Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

LUẬN VĂN: "Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp "

Chia sẻ: Pham Tien Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:144

229
lượt xem
93
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: "thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN: "Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp "

 1. ----- ----- ÁN T T NGHI P tài: “Th c tr ng công tác h ch toán k toán t ng h p t i Xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p” Báo cáo k toán 1
 2. M CL C l im u ....................................................................................................... 3 Ph n I: Gi i thi u chung v xí nghi p dêt may .............................................. 4 I. Quá trình hình thành và phát tri n c a xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p......................................................................................... 4 II. Ch c năng và nhi m v c a Xí nghi p. ..................................................... 4 III. T ch c b máy qu n lý ........................................................................... 5 1. Cơ c u t ch c b máy qu n lý .................................................................. 5 2. Ch c năng nhi m v cơ b n c a t ng b ph n qu n lý.............................. 5 IV. T ch c b máy k toán ........................................................................... 6 1. Sơ b máy k toán.................................................................................. 7 3. H th ng tài kho n k toán áp d ng xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p......................................................................................... 8 Ph n II: Th c tr ng công tác h ch toán k toán t i xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p ....................................................................... 9 Ph n II : Chi phí s n xu t kinh doanh tính theo y u t .............................. 136 Ph n III:M t s ki n ngh nh m hoàn thi n công tác h ch toán k toán t i Xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p ................................. 175 I. M t s nh n xét v công tác t ch c k toán t i xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p ................................................................... 175 1. V cơ c u t ch c b máy k toán. ......................................................... 175 2.V công tác t ch c k toán. .................................................................... 176 3. V công tác b o qu n và lưu tr ch ng t . ............................................. 176 4. V h th ng tài kho n. ............................................................................ 176 II. Nh ng t n t i .......................................................................................... 177 III.M t s ý ki n nh m hoàn thi n nâng cao công tác k toán: ................. 177 1.H th ng s sách: ..................................................................................... 177 2.V trích l p d phòng: ............................................................................. 178 Báo cáo k toán 2
 3. l im u K toán là m t trong nh ng th c ti n quan tr ng nh t trong qu n lý kinh t . M i nhà u tư hay m t cơ s kinh doanh c n ph i d a vào công tác k toán bi t tình hình và k t qu kinh doanh. Hi n nay nư c ta ang trong quá trình chuy n i kinh t m nh m sang n n kinh t th trư ng có s qu n lý c a nhà nư c. Công tác qu n lý kinh t ang ng trư c yêu c u và n i dung qu n lý có tính ch t m i m , a d ng và không ít ph c t p. Là m t công c thu th p x lý và cung c p thông tin v các ho t ng kinh t cho nhi u i tư ng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghi p nên công tác k toán cũng tr i qua nh ng c i bi n sâu s c, phù h p v i th c tr ng n n kinh t . Vi c th c hi n t t hay không t t èu nh hư ng n ch t lư ng và hi u qu c a công tác qu n lý. Công tác k toán công ty có nhi u khâu, nhi u ph n hành, gi a chúng có m i liên h , g n bó v i nhau t o thành m t h th ng qu n lý có hi u qu . M t khác, t ch c công tác k toán khoa h c và h p lý là m t trong nh ng cơ s quan tr ng trong vi c i u hành, ch o s n xu t kinh doanh. Qua quá trình h c t p môn k toán doanh nghiêp s n xu t và tìm hi u th c t t i Xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p, ng th i ư c s giúp t n tình c a th y cô giáo cũng như các cô chú k toán c a xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p. Em ã ch n tài : " Th c tr ng công tác h ch toán k toán t ng h p t i Xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p " Báo cáo g m 3 ph n : Ph n I : Gi i thi u chung v xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p Ph n II : Th c tr ng công tác h ch toán k toán t i xí nghi p Ph n III : M t s ý ki n nh m hoàn thi n công tác h ch toán k toán c a xí nghi p Do th i gian th c t p còn ít và kh năng c a b n thân còn han ch nên b n báo cáo th c t p không tránh kh i thi u sót. Em r t mong nh n ư c s óng góp c a th y cô và các b n hoàn thi n hơn. Em xin chân thành c m ơn. Báo cáo k toán 3
 4. Ph n I: Gi i thi u chung v xí nghi p dêt may xu t nh p kh uvà d ch v t ng h p I. Quá trình hình thành và phát tri n c a xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p. Tên xí nghi p : Xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p Thu c công ty : Công ty v t li u xây d ng và xu t nh p kh u H ng Hà a ch XN : 105 Trư ng Chinh - Hà N i i n tho i : 04.8685841 Theo quy t nh s 36/2000 Q UB ngày 14/4/2000 c a UBND thành ph Hà N i v vi c vi c sát nh p Công ty kinh doanh xu t nh p kh u H ng Hà và Công ty s n xu t vât li u xây dưng Hà N i. Cho phép Công ty v t li u xây d ng và xu t nh p kh u H ng Hà ư c thành l p Xí nghi p D t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p. Xí nghi p kinh doanh các ngành ngh ch y u sau : [ _ T ch c s n xu t và kinh doanh các s n ph m v d t may _ Các d ch v v thương m i + Cung c p v t li u xây d ng + V n chuy n kho bãi + D ch v mua bán, ký g i v t tư + Kinh doanh nư c gi i khát, nư c tinh khi t _ Xây d ng c u ư ng II. Ch c năng và nhi m v c a Xí nghi p. _ Là xí nghi p mang tính ch t ơn v h ch toán kinh doanh c l p có quan h h p ng kinh t v i các ơn v khác nhưng v n tr c thu c Công ty v t li u xây d ng và xu t nh p kh u H ng Hà, nên hàng năm xí nghi p v n ph i xây d ng k ho ch s n xu t kinh doanh báo cáo nên công ty. Công ty s t ch c ch o m ng lư i lưu thông hàng hoá, phân ph i, h tr và giúp tuy n dư i _ Xí nghi p có nhi m v s d ng, b o toàn và phát tri n v n úng ch hi n hành. _ Tuân th h p ng kinh t ã ký, m b o ch tín i v i b n hàng. Báo cáo k toán 4
 5. _ N m b t kh năng s n xu t kinh doanh, nhu c u c a th trư ng t ch c s n xu t kinh doanh h p lý. _ Ch p hành và th c hi n nghiêm ch nhch n p ngân sách nhà nư c, ng th i m b o quy n l i h p pháp cho ngư i lao ng. III. T ch c b máy qu n lý 1. Cơ c u t ch c b máy qu n lý Cơ c u t ch c b máy qu n lý c a xí nghi p thu c cơ c u qu n lý tr c tuy n. B máy qu n lý c a xí ngi p ư c th hi n qua sơ sau : Giám đ c fhh bfjhbd dbf Phòng Phòng Phòng Phòng dvvf t t i xây d ch ghjhjh ch c chính d ng v uyguỳg gc h nh giao fhgjhg chính thông hfhg jfhhf bffggfg 2. Ch c năng nhi m v cơ b n c a t ng b ph n qu n lý _ Giám c xí nghi p : Là ngư i ch u trách nhi m trư c công ty, trư c pháp lu t nhà nư c v m i ho t ng s n xu t kinh doanh c a xí nghi p . Giám c là ngư i có quy n i u hành cao nh t trong xí nghi p , ph trách chung qu n lý toàn b ho t ng s n xu t kinh doanh c a xí nghi p . Các ho t c th như : + Công tác cán b lao ng, ti n lương Báo cáo k toán 5
 6. + Công tác k toán tài chính, ti n lương + Công tác k ho ch v t tư tiêu th . . . . _ Phòng t ch c hành chính : Giúp vi c cho giám c trong các ho t ng như : + T ch c cán b lao ng, ti n lương + So n th o quy ch tuy n d ng và s d ng lao ng + ào t o, b i dư ng, tuy n d ng i u ph i và s d ng nhân l c h p lý + Gi i quy t các chính sách v lao ng + Công tác h sơ nhân s , b o v an toàn n i b + T ch c th c hi n úng n các ch chính sách c a nhà nư c i v i cán b công nhân viên v công tác b o h lao ng, y t , s c kho ... _ Phòng tài chính : Có nhi m v t ch c công tác tài chính giá c , h ch toán các nghi p v nh m góp ph n b o toàn và phát tri n v n s n xu t . Giám sát y , k p th i và xác nh chính xác các nghi p v kinh t phát sinh trong kỳ. Ch p hành nghiêm ch nh pháp l nh th ng kê k toán và tài chính ch a nhà nư c. + Tham mưu cho giám c i u hành v k ho ch thu chi , c p nh t ch ng t , theo dõi s sách và ki m tra các ch tài chính k toán. + Cung c p s li u cho vi c i u hành s n xu t kinh doanh cho vi c i u hành s n xu t kinh doanh, phân tích ho t ng kinh t ph c v cho vi c l p k ho ch và công tác th ng kê. _ Phòng xây d ng giao thông : th c hi n các nhi m v do công ty giao, ch u trách nhi m v k thu t ch t lư ng và ti n công trình. Ti p nh n và qu n lý v t tư, ki m tra ôn c hàng ngày quá trình thi công úng thi t k , m b o ch t lư ng công trình. _ Phòng d ch v : Có nhi m v bán hàng,qu ng cáo, gi i thi u và bán các s n ph m. M i phòng ban c a xí nghi p u có ch c năng nhi m v khác nhau nhưng u có m c ích chung là tham mưu cho giám c ưa ra quy t nh kinh doanh úng n và h p lý nh t. IV. T ch c b máy k toán Căn c vào c i m kinh doanh c a ơn v Xí nghi p quy t nh ch c năng và nhi m v c a phòng k toán như sau: - Phòng k toán tài v tham mưu cho giám c v lĩnh v c qu n lý tài chính ch u trách nhi m l p k ho ch thu chi tài chính, k ho ch vay v n ngân hàng m b o cân i tài chính ph c v cho công tác s n xu t kinh doanh. - Ki m tra vi c s d ng b o qu n tài s n v t tư, ti n v n ng th i phát hi n và ngăn ch n k p th i các hành ng tham ô lãng phí ph m vi chính sách kinh t tài chính c a Nhà nư c. Báo cáo k toán 6
 7. - Cung c p s li u cho vi c i u hành s n xu t kinh doanh, ki m tra và phân tích ho t ng kinh t nh m ph c v cho vi c l p k ho ch và công tác th ng kê. 1. Sơ b máy k toán Giám đ c K toán trư ng K K K K Th toán toán toán toán qu TGNH công TSCĐ kho v n h ng ti n ngư i c vay mua c v ngư i 2. Ch c năng, nhi m v c a t ng k toán. _ K toán trư ng : Có nhi m v tham mưu cho giám c, t ch c lãnh o chung cho t ng phòng, b trí công vi c cho t ng k toán viên. Là ngư i ch u trách nhi m th c thi hư ng d n thi hành chính sách, ch tài chính cũng như ch u trách nhi m thi hành các quan h tài chính v i các ơn v ngân hàng và th c hi n các nghĩa v i v i nhà nư c. _ K toán ti n g i ngân hàng và ti n vay : Căn c vào s ph c a ngân hàng, hàng ngày ghi báo n , báo có cho các tài kho n có liên quan. Theo dõi s dư, u nhi m thu chi, tr kh úng han. Cu i tháng lên nh t ký ch ng t s 2, 3. 4. _ K toán công n ngư i mua và ngư i bán : Theo dõi ti n hàng c a khách, tình hình thanh toán v i các ơn v ó. Cu i tháng vào s chi ti t cho t ng ơn v và lên nh t ký ch ng t s 5. Báo cáo k toán 7
 8. _ K toán kho hàng : Theo dõi lư ng hàng nh p, xu t, t n trong tháng. Vào s chi ti t nguyên v t li u, thành ph m, hàng hoá, lên b ng kê s 8. _ K toán tài s n c nh : Theo dõi tình hình tăng, gi m tài s n c nh. Vào s chi ti t tài s n c nh và lên nh t ký ch ng t s 9, b ng phân b s 3. _ Th qu : Có nhi m v thu chi ti n m t hàng ngày căn c vào phi u thu, phi u chi. ng th i ch u trách nhi m v qu c a xí nghi p. 3. H th ng tài kho n k toán áp d ng xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p. Hình th c s k toán : Hình th c s k toán mà xí nghi p áp d ng là hình th c nh t ký ch ng t . Trình t ghi s theo sơ : Ch ng t g c S qu B ng phân b B ng kê nh t ký –ch ng t S k toán chi ti t S Cái S t ng h p chi ti t Báo cáo k toán Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cu i ngày Quan h i chi u Vi c ghi chép hàng ngày ư c ti n hành theo th t c quy inh. Căn c vào ch ng t g c ( ã ki m tra ), k toán ghi vào b ng kê, b ng phân b nh t ký ch ng t liên quan. Riêng các ch ng t liên quan n ti n m t ph i ghi vào s qu liên quan n s (th ) chi ti t thì tr c ti p ghi vào s (th ) chi ti t ó. Cu i tháng căn c vào b ng phân b , l y s li u ghi vào b ng kê và nh t ký có liên quan. ng th i c ng các b ng kê, s chi ti t, l y s li u ghi vào nh t ký ch ng t sau ó vào s Cái. Cu i kỳ l y s li u s Cái, nh t ký ch ng t b ng t ng h p chi ti t l p b ng cân i và báo cáo k toán khác. Báo cáo k toán 8
 9. Hình th c nh t ký mà Công ty áp d ng phù h p v i quy mô s n xu t kinh doanh c a Công ty và phù h p v i trình , và kh năng c a cán b k toán. ây là hình th c k toán ư c xây d ng trên cơ s k t h p ch t ch gi a k toán t ng h p và k toán chi ti t m b o ư c các m t hàng k toán ư c ti n hành song song. Vi c ki m tra s li u c a Công ty ư c ti n hành thư ng xuyên, ng u t t c các khâu và trong t t các ph n hành k toán, m b o s li u chính xác, k p th i nh y bén yêu c u qu n lý c a Công ty. Ph n II: Th c tr ng công tác h ch toán k toán t i xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p Tháng 4 /2004 xí nghi p d t may XNK & d ch v t ng h p có tài li u sau : Nhà máy h ch toán hàng t n kho theo phương pháp kê khai thư ng xuyên tính thu VAT theo phương pháp kh u tr và tính giá v n theo phương pháp bình quân gia quy n .Tính NVL xu t kho theo phương pháp nh p trư c xu t trư c : Ho t ng c a XN trong tháng I. Dư u kỳ các tài kho n : SHTK Tên tài kho n Dư n Dư có 111 ti n m t 50.850.000 112 Ti n g i ngân hàng 458.963.000 131 Ph i thu c a khách hàng 78.179.000 141 T m ng 92.700.000 142 Chi phí tr trư c 141.052.394 152 Nguyên v t li u t n kho 429.022.875 154 Chi phí SXKD d dang 183.074.236 Báo cáo k toán 9
 10. 155 Thành ph m t n kho 211.623.950 211 TSC h u hình 2.543.096.010 214 Hao mòn TSC 415.318.785 311 Vay ng n h n 1.651.123.401 331 Ph i tr ngư i bán 184.150.962 334 Ph i tr CNV 140.510.169 411 Ngu n v n kinh doanh 600.679.925 421 L i nhu n chưa phân ph i 1.043.560.223 415 Qu khen thư ng phúc l i 153.218.000 T ng 4.188.561.465 4.188.561.465 Báo cáo k toán 10
 11. S dư chi ti t các tài kho n : * TK131 ; Ph i thu c a khách hàng STT Tên khách hàng Dư u kỳ 1 Công ty c ph n Vi t An 7.350.000 2 Công ty thương m i & dich v H ng Th o 14.320.000 3 XN d t may Phú Hưng 20.240.000 4 Siêu th Seoul 27.500.000 5 C a hàng th i trang Anh Phương 8.769.000 T ng 78.963.000 * TK 311 : Vay ng n h n STT Tên khách hàng S ti n 1 Ngân hàng Vi tComBank 512.469.723 2 Ngân hàng NN&PTNT 341.333.121 3 Công ty CP TM Thái Bình 197.320.557 4 Công ty xây d ng Vinacolex 284.877.915 5 T ng công ty d t may VN 315.122.085 T ng 1.651.123.401 * TK 331 : Ph i tr cho khách hàng STT Tên khách hàng Dư u kỳ 1 Công ty TNHH B o Long 19.036.000 2 Xư ng may Lê H u Th 84.999.198 3 Công ty TNHH Thiên Ngân 16.000.000 4 Công ty bao bì Thành t 15.612.764 5 Công ty sao Phương B c 48.503.000 T ng * TK 141 : T m ng STT Tên nhân viên S ti n 1 ng Nh t Minh 22.750.000 2 Phí H ng Nhung 34.754.000 3 Tr n Th Lan 35.196.000 T ng 92.700.000 * TK 155 : Thành Ph m ST Tên s n ph m VT S lư ng giáv n Thành ti n T 1 áo sơ mi nam dài tay chi c 1.300 42.650 55.445.000 2 áo sơ mi nam c c tay chi c 850 31.069 26.408.650 3 Qu n dài nam chi c 750 46.850 35.137.500 Báo cáo k toán 11
 12. 4 Qu n dài n chi c 500 35.090 17.545.000 5 áo sơ mi n dài tay chi c 1.600 32.143 51.428.800 6 áo sơ mi n ng n tay chi c 900 28.510 25.659.000 T ng TK 152 Nguyên v t li u : STT Tên NVL VT S lư ng ơn giá Thành ti n 1 V is i m 13.772 10.560 145.432.320 2 V i thô m 17.058 8.980 153.180.840 3 V i d t kim m 9.278 11.042 102.447.676 4 Cúc to kg 46 31.012 1.426.552 5 Cúc nh kg 60 29.510 1.770.600 6 Chun b n to m 5.586 563 3.144.918 7 chun b n nh m 12.359 491 6.068.269 8 Ch m u cu n 377 13.112 4.943.224 9 Ch tr ng cu n 482 12.918 6.226.476 10 Ph n h p 92 8.005 736.460 11 D u h p 270 13.502 3.645.540 T ng II. Trong kỳ có các nghi p v kinh t phát sinh : 1. Ngày 1/4 công ty TM & d ch v H ng Th o thanh toán ti n còn n kỳ trư c cho XN phi u thu s 104 2. Ngày 2/4 XN nh p mua v i c a công ty Mai Hân theo H s 006893 pNK s 102 , XN chưa thanh toán . Tên hàng S lư ng ơn giá V i s i 42/2 PE 17.600 10.580 V i d t kim 12.300 11.040 Báo cáo k toán 12
 13. 3. Mua dây kéo c a XN Hùng Anh theo H s 007694 ngày 2/4 PNK s 103 Xn chưa thanh toán ti n hàng. Tên hàng S lư ng ( chi c ) ơn giá Khoá dài 1.020 1.560 Khoá ng n 3.410 1.021 4. Rút TGNH v nh p qu ti n m t ; 150.000.000 phi u thu 105 5. Nh p mua ch m u theo H s 029442 ngày 2/4 PNK s 104 XN ã thanh toán b ng ti n m t , phi u chi s 95 Tên hàng S lư ng ( cu n ) ơn giá Ch m u 912 13.154 6. Xu t bán tr c ti p cho c a hàng th i trang Anh Phương PXK s 116 ngày 2/4 , phi u thu s 106 XN tính và tr chi t kh u 1% cho c a hàng b ng ti n m t phi u chi s 96 STT Tên s n ph m s lư ng ( chi c) giá bán 1 Sơ mi nam dài tay 150 71.500 2 Sơ mi n dài tay 280 55.000 3 Qu n nam 195 78.000 7. Xu t v i s i s n xu t s n ph m PXK s 117 ngày 3/4 STT Tên s n ph m s lư ng (m) ơn giá 1 B nam 4.125 10.560 2 B n 5.367 10.560 3 B tr em 1.854 10.560 8. Xu t v i thô s n xu t s n ph m PXK s 118 ngày 3/4 STT Tên s n ph m s lư ng ( m) ơn giá 1 B nam 3.883,0 8.980 2 B n 6.138,0 8.980 3 B tr em 3.229,5 8.980 9. Xu t ch tr ng s n xu t s n ph m PXK s 119 ngày 3/4 STT Tên s n ph m S lư ng ( cu n ) ơn giá 1 B nam 115 12.918 2 B n 231 12.918 3 B tr em 95 12.918 10. Xu t ch màu s n xu t s n ph m , PXK s 120 ngày 3/4 STT Tên s n ph m s lư ng (cu n ) ơn giá 1 B nam 170 13.112 2 B n 207 13.112 3 B tr em 239 13.154 Báo cáo k toán 13
 14. 11. Xu t g i bán cho c a hàng 95/6 Phan Chu Trinh ,PXk s 121 ngày 4/4 STT Tên s n ph m VT S lư ng Giá bán 1 Sơ mi n dài tay chi c 230 55.000 2 Sơ mi n N.tay chi c 310 50.000 3 Qu n dài n chi c 250 59.500 12. Xí nghi p thanh toán ti n cho công ty TNHH B o Long Phi u chi s 97 13.Vay ng n h n ngân hàng Vietcombank :250.000.000 v nh p qu ti n m t , phi u thu s 107 ngày 5/4 14. Ngày 5/4 Xí nghi p thanh toán ti n cho công ty Mai Hân phi u chi s 98 15. Xu t ph n s n xu t s n ph m , PXK s 112 ngày 5/4. STT Tên s n ph m S lư ng ( h p ) ơn giá 1 B nam 25 8.005 2 B n 43 8.005 3 B tr em 17 8.005 16. Mua su t ch c a công ty TNHH Thái Hà theo H s 0145173 ngày 5/4 , PXK s 105 XN ã thanh toán b ng ti n m t phi u chi s 99 STT Tên s n ph m S lư ng (chi c ) ơn giá 1 Su t ch 1.750 423 17. Nh p mua túi ng qu n áo c a công ty bao bì Mai Linh theo H s 015420 ngày 5/4 , PNK s 106 , phi u chi s 100 Tên hàng S lư ng ( chi c ) ơn giá Túi ng qu n áo 15.841 350 18. Xu t bán cho công ty CP Nam Sơn , phi u xu t kho s 123 ngày 6/4 công ty ã thanh toán cho XN b ng ti n g i ngân hàng XN tính và tr chi t kh u 2% cho công ty b ng ti n m t phi u chi s 101. STT Tên s n ph m S lư ng ( chi c ) Giá bán 1 sơ mi nam dài tay 750 71.500 2 Sơ mi nam ng n tay 500 59.000 3 Sơ mi n dài tay 430 55.000 4 Sơ mi n ng n tay 345 50.000 19. Xu t su t ch s n xu t s n ph m , PXK s 124 ngày 6/4 STT tên s n ph m S lư ng ( chi c ) ơn giá 1 B nam 510 423 2 B n 325 423 3 B tr em 219 423 Báo cáo k toán 14
 15. 20. Xu t cúc bé s n xu t s n ph m , PXK s 125 ngày 6/4. STT Tên s n ph m S lư ng ( kg) ơn giá 1 B nam 20 29.510 2 B n 13 29.510 3 B tr em 15 29.510 21. Xu t cúc to s n xu t s n ph m . PXK s 126 ngày 6/4 STT Tên s n ph m S ơn giá lư ng ( kg) 1 B nam 17 31.012 2 B n 5 31.012 22. Xu t dây chun b n to s n xu t s n ph m , PXK s 127 ngày 7/4 STT Tên s n ph m S lư ng (m) ơn giá 1 B nam 3.120 491 2 B n 5.149 491 3 B tr em 2.567 491 23. Xu t túi ng qu n áo s n xu t s n ph m ,PXK s 128 ngày 7/4 STT Tên s n ph m S lư ng ( chi c ơn giá ) 1 B nam 3.640 350 2 B n 6.392 350 3 B tr em 3.389 350 24. C a hàng 95/6 Phan Chu Trinh thanh toán ti n hàng , phi u thu s 108 ngày 8/4 .Nhà máy tính và tr ti n hoa h ng 2% cho c a hàng , phi u chi s 102 25. T m ng cho anh Ngô Vi t Thanh i công tác là : 8.750.000 , Phi u chi s 103 ngày 9/4. 26. Xí nghi p thanh toán ti n cho xư ng may Lê H u Th ,PC s 104 27. Xí nghi p thanh toán ti n cho công ty TNHH Thiên Ngân , PC s 105 ngày 9/4. 28. Siêu th Seoul thanh toán ti n hàng cho xí nghi p ,PT s 109 ngày 10/4. 29. Công ty C ph n Vi t Anh thanh toán ti n hàng cho xí nghi p , PT s 110 ngày 10/4. 30. Xu t bán tr c ti p cho c a hàng 23 Lê Tr ng T n ,PXK s 129 ngày 11/4 , c a hàng ã thanh toán b ng ti n m t , phi u thu s 111. Xí nghi p ã tr ti n tri t kh u 1% cho khách hàng b ng ti n m t , PC s 106. STT Tên s n ph m VT S lư ng Giá bán 1 Sơ mi n dài tay chi c 300 55.000 2 Qu n nam chi c 450 78.000 3 Qu n n chi c 250 59.500 31. Xí nghi p thanh toán ti n còn n kỳ trư c cho công ty Sao Phương B c ,PC s 107 ngày 11/4. 32. Trích chi phí tr trư c cho t ng s n ph m STT Tên s n ph m s ti n 1 B nam 1.356.200 2 B n 2.233.150 3 B tr em 1.965.000 Báo cáo k toán 15
 16. 33. Trích KHTSC cho t ng b ph n STT B ph n S ti n 1 Dây chuy n s n xu t b 21.438.634 nam 2 Dây chuy n s n xu t b n 29.307.450 3 Dây chuy n s n xu t b tr 17.542.183 em 4 B ph n bán hàng 965.412 5 B ph n qu n lý doanh nghi p 1.896.373 34. Phân b ti n lương cho công nhân tr c ti p s n xu t . STT Tên s n ph m S ti n 1 B nam 22.454.211 2 B n 31.683.726 3 B tr em 16.454.211 35. Phân b ti n lương ph i tr cho b ph n qu n lý phân xư ng . STT Tên s n ph m S ti n 1 B nam 3.020.000 2 B n 3.126.500 3 B tr em 2.250.000 36. Ti n lương ph i tr cho : - B ph n bán hàng : 2.115.158 - B ph n qu n lý doanh nghi p : 5.931.820 37. Trích BHXH,BHYT ,KPC theo t l quy nh 38. Ph li u thu h i nh p kho STT Tên s n ph m S ti n 1 B nam 2.415.310 2 B n 5.018.435 3 B tr em 1.765.892 Báo cáo k toán 16
 17. 39. Thanh toán ti n i n , phi u chi s 108 ngày 19/4 VAT 10% STT Tên s n ph m S ti n 1 B nam 562.135 2 B n 539.600 3 B tr em 413.258 40. Thanh toán ti n nư c , PC s 109 ngày 19/4 VAT 5%. STT Tên s n ph m S ti n 1 B nam 165.360 2 B n 240.187 3 B tr em 152.109 41. Thanh toán ti n i n tho i ,phi u chi s 110 ngày 20/4 STT Tên s n ph m S ti n 1 B nam 102.070 2 B n 125.786 3 B tr em 97.850 42. Nh p kho thành ph m ,PNK s 107 ngày 20/4 STT Tên s n ph m S lư ng Giá v n 1 B nam 3.640 37.913,8 2 B n 6.392 30.057,9 3 B tr em 3.389 28.542,5 43. Xu t g i bán cho c a hàng 25 Bà Tri u ,PXK s 130 ngày 21/4 STT tên s n ph m S lư ng Giá bán 1 B nam 650 63.450 2 B n 1.010 52.000 3 B tr em 415 48.000 44. Tr ti n chi phí làm v sinh ,PC s 111 ngày 21/4 s ti n 1.515.700 45. Mua d u s y c a công ty Thiên Trư ng theo h p ng s 005313 ngày 22/4 Giá chưa thu là 1.750.000 VAT 10% XN chưa thanh toán ti n hàng . 46. Anh Ngô Vi t Thanh thanh toán ti n t m ng i mua hàng trong kỳ Phi u thu s 111 ngày 22/4 ; 625.400 47. Xu t g i bán siêu th Hà N i Marko ,PXK s 131 ngày 23/4 STT Tên s n ph m S lư ng giá bán 1 B nam 410 63.450 2 B n 620 52.000 3 B tr em 395 48.000 4 Sơ mi nam dài tay 155 71.500 48. Rút TGNH v nh p qu ti n m t ;100.000.000 PT s 112 49. Thanh toán ti n lương cho CBCNV nhà máy PC s 112 ngày 25/4 50. Xu t bán tr c ti p cho c a hàng bách hoá t ng h p Thanh Xuân ,PXK s 132 ngày 25/4 c a hàng ã thanh toán b ng ti n m t sau khi ã tr chi t kh u 1%. 51. Xu t g i bán c a hàng Hanosimex 19 Nguy n Lương B ng ,PXK s 133 ngày 25/4 STT Tên s n ph m S lư ng Giá bán 1 B nam 185 63.450 2 B n 185 52.000 3 B tr em 205 48.000 Báo cáo k toán 17
 18. 52. Công ty TNHH d t may tr trư c ti n hàng ,PT s 1 ngày 26/4 s ti n 17.095.000 53. Nh p mua v i kaki c a công ty Mai Hân theo H s 006493 ngày 26/4. PNK s 109 , XN chưa thanh toán ti n hàng . STT Tên hàng S lư ng ơn giá 1 v i Kaki 1.500 15.430 54. Nh p mua l a tơ t m c a công ty Huê Silk theo H s 049153 ngày 26/4 NK s 110 XN chưa thanh toán . STT Tên hàng S lư ng ơn giá 1 L a Trơn 2.500 17.650 2 L a hoa 2.815 18.410 55. Mua khoá ng c a công ty B c Ninh theo H s 001372 ngày 26/4 PNK s 111 XN ã thanh toán 50% ti n hàng b ng ti n m t phi u chi s ....... s còn l i chưa thanh toán . STT Tên s n ph m S lư ng ơn giá 1 Khoá ng 1.350 2.570 56. Thanh lý 1 nhà văn phòng ã hư h ng & kh u hao h t Nguyên giá 180.000.000 . Chi phí thanh lý thuê ngoài ph i tr 1.050.000 57. Thu ti n m t bán ph li u thanh lý :2.543.000 Phi u thu s 115 ngày 27/4 58. Xu t g i bán cho c a hàng H ng Nhung, PXK s 134 ngày 27/4 STT Tên s n ph m S lư ng Giá bán 1 B nam 110 63.450 2 B n 85 52.000 3 B tr em 49 48.000 59. C a hàng th i trang Anh Phương thanh toán ti n hàng còn n kỳ trư c cho XN , phi u thu s 116 ngày 28/4. 60.Siêu th Hà N i Marko thanh toán ti n hàng , Phi u thu s ... ngày 28/4 .Nhà máy tính và tr ti n hoa h ng 3% cho siêu th b ng ti n m t , phi u chi s .... 61. XN thanh toán ti n cho công ty bao bì thành t , PC s 116 ngày 28/4 62. Xu t bán tr c ti p cho công ty V n Xuân công ty ã tr trư c 50% ti n hàng b ng ti n m t , phi u thu s ... s còn l i còn n . STT Tên s n ph m s lư ng Giá bán 1 B nam 103 63.450 2 B n 149 52.000 3 B tr em 75 48.000 63. C a hàng Hanosimex thanh toán ti n hàng nhà máy g i bán trong kỳ ,nhà máy ã thu ti n sau khi tr 2% hoa h ng cho c a hàng 64. XN t trư c ti n mua hàng cho công ty TNHH Phương ông ,PC s 117 ngày 29/4 s ti n : 17.932.500 65. XN thanh toán ti n còn n trong kỳ cho xí nghi p Hùng Anh ,Phi u chi s 118 ngày 30/4. 66. Công ty V n Xuân thanh toán n t s ti n còn n trong kỳ phi u thu s 120 ngày 30/4. 67. XN thanh toán ti n hàng cho công ty Hue Silk , Phi u chi s 119 ngày 30/4. 68. C a hàng H ng Nhung thanh toán ti n hàng XN g i bán trong kỳ ,XN ã thu ti n sau khi tr 1% hoa h ng cho c a hàng , phi u thu s ... ngày 30/4. Báo cáo k toán 18
 19. Các ch ng t g c S S S TT TT TT 1 Nghi p v 1: 20 Nghi p v 20 : 39 Nghi p v 50 : Phi u thu -Phi u thu -Phi u xu t kho -Hoá ơn bán hàng -Hoá ơn bán bàng -Phi u thu 2 Nghi p v 2: 21 Nghi p v 21 : 40 Nghi p v 51 : -H p ng mua hàng -Gi y ngh t m -Phi u xu t kho -Hoá ơn thu GTGT ng -Bên bán ki m -Phi u chi nghi m -Phi u nh p kho 3 Nghi p v 3: 22 Nghi p v 22: 41 Nghi p v 52 : -H p ng mua hàng -Phi u chi -Phi u thu -Hoá ơn thu VAT -Phi u nh p kho -Biên b n ki m nghi m 4 Nghi p v 4: 23 Nghi p v 23: 42 Nghi p v 53,54, 55 : -Phi u thu -Phi u chi -H p ng mua hàng -Gi y báo có -Hoá ơn thu VAT -Phi u nh p kho -Biên b n kiêm nghi m 5 Nghi p v 5 : 24 Nghi p v 24: 43 Nghi p v 56,57 : -H p ng mua hàng -Phi u thu -Biên b n thanh ly -Hoá ơn thu VAT TSC -Phi u nh p kho -Phi u thu -Phi u chi -Biên b n ki m nghi m 6 Nghi p v 6 : 25 Nghi p v 25 : 44 Nghi p v 58 : -H p ơn bán hàng -Phi u thu -Phi u xu t kho -Phi u xu t kho -Phi u chi 7 Nghi p v 7 : 26 Nghi p v 26 : 45 Nghi p v 59 : -Phi u xu t kho -Hoá ơn bán hàng -Phi u thu -Phi u xu t kho -Phi u thu -Phi u chi 8 Nghi p v 8 : 27 Nghi p v 27 : 46 Nghi p v 60 : -Phi u xu t kho -Phi u chi -Hoá ơn bán hàng -Phi u thu Báo cáo k toán 19
 20. -Phi u chi 9 Nghi p v 9 : 28 Nghi p v 28 : 47 Nghi p v 61 : -Phi u xu t kho -B ng trích & phân -Phi u chi ph i kh u hao -B ng phân b ti n lương & BHXH 10 Nghi p v 10 : 29 Nghi p v 29 : 48 Nghi p v 62 : -Phi u xu t kho -Phi u nh p kho -H p ng bán hàng -Phi u xu t kho -Phi u thu 11 Nghi p v 11: 30 Nghi p v 30 => 49 Nghi p v 63 : -Phi u xu t kho nghi p v 41 -Phi u thu -Phi u chi -Hoá ơn ti n i n -Hoá ơn ti n nư c -Hoá ơn dv bưu chính VT 12 Nghi p v 12 : 31 Nghi p v 42 : 50 Nghi p v 64 : -Phi u chi -Phi u nh p kho -Phi u chi 13 Nghi p v 13: 32 Nghi p v 43 : 51 Nghi p v 65 : -Phi u thu -Phi u xu t kho -Phi u chi -H p ng tín d ng 14 Nghi p v 14 : 33 Nghi p v 44 : 52 Nghi p v 66 : -Phi u chi -Phi u chi -Phi u thu 15 Nghi p v 15 : 34 Nghi p v 45 : 53 Nghi p v 67 : -Phi u xu t kho -H p ng mua hàng -Phi u chi -Hoá ơn thu VAT 16 Nghi p v 16 : 35 Nghi p v 46 : 54 Nghi p v 68 : -H p ng mua hàng -Phi u thu -Hoá ơn bán hàng -Hoá ơn thu VAT -Gi y thanh toán t m -Phi u thu -Biên b n ki m ng nghi m -Phi u chi 17 Nghi p v 17 : 36 Nghi p v 47 : -H p ng mua hàng -Phi u xu t kho -Hoá ơn thu VAT -Biên b n ki m nghi m -Phi u chi 18 Nghi p v 18 : 37 Nghi p v 48 : -Phi u xu t kho -Gi y báo có -Hoá ơn bán hàng -Phi u thu -Giáy báo n -Phi u chi 19 Nghi p v 19 : 38 Nghi p v 49 : -Phi u xu t kho -Phi u chi Báo cáo k toán 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2