intTypePromotion=1

luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 9

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
91
lượt xem
19
download

luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do trục I lắp bánh răng côn nên để đảm bảo độ chính xác vị trí trục và chi tiết quay ta dùng ổ đũa côn 1. -,Sơ đồ bố trí lực: -,Chọn sơ bộ ổ đũa côn cõ nhẹ có kí hiệu 7204 với đường kính ngỗng trục 20 tra được theo bảng P211. được d =20 mm ; D = 47 mm ; b = 32,5 mm; C = 19,1KN C0 = 13,3KN ; = 13,50;T=16,25 mm -,Công thức tính ổ đũa côn theo bảng 114.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 9

  1. Chương 9: KiÓm nghiÖm then trôc III Trôc III t¹i tiÕt diÖn n¾p then d30=38(mm);d32=45(mm) M«men xo¾n trôc III :T3=280882,35(N.mm) lt=(0,8 0,9)lm t¹i tiÕt diÖn 30 ta cã lt30=(0,8 0,9)lm33=(0,8 0,9)110=8899 (mm) lÊy lt30=94(mm) t¹i tiÕt diÖn 32 lt32=(0,8 0,9)lm22=(0,8 0,9)40=3236 (mm) lÊy lt32=36(mm) +,Tra b¶ng 9.1a víi d30=38(mm) ta cã b=10(mm) ; h=8(mm) ; t1=5(mm) víi d32=45(mm) ta cã b=14(mm) ; h=9(mm) ; t1=5,5(mm) khi ®ã ta cã øng suÊt dËp: d30= 2.T3  2.280882,35 d 30 .l t 30 .h  t1  38.94.12  5    22,47 N / mm 2  22,47( MPa) <  d   100MPa  d32= 2.T3  2.280882,35 d 32 .l t 32 h  t1  45.3614  5,5    40,80 N / mm 2  40,80MPa    d   100MPa  øng suÊt c¾t: c30= 2.T3  d 30 .l t 30 .b 2.280882,35 38.94.10    15,73 N / mm 2  15,73MPa    C   25MPa  c32= 2.T3 d 32 .l t 32 .b  2.280882,35 45.36.14    24,77 N / mm 2  24,77MPa    C   25MPa 
  2. KÕt luËn : C¸c then trôc III ®Òu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn dËp vµ bÒn c¾t VI.Chän æ l¨n: 1,Chän æ l¨n cho trôc vµo I cña hép gi¶m tèc: a, KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i ®éng: - Tõ kÕt qu¶ tÝnh trôc ta cã: Fa1 = 64,81 (N) R0 = R x 2  R y 2 = 247,18 2  508,53 2  565,42N  1 1 R1 = Rx '  R y ' 2 = 259,65 2  1333,17 2  1358,22N  1 2 1 VËy lùc h-íng t©m æ 0 lµ Fr0 = R0 = 565,42 (N) æ 1 lµ Fr1 = R1 = 1358,22 (N) Do trôc I l¾p b¸nh r¨ng c«n nªn ®Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vÞ trÝ trôc vµ chi tiÕt quay ta dïng æ ®òa c«n 1 d·y -,S¬ ®å bè trÝ lùc: -,Chän s¬ bé æ ®òa c«n câ nhÑ cã kÝ hiÖu 7204 víi ®-êng kÝnh ngçng trôc  20 tra ®-îc theo b¶ng P2.11 ®-îc d =20 mm ; D = 47 mm ; b = 32,5 mm; C = 19,1KN C0 = 13,3KN ;  = 13,50;T=16,25 mm -,C«ng thøc tÝnh æ ®òa c«n theo b¶ng 11.4 e=1,5tg()=1,5.tg(13,50)=0,36 theo (11.7) lùc däc trôc do lùc h-íng t©m sinh ra trªn c¸c æ: Fs0=0,83.e.Fr0=0,83.0,36.565,42=168,95(N)
  3. Fs1=0,83.e.Fr1=0,83.0,36.1358,22=405,84(N) Theo b¶ng 11.5 víi s¬ ®å bè trÝ lùc trªn th× Fa0 = Fs1- Fa1 = 405,84 – 64,81 = 341,03(N) > Fs0=168,95(N) do ®ã Fa0= Fs0=341,03(N) Fa1 = Fs0 + Fa1 = 168,95+64,81 = 233,76(N) < Fs1=405,84(N) do ®ã Fa1= Fs1=405,84(N) -, X¸c ®Þnh X vµ Y V hÖ sè kÓ ®Õn vßng quay V=1víi vßng trong quay Fa 0 341,03   0,6  e V .Fr0 1.565,42 tra b¶ng 11.4 ®-îc X=1 ;Y= 0,4.cotg()= 0,4.cotg(13,50)= 1,67 Fa1 405,84   0,3  e V .Fr1 1.1358,22 tra b¶ng 11.4 X=1; Y=0 -, Theo c«ng thøc (11.3)t¶i träng quy -íc trªn æ “0” vµ “1” Q=(X.V.Fr+Y.Fa).kt.k® Kt hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña nhiÖt ®é kt=1 K® hÖ sè kÓ ®Õn ®Æc tÝnh t¶i träng tra b¶ng 11.3 lÊy k®=1,3 +, æ “0” Q0=(X.V.Fr0+Y.Fa0).kt.k®= =(0,4.1.565,42+1,67.431,03).1.1,3=1229,78(N) +,æ “1” Q1=(X.V.Fr1+Y.Fa1).kt.k®= =1.1.1358,22.1.1,3=1765,69 (N) -,Theo (11.12) t¶i träng t-¬ng ®-¬ng do Q1>Q0 nªn ta chØ xÐt ë æ “1” m=10/3 10 10 10 4 3 QE=QE1= m  Q Li /  Li  1765,69 1 . 8  0,8 3 . 8  1571,55N  1 m 3 3 -,Theo (11.1) kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ Cd = QEL0,3 Víi L=60.n. 10-6.lh=60.501,79.10-6.20000=602,148  Cd =1571,55.(602,148)0,3=10721,10(N)10,72(KN) Cd=10,72(KN)
  4. VËy æ ®· chän b¶o ®¶m kh¶ n¨ng t¶i ®éng. b,KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i tÜnh: Theo b¶ng 11.6 víi æ ®òa c«n X0=0,5 ; Y0=0,22.cotg ()=0,22.cotg(13,5) =0,916 Theo c«ng thøc (11.19) kh¶ n¨ng t¶i tÜnh Qt=X0.Fr1+Y0.Fa1=0,5.1358,22+0,916.405,84=1051,01(N) Qt=1051,01(N)
  5. -,Theo b¶ng 11.4 ta cã e=1,5tg()=1,5.tg(13,50)=0,36 theo (11.7) lùc däc trôc do lùc h-íng t©m t¸c dông lªn c¸c æ sinh ra: Fs2=0,83.e.Fr2=0,83.0,36.1424,18=425,54(N) Fs2’=0,83.e.Fr2’=0,83.0,36.2110,11 =630,50 (N) Theo b¶ng 11.5 víi s¬ ®å bè trÝ lùc trªn th× Fa2 = Fs2’+ Fat = 630,5+786,35=1416,85(N) > Fs2=425,54 (N) do ®ã Fa0= Fs0=1416,85 (N) Fa2’ = Fs2 - Fa2’ =425,54-786,35 =-360,81(N) < Fs2’=630,5 (N) do ®ã Fa2’= Fs2’=630,5 (N) -, X¸c ®Þnh X vµ Y V hÖ sè kÓ ®Õn vßng quay V=1víi vßng trong quay Fa 2 1416,85 +, Víi æ “2”   0,995  e V .Fr2 1.1424,18 tra b¶ng 11.4 ®-îc X=1 ;Y= 0,4.cotg()=0,4.cotg(13,50)= 1,67 Fa 2' 630,5 +,Víi æ “2’”   0,80  e V .Fr 2 ' 1.786,35 tra b¶ng 11.4 ®-îc X=1 ;Y= 0,4.cotg()=0,4.cotg(13,50)= 1,67 -, Theo c«ng thøc (11.3)t¶i träng quy -íc trªn æ “2” vµ “2’” Q=(X.V.Fr+Y.Fa).kt.k® Kt hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña nhiÖt ®é kt=1 K® hÖ sè kÓ ®Õn ®Æc tÝnh t¶i träng tra b¶ng 11.3 lÊy k®=1,3 +, æ “2” Q2=(X.V.Fr2+Y.Fa2).kt.k®=
  6. =(0,4.1.1424,18 +1,67.1416,85).1.1,3=3816,55 (N) +,æ “2’” Q2’=(X.V.Fr2’+Y.Fa2’).kt.k®= =(0,4.1.2110,11+1,67.630,5).1.1,3=2466,75 (N) -,Theo (11.12) t¶i träng t-¬ng ®-¬ng do Q2>Q2’ nªn ta chØ xÐt ë æ “2” m=10/3 10 10 10 4 3 QE=QE2= m  Q2m Li /  Li  3816,55. 3 1 3 .  0,8 3 .  3396,92 N  8 8 -,Theo (11.1) kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ Cd = QEL0,3 Víi L=60.n. 10-6.lh=60.111,51.10-6.20000=133,812  Cd =3396,92.(133,812)0,3=14758,21 (N)14,76 (KN) Cd=14,76 (KN) Fr2=1424,18 (N) Nh- vËy Qt=2009,92 (N)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản