luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 6

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
20
download

luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

V.1,Chọn vật liệu: Chọn vật liệu chế tạo trục là thép CT45 có b=600(MPa) và có V.2, Sơ đồ phân bố lực tácdụng lên bộ truyền hộp giảm tốc: Từ phương và chiều của V ta có chiều quay trên các trục của hộp như hình vẽ V.3, Tính sơ bộ đường kính trục: - Với trục I là trục vào của hộp giảm tốc ta chọn MPa Đường kính trục được xác định dsbI dsbI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 6

  1. Chương 6: TÝnh to¸n thiÕt kÕ trôc V.1,Chän vËt liÖu: Chän vËt liÖu chÕ t¹o trôc lµ thÐp CT45 cã b=600(MPa) vµ cã    15  30MPa  V.2, S¬ ®å ph©n bè lùc t¸cdông lªn bé truyÒn hép gi¶m tèc: Tõ ph-¬ng vµ chiÒu cña V ta cã chiÒu quay trªn c¸c trôc cña hép nh- h×nh vÏ
  2. V.3, TÝnh s¬ bé ®-êng kÝnh trôc: - Víi trôc I lµ trôc vµo cña hép gi¶m tèc ta chän 1  = 15 MPa §-êng kÝnh trôc ®-îc x¸c ®Þnh T1 dsbI 3 0,2 . I  16595,56 dsbI 3 = 17,69(mm) 0,2 .15 Quy chuÈn dsbI = 20(mm) - Víi trôc II lµ trôc trung gian ta chän 2  = 15 MPa
  3. T2 dsbII 3 0,2 .  2  72104,56 dsbII 3 = 28,86 (mm) 0,2 .15 Quy chuÈn dsbII = 30 (mm) - Víi trôc III lµ trôc ra cña hép gi¶m tèc nªn chän 3  = 30 MPa T3 dsbIII 3 0,2 . 3  280882,35 dsbIII 3 = 36,04(mm) 0,2 . 30 Quy chuÈn dsbIII = 40 (mm) V.4. X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi ®ì vµ ®iÓm ®Æt lùc 1, Trôc I: Theo b¶ng 10.4 ta cã l12 = - lc12 = - ( 0,5 ( lm12 + b01 ) + K3 + hn ) Víi dsbI = 20 (mm) theo b¶ng 10.2 ®-îc b01=15(mm) Theo (10.10) lm12 =(1,21,5) dsbI = (1,21,5)20 = 2430 (mm) LÊy lm12=27(mm) Theo b¶ng 10.3 K3 =16 (mm) hn= 17 (mm) l12 = - ( 0,5 (27 + 15 ) + 16 + 27 ) = - 54 (mm) Theo b¶ng 10.4 l11=(2,53)dsbI=(2,53).20=5060 LÊy l11 = 60 (mm) TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai gèi cña trôc I l13 = l11+k1+k2+lm13+0,5(b01-b13.cos  1  ) Chän bÒ réng may ¬ b¸nh r¨ng chñ ®éng cÊp nhanh lm1=bw= 26(mm) ®Ó ®¬n gi¶n trong chÕ t¹o Theo b¶ng 10.3 K1 = 10 K2 = 6  l13=60+10+6+26+0,5(15-26.cos(12,470) =96,8 97 (mm)
  4. 2,Trôc II: cã dsbII = 30 (mm) Theo b¶ng 10.4 ta cã l22=0,5.(lm22+b02)+k1+k2 Víi lm22=(1,21,5).dsbII=(1,21,5).30=3645(mm) LÊy lm22=40(mm) Víi dsbII = 30 (mm) tra b¶ng 10.2 ®-îc b02=19 (mm) l22=0,5(40+19)+10+6=45,546(mm) Theo b¶ng 10.4 cã L23=l22+0,5(lm22+bw.cos(2)+k1= =46+0,5(40+26.cos(77,53))+10=81(mm) Còng theo b¶ng 10.4 cã L21= lm22+lm23+b0+3.k1+2.k2 Víi lm23=(1,21,4)dsbII=(1,21,4)30=3640 LÊy lm23=38(mm)  L21=40+38+19+3.10+2.6=139(mm) 3,Trôc III: cã dsbIII=40(mm) ta lÊy l32=l22=46(mm) l31=l21=139(mm) tÝnh lc33=0,5(lm33+ b03) + K3 + hn Theo b¶ng 16.10 víi T = 280,882(Nm) vµ dsbIII = 40 mm lm33 = 110 víi dsbIII = 40 mm tra b¶ng 10.2 ta ®-îc b03=23(mm) lc33=0,5(110+23)+16+17=100(mm) VËy l33 = l31 +lc33=139+100=239(mm)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản