luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 5

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
80
lượt xem
14
download

luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hệ số xét đến độ nhậy của vật liệu đối với tập trung ứng suất. YR : hệ số xét ảnh hưởng của độ nhám mặt lượn chân răng. KXF : hệ số xét đến kích thước bánh răng. YS = 1,08 - 0,0695 ln(m) = 1,08 - 0,0695 ln(2,5) = 1,022 YR =1 ( chân răng không được đánh bóng ) KXF = 1 ( với da 400 ) Với các thông số đã chọn, thì cặp bánh răng cấp chậm thoả mãn điều kiện bền tiếp xúc và bền uốn. g. Kiểm nghiệm răng về quá...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 5

  1. Chương 5: KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn uèn 2T2 K F Y Y YF 3 Theo (6.43)  F3  bw d w 3 m KF : HÖ sè t¶i träng khi tÝnh vÒ uèn víi KF = KF KF KFv Y : HÖ sè kÓ ®Õn sù trïng khíp r¨ng. Y : HÖ sè kÓ ®Õn ®é nghiªng cña r¨ng. YF3, YF4 : HÖ sè d¹ng r¨ng cña b¸nh 3, b¸nh 4. -,Víi bd = 0,795vµ s¬ ®å 6 tra b¶ng 6.7 th× KF = 1,07 -,Theo b¶ng 6.14 víi v = 0,327 m/s  2,5 m/s vµ cÊp chÝnh x¸c 9 KF = 1,37.  b d -,X¸c ®Þnh KFV = 1  F w w3 2T2 K F K F Theo b¶ng 6.15 F = 0,006 Theo b¶ng 6.16 g0 = 73 aw 140 TÝnh ®-îc  F   F . g0.v.  0,006 . 73. 0,327 .  0,847 u 4 0,847 .0,3.140.56 K Fv 1  1,009 2 . 72104,56 .1,07 .1,37 VËy KF = 1,07 . 1,37 . 1,009 = 1,479 -, X¸c ®Þnh Y Y = 1  Trong ®ã  =1,668 do ®ã Y = 1 = 0,600 1,668 - ,X¸c ®Þnh Y víi =10,8440 0 10,844 0 Y = 1 - 1  0,923 140 0 140 0 - ,TÝnh sè r¨ng t-¬ng ®-¬ng Z3 22 Z v3    23 cos  0,982 3 3
  2. Z4 88 Z v4    93 cos  0,982 3 3 Theo b¶ng 6.18 ta cã: YF3 = 4,0 YF4 = 3,6 Thay vµo c«ng suÊt tÝnh øng suÊt uèn 2 . 72104,56 .1,479.0,600.0,923.4  F3   80,35( MPa) 42.56.2,5 Tõ ®ã tÝnh ®-îc F4 YF 4 3,60  F4   F3 .  80,35 .  72,32 ( MPa) YF 3 4,00 -,TÝnh øng suÊt cho phÐp:  F  =  F ' . YR . YS . xF YS : hÖ sè xÐt ®Õn ®é nhËy cña vËt liÖu ®èi víi tËp trung øng suÊt. YR : hÖ sè xÐt ¶nh h-ëng cña ®é nh¸m mÆt l-în ch©n r¨ng. KXF : hÖ sè xÐt ®Õn kÝch th-íc b¸nh r¨ng. YS = 1,08 - 0,0695 ln(m) = 1,08 - 0,0695 ln(2,5) = 1,022 YR =1 ( ch©n r¨ng kh«ng ®-îc ®¸nh bãng ) KXF = 1 ( víi da  400 ) VËy  F3  =257,14. 1 . 1,022 . 1 = 262,80(MPa)  F4  = 241,71. 1 . 1,022 . 1 = 247,03(MPa) Sau khi kiÓm nghiÖm vÒ ®é bÒn uèn ta thÊy F3 = 80,35(MPa)   F3  = 262,80 MPa F4 = 72,32(MPa)   F4  = 247,03(MPa) KÕt luËn: Víi c¸c th«ng sè ®· chän, th× cÆp b¸nh r¨ng cÊp chËm tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn tiÕp xóc vµ bÒn uèn. g. KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ qu¸ t¶i: Khi lµm viÖc theo ca th× lóc më m¸y th-êng bÞ qu¸ t¶i víi hÖ sè qu¸ t¶i Tmax 1,4T1 K qt    1,8 T1 T1 Hmax = H . K qt = 466,22 . 1,8 = 625,50 (MPa) Hmax = 625,50 (MPa)   H max = 1260 MPa
  3. T-¬ng tù ta cã: F3max = F3 . Kqt = 80,35.1,8 = 144,63(MPa) F4max = F4 . Kqt = 72,32.1,8 = 130,18(MPa) F3max = 144,63(MPa)   F3 max = 464 MPa F4max = 130,18(MPa)   F4 max = 360 MPa KÕt luËn: víi th«ng sè ®· chän th× cÊp chËm tho¶ m·n ®iÒu kiÖn qua t¶i. g. c¸c th«ng sè kÝch th-íc cña bé truyÒn: B¶ng 4 : C¸c th«ng sèvµ kÝch th-íc bé truyÒn cÊp chËm Kho¶ng c¸ch trôc aw2 140 M« ®un ph¸p m 2,5 ChiÒu réng vµnh r¨ng bw2 42 Tû sè truyÒn um 4 0 Gãc nghiªng cña r¨ng  10 50’4” Sè r¨ng b¸nh nhá Z3 22 Sè r¨ng b¸nh lín Z4 88 HÖ sè dÞch chØnh b¸nh nhá x3 0 HÖ sè dÞch chØnh b¸nh lín x4 0 §-êng kÝnh vßng chia b¸nh nhá d3 56 §-êng kÝnh vßng chia b¸nh lín d4 224 §-êng kÝnh ®Ønh r¨ng b¸nh nhá da3 61 §-êng kÝnh ®Ønh r¨ng b¸nh lín da4 229 §-êng kÝnh ®¸y r¨ng b¸nh nhá df3 49,75 §-êng kÝnh ®¸y r¨ng b¸nh lín df4 217,75 III,KiÓm tra ®iÒu kiÖn b«i tr¬n vµ ®iÒu kiÖn kÕt cÊu: -,§iÒu kiÖn b«i tr¬n: d a4 Ta cã c  1,1  1,3 d ae 2 da4 lµ ®-êng kÝnh®Ønh r¨ng cña b¸nh trô lín r¨ng nghiªng cÊp chËm. dae2lµ ®-êng kÝnh ®Ønh r¨ng cña b¸nh c«n lín cÊp nhanh VËy
  4. 229 c  1,1 208,52 Do ®ã tho¶ m·n ®iÒu kiÖn b«i tr¬n -,KiÓm tra ®iÒu kiÖn kÕt cÊu: Ta cã kho¶ng c¸ch trôc aw= d 3  d ae 2  2 2 d ae 2 d 3    aw   2 2 trong ®ã dae2lµ ®-êng kÝnh ®Ønh r¨ng ngoµi d3lµ ®-êng kÝnh trôc III ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc T3 d 3= 3 0,2.  Víi   lµ øng suÊt xo¾n cho phÐp víi vËt liÖu liªn tôc lµ thÐp CT45    15  30 MPa  víi trôc ra ta lÊy    30MPa  280882,35 d3= 3  36.04 2.30 ta chän d3=40 (mm) VËy 208,52 40   140    15,74mm  2 2 Do ®ã ®iÒu kiÖn kÕt cÊu ®-îc tho¶ m·n IV.Chän khíp nèi: Chän nèi trôc vßng ®µn håi v× nèi trôc vßng ®µn håi cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o,dÔ thay thÕ,lµm viÖc tin cËy. M«men xo¾n Tt=k.T3 Trong ®ã K: lµ hÖ sè chÕ ®é lµm viÖc phô thuéc vµo lo¹i m¸y c«ng t¸c Tra b¶ng 15.1ta ®-îc k=1,21,5 chän k=1,4 T3: M«men xo¾n trôc III T3=280882,35(N.mm) Thay vµo ta ®-îc Tt=1,4.280882,35=393,24.103(N.mm)
  5. Tra b¶ng 16.10a ®-îc D0=130(mm) Lùc khíp nèi Fkl=(0,20,3).2.Tt/D0= 0,2  0,3. 2.393235,29  864,25  1296,18N  130 Ta lÊy Fkl=1270(N)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản