luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 7

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
78
lượt xem
24
download

luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với vật liệu trục là thép C45 có b = 600 MPa -, Mô men uốn tổng Mj trên tiết diện j: Mj = -, Mô men tương đương Mtđj trên tiết diện j: Mtđj = -,Đường kính trục j:dj = với ứng suất cho phép trị số được...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 7

  1. Chương 7: X¸c ®Þnh trÞ sè lùc t¸c dông lªn c¸c trôc a, Víi trôc I: S¬ ®å lùc t¸c dông nh- h×nh vÏ ® -,Lùc t¸c dông lªn trôc cña b¸nh ®ai Fr®=2.F0.sin(1/2)=217,77(N) -,Víi b¸nh r¨ng c«n 1: +, Lùc vßng Ft1: Ft1= 2.T1  2.16595,79  824,64N  d m1 40,25 +,Lùc h-íng t©m Fr1=Ft1.tg().cos(1)= =824,64.tg(200).cos(12,470)=293,06(N) +,Lùc däc trôc Fa1: Fa1=Ft1.tg().cos(2) =824,64.tg(200).cos(77,53) =64,81(N) +,Ph¶n lùc t¹i c¸c gèi theo c¸c ph-¬ng xvµ y: Theo ph-¬ng x :ta cã Mx1= Fa1 .d m1  1304,30N .mm  2 F x  Frd  R x1  R  Fr1  0 ' x1 (1) m1(F) = -Fr®.l12 +Fr1.l13 + Rx1'.l11-Mx1 = 0 (2) Thay c¸c gi¸ trÞ vµo (1)vµ (2) ta ®-îc R x1  247,18 N ; R x1  259,65 N  ' Theo ph-¬ng y:ta cã  Fy = Ry1 +Ft1 + R y' 1 = 0 m1(F) = - Ft1.l13 - Ry1'.l11 = 0
  2. Thay sè vµo ta cã R y1  R y1  824,64 ' 97.824,64 R y1   '  1333,17N  60 R y1  508,5 N  b,Víi trôc II: -,S¬ ®å ph©n bè lùc nh- h×nh vÏ: - Lùc t¸c dông trªn trôc II: +,Víi b¸nh r¨ng c«n 2 ta cã Lùc vßng Ft2: Ft2 = Ft1 =824,64 (N) Lùc däc trôc Fa2: Fa2 = Fr1 = 293,06 (N) Lùc h-íng t©m Fr2: Fr2 = Fa1 = 64,81 (N) M«men do Lùc däc trôc Fa2 t¹o ra Mx2 = Fa 2 .d m 2  293,06.4,5.40,25  26668,46N .mm 2 2 +,Víi b¸nh r¨ng trô r¨ng nghiªng 3 Lùc vßng Ft3 : Ft3= 2.T2  2.72104,56  2575,16N  d3 56 Lùc däc trôc Fa3: Fa3= Ft 3 .tg    2575,16.tg 10,844  493,29N  Lùc h-íng t©m Fr3: Fr3= tg  tw .Ft 3  tg 20,337 .2575,16  954,47N  M«men do Lùc däc trôc Fa3 t¹o ra Mx3= Fa 3 .d 3  493,29.56  13812,12N .mm 2 2 +,Lùc t¸c dông vµoûtôc theo ph-¬ng x:
  3. Fx = Rx2 - Fr2 + Fr3 + R x' 2 = 0 m2(F) = - Fr2.44,5+Mx2 +Fr3.93 + R x' 2 .139 -Mx3= 0 Tõ hai ph-¬ng tr×nh trªn ta ®-îc R x 2  179,31( N ); R x 2  710,35 N  ' +,Lùc t¸c dông vµo trôc theo ph-¬ng y: Fy = Ry2 + Ft2 + Ft3 + R y' 2 ' = 0 m2(F) = Ft2.44,5 + Ft3.93 + R y' 2 .139 = 0 tõ ®ã ta ®-îc R y 2  1412,85N ; R y' 2  1986,95N  c,Trôc III: -,S¬ ®å ph©n bè lùc nh- h×nh vÏ: -,TÝnh lùc t¸c dông lªn trôc: Lùc vßng Ft4 : Ft4=Ft3  2575,16N  Lùc däc trôc Fa4: Fa4= Fa3  493,29N  Lùc h-íng t©m Fr4: Fr4=Fr3=954,47(N) M«men Mx4 do Fa4 t¹o ra b»ng Mx4= Fa 4 .d 4  493,29.4.56  55248,48 2 2 +,Lùc t¸c dông vµoûtôc theo ph-¬ng x: Fx = Rx3 – Fr4 + R x' 3 = 0 m3(F) = - Fr4.93 -Mx4 + R x' 3 .139 = 0 Thay c¸c sè liÖu vµo ta ®-îc R x 3  81,60 N ; R x 3  1036,07 N  ' +,Lùc t¸c dông vµo trôc theo ph-¬ng y: Fy = Ry3 - Fkl + Ft4 + R y' 3 = 0
  4. m3(F) = Fkl.100– Ft4.93 - R y' 3 .139 = 0 Thay c¸c sè liÖu vµo ta ®-îc R y 3  1331,48 N ; R y 3  2632,05 N  ' V.6,X¸c ®Þnh ®-êng kÝnh vµ chiÒu dµi c¸c ®o¹n trôc: Víi vËt liÖu trôc lµ thÐp C45 cã b = 600 MPa -, M« men uèn tæng Mj trªn tiÕt diÖn j: Mj = M 2 yj  M 2 xj -, M« men t-¬ng ®-¬ng Mt®j trªn tiÕt diÖn j: Mt®j = M 2 j  0,75.T 2 j M tdj -,§-êng kÝnh trôc j:dj = 3 0,1  víi   øng suÊt cho phÐp trÞ sè ®-îc tra trong b¶ng 10.5 1,Trªn trôc I: Víi dsbI = 20 mm; b = 600 MPa cã  = 63 MPa ( theo b¶ng 10.5 ) -,BiÓu ®å m«men nh- h×nh vÏ: (trang bªn) -,T¹i tiÕt diÖn 10: M10 = 0 (N.mm) Mt®10 = 0,75.16595,79 2  14372,38N.mm  §-êng kÝnh trôc t¹i tiÕt diÖn 10 d10= 3 14372,38  13,16mm 2.63 -,T¹i tiÕt diÖn 11: M11 = 0  11543,58 2  11543,58N.mm  Mt®11 = 11543,58 2  0,75.16595,79 2  18434,17N.mm  18434,17 d11 = 3  14,30mm  0,1.63 -,T¹i tiÕt diÖn 12: M12 = 30511,68 2  9538,92 2  31968,01N.mm Mt®12 = 31968,012  0,75.16595,79 2  35050,23N.mm 
  5. 35050,23 d12 = 3 = 17,72(mm) 0,1.63 -,T¹i tiÕt diÖn 13: MI3 = 1304,3 2  0 2  1304,3N.mm Mt®13 = 1304,3 2  0,75.16595,79 2  14431,44N.mm 14431,44 dI3 = 3  13,18mm  0,1.63 VËy ta chän d10 = d13=18(mm); d11 = d12=20(mm) ®
  6. 2,Trªn tôc II: Víi dsbII = 30 mm vµ b = 600 MPa cã  = 63 MPa (theo b¶ng 10.5) -,Cã biÓu ®å m«men nh- h×nh vÏ (trang bªn) -,T¹i tiÕt diÖn20: M20 = (Nmm) Mt®20 = 0(Nmm) VËy d20 =0 (mm) -,T¹i tiÕt diÖn21: M21 = 62871,73 2  34647,76 2  71786,64N.mm  Mt®21 = 71786,64 2  0,75.72104,56 2  95145,27N.mm  95145,27 VËy d21 = 3 = 24,72(mm) 0,1.63 -,T¹i tiÕt diÖn22: M22 = 91399,70 2  46488,22 2  102542,97N.mm Mt®22 = 102542,97 2  0,75.72104,56 2  120059,82N.mm 120059,82 VËy d22 = 3  26,71(mm) 0,1.63 -,T¹i tiÕt diÖn23: M23 = 0(N.mm) Mt®23 = 0(N.mm) VËy d23 = 0(mm) VËy víi trôc II ta chän: d21 = d22=30(mm) ; d20 = d23=25(mm)
  7. 3,Trªn tôc III: Víi dsbIII = 40 mm vµ b = 600 MPa cã  = 50 MPa (theo b¶ng 10.5) -,Cã biÓu ®å m«men sau:
  8. -,T¹i tiÕt diÖn30: M30 = 0(N.mm) Mt®30 = 0,75.280882,35 2  243251,25 N.mm  243251,25 VËy d30 = 3  36,5(mm) 0,1.50 -,T¹i tiÕt diÖn31: M31 = 133146(N.mm) Mt®31 = 133146 2  0,75.280882,35 2  277306,74( N .mm) 277306,74 VËy d31 = 3  38,14mm  0,1.50 -,T¹i tiÕt diÖn32: M32 = 121284,25 2  47659,22 2  130312,46( N , mm) Mt®32 = 130312,46 2  0,75.280882,35 2  269815,92( N .mm) 269815,92 VËy d32 = 3  37,78mm  0,1.50 Chän theo yªu cÇu l¾p ghÐp vµ tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ®· tÝnh ta chän: d30 = 38(mm) d31 =d33=40(mm) d32 = 45 (mm)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản