luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 8

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
82
lượt xem
17
download

luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

,Kiểm nghiệm độ bền mỏi của trục II: thép C45 có b = 600 MPa S [S] Trong đó S:là hệ số an toàn tính toán [S] hệ số an toàn cho phép [S]=1,5…2,5 ta chọn [S]=2,5 -,Theo (10.19) Trong đó S1 , S2 là hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất pháp và hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất tiếp tại các tiết diện. là giới hạn mỏi uốn và xoáen ứng với chu kỳ đối xứng là hệ số kể đến ảnh hưởng của trị số ứng suất trung bình dến độ bền mỏi Theo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 8

  1. Chương 8: KiÓm nghiÖm trôc vÒ ®é bÒn mái -,KiÓm nghiÖm ®é bÒn mái cña trôc II: thÐp C45 cã b = 600 MPa S >[S] Trong ®ã S:lµ hÖ sè an toµn tÝnh to¸n [S] hÖ sè an toµn cho phÐp [S]=1,5…2,5 ta chän [S]=2,5 -,Theo (10.19) S  .S S S 2  S2 Trong ®ã S , S lµ hÖ sè an toµn chØ xÐt riªng øng suÊt ph¸p vµ hÖ sè an toµn chØ xÐt riªng øng suÊt tiÕp t¹i c¸c tiÕt diÖn  1 sj = K  dj . aj    mj  1 sj = K  . aj    mj dj víi +,-1,-1 lµ giíi h¹n mái uèn vµ xo¸en øng víi chu kú ®èi xøng -1 = 0,436b = 0,436.600 = 261,6 (MPa) -1 = 0,58-1 = 0,58.261,6 =151,7 (MPa) +,,:lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña trÞ sè øng suet trung b×nh dÕn ®é bÒn mái Theo b¶ng 10.7 cã:  = 0,05  = 0 +,  aj , aj ,  mj , mj :lµ biªn ®é vµ trÞ sè trung b×nh cña øng suÊt ph¸p vµ øng suÊt tiÕp t¹i tiÕt diÖn j: - ,Do trôc quay cïng c¸c b¸nh r¨ng nªn øng suÊt uèn thay ®æi theo chu kú ®èi xøng, do ®ã: M uj aj = maxj = ; mj = 0 Wuj - V× trôc quay mét chiÒu nªn øng suÊt xo¾n thay ®æi theo chu kú m¹ch ®éng, do ®ã
  2. mj = aj = maxj / 2 = Tj / 2Woj - ë ®©y ta chän trôc II ®Ó kiÓm nghiÖm trôc vÒ ®é bÒn mái t¹i c¸c tiÕt diÖn 21 vµ 22. - Chän kiÓu l¾p ghÐp : c¸c b¸nh r¨ng, b¸nh ®ai, khíp nèi theo k6 kÕt hîp víi 1 r·nh then b»ng. - KÝch th-íc then ®-îc tra theo b¶ng 9.1a. TrÞ sè cña m« men c¶n uèn vµ m« men c¶n xo¾n tra theo b¶ng 10.6 d j 3 bt1 d j  t1  2 Wuj=  32 2d j d j 3 bt1 d j  t1  2 Woj =  16 2d j B¶ng 6 TiÕt diÖn §-êng b t1 Wuj W0j aj mj mj= aj kÝnh trôc (mm ) (mm3) 3 21 30 10 5 2128,54 1928 33,73 0 7,55 22 30 10 5 2128,54 3981 48,18 0 7,55 +,kdj,kdj lµ hÖ sè x¸c ®Þnh theo (10.25) vµ (10.26)  K   K      K x  1      K x  1  K  dj    ; K  dj     Ky Ky ; hÖ sè kÝch th-íc tra b¶ng 10.10 ®-îc =0,88; =0,81 Kx : HÖ sè tËp trung øng suÊt. Theo b¶ng 10.8 vµvíi b = 600 vµ Ra=2,5…0,63 kx=1,06; Ky : HÖ sè t¨ng bÒn, do kh«ng ding c¸c biÖn ph¸p t¨ng bÒn bÒ mÆt,do ®ã hÖ sè t¨ng bÒn Ky=1 k;k lµ hÖ sè tËp trung øng suÊt thùc tÕ khi uèn vµ khi xo¾n Trôc cã r·nh then theo b¶ng 10.12 cã K = 1,76 ; K = 1,54 ( dao phay ngãn ) TrÞ sè k vµ k®èi víi bÒ mÆt trôc cã l¾p ®é d«i tra b¶ng 10.11 ®-îc tû sè k k  2,06;   1,64   k '    .2,06  0,88.2,06  1,813  k'    .1,64  0,81.1,64  1,328
  3. so s¸nh c¸c trÞ sè k, k víi k' , k. ta lÊy k =1,813vµ k=1,54 VËy ta cã b¶ng sè liÖu sau B¶ng 7: TiÕt d Tû Tû K K Kd Kd s s s s diÖn (mm) K  K   21 30 2,06 1,64 1,813 1,54 2,12 1,96 3,66 10,25 3,54 2,5 22 30 2,06 1,64 1,813 1,54 2,12 1,96 2,76 10.25 2,66 KÕt luËn : HÖ sè an toµn s trªn c¸c tiÕt diÖn ®Òu lín h¬n s do ®ã c¸c trôc ®Òu ®ñ bÒn mái. V.8. KiÓm nghiÖm ®é bÒn cña then: KiÓm nghiÖm then trôc II: §iÒu kiÖn bÒn dËp vµ ®iÒu kiÖn bÒn c¾t. d = 2T / d.lt ( h - t1)  [d] c = 2T / d.lt .b  [c] Trong ®ã +, d ,c øng suÊt dËp vµ øng suÊt c¾t tÝnh to¸n +,[d] øng suÊt dËp cho phÐp tra b¶ng 9.5 víi mèi ghÐp cè ®Þnh vµ tr¹ng th¸i lµm viÖc va ®Ëp võa [d] =100 (MPa) +,[c] øng suÊt c¾t cho phÐp Víi thÐp C45 cã [c] = (60  90)/3( MPa) =20  30 (MPa) chän [c] = 25 (MPa) +,d lµ ®-êng kÝnh trôc +,T m«men xo¾n trôc II +,Víi then b»ng lt=(0,8 0,9)lm a,KiÓm nghiÖm then trôc I: Trôc I t¹i tiÕt diÖn n¾p then cã d=18(mm) M«men xo¾n trôc I :T1=16595,79(N.mm) lt=(0,8 0,9)lm t¹i tiÕt diÖn 10 ta cã lt10=(0,8 0,9)lm12=(0,8 0,9)27=21,624,3 (mm) lÊy lt10=23(mm)
  4. t¹i tiÕt diÖn 13 ta cã lt13=(0,8 0,9)lm13=(0,8 0,9)26=20,823,4 (mm) lÊy lt13=22(mm) +,Víi d=18(mm) tra b¶ng 9.1a ta cã b=6(mm) ; h=6(mm) ; t1=3,5(mm) khi ®ã ta cã øng suÊt dËp: d10= 2.T1  2.16595,79 d .l t10 .h  t1  18.23.6  3,5    32,07 N / mm 2  32,07( MPa) <  d   100MPa  d13= 2.T1  2.16595,79 d .l t13 h  t1  18.226  3,5    33,53 N / mm 2  33,53MPa    d   100MPa  øng suÊt c¾t: c10= 2.T1  2.16595,79  13,36N / mm 2   13,36MPa    C   25MPa  d .l t10 .b 18.23.6   c13= 2.T1  2.16595,79  13,97 N / mm 2  13,97MPa    C   25MPa  d .l t13 .b 18.22.6 KÕt luËn : C¸c then trôc I ®Òu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn dËp vµ bÒn c¾t b,KiÓm nghiÖm then trôc II: Trôc II t¹i tiÕt diÖn n¾p then cã d=30(mm) M«men xo¾n trôc II :T1=72104,56 (N.mm) lt=(0,8 0,9)lm t¹i tiÕt diÖn 21 ta cã lt21=(0,8 0,9)lm23=(0,8 0,9)38=30,434,2 (mm) lÊy lt21=32(mm) t¹i tiÕt diÖn 22 lt22=(0,8 0,9)lm22=(0,8 0,9)40=3236 (mm) lÊy lt22=34(mm) +,Tra b¶ng 9.1a ta cã b=10(mm) ; h=8(mm) ; t1=5(mm) khi ®ã ta cã øng suÊt dËp:
  5. d21= 2.T2  2.72104,56 d .l t 21 .h  t1  30.32.10  5    30,34 N / mm 2  30,34( MPa) <  d   100MPa  d22= 2.T2  2.72104,56 d .l t 22 h  t1  30.3410  5    28,28 N / mm 2  28,28MPa    d   100MPa  øng suÊt c¾t: c21= 2.T2  2.72104,56  15,02N / mm 2   15,02MPa    C   25MPa  d .l t 21 .b 30.32.10   c22= 2.T2  2.72104,56  14,14 N / mm 2  14,14MPa    C   25MPa  d .l t 22 .b 30.34.10 KÕt luËn : C¸c then trôc II ®Òu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn dËp vµ bÒn c¾t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản