 mm trong hép Gi÷a ®Ønh b¸nh r¨ng lín víi 1  (3  5)   1 = 36 mm ®¸y hép Gi÷a mÆt bªn c¸c b¸nh r¨ng 2   = 8 mm víi nhau. Sè l-îng bul«ng nÒn Z Z = ( L + B ) / ( 200  300) Mét sè chi tiÕt kh¸c : 1. KÝch th-íc gèi trôc §-êng kÝnh ngoµi vµ t©m lç vÝt D3,D2 -,Trôc III:cã ®-êng kÝnh l¾p lµ D=80 (mm) tra b¶ng 18.2 ®-îc D2=100 mm; D3=125 mm ;D4 =75mm h=10mm; d4=M8;Z=6 -,Trôc II: ®-êng kÝnh l¾p æ D=52(mm) tra b¶ng 18.2 ®-îc D2=65mm;D3=85mm;D4=42mm; h=8mm; d4=M6;Z=4 -,Trôc I:do cã èng lãt nªn chän
  6. +, D2=D’+(1,62)d4 Trong ®ã D’=D+2.=47+2.8=63mm d4=8mm (chän vÝt M8) D2=63+(1,62)8=75,879mm LÊy D2=76mm +,D3=D’+4,4.d4=63+4,4.8=98,2mm LÊy D3=100mm D4=37mm ;h1=8mm 2. KÝch th-íc hép gi¶m tèc: ChiÒu dµi hép d e2 d L  l12  l13   a w  a 2  2.  s3 = 2 2 208 229 54  97   140   2.9  18  546mm  2 2 ChiÒu réng hép B= l33  l m33    204  110  8  263mm 2 2 2 2 VËy sè l-îng bu l«ng nÒn lµ LB 546  263 Z   4,045  2,7 200  300 200  300 LÊy z=4 3. Bu l«ng vßng: Dïng ®Ó n©ng vµ vËn chuyÓn hép gi¶m tèc Víi Re=106,51(mm) ;aw=140(mm) tra b¶ng 18.3b Q=180 (kg) Tra b¶ng 18.3a víi Q=180 kg chän bu l«ng M10 øng víi tr-êng hîp b cã 2 bu l«ng vßng c¸c sè liÖu: d1=45;d2=25;d3=10;d4=25;d5=15;h=22;h1=8;h2=6;l=21;f=2;d=12 c=1,5;x=3;r=2;r1=5;r2=4 4.Chèt ®Þnh vÞ: Dïng chèt trô , theo b¶ng 18.4a chän d=6 c=1 l=40 5. Cöa th¨m: §ÓkiÓm tra ,quan s¸t c¸c chi tiÕt m¸y trong hép khi l¾p ghÐp vµ ®Ó ®æ dÇu vµo hép ,trªn ®Ønh hép cã lµmm cöa th¨m .Cöa th¨m
  7. ®-îc ®Ëy b»ng l¾p ,trªn cã l¾p thªm nót th«ng h¬i,kÝch th-íc cña th¨m tra b¶ng 18.5 A=100; B=75;A1=150;B1=100;C=125;K=87;R=12;vÝtM822 ;sè l-îng 4 6. Nót th«ng h¬i: Khi lµm viÖc,nhiÖt ®é trong hép t¨ng lªn .§Ó gi¶m ¸p suet vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ bªn trong vµ bªn ngoµi hép,ng-êi ta dïng nót th«ng h¬i tra b¶ng 18.6 cã A=M27 2 B=15 C=30 D=15 E= 45 G=36 H=32 I=6 K=4 L=10 M=8 N=32 O=6 R=36 S=3 Q=18 P=32 7. Nót th¸o dÇu:KÝch th-íc nót th¸o dÇu tra b¶ng 18.7 d=M 202 m=9 L=28 q=17,8 s=22 b=15 f=3 c=2,5 D=30 D0=25,4 VIII .B¶ng kª c¸c kiÓu l¾p, trÞ sè cña sai lÖch giíi h¹n vµ dung sai kiÓu l¾p: Trôc I Trôc II Trôc III KiÓu l¾p KiÓu Dung Khe KiÓu Dung Khe KiÓu Dung Khe l¾p sai hë l¾p sai(m hë l¾p sai hë (m) ) (m) +18 +21 +25 B¸nh 18 0 +17 30 0 +19 45 0 +23 r¨ng -trôc H7 +12 H7 +15 H7 +18 k6 +1 -12 k6 +2 -15 k6 +2 -18
  8. +18 B¸nh ®ai 18 0 +17 - trôc H7 +12 k6 +1 -12 +25 Nèi trôc - 38 0 +23 trôc H7 +18 k6 +2 -18 æ l¨n - 20k6 +15 25k6 +15 40k6 +18 trôc +2 +2 +2 +25 +30 +30 Vá hép - 47H7 0 52H7 0 80H7 0 æ l¨n +160 +195 +240 B¹c chÆn 18 +50 +15 25 +65 +13 40 +80 +23 - trôc D11 +12 9 D11 +15 9 D11 +18 8 k6 +1 k6 +2 k6 +2 +38 +50 +62 N¾p - vá +25 +30 +30 hép 47 0 +26 52 0 +32 80 0 +32 H7 -80 5 H7 -100 0 H7 -100 0 d11 -240 d11 -290 d11 -290 +80 +10 +10 0 0 R·nh then 0 0 14 N 9 v 0 trªn trôc - 6 N 9 -30 +30 10 N 9 -36 +36 h9 -43 +43 then h9 0 h9 0 µ 0 -30 -30 -36 -36 12 N 9 -43 -43 h9 R·nh then +18 +21 trªn b¹c - -18 +54 -21 +64
  9. then 10 J s 9 0 14 J s 9 0 h9 -36 -18 h9 -43 -21 +30 Cèc lãt- 63 0 +49 vá hép H7 0 h6 -19 0 +160 +240 B¹c lãt- 18 D11 +50 +15 38 +80 trôc k6 +12 9 D11 +18 +1 k6 +2 +38

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản