intTypePromotion=1
ADSENSE

LUẬN VĂN: "Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp "

Chia sẻ: Pham Tien Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:144

214
lượt xem
92
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: "thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN: "Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp "

 1. ----- ----- ÁN T T NGHI P tài: “Th c tr ng công tác h ch toán k toán t ng h p t i Xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p” Báo cáo k toán 1
 2. M CL C l im u ....................................................................................................... 3 Ph n I: Gi i thi u chung v xí nghi p dêt may .............................................. 4 I. Quá trình hình thành và phát tri n c a xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p......................................................................................... 4 II. Ch c năng và nhi m v c a Xí nghi p. ..................................................... 4 III. T ch c b máy qu n lý ........................................................................... 5 1. Cơ c u t ch c b máy qu n lý .................................................................. 5 2. Ch c năng nhi m v cơ b n c a t ng b ph n qu n lý.............................. 5 IV. T ch c b máy k toán ........................................................................... 6 1. Sơ b máy k toán.................................................................................. 7 3. H th ng tài kho n k toán áp d ng xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p......................................................................................... 8 Ph n II: Th c tr ng công tác h ch toán k toán t i xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p ....................................................................... 9 Ph n II : Chi phí s n xu t kinh doanh tính theo y u t .............................. 136 Ph n III:M t s ki n ngh nh m hoàn thi n công tác h ch toán k toán t i Xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p ................................. 175 I. M t s nh n xét v công tác t ch c k toán t i xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p ................................................................... 175 1. V cơ c u t ch c b máy k toán. ......................................................... 175 2.V công tác t ch c k toán. .................................................................... 176 3. V công tác b o qu n và lưu tr ch ng t . ............................................. 176 4. V h th ng tài kho n. ............................................................................ 176 II. Nh ng t n t i .......................................................................................... 177 III.M t s ý ki n nh m hoàn thi n nâng cao công tác k toán: ................. 177 1.H th ng s sách: ..................................................................................... 177 2.V trích l p d phòng: ............................................................................. 178 Báo cáo k toán 2
 3. l im u K toán là m t trong nh ng th c ti n quan tr ng nh t trong qu n lý kinh t . M i nhà u tư hay m t cơ s kinh doanh c n ph i d a vào công tác k toán bi t tình hình và k t qu kinh doanh. Hi n nay nư c ta ang trong quá trình chuy n i kinh t m nh m sang n n kinh t th trư ng có s qu n lý c a nhà nư c. Công tác qu n lý kinh t ang ng trư c yêu c u và n i dung qu n lý có tính ch t m i m , a d ng và không ít ph c t p. Là m t công c thu th p x lý và cung c p thông tin v các ho t ng kinh t cho nhi u i tư ng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghi p nên công tác k toán cũng tr i qua nh ng c i bi n sâu s c, phù h p v i th c tr ng n n kinh t . Vi c th c hi n t t hay không t t èu nh hư ng n ch t lư ng và hi u qu c a công tác qu n lý. Công tác k toán công ty có nhi u khâu, nhi u ph n hành, gi a chúng có m i liên h , g n bó v i nhau t o thành m t h th ng qu n lý có hi u qu . M t khác, t ch c công tác k toán khoa h c và h p lý là m t trong nh ng cơ s quan tr ng trong vi c i u hành, ch o s n xu t kinh doanh. Qua quá trình h c t p môn k toán doanh nghiêp s n xu t và tìm hi u th c t t i Xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p, ng th i ư c s giúp t n tình c a th y cô giáo cũng như các cô chú k toán c a xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p. Em ã ch n tài : " Th c tr ng công tác h ch toán k toán t ng h p t i Xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p " Báo cáo g m 3 ph n : Ph n I : Gi i thi u chung v xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p Ph n II : Th c tr ng công tác h ch toán k toán t i xí nghi p Ph n III : M t s ý ki n nh m hoàn thi n công tác h ch toán k toán c a xí nghi p Do th i gian th c t p còn ít và kh năng c a b n thân còn han ch nên b n báo cáo th c t p không tránh kh i thi u sót. Em r t mong nh n ư c s óng góp c a th y cô và các b n hoàn thi n hơn. Em xin chân thành c m ơn. Báo cáo k toán 3
 4. Ph n I: Gi i thi u chung v xí nghi p dêt may xu t nh p kh uvà d ch v t ng h p I. Quá trình hình thành và phát tri n c a xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p. Tên xí nghi p : Xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p Thu c công ty : Công ty v t li u xây d ng và xu t nh p kh u H ng Hà a ch XN : 105 Trư ng Chinh - Hà N i i n tho i : 04.8685841 Theo quy t nh s 36/2000 Q UB ngày 14/4/2000 c a UBND thành ph Hà N i v vi c vi c sát nh p Công ty kinh doanh xu t nh p kh u H ng Hà và Công ty s n xu t vât li u xây dưng Hà N i. Cho phép Công ty v t li u xây d ng và xu t nh p kh u H ng Hà ư c thành l p Xí nghi p D t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p. Xí nghi p kinh doanh các ngành ngh ch y u sau : [ _ T ch c s n xu t và kinh doanh các s n ph m v d t may _ Các d ch v v thương m i + Cung c p v t li u xây d ng + V n chuy n kho bãi + D ch v mua bán, ký g i v t tư + Kinh doanh nư c gi i khát, nư c tinh khi t _ Xây d ng c u ư ng II. Ch c năng và nhi m v c a Xí nghi p. _ Là xí nghi p mang tính ch t ơn v h ch toán kinh doanh c l p có quan h h p ng kinh t v i các ơn v khác nhưng v n tr c thu c Công ty v t li u xây d ng và xu t nh p kh u H ng Hà, nên hàng năm xí nghi p v n ph i xây d ng k ho ch s n xu t kinh doanh báo cáo nên công ty. Công ty s t ch c ch o m ng lư i lưu thông hàng hoá, phân ph i, h tr và giúp tuy n dư i _ Xí nghi p có nhi m v s d ng, b o toàn và phát tri n v n úng ch hi n hành. _ Tuân th h p ng kinh t ã ký, m b o ch tín i v i b n hàng. Báo cáo k toán 4
 5. _ N m b t kh năng s n xu t kinh doanh, nhu c u c a th trư ng t ch c s n xu t kinh doanh h p lý. _ Ch p hành và th c hi n nghiêm ch nhch n p ngân sách nhà nư c, ng th i m b o quy n l i h p pháp cho ngư i lao ng. III. T ch c b máy qu n lý 1. Cơ c u t ch c b máy qu n lý Cơ c u t ch c b máy qu n lý c a xí nghi p thu c cơ c u qu n lý tr c tuy n. B máy qu n lý c a xí ngi p ư c th hi n qua sơ sau : Giám đ c fhh bfjhbd dbf Phòng Phòng Phòng Phòng dvvf t t i xây d ch ghjhjh ch c chính d ng v uyguỳg gc h nh giao fhgjhg chính thông hfhg jfhhf bffggfg 2. Ch c năng nhi m v cơ b n c a t ng b ph n qu n lý _ Giám c xí nghi p : Là ngư i ch u trách nhi m trư c công ty, trư c pháp lu t nhà nư c v m i ho t ng s n xu t kinh doanh c a xí nghi p . Giám c là ngư i có quy n i u hành cao nh t trong xí nghi p , ph trách chung qu n lý toàn b ho t ng s n xu t kinh doanh c a xí nghi p . Các ho t c th như : + Công tác cán b lao ng, ti n lương Báo cáo k toán 5
 6. + Công tác k toán tài chính, ti n lương + Công tác k ho ch v t tư tiêu th . . . . _ Phòng t ch c hành chính : Giúp vi c cho giám c trong các ho t ng như : + T ch c cán b lao ng, ti n lương + So n th o quy ch tuy n d ng và s d ng lao ng + ào t o, b i dư ng, tuy n d ng i u ph i và s d ng nhân l c h p lý + Gi i quy t các chính sách v lao ng + Công tác h sơ nhân s , b o v an toàn n i b + T ch c th c hi n úng n các ch chính sách c a nhà nư c i v i cán b công nhân viên v công tác b o h lao ng, y t , s c kho ... _ Phòng tài chính : Có nhi m v t ch c công tác tài chính giá c , h ch toán các nghi p v nh m góp ph n b o toàn và phát tri n v n s n xu t . Giám sát y , k p th i và xác nh chính xác các nghi p v kinh t phát sinh trong kỳ. Ch p hành nghiêm ch nh pháp l nh th ng kê k toán và tài chính ch a nhà nư c. + Tham mưu cho giám c i u hành v k ho ch thu chi , c p nh t ch ng t , theo dõi s sách và ki m tra các ch tài chính k toán. + Cung c p s li u cho vi c i u hành s n xu t kinh doanh cho vi c i u hành s n xu t kinh doanh, phân tích ho t ng kinh t ph c v cho vi c l p k ho ch và công tác th ng kê. _ Phòng xây d ng giao thông : th c hi n các nhi m v do công ty giao, ch u trách nhi m v k thu t ch t lư ng và ti n công trình. Ti p nh n và qu n lý v t tư, ki m tra ôn c hàng ngày quá trình thi công úng thi t k , m b o ch t lư ng công trình. _ Phòng d ch v : Có nhi m v bán hàng,qu ng cáo, gi i thi u và bán các s n ph m. M i phòng ban c a xí nghi p u có ch c năng nhi m v khác nhau nhưng u có m c ích chung là tham mưu cho giám c ưa ra quy t nh kinh doanh úng n và h p lý nh t. IV. T ch c b máy k toán Căn c vào c i m kinh doanh c a ơn v Xí nghi p quy t nh ch c năng và nhi m v c a phòng k toán như sau: - Phòng k toán tài v tham mưu cho giám c v lĩnh v c qu n lý tài chính ch u trách nhi m l p k ho ch thu chi tài chính, k ho ch vay v n ngân hàng m b o cân i tài chính ph c v cho công tác s n xu t kinh doanh. - Ki m tra vi c s d ng b o qu n tài s n v t tư, ti n v n ng th i phát hi n và ngăn ch n k p th i các hành ng tham ô lãng phí ph m vi chính sách kinh t tài chính c a Nhà nư c. Báo cáo k toán 6
 7. - Cung c p s li u cho vi c i u hành s n xu t kinh doanh, ki m tra và phân tích ho t ng kinh t nh m ph c v cho vi c l p k ho ch và công tác th ng kê. 1. Sơ b máy k toán Giám đ c K toán trư ng K K K K Th toán toán toán toán qu TGNH công TSCĐ kho v n h ng ti n ngư i c vay mua c v ngư i 2. Ch c năng, nhi m v c a t ng k toán. _ K toán trư ng : Có nhi m v tham mưu cho giám c, t ch c lãnh o chung cho t ng phòng, b trí công vi c cho t ng k toán viên. Là ngư i ch u trách nhi m th c thi hư ng d n thi hành chính sách, ch tài chính cũng như ch u trách nhi m thi hành các quan h tài chính v i các ơn v ngân hàng và th c hi n các nghĩa v i v i nhà nư c. _ K toán ti n g i ngân hàng và ti n vay : Căn c vào s ph c a ngân hàng, hàng ngày ghi báo n , báo có cho các tài kho n có liên quan. Theo dõi s dư, u nhi m thu chi, tr kh úng han. Cu i tháng lên nh t ký ch ng t s 2, 3. 4. _ K toán công n ngư i mua và ngư i bán : Theo dõi ti n hàng c a khách, tình hình thanh toán v i các ơn v ó. Cu i tháng vào s chi ti t cho t ng ơn v và lên nh t ký ch ng t s 5. Báo cáo k toán 7
 8. _ K toán kho hàng : Theo dõi lư ng hàng nh p, xu t, t n trong tháng. Vào s chi ti t nguyên v t li u, thành ph m, hàng hoá, lên b ng kê s 8. _ K toán tài s n c nh : Theo dõi tình hình tăng, gi m tài s n c nh. Vào s chi ti t tài s n c nh và lên nh t ký ch ng t s 9, b ng phân b s 3. _ Th qu : Có nhi m v thu chi ti n m t hàng ngày căn c vào phi u thu, phi u chi. ng th i ch u trách nhi m v qu c a xí nghi p. 3. H th ng tài kho n k toán áp d ng xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p. Hình th c s k toán : Hình th c s k toán mà xí nghi p áp d ng là hình th c nh t ký ch ng t . Trình t ghi s theo sơ : Ch ng t g c S qu B ng phân b B ng kê nh t ký –ch ng t S k toán chi ti t S Cái S t ng h p chi ti t Báo cáo k toán Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cu i ngày Quan h i chi u Vi c ghi chép hàng ngày ư c ti n hành theo th t c quy inh. Căn c vào ch ng t g c ( ã ki m tra ), k toán ghi vào b ng kê, b ng phân b nh t ký ch ng t liên quan. Riêng các ch ng t liên quan n ti n m t ph i ghi vào s qu liên quan n s (th ) chi ti t thì tr c ti p ghi vào s (th ) chi ti t ó. Cu i tháng căn c vào b ng phân b , l y s li u ghi vào b ng kê và nh t ký có liên quan. ng th i c ng các b ng kê, s chi ti t, l y s li u ghi vào nh t ký ch ng t sau ó vào s Cái. Cu i kỳ l y s li u s Cái, nh t ký ch ng t b ng t ng h p chi ti t l p b ng cân i và báo cáo k toán khác. Báo cáo k toán 8
 9. Hình th c nh t ký mà Công ty áp d ng phù h p v i quy mô s n xu t kinh doanh c a Công ty và phù h p v i trình , và kh năng c a cán b k toán. ây là hình th c k toán ư c xây d ng trên cơ s k t h p ch t ch gi a k toán t ng h p và k toán chi ti t m b o ư c các m t hàng k toán ư c ti n hành song song. Vi c ki m tra s li u c a Công ty ư c ti n hành thư ng xuyên, ng u t t c các khâu và trong t t các ph n hành k toán, m b o s li u chính xác, k p th i nh y bén yêu c u qu n lý c a Công ty. Ph n II: Th c tr ng công tác h ch toán k toán t i xí nghi p d t may xu t nh p kh u và d ch v t ng h p Tháng 4 /2004 xí nghi p d t may XNK & d ch v t ng h p có tài li u sau : Nhà máy h ch toán hàng t n kho theo phương pháp kê khai thư ng xuyên tính thu VAT theo phương pháp kh u tr và tính giá v n theo phương pháp bình quân gia quy n .Tính NVL xu t kho theo phương pháp nh p trư c xu t trư c : Ho t ng c a XN trong tháng I. Dư u kỳ các tài kho n : SHTK Tên tài kho n Dư n Dư có 111 ti n m t 50.850.000 112 Ti n g i ngân hàng 458.963.000 131 Ph i thu c a khách hàng 78.179.000 141 T m ng 92.700.000 142 Chi phí tr trư c 141.052.394 152 Nguyên v t li u t n kho 429.022.875 154 Chi phí SXKD d dang 183.074.236 Báo cáo k toán 9
 10. 155 Thành ph m t n kho 211.623.950 211 TSC h u hình 2.543.096.010 214 Hao mòn TSC 415.318.785 311 Vay ng n h n 1.651.123.401 331 Ph i tr ngư i bán 184.150.962 334 Ph i tr CNV 140.510.169 411 Ngu n v n kinh doanh 600.679.925 421 L i nhu n chưa phân ph i 1.043.560.223 415 Qu khen thư ng phúc l i 153.218.000 T ng 4.188.561.465 4.188.561.465 Báo cáo k toán 10
 11. S dư chi ti t các tài kho n : * TK131 ; Ph i thu c a khách hàng STT Tên khách hàng Dư u kỳ 1 Công ty c ph n Vi t An 7.350.000 2 Công ty thương m i & dich v H ng Th o 14.320.000 3 XN d t may Phú Hưng 20.240.000 4 Siêu th Seoul 27.500.000 5 C a hàng th i trang Anh Phương 8.769.000 T ng 78.963.000 * TK 311 : Vay ng n h n STT Tên khách hàng S ti n 1 Ngân hàng Vi tComBank 512.469.723 2 Ngân hàng NN&PTNT 341.333.121 3 Công ty CP TM Thái Bình 197.320.557 4 Công ty xây d ng Vinacolex 284.877.915 5 T ng công ty d t may VN 315.122.085 T ng 1.651.123.401 * TK 331 : Ph i tr cho khách hàng STT Tên khách hàng Dư u kỳ 1 Công ty TNHH B o Long 19.036.000 2 Xư ng may Lê H u Th 84.999.198 3 Công ty TNHH Thiên Ngân 16.000.000 4 Công ty bao bì Thành t 15.612.764 5 Công ty sao Phương B c 48.503.000 T ng * TK 141 : T m ng STT Tên nhân viên S ti n 1 ng Nh t Minh 22.750.000 2 Phí H ng Nhung 34.754.000 3 Tr n Th Lan 35.196.000 T ng 92.700.000 * TK 155 : Thành Ph m ST Tên s n ph m VT S lư ng giáv n Thành ti n T 1 áo sơ mi nam dài tay chi c 1.300 42.650 55.445.000 2 áo sơ mi nam c c tay chi c 850 31.069 26.408.650 3 Qu n dài nam chi c 750 46.850 35.137.500 Báo cáo k toán 11
 12. 4 Qu n dài n chi c 500 35.090 17.545.000 5 áo sơ mi n dài tay chi c 1.600 32.143 51.428.800 6 áo sơ mi n ng n tay chi c 900 28.510 25.659.000 T ng TK 152 Nguyên v t li u : STT Tên NVL VT S lư ng ơn giá Thành ti n 1 V is i m 13.772 10.560 145.432.320 2 V i thô m 17.058 8.980 153.180.840 3 V i d t kim m 9.278 11.042 102.447.676 4 Cúc to kg 46 31.012 1.426.552 5 Cúc nh kg 60 29.510 1.770.600 6 Chun b n to m 5.586 563 3.144.918 7 chun b n nh m 12.359 491 6.068.269 8 Ch m u cu n 377 13.112 4.943.224 9 Ch tr ng cu n 482 12.918 6.226.476 10 Ph n h p 92 8.005 736.460 11 D u h p 270 13.502 3.645.540 T ng II. Trong kỳ có các nghi p v kinh t phát sinh : 1. Ngày 1/4 công ty TM & d ch v H ng Th o thanh toán ti n còn n kỳ trư c cho XN phi u thu s 104 2. Ngày 2/4 XN nh p mua v i c a công ty Mai Hân theo H s 006893 pNK s 102 , XN chưa thanh toán . Tên hàng S lư ng ơn giá V i s i 42/2 PE 17.600 10.580 V i d t kim 12.300 11.040 Báo cáo k toán 12
 13. 3. Mua dây kéo c a XN Hùng Anh theo H s 007694 ngày 2/4 PNK s 103 Xn chưa thanh toán ti n hàng. Tên hàng S lư ng ( chi c ) ơn giá Khoá dài 1.020 1.560 Khoá ng n 3.410 1.021 4. Rút TGNH v nh p qu ti n m t ; 150.000.000 phi u thu 105 5. Nh p mua ch m u theo H s 029442 ngày 2/4 PNK s 104 XN ã thanh toán b ng ti n m t , phi u chi s 95 Tên hàng S lư ng ( cu n ) ơn giá Ch m u 912 13.154 6. Xu t bán tr c ti p cho c a hàng th i trang Anh Phương PXK s 116 ngày 2/4 , phi u thu s 106 XN tính và tr chi t kh u 1% cho c a hàng b ng ti n m t phi u chi s 96 STT Tên s n ph m s lư ng ( chi c) giá bán 1 Sơ mi nam dài tay 150 71.500 2 Sơ mi n dài tay 280 55.000 3 Qu n nam 195 78.000 7. Xu t v i s i s n xu t s n ph m PXK s 117 ngày 3/4 STT Tên s n ph m s lư ng (m) ơn giá 1 B nam 4.125 10.560 2 B n 5.367 10.560 3 B tr em 1.854 10.560 8. Xu t v i thô s n xu t s n ph m PXK s 118 ngày 3/4 STT Tên s n ph m s lư ng ( m) ơn giá 1 B nam 3.883,0 8.980 2 B n 6.138,0 8.980 3 B tr em 3.229,5 8.980 9. Xu t ch tr ng s n xu t s n ph m PXK s 119 ngày 3/4 STT Tên s n ph m S lư ng ( cu n ) ơn giá 1 B nam 115 12.918 2 B n 231 12.918 3 B tr em 95 12.918 10. Xu t ch màu s n xu t s n ph m , PXK s 120 ngày 3/4 STT Tên s n ph m s lư ng (cu n ) ơn giá 1 B nam 170 13.112 2 B n 207 13.112 3 B tr em 239 13.154 Báo cáo k toán 13
 14. 11. Xu t g i bán cho c a hàng 95/6 Phan Chu Trinh ,PXk s 121 ngày 4/4 STT Tên s n ph m VT S lư ng Giá bán 1 Sơ mi n dài tay chi c 230 55.000 2 Sơ mi n N.tay chi c 310 50.000 3 Qu n dài n chi c 250 59.500 12. Xí nghi p thanh toán ti n cho công ty TNHH B o Long Phi u chi s 97 13.Vay ng n h n ngân hàng Vietcombank :250.000.000 v nh p qu ti n m t , phi u thu s 107 ngày 5/4 14. Ngày 5/4 Xí nghi p thanh toán ti n cho công ty Mai Hân phi u chi s 98 15. Xu t ph n s n xu t s n ph m , PXK s 112 ngày 5/4. STT Tên s n ph m S lư ng ( h p ) ơn giá 1 B nam 25 8.005 2 B n 43 8.005 3 B tr em 17 8.005 16. Mua su t ch c a công ty TNHH Thái Hà theo H s 0145173 ngày 5/4 , PXK s 105 XN ã thanh toán b ng ti n m t phi u chi s 99 STT Tên s n ph m S lư ng (chi c ) ơn giá 1 Su t ch 1.750 423 17. Nh p mua túi ng qu n áo c a công ty bao bì Mai Linh theo H s 015420 ngày 5/4 , PNK s 106 , phi u chi s 100 Tên hàng S lư ng ( chi c ) ơn giá Túi ng qu n áo 15.841 350 18. Xu t bán cho công ty CP Nam Sơn , phi u xu t kho s 123 ngày 6/4 công ty ã thanh toán cho XN b ng ti n g i ngân hàng XN tính và tr chi t kh u 2% cho công ty b ng ti n m t phi u chi s 101. STT Tên s n ph m S lư ng ( chi c ) Giá bán 1 sơ mi nam dài tay 750 71.500 2 Sơ mi nam ng n tay 500 59.000 3 Sơ mi n dài tay 430 55.000 4 Sơ mi n ng n tay 345 50.000 19. Xu t su t ch s n xu t s n ph m , PXK s 124 ngày 6/4 STT tên s n ph m S lư ng ( chi c ) ơn giá 1 B nam 510 423 2 B n 325 423 3 B tr em 219 423 Báo cáo k toán 14
 15. 20. Xu t cúc bé s n xu t s n ph m , PXK s 125 ngày 6/4. STT Tên s n ph m S lư ng ( kg) ơn giá 1 B nam 20 29.510 2 B n 13 29.510 3 B tr em 15 29.510 21. Xu t cúc to s n xu t s n ph m . PXK s 126 ngày 6/4 STT Tên s n ph m S ơn giá lư ng ( kg) 1 B nam 17 31.012 2 B n 5 31.012 22. Xu t dây chun b n to s n xu t s n ph m , PXK s 127 ngày 7/4 STT Tên s n ph m S lư ng (m) ơn giá 1 B nam 3.120 491 2 B n 5.149 491 3 B tr em 2.567 491 23. Xu t túi ng qu n áo s n xu t s n ph m ,PXK s 128 ngày 7/4 STT Tên s n ph m S lư ng ( chi c ơn giá ) 1 B nam 3.640 350 2 B n 6.392 350 3 B tr em 3.389 350 24. C a hàng 95/6 Phan Chu Trinh thanh toán ti n hàng , phi u thu s 108 ngày 8/4 .Nhà máy tính và tr ti n hoa h ng 2% cho c a hàng , phi u chi s 102 25. T m ng cho anh Ngô Vi t Thanh i công tác là : 8.750.000 , Phi u chi s 103 ngày 9/4. 26. Xí nghi p thanh toán ti n cho xư ng may Lê H u Th ,PC s 104 27. Xí nghi p thanh toán ti n cho công ty TNHH Thiên Ngân , PC s 105 ngày 9/4. 28. Siêu th Seoul thanh toán ti n hàng cho xí nghi p ,PT s 109 ngày 10/4. 29. Công ty C ph n Vi t Anh thanh toán ti n hàng cho xí nghi p , PT s 110 ngày 10/4. 30. Xu t bán tr c ti p cho c a hàng 23 Lê Tr ng T n ,PXK s 129 ngày 11/4 , c a hàng ã thanh toán b ng ti n m t , phi u thu s 111. Xí nghi p ã tr ti n tri t kh u 1% cho khách hàng b ng ti n m t , PC s 106. STT Tên s n ph m VT S lư ng Giá bán 1 Sơ mi n dài tay chi c 300 55.000 2 Qu n nam chi c 450 78.000 3 Qu n n chi c 250 59.500 31. Xí nghi p thanh toán ti n còn n kỳ trư c cho công ty Sao Phương B c ,PC s 107 ngày 11/4. 32. Trích chi phí tr trư c cho t ng s n ph m STT Tên s n ph m s ti n 1 B nam 1.356.200 2 B n 2.233.150 3 B tr em 1.965.000 Báo cáo k toán 15
 16. 33. Trích KHTSC cho t ng b ph n STT B ph n S ti n 1 Dây chuy n s n xu t b 21.438.634 nam 2 Dây chuy n s n xu t b n 29.307.450 3 Dây chuy n s n xu t b tr 17.542.183 em 4 B ph n bán hàng 965.412 5 B ph n qu n lý doanh nghi p 1.896.373 34. Phân b ti n lương cho công nhân tr c ti p s n xu t . STT Tên s n ph m S ti n 1 B nam 22.454.211 2 B n 31.683.726 3 B tr em 16.454.211 35. Phân b ti n lương ph i tr cho b ph n qu n lý phân xư ng . STT Tên s n ph m S ti n 1 B nam 3.020.000 2 B n 3.126.500 3 B tr em 2.250.000 36. Ti n lương ph i tr cho : - B ph n bán hàng : 2.115.158 - B ph n qu n lý doanh nghi p : 5.931.820 37. Trích BHXH,BHYT ,KPC theo t l quy nh 38. Ph li u thu h i nh p kho STT Tên s n ph m S ti n 1 B nam 2.415.310 2 B n 5.018.435 3 B tr em 1.765.892 Báo cáo k toán 16
 17. 39. Thanh toán ti n i n , phi u chi s 108 ngày 19/4 VAT 10% STT Tên s n ph m S ti n 1 B nam 562.135 2 B n 539.600 3 B tr em 413.258 40. Thanh toán ti n nư c , PC s 109 ngày 19/4 VAT 5%. STT Tên s n ph m S ti n 1 B nam 165.360 2 B n 240.187 3 B tr em 152.109 41. Thanh toán ti n i n tho i ,phi u chi s 110 ngày 20/4 STT Tên s n ph m S ti n 1 B nam 102.070 2 B n 125.786 3 B tr em 97.850 42. Nh p kho thành ph m ,PNK s 107 ngày 20/4 STT Tên s n ph m S lư ng Giá v n 1 B nam 3.640 37.913,8 2 B n 6.392 30.057,9 3 B tr em 3.389 28.542,5 43. Xu t g i bán cho c a hàng 25 Bà Tri u ,PXK s 130 ngày 21/4 STT tên s n ph m S lư ng Giá bán 1 B nam 650 63.450 2 B n 1.010 52.000 3 B tr em 415 48.000 44. Tr ti n chi phí làm v sinh ,PC s 111 ngày 21/4 s ti n 1.515.700 45. Mua d u s y c a công ty Thiên Trư ng theo h p ng s 005313 ngày 22/4 Giá chưa thu là 1.750.000 VAT 10% XN chưa thanh toán ti n hàng . 46. Anh Ngô Vi t Thanh thanh toán ti n t m ng i mua hàng trong kỳ Phi u thu s 111 ngày 22/4 ; 625.400 47. Xu t g i bán siêu th Hà N i Marko ,PXK s 131 ngày 23/4 STT Tên s n ph m S lư ng giá bán 1 B nam 410 63.450 2 B n 620 52.000 3 B tr em 395 48.000 4 Sơ mi nam dài tay 155 71.500 48. Rút TGNH v nh p qu ti n m t ;100.000.000 PT s 112 49. Thanh toán ti n lương cho CBCNV nhà máy PC s 112 ngày 25/4 50. Xu t bán tr c ti p cho c a hàng bách hoá t ng h p Thanh Xuân ,PXK s 132 ngày 25/4 c a hàng ã thanh toán b ng ti n m t sau khi ã tr chi t kh u 1%. 51. Xu t g i bán c a hàng Hanosimex 19 Nguy n Lương B ng ,PXK s 133 ngày 25/4 STT Tên s n ph m S lư ng Giá bán 1 B nam 185 63.450 2 B n 185 52.000 3 B tr em 205 48.000 Báo cáo k toán 17
 18. 52. Công ty TNHH d t may tr trư c ti n hàng ,PT s 1 ngày 26/4 s ti n 17.095.000 53. Nh p mua v i kaki c a công ty Mai Hân theo H s 006493 ngày 26/4. PNK s 109 , XN chưa thanh toán ti n hàng . STT Tên hàng S lư ng ơn giá 1 v i Kaki 1.500 15.430 54. Nh p mua l a tơ t m c a công ty Huê Silk theo H s 049153 ngày 26/4 NK s 110 XN chưa thanh toán . STT Tên hàng S lư ng ơn giá 1 L a Trơn 2.500 17.650 2 L a hoa 2.815 18.410 55. Mua khoá ng c a công ty B c Ninh theo H s 001372 ngày 26/4 PNK s 111 XN ã thanh toán 50% ti n hàng b ng ti n m t phi u chi s ....... s còn l i chưa thanh toán . STT Tên s n ph m S lư ng ơn giá 1 Khoá ng 1.350 2.570 56. Thanh lý 1 nhà văn phòng ã hư h ng & kh u hao h t Nguyên giá 180.000.000 . Chi phí thanh lý thuê ngoài ph i tr 1.050.000 57. Thu ti n m t bán ph li u thanh lý :2.543.000 Phi u thu s 115 ngày 27/4 58. Xu t g i bán cho c a hàng H ng Nhung, PXK s 134 ngày 27/4 STT Tên s n ph m S lư ng Giá bán 1 B nam 110 63.450 2 B n 85 52.000 3 B tr em 49 48.000 59. C a hàng th i trang Anh Phương thanh toán ti n hàng còn n kỳ trư c cho XN , phi u thu s 116 ngày 28/4. 60.Siêu th Hà N i Marko thanh toán ti n hàng , Phi u thu s ... ngày 28/4 .Nhà máy tính và tr ti n hoa h ng 3% cho siêu th b ng ti n m t , phi u chi s .... 61. XN thanh toán ti n cho công ty bao bì thành t , PC s 116 ngày 28/4 62. Xu t bán tr c ti p cho công ty V n Xuân công ty ã tr trư c 50% ti n hàng b ng ti n m t , phi u thu s ... s còn l i còn n . STT Tên s n ph m s lư ng Giá bán 1 B nam 103 63.450 2 B n 149 52.000 3 B tr em 75 48.000 63. C a hàng Hanosimex thanh toán ti n hàng nhà máy g i bán trong kỳ ,nhà máy ã thu ti n sau khi tr 2% hoa h ng cho c a hàng 64. XN t trư c ti n mua hàng cho công ty TNHH Phương ông ,PC s 117 ngày 29/4 s ti n : 17.932.500 65. XN thanh toán ti n còn n trong kỳ cho xí nghi p Hùng Anh ,Phi u chi s 118 ngày 30/4. 66. Công ty V n Xuân thanh toán n t s ti n còn n trong kỳ phi u thu s 120 ngày 30/4. 67. XN thanh toán ti n hàng cho công ty Hue Silk , Phi u chi s 119 ngày 30/4. 68. C a hàng H ng Nhung thanh toán ti n hàng XN g i bán trong kỳ ,XN ã thu ti n sau khi tr 1% hoa h ng cho c a hàng , phi u thu s ... ngày 30/4. Báo cáo k toán 18
 19. Các ch ng t g c S S S TT TT TT 1 Nghi p v 1: 20 Nghi p v 20 : 39 Nghi p v 50 : Phi u thu -Phi u thu -Phi u xu t kho -Hoá ơn bán hàng -Hoá ơn bán bàng -Phi u thu 2 Nghi p v 2: 21 Nghi p v 21 : 40 Nghi p v 51 : -H p ng mua hàng -Gi y ngh t m -Phi u xu t kho -Hoá ơn thu GTGT ng -Bên bán ki m -Phi u chi nghi m -Phi u nh p kho 3 Nghi p v 3: 22 Nghi p v 22: 41 Nghi p v 52 : -H p ng mua hàng -Phi u chi -Phi u thu -Hoá ơn thu VAT -Phi u nh p kho -Biên b n ki m nghi m 4 Nghi p v 4: 23 Nghi p v 23: 42 Nghi p v 53,54, 55 : -Phi u thu -Phi u chi -H p ng mua hàng -Gi y báo có -Hoá ơn thu VAT -Phi u nh p kho -Biên b n kiêm nghi m 5 Nghi p v 5 : 24 Nghi p v 24: 43 Nghi p v 56,57 : -H p ng mua hàng -Phi u thu -Biên b n thanh ly -Hoá ơn thu VAT TSC -Phi u nh p kho -Phi u thu -Phi u chi -Biên b n ki m nghi m 6 Nghi p v 6 : 25 Nghi p v 25 : 44 Nghi p v 58 : -H p ơn bán hàng -Phi u thu -Phi u xu t kho -Phi u xu t kho -Phi u chi 7 Nghi p v 7 : 26 Nghi p v 26 : 45 Nghi p v 59 : -Phi u xu t kho -Hoá ơn bán hàng -Phi u thu -Phi u xu t kho -Phi u thu -Phi u chi 8 Nghi p v 8 : 27 Nghi p v 27 : 46 Nghi p v 60 : -Phi u xu t kho -Phi u chi -Hoá ơn bán hàng -Phi u thu Báo cáo k toán 19
 20. -Phi u chi 9 Nghi p v 9 : 28 Nghi p v 28 : 47 Nghi p v 61 : -Phi u xu t kho -B ng trích & phân -Phi u chi ph i kh u hao -B ng phân b ti n lương & BHXH 10 Nghi p v 10 : 29 Nghi p v 29 : 48 Nghi p v 62 : -Phi u xu t kho -Phi u nh p kho -H p ng bán hàng -Phi u xu t kho -Phi u thu 11 Nghi p v 11: 30 Nghi p v 30 => 49 Nghi p v 63 : -Phi u xu t kho nghi p v 41 -Phi u thu -Phi u chi -Hoá ơn ti n i n -Hoá ơn ti n nư c -Hoá ơn dv bưu chính VT 12 Nghi p v 12 : 31 Nghi p v 42 : 50 Nghi p v 64 : -Phi u chi -Phi u nh p kho -Phi u chi 13 Nghi p v 13: 32 Nghi p v 43 : 51 Nghi p v 65 : -Phi u thu -Phi u xu t kho -Phi u chi -H p ng tín d ng 14 Nghi p v 14 : 33 Nghi p v 44 : 52 Nghi p v 66 : -Phi u chi -Phi u chi -Phi u thu 15 Nghi p v 15 : 34 Nghi p v 45 : 53 Nghi p v 67 : -Phi u xu t kho -H p ng mua hàng -Phi u chi -Hoá ơn thu VAT 16 Nghi p v 16 : 35 Nghi p v 46 : 54 Nghi p v 68 : -H p ng mua hàng -Phi u thu -Hoá ơn bán hàng -Hoá ơn thu VAT -Gi y thanh toán t m -Phi u thu -Biên b n ki m ng nghi m -Phi u chi 17 Nghi p v 17 : 36 Nghi p v 47 : -H p ng mua hàng -Phi u xu t kho -Hoá ơn thu VAT -Biên b n ki m nghi m -Phi u chi 18 Nghi p v 18 : 37 Nghi p v 48 : -Phi u xu t kho -Gi y báo có -Hoá ơn bán hàng -Phi u thu -Giáy báo n -Phi u chi 19 Nghi p v 19 : 38 Nghi p v 49 : -Phi u xu t kho -Phi u chi Báo cáo k toán 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2