intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành

Chia sẻ: Tung Xikekute | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:58

0
198
lượt xem
94
download

Luận văn Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty cổ phần giao thông công chính thạch thành', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành

 1. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Lêi nãi ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi. Sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt ®i ®«i víi sù ph¸t triÓn cña x· héi. Bªn c¹nh ®ã kÕ to¸n lµ c«ng cô phôc vô qu¶n lý kinh tÕ, ho¹t ®éng qu¶n lý ®· xuÊt hiÖn cïng víi sù h×nh thµnh ®êi sèng kinh tÕ x· héi loµi ngêi. §Ó ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu qu¶n lý ngµy cµng cao cña nÒn s¶n xuÊt x· héi nªn kÕ to¸n lµ m«n häc còng ®· cã sù thay ®æi ph¸t triÓn kh«ng ngõng vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p. TiÒn lµ tµi s¶n lu ®éng nhÊt bÊt kú doanh nghiÖp nµo ®Ó tiÕn hµnh mét chu kú s¶n xuÊt ph¶i xuÊt ph¸t tõ tiÒn ®Ó mua s¾m vËt t thiÕt bÞ vµ kÕt thóc còng lµ tiÒn do b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ thu ®îc ®Ó t¸i sant xuÊt më réng. XuÊt ph¸t tõ vai trß vµ môc ®Ých cña vèn b»ng tiÒn nh ®· nªu trªn c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh còng nh yªu cÇu ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh sao cho qu¶n lý vµ sö dông tiÒn ®óng môc ®Ých vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, mçi sinh viªn ®îc ®µo t¹o tõ c¸c trêng §¹i häc chuyªn nghiÖp vÒ chuyªn ngµnh kinh tÕ. Kh«ng chØ giái vÒ lý thuyÕt mµ cßn ph¶i giái vÒ n¨ng lùc thùc hµnh. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ®µo t¹o thùc tËp tèt nghiÖp lµ giai ®o¹n kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi mçi sinh viªn. ViÖc sinh viªn ®i thùc tËp t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp ë c¸c ®Þa ph¬ng trong TØnh lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó cho sinh viªn chóng em lµm quen víi c«ng viÖc cô thÓ n¾m v÷ng vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, t¹o cho sinh viªn chóng em ®îc tiÕp cËn víi c«ng viÖc kÕ to¸n thùc tÕ. B¶n th©n em ®· ®îc Trêng §HH§ - Khoa KT - QTKD t¹o ®iÒu kiÖn vµ hiÖn nay em ®ang thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh. Thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty em ®· ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« chó, ®· t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho em ®îc thùc tËp vÒ chuyªn m«n vµ sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o ®Ó em hoµn thµnh B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp, nhng do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn B¸o c¸o tèt nghiÖp cña em kh«ng tr¸nh khái mét vµi thiÕu xãt. V× thÕ em rÊt mong ®îc sù gãp ý, híng dÉn cña c« chó trong C«ng ty vµ C« gi¸o híng dÉn ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn B¸o c¸o nµy. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu. T×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n thanh to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh. §a ra mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n thanh to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh. 3. §èi tîng nghiªn cøu. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n thanh to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh. 4. Ph¹m vi nghiªn cøu. SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH
 2. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n thanh to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh. Sè liÖu trong th¸ng 01 n¨m 2013. 5. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. - Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn: Tham kh¶o c¸c tµi liÖu, c¸c nguyªn t¾c, c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n hiÖn hµnh. - Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n: + Ph¬ng ph¸p chøng tõ kÕ to¸n: Dïng ®Ó thu thËp th«ng tin. + Ph¬ng ph¸p tµi kho¶n kÕ to¸n: Dïng ®Ó hÖ thèng ho¸ th«ng tin. + Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸: Sö dông ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña tõng lo¹i vµ tæng sè tµi s¶n th«ng qua mua vµo s¶n xuÊt ra theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. - Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®¸nh gi¸: T×m hiÓu thùc tr¹ng cña ®¬n vÞ ®Ó ph©n tÝch vµ ®a ra nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vÒ C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh. 6. Bè côc cña b¸o c¸o tèt nghiÖp. Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 ch¬ng sau: Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n thanh to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh. Ch¬ng 3: Mét sè ý kiÕn, khuyÕn nghÞ gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n thanh to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp tèt nghiÖp t¹i C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh, em ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé, nh©n viªn C«ng ty nãi chung vµ c¸n bé phßng kÕ to¸n nãi riªng. §Æc biÖt díi sù híng dÉn trùc tiÕp cña c« gi¸o Ph¹m ThÞ HiÕn, cïng víi sù nç lùc cña b¶n th©n ®Ó x©y dùng hoµn thµnh b¸o c¸o tèt nghiÖp nµy. SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH
 3. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S ch¬ng 1 tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cïng víi sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, chuyÓn ®æi m« h×nh ho¹t ®éng nh»m ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc. N¨m 2004 C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh ®îc chuyÓn ®æi tõ XÝ nghiÖp X©y dùng vµ Qu¶n lý giao th«ng C«ng chÝnh Th¹ch Thµnh theo QuyÕt ®Þnh sè: 2231/Q§-CT ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 2004 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng víi ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, bé m¸y kÕ to¸n riªng. C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tríc bé phËn chñ qu¶n, c¸c c¬ quan nhµ níc còng nh c¸c bªn liªn quan vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty. §Þa chØ trô së chÝnh: Khu phè I - ThÞ trÊn Kim T©n - huyÖn Th¹ch Thµnh - TØnh Thanh Ho¸. §iÖn tho¹i: 0373.877.025 MST: 2800746231 Ngay sau khi thµnh lËp víi ®éi ngò CB - CNV cßn h¹n chÕ nhng C«ng ty ®· bíc ngay vµo lÜnh vùc x©y dùng ®êng giao th«ng. §Õn nay, sau gÇn 9 n¨m ho¹t ®éng. C«ng ty ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ trong lÜnh vùc tæ chøc vµ s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh ®· t¹o cho m×nh mét quy m« ho¹t ®éng réng vµ cã uy tÝn lín trªn ®Þa bµn huyÖn vµ c¸c huyÖn l©n cËn víi c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh: • Qu¶n lý, khai th¸c, duy tu, b¶o dìng c¬ së h¹ tÇng ®êng bé • Qu¶n lý vµ söa ch÷a bÕn phµ, cÇu phao vît s«ng • Qu¶n lý bÕn xe kh¸ch trªn ®Þa bµn • X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, giao th«ng, thuû lîi, san lÊp mÆt b»ng. • L¾p ®Æt ®iÖn níc, thu gom vµ xö lý r¸c th¶i. • Khai th¸c vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. Tæng sè vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh khi míi thµnh lËp lµ 10.000.000.000 ®ång. Trong ®ã vèn cæ phÇn thuéc quyÒn së h÷u cña Nhµ níc tham gia t¹i C«ng ty lµ 4.700.000.000 ®ång chiÕm 47% vµ vèn cæ ®«ng c«ng ty ®ãng gãp lµ 5.300.000.000 ®ång chiÕm 53%. - TËn dông ®îc u thÕ cña m×nh, khai th¸c cã hiÖu qu¶ hÖ thèng m¸y mãc trang thiÕt bÞ ph¸t huy tèt n¨ng lùc cña ®éi ngò lao ®éng. Trong thêi gian qua C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh ®· tham gia x©y dùng SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH
 4. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S vµ hoµn thµnh nhiÒu c«ng tr×nh träng ®iÓm trªn ®Þa bµn huyÖn. C¸c c«ng tr×nh bµn giao ®îc chñ ®Çu t ®¸nh gi¸ ®¹t chÊt lîng tèt vµ thi c«ng ®óng tiÕn ®é. Mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu mµ C«ng ty ®· thi c«ng. + X©y dùng tuyÕn ®êng « t« Kim T©n – Th¹ch Qu¶ng, V©n Du – Thµnh Minh Thuéc huyÖn Th¹ch Thµnh - TØnh Thanh Ho¸. + N©ng cÊp c¶i t¹o Quèc lé 45 + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh §êng GTNT ë c¸c x· trªn ®Þa bµn huyÖn nh: Thµnh Kim, Th¹ch Long, Th¹ch B×nh, Thµnh Vinh, ThÞ trÊn Kim T©n. + Duy tu b¶o dìng c¸c tuyÕn ®êng trong huyÖn Th¹ch Thµnh. Thùc hiÖn c«ng t¸c tËp trung d©n chñ, chÕ ®é gi¸m ®èc trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. C«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh theo ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi kú CNH - H§H. Môc tiªu trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh phÊn ®Êu më réng h¬n ph¹m vi thÞ trêng trong vµ ngoµi huyÖn, lµm phong phó thªm chñng lo¹i s¶n phÈm trong c¸c lÜnh vùc x©y dùng ®êng giao th«ng vµ c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c. Tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng thªm thu nhËp cho ngêi lao ®éng vµ tÝch cùc hoµn thµnh nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty 1.2.1. §Æc ®iÓm kinh doanh C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh cã nhiÖm vô: • Qu¶n lý, khai th¸c, duy tu, b¶o dìng c¬ së h¹ tÇng ®êng bé • Qu¶n lý vµ söa ch÷a bÕn phµ, cÇu phao vît s«ng • Qu¶n lý bÕn xe kh¸ch trªn ®Þa bµn • X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, giao th«ng, thuû lîi, san lÊp mÆt b»ng. L¾p ®Æt ®iÖn níc, thu gom vµ xö lý r¸c th¶i. • Khai th¸c vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. TËn dông ®îc u thÕ cña m×nh, khai th¸c cã hiÖu qu¶ hÖ thèng m¸y mãc trang thiÕt bÞ ph¸t huy tèt n¨ng lùc cña ®éi ngò lao ®éng. Trong thêi gian qua C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh ®· tham gia x©y dùng vµ hoµn thµnh nhiÒu c«ng tr×nh ®êng Giao th«ng n«ng th«n trªn ®Þa bµn huyÖn. C¸c c«ng tr×nh bµn giao ®îc chñ ®Çu t ®¸nh gi¸ ®¹t chÊt lîng tèt vµ thi c«ng ®óng tiÕn ®é. Thùc hiÖn c«ng t¸c tËp trung d©n chñ, chÕ ®é gi¸m ®èc trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH
 5. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S chñ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. C«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh theo ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi kú CNH - H§H. Môc tiªu trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh phÊn ®Êu më réng h¬n n÷a ph¹m vi thÞ trêng trong vµ ngoµi huyÖn, lµm phong phó thªm chñng lo¹i s¶n phÈm trong c¸c lÜnh vùc x©y dùng ®êng giao th«ng vµ c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c. Tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng thªm thu nhËp cho ngêi lao ®éng vµ tÝch cùc hoµn thµnh nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. 1.2.2. Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Mét c«ng ty cho dï cã quy m« lín hay nhá, tr×nh ®é qu¶n lý tèt hay kh«ng, n¨ng suÊt cña ngêi lao ®éng cao hay thÊp, sö dông vèn cã hiÖu qu¶ kh«ng, xu thÕ ph¸t triÓn chung cña doanh nghiÖp nh thÕ nµo? TÊt c¶ ®îc thÓ hiÖn ch©n thùc trªn b¶ng tæng kÕt kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh lµ bøc tranh sinh ®éng nhÊt, ph¶n ¸nh trung thùc nhÊt t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty. B¶ng 1.1 : KÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2010 , 2011 vµ n¨m 2013 §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång So s¸nh t¨ng gi¶m C¸c chØ N¨m N¨m N¨m 2013 N¨m 2011/N¨m 2010 N¨m 2013/N¨m 2011 tiªu 2010 2011 Sè tiÒn Tû lÖ (%) Sè tiÒn Tû lÖ (%) 1. Doanh thu 526.523,4 1.111.293,9 1.130.219,4 584.770,5 166,59 18.925,5 2,55 2. C¸c kh GT DT 0 0 0 0 0 0 0 3. DT thuÇn 526.523,4 1.111.293,9 1.130.219,4 584.770,5 166,59 18.925,5 2,55 4. TrÞ gi¸ vèn 448.966,3 996.026,8 1.005.401,7 547.060,3 182,775 9.374,85 1,41 5. Lîi nhuËn gép 77.556,9 115.266,9 124.817,55 37.710 72,93 9.550,5 12.435 6. Doanh thu h®tc 830,1 556,3 561 ­273,6 ­49,35 4.615,5 1,245 7. Chi phÝ TC 10.650 12.045 5.100 1.395 19,65 ­ 6.945 ­ 86,49 8. Chi phÝ b¸n hµng 0 0 0 0 0 0 0 9. Chi phÝ qu¶n lý 64.543,35 78.864,15 62.330,55 14.320,65 33,285 ­ 16.563,6 ­ 31,5 10. LN kh¸c 0 0 0 0 0 0 0 11. LN tríc thuÕ 3.193,65 24.914,25 57.978,15 21.720,6 1.020,15 33.063,75 199,065 12.ThuÕ ph¶i nép 894,15 6.975,9 16.233,75 6.081,75 1.020,15 9.257,85 199,065 13.LN sau thuÕ 2.299,35 17.938,2 41.744,25 15.638,85 1.020,15 23.805,9 199,065 14.NSL§BQ 11.446,05 24.158,55 25.115,85 12.712,35 166,59 957,3 5,94 SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH
 6. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S 15.TNBQ 2.616,45 3.065,25 3.078 448,65 25,725 12.829,5 0,42 T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m gÇn ®©y cã nhiÒu biÕn ®éng. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu sau: - Về doanh thu: Doanh thu hằng năm tăng lín cả về số tiền và tỷ lệ cụ thể là Năm 2011/Năm 2010 tăng 584.770.500 đồng đạt 166,59% Năm 2013/Năm 2011 tăng 18.925.500 đồng đạt 2,55% Kết quả này phản ¸nh việc tổ chức quản lý sản xuất của c«ng ty cã hiệu quả. - Chỉ tiªu lî nhuËn gộp: Là chỉ tiªu đ¸nh gÝa hiệu quả của c«ng ty và được tÝnh bằng hiệu số giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán. Lãi gộp Năm 2011/Năm 2010 tăng 37.710.000 đồng tương ứng 72,93% Năm 2013/Năm 2011 tăng 9.550.500 đồng tương ứng 12,435% điều này cho thấy tốc độ tăng doanh thu thuần nhanh hơn tốc độ tăng trị giá vốn. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng trong Năm 2011/Năm 2010 tăng 33,285%, nhưng đến Năm 2013/Năm 2011 giảm xuống 31,5%. Sở dĩ chi phí quản lý Năm 2011/Năm 2010 tăng lín như vậy là do công ty phải đầu tư một số trang thiết bị văn phßng hiện đại phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh như hệ thống m¸y vi tÝnh, … - Tổng lợi nhuận sau thuế: Là chỉ tiªu cuối cïng phản ¸nh một c¸ch s©u sắc nhất tÝnh hiệu quả của toàn bộ qúa tr×nh hoạt động kinh doanh. Tổng lợi nhuận sau thuế là kết quả thu được sau khi đã trừ đi tất cả các khoản chi phÝ và thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Chỉ tiªu này là mục đÝch chÝnh mà doanh nghiệp hướng tới, nã phụ thuộc rất lớn vào t×nh h×nh hoạt động của doanh nghiệp. Đ©y cũng là một nguồn bï đắp vốn quan trọng cho doanh nghiệp, một phần được đưa bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh th«ng qua c¸c quỹ của doanh nghiệp : Quỹ khen thưởng, quỹ phóc lợi, quỹ dự phßng tài chính… Tổng lợi nhuận của công ty năm 2010: 2.299.350 đồng, năm 2011: 17.938.200 đồng, năm 2011: 41.744.250 đồng. Như vậy, so với năm 2010 lợi nhuận sau thuế năm 2011 tăng với số tiền 15.638.850 đồng hay 1020,165%, so với năm 2013, năm 2011 tăng với số tiền 23.805.900 đồng hay 199,05%. Qua các năm tổng lợi nhuận tăng với tốc độ không đều là do công ty bỏ chi phí trong năm nay nhưng đến năm sau mới nghiệm thu công trình lúc đó mới cã doanh thu của công trình đó. - Chỉ tiªu NSLĐBQ: Phản ánh t×nh h×nh quản lý và sử dụng lao động của doanh nghiệp. NSLĐBQ Năm 2010 là 11.446,05 đồng/người, Năm 2011 là 24.158.550 đồng/người tăng 12.712.350 đồng/người hay 166,5%, Năm 2013 là 25.115.850 đồng/người tăng 957,3 đồng hay 5.94% so với Năm 2011. - ChØ tiªu thu nhËp BQ: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu nhËp cña ngưêi lao ®éng trong c«ng ty. N¨m 2010 TNBQ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty lµ SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH
 7. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S 872.100 ®ång/ngêi/th¸ng. N¨m 2011 lµ 1.021.650 ®ång/ngêi/th¸ng. N¨m 2010/N¨m 2010 t¨ng 448,650 ®ång hay 25,725%, N¨m 2011 lµ 1.026.000 ®ång/ngêi/th¸ng. N¨m 2011/N¨m 2010 t¨ng 1.289.500 ®ång hay 0,42%. §iÒu nµy ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty lµ tèt, C«ng ty thùc hiÖn ®îc môc tiªu tiÕt kiÖm chi phÝ. SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH
 8. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S 1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty 1.3.1. C¬ cÊu tæ chøc C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh cã mét c¬ cÊu tæ chøc kh¸ chÆt chÏ, râ rµng gåm ban gi¸m ®èc, 3 phßng ban vµ 3 ®éi s¶n xuÊt. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh Phßng kÕ Phßng tµi chÝnh ho¹ch kü thuËt chÝnh kÕ to¸n §éi §éi §éi xe m¸y ® iÖn cÇu phµ §­êng bé n­íc S¬ ®å1.1 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 1.3.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô *Gi¸m ®èc: Lµ ngêi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cho c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ngêi ®iÒu hµnh cao nhÊt ra mäi quyÕt ®Þnh vÒ tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc mµ phã gi¸m ®èc vµ c¸c SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH
 9. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S phßng ban tr×nh lªn uû quyÒn cho phã gi¸m ®èc c«ng ty mét sè quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh vÒ c¸c nhiÖm vô thêng xuyªn hoÆc ®ét xuÊt trong c«ng ty. *Phã gi¸m ®èc: Gi÷ vai trß tham mưu cho gi¸m ®èc trong ph¹m vi chøc n¨ng qu¶n lý cña m×nh, trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý c¸c ®éi s¶n xuÊt. *Phßng KÕ ho¹ch - Kü thuËt: - Chøc n¨ng: Tham mu Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt chÊt lîng an toµn lao ®éng, c«ng t¸c qu¶n lý vËt t thiÕt bÞ ®Çu t ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng t¸c ®µo t¹o phôc vô n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh, ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ. - NhiÖm vô: + VÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch: X©y dùng kÕ ho¹ch th¸ng, quý, n¨m tr×nh gi¸m ®èc c«ng ty phª duyÖt, giao kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c ®éi, c¸c c«ng trêng. KiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch quÝ, n¨m cña c«ng ty th«ng qua thùc tÕ thi c«ng ®Ó ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c trêng hîp mÊt c©n ®èi, dù kiÕn biÖn ph¸p tr×nh gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh cho ®iÒu chØnh vÒ tæ chøc vµ kÕ ho¹nh s¶n xuÊt. Trùc tiÕp lµm hå s¬ dù thÇu, phèi hîp c¸c ®¬n vÞ híng dÉn vµ lËp hå s¬ thÇu, thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ. B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m vµ kÕ ho¹ch n¨m tíi tr×nh Héi §ång Qu¶n TrÞ phª duyÖt vµ chuÈn bÞ b¸o c¸o phôc vô §¹i héi cæ ®«ng. + VÒ c«ng t¸c kü thuËt: LËp biÖn ph¸p thi c«ng néi bé phï hîp ®¶m b¶o chÊt lîng, tiÕn ®é, hiÖu qu¶. Cö c¸n bé gi¸m s¸t kü thuËt, chÊt lîng vµ an toµn lao ®éng, xö lý c¸c ph¸t sinh vÒ kü thuËt, x¸c nhËn khèi lîng ®Ó thanh to¸n trªn tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty ký hîp ®ång. Phæ biÕn quy ph¹m kü thuËt an toµn lao ®éng cho tõng c«ng tr×nh, tæ chøc huÊn luyÖn häc tËp an toµn lao ®éng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña tõng c«ng tr×nh. +VÒ c«ng t¸c vËt t thiÕt bÞ: Tæng hîp vËt tư theo thiÕt kÕ, cÊp ph¸t vËt t cho c¸c c«ng tr×nh hµng th¸ng theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch s¶n xuÊt lËp kÕ ho¹ch sö dông, ®iÒu ®éng thiÕt bÞ cho tõng c«ng tr×nh cïng víi chØ huy c«ng trêng tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c söa ch÷a thiÕt bÞ. Qu¶n lý, theo dâi t×nh h×nh sö dông thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh. *Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n + Chøc n¨ng: Tham mu cho gi¸m ®èc c«ng ty triÓn khai thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh, thèng kª, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ toµn c«ng ty theo ®iÒu lÖ c«ng ty. §ång thêi kiÓm tra, kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña c«ng ty theo ph¸p luËt. §¶m b¶o tæ chøc vµ chØ ®¹o c«ng t¸c tµi chÝnh phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch cña c«ng SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH
 10. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S ty, tham mu cho gi¸m ®èc vÒ ®Þnh híng ®Çu t, ho¹ch ®Þnh c¸c thÞ trêng tµi chÝnh. + NhiÖm vô: - Qu¶n lý vµ kiÓm so¸t viÖc sö dông vèn ®¶m b¶o an toµn, hiÖu qu¶, ®óng ®iÒu lÖ cña c«ng ty. - Thùc hiÖn chñ tr¬ng huy ®éng vèn, thµnh lËp sö dông c¸c quü tËp trung theo quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh vµ cña c«ng ty. - Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª, ghi chÐp, tÝnh to¸n vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c trung thùc kÞp thêi ®Çy ®ñ toµn bé tµi s¶n vµ nguån vèn kinh doanh, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - TÝnh vµ trÝch nép ®óng, ®ñ, kÞp thêi c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch c¸c quü ®Ó l¹i doanh nghiÖp, theo dâi vµ thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn vay, c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶. - LËp vµ göi ®óng h¹n b¸o c¸o kÕ to¸n thèng kª, theo dâi cËp nhËt b¸o c¸o tµi chÝnh. Tæ chøc híng dÉn thi hµnh c¸c chÕ ®é thÓ lÖ Tµi chÝnh - KÕ to¸n cña Nhµ níc. *Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh. + Chøc n¨ng: Lµ phßng nghiÖp vô tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng vµ hµnh chÝnh qu¶n trÞ. + NhiÖm vô: - C«ng t¸c tæ chøc lao ®éng: X©y dùng kÕ ho¹ch tuyÓn chän, båi dìng c¸n bé theo quy ho¹ch phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý, sö dông, tuyÓn chän, bæ nhiÖm, khen thëng, kû luËt, n©ng bËc l¬ng. Gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, theo dâi thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm ®èi víi ngêi lao ®éng. KiÓm tra viÖc tr¶ l¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty. - C«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ: Híng dÉn kiÓm tra c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ, lu gi÷ hå s¬ tµi liÖu, qu¶n lý vµ sö dông con dÊu cña c«ng ty. Mua s¾m b¶o qu¶n thiÕt bÞ v¨n phßng, ph¬ng tiÖn lµm viÖc. TiÕp kh¸ch, s¾p xÕp bè trÝ phßng häp, n¬i lµm viÖc cña c«ng ty, theo dâi qu¶n lý viÖc sö dông ®óng môc ®Ých hÖ thèng ®iÖn tho¹i. *C¸c ®éi s¶n xuÊt: + Chøc n¨ng: Lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ c¬ së phô thuéc víi c«ng ty, cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®îc giao. B¶o vÖ tµi s¶n cña ®¬n vÞ, gi÷ g×n trËt tù an ninh x· héi vµ vÖ sinh m«i trêng. SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH
 11. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S + NhiÖm vô: - C«ng t¸c kÕ ho¹ch: C¨n cø nhiÖm vô c«ng ty giao vµ n¨ng lùc hiÖn cã cña ®¬n vÞ, ®éi s¶n xuÊt tù c©n ®èi x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng, quý, n¨m tr×nh gi¸m ®èc duyÖt. §ång thêi cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o ®Çy ®ñ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së kÕ ho¹ch ®· phª duyÖt. C¨n cø vµo nhu cÇu s¶n xuÊt, ®éi ®îc x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t trang thiÕt bÞ thi c«ng vµ c¬ së vËt chÊt. - C«ng t¸c vËt t: C¨n cø vµo kÕ ho¹ch ®· ®îc giao, ®éi lËp kÕ ho¹ch sö dông, cung øng vµ khai th¸c c¸c lo¹i vËt t ®¶m b¶o ®ñ sè lîng, chÊt lîng, chñng lo¹i, gi¸ c¶ vµ tiÕn ®é cung cÊp cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh cña ®éi. KÕt thóc c«ng tr×nh vµ kÕt thóc n¨m ®éi cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o quyÕt to¸n vËt t víi c«ng ty. - C«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh: Cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ sè lîng c¸n bé c«ng nh©n hiÖn cã, ®ång thêi ®îc gi¸m ®èc ñy quyÒn ký hîp ®ång lao ®éng víi c«ng nh©n vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh ph¸p lý, mäi thñ tôc hå s¬ ®èi víi ngêi lao ®éng. §îc quyÒn x©y dùng ph¬ng ¸n tr¶ l¬ng cña ®¬n vÞ m×nh tr×nh gi¸m ®èc c«ng ty phª duyÖt. 1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty 1.4.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. §Ó ph¸t huy vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh ®· tæ chøc bé m¸y c«ng t¸c kÕ to¸n mét c¸ch khoa häc vµ hîp lý, ®¶m b¶o cho kÕ to¸n thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. C«ng viÖc kÕ to¸n ®- îc thùc hiÖn mét c¸ch nhÞp nhµng, nhanh chãng, chÝnh x¸c c¸c con sè kÕ to¸n hµng ngµy, hµng th¸ng, quý vµ n¨m. §¸p øng ®îc yªu cÇu cña qu¶n lý, ®Ó ban gi¸m ®èc c«ng ty ®a ra ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. - KÕ to¸n trëng c«ng ty: Lª V¨n Trung Tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô: §¹i häc Tµi chÝnh kÕ to¸n KÕ to¸n trëng cã nhiÖm vô tham mu cho gi¸m ®èc c«ng ty triÓn khai thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh, thèng kª, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ toµn c«ng ty theo ®iÒu lÖ c«ng ty. §ång thêi kiÓm tra, kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña c«ng ty theo ph¸p luËt. §¶m b¶o tæ chøc vµ chØ ®¹o c«ng t¸c tµi chÝnh phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch cña c«ng ty, tham mu cho gi¸m ®èc vÒ ®Þnh híng ®Çu tư, ho¹ch ®Þnh c¸c thÞ trường tµi chÝnh. Ngoµi ra cßn trùc tiÕp theo dâi c¸c m¶ng nghiÖp vô kÕ to¸n: KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n ph¶i thu, KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, KÕ to¸n tËp hîp chi SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH
 12. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. KÕ to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ vµ nguån vèn chñ së h÷u. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty, kÕ to¸n trëng lµ ngêi trùc tiÕp hướng dÉn em trong qu¸ tr×nh thùc tËp tèt nghiÖp. - KÕ to¸n viªn: NguyÔn ThÞ Thóy Tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô: Trung cÊp tµi chÝnh kÕ to¸n Cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c phÇn viÖc ®îc kÕ to¸n trëng giao vµ trùc tiÕp theo dâi chi tiÕt c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t sinh: KÕ to¸n vËt t, c«ng cô, dông cô. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. - Thñ quü: NguyÔn V¨n Nam Tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô: Trung cÊp thèng kª Cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c phÇn viÖc ®îc kÕ to¸n trëng giao vµ trùc tiÕp theo dâi thu, chi, tån quü tiÒn mÆt t¹i C«ng ty SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH
 13. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S S¬ ®å Bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty KÕ to¸n tr­ëng Thñ KÕ to¸n KÕ KÕ KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ vèn to¸n to¸n tËp hîp c¸c quü to¸n b»ng tiÒn l­ chi phÝ kho¶n Tµi VËt t­ thanh tiÒn, c¸c s¶n cè c«ng ¬ vµ ng SX, tÝnh to¸n vµ kho¶n ® Þnh cô - c¸c gi¸ thµnh nguån ph¶i thu dông kho¶n SP vµ x¸c vèn chñ vµ øng cô trÝch ® Þnh së h÷ u tr­íc theo l­ kÕt qu¶ ¬ ng kinh doanh S¬ ®å 1.2 S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty 1.4.2. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n * HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n : C«ng ty sö dông c¸c chøng tõ ban hµnh theo Q§ sè 15/2006 /Q§- BTC ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. + Chøng tõ tiÒn tÖ gåm : - PhiÕu thu ( MÉu sè 01 - TT ) - PhiÕu chi ( MÉu sè 02 - TT ) - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng ( MÉu sè 03 - TT ) - GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng ( MÉu sè 04 - TT ) - GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n ( MÉu sè 05 - TT ) - B¶ng kiÓm kª quü ( MÉu sè 08a - TT ) + Chøng tõ lao ®éng tiÒn l¬ng gåm : - B¶ng chÊm c«ng ( MÉu sè 01a - L§TL) - B¶ng chÊm c«ng lµm thªm giê ( MÉu sè 01b – L§TL ) - B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng ( MÉu sè 02 - L§TL) - B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng ( MÉu sè 03 - L§TL) - GiÊy ®i ®êng ( MÉu sè 04 – L§TL ) SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH
 14. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S - PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh ( MÉu sè 05 - L§TL) - B¶ng thanh to¸n tiÒn lµm thªm giê ( MÉu sè 06 – L§TL ) - B¶ng thanh to¸n tiÒn thuª ngoµi ( MÉu sè 07 – L§TL ) - Hîp ®ång giao kho¸n ( MÉu sè 08 – L§TL ) - Biªn b¶n thanh lý (nghiÖm thu) hîp ®ång giao kho¸n (MÉu sè 09 - L§TL ) - B¶ng kª trÝch nép c¸c kho¶n theo l¬ng ( MÉu sè 10 - L§TL) - B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH ( MÉu sè 11 - L§TL) + Chøng tõ hµng tån kho gåm : - PhiÕu nhËp kho ( MÉu sè 01 - VT ) - PhiÕu xuÊt kho ( MÉu sè 02 - VT ) - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t, c«ng cô, s¶n phÈm hµng ho¸ (MÉu sè 03- VT) - PhiÕu b¸o vËt t cßn l¹i cuèi kú ( MÉu sè 04 – VT ) - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t, c«ng cô, s¶n phÈm, hµng hãa ( MÉu sè 05 – VT ) - B¶ng ph©n bæ nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô ( MÉu sè 07-VT ) + Chøng tõ vÒ TSC§ : - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ ( MÉu sè 01 - TSC§ ) - Biªn b¶n thanh lý TSC§ ( MÉu sè 02 - TSC§ ) - Biªn b¶n bµn giao TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh ( MÉu sè 03 – TSC§ ) - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ ( MÉu sè 04 - TSC§ ) - Biªn b¶n kiÓm kª TSC§ ( MÉu sè 05 - TSC§ ) - B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ ( MÉu sè 06 - TSC§ ) 1.4.3. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n * Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n : C«ng ty sö dông hÖ thèng tµi kho¸n quy ®Þnh chung trong chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§- BTC ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. §Ó tiÕn hµnh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n sö dông mét sè tµi kho¶n chñ yÕu: 621;622;623;627;154 * Ngoµi ra kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cßn sö dông c¸c tµi kho¶n kh¸c nh: 152,153,214... 1.4.4. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng sæ kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông. + Chøng tõ ghi sæ. + Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH
 15. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S + Sæ c¸i. + C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. - Tr×nh tõ ghi sæ theo h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ ®îc tr×nh bµy díi d¹ng s¬ ®å sau: HiÖn t¹i c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ. SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH
 16. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S S¬ ®å 1.4: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ kÕ to¸n Sæ B¶ng tæng hîp Sæ, thÎ kÕ to¸n chi quü kÕ to¸n chøng tõ tiÕt TK 131;331 cïng lo¹i Sæ ® ký ¨ng Chøng tõ ghi sæ chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i TK 111;112;131;331... B¶ng c© ®n èi sè ph¸t sinh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng B¸o c¸o tµi chÝnh §èi chiÕu, kiÓm tra Tr×nh tù kÕ to¸n nh sau. - Hµng ngµy c¨n cø ph¸t sinh ë c¸c chøng tõ gèc tæng hîp ph©n lo¹i chøng tõ theo tõng nhãm lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n ghi vµo c¸c sæ chi tiÕt vµ sæ quü, sè liÖu trªn sæ chi tiÕt ®îc dïng ®Ó lªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt vµo cuèi th¸ng. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc kÕ to¸n c¸c xÝ nghiÖp lËp chøng tõ ghi sæ, tiÕp theo c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ cuèi quý kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i. §Þnh kú kÕ to¸n tÝnh ra tæng sè tiÒn ph¸t sinh nî, tæng sè tiÒn ph¸t sinh cã vµ sè d cña tõng tµi kho¶n trªn sæ c¸i. Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng sè liÖu trªn sæ c¸i vµ tæng hîp chi tiÕt c¨n cø vµo sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh, cuèi quý kÕ to¸n nép tµi liÖu lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. - Niªn ®é kÕ to¸n ¸p dông tõ ngµy 01/ 01 / N ®Õn 31/ 12 /N. - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong sæ kÕ to¸n ViÖt nam ®ång ( VN§). - C«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn - Kª khai vµ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH
 17. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S 1.4.5. Tæ chøc lËp hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n C«ng ty sö dông c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh theo n¨m do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh, göi vÒ Chi Côc ThuÕ Th¹ch Thµnh( b¸o c¸o), Tæng C«ng ty ®Çu t vµ kinh doanh vèn Nhµ níc ( Cæ ®«ng ®¹i diÖn vèn Nhµ níc), Phßng Tµi chÝnh KÕ ho¹ch huyÖn ( b¸o c¸o), Phßng Thèng kª huyÖn ( b¸o c¸o ), Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ( giao dÞch ) bao gåm : - B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n (MS B01 - DN) - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (MS B02 - DN) - B¸o c¸o luu chuyÓn tiÒn tÖ (MS B03 - DN) - ThuyÕt minh b¸o c¸o Tµi chÝnh (MS B09 - DN) 1.5. ThuËn lîi, khã kh¨n vµ híng ph¸t triÓn t¹i C«ng ty 1.5.1. ThuËn lîi t¹i C«ng ty * C¨n cø vµo h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, ®Æc ®iÓm tæ chøc vµ quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, khèi lîng tÝnh chÊt, møc ®é phøc t¹p cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ - tµi chÝnh còng như yªu cÇu, tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé qu¶n lý vµ c¸n bé kÕ to¸n cña C«ng ty. C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh ®· lùa chän h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c bé m¸y kÕ to¸n tËp trung. * C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh lµ mét doanh nghiÖp cã ph¹m vi ho¹t ®éng réng, sö dông nhiÒu tµi kho¶n kÕ to¸n víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nhiÒu vµ phøc t¹p, kh«ng æn ®Þnh. Do vËy, ®Ó phï hîp víi ®Æc thï trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ trong c«ng t¸c KÕ to¸n tµi chÝnh cña m×nh. - Cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, dµy dÆn kinh nghiÖm, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, ®oµn kÕt t¬ng trî lÉn nhau. - Ho¹t ®éng mét phÇn b»ng nguån kinh phÝ do ng©n s¸ch cÊp, nªn phÇn nµo ®· gi¶i quyÕt kh©u vèn æn ®Þnh cho ho¹t ®éng chñ yÕu. - §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ lµ viÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp ®îc c¨n cø trùc tiÕp vµo c¸c chøng tõ ghi sæ. - ViÖc ghi sæ kÕ to¸n trªn c¬ së chøng tõ ghi sæ ®îc t¸ch ra thµnh 2 qu¸ tr×nh: + Ghi theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. + Ghi theo néi dung kinh tÕ nghiÖp vô, kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trªn sæ c¸i. SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH
 18. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S - Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: C«ng ty ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. - Ph¬ng ph¸p hµng tån kho: H¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. - Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng tån kho, xuÊt kho: C«ng ty x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú theo gi¸ thùc tÕ, tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc. - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ TSC§ theo gi¸ mua thùc tÕ cña TSC§, ¸p dông theo ph- ¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng. 1.5.2. Khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Ph¸t huy n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ søc c¹nh tranh cña C«ng ty, t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ vµ c¬ chÕ qu¶n lý n¨ng ®éng ®Ó sö dông vèn vµ tµi s¶n hiÖn cã hiÖu qu¶. - Më réng thi trêng víi môc tiªu t¨ng gi¸ trÞ hîp ®ång mçi n¨m tõ 20% trë lªn. - §Çu t, ph¸t triÓn nguån lùc con ngêi, ph¬ng tiÖn m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. - ChÊt lîng s¶n phÈm, chÊt lîng c«ng t¸c phôc vô nhu cÇu ngêi tiªu dïng trong x· héi lµ thíc ®o uy tÝn cña C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh. - KiÖn toµn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, bè trÝ l¹i lao ®éng cho phï hîp víi nhiÖm vô vµ kh¶ n¨ng cña tõng ngêi. - T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, kho¸n tõng c«ng viÖc cô thÓ nh kho¸n gi¸ thµnh, doanh thu nh»m ph¸t huy tÝnh chñ ®éng cña tõng bé phËn trong C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh. - §a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ, më réng ®Þa bµn s¶n xuÊt kinh doanh. - Mét bé phËn kh«ng nhá ho¹t ®éng kinh doanh thi c«ng x©y l¾p rÊt cÇn vèn vµ cÇn viÖc bÞ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p lín chuyªn ngµnh x©y l¾p c¹nh tranh khèc liÖt, trong n¨m võa qua suy tho¸i toµn cÇu, gi¸ nhµ ®Êt ®ãng b¨ng nªn ¶nh hëng kh«ng nhá tíi viÖc ký kÕt hîp ®ång vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. 1.5.3. Híng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh. - Më réng thÞ trêng SXKD, ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn C«ng ty. - §æi míi c«ng nghÖ m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH
 19. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S - TiÕp tôc thùc hiÖn chñ tr¬ng ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ, më réng thÞ trêng SXKD. - KhuyÕn khÝch thu hót c¸c hîp ®ång kinh tÕ mµ C«ng ty ®îc th«ng qua lîi thÕ vµ kh¶ n¨ng vËn ®éng cña c¸c ®¬n vÞ, c¸c c¸ nh©n trong vµ ngoµi C«ng ty b»ng c¬ chÕ phï hîp víi thÞ trêng vµ luËt ph¸p cho phÐp. TiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch: - C«ng ty thùc hiÖn viÖc ®iÒu ®éng, t¨ng cêng c¸n bé qu¶n lý chuyªn m«n nghiÖp vô vµ c«ng nh©n kü thuËt. - Khi xÐt thÊy cã yªu cÇu cña c¸c ®¬n vÞ hîp lý vµ cÇn thiÕt, tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc hîp ®ång ng¾n h¹n, hîp ®ång céng t¸c viªn theo yªu cÇu nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. - C¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt do C«ng ty mua vµ giao kho¸n cho c¸c phßng ban, bé phËn, ®¬n vÞ trùc thuéc qu¶n lý sö dông. T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm, n©ng cao uy tÝn víi kh¸ch hµng ®Ó gi÷ v÷ng thÞ trêng hiÖn cã vµ më réng thi trêng míi. - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña C«ng ty ®Ó lËp kÕ ho¹ch ®Çu t thªm m¸y mãc thiÕt bÞ cho phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng cña C«ng ty T¨ng cêng c«ng t¸c thu håi vèn, tÝch cùc huy ®éng c¸c nguån vèn trong vµ ngoµi C«ng ty ®¶m b¶o ®ñ vèn ®Çu t SXKD víi l·i suÊt vay hîp lý. - TËp trung viÖc thu håi c¸c nguån vèn ®Çu t trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c kho¶n nî ph¶i thu. ChÕ ®é kho¸n: - §Ó t¹o ®iÒu kiÖn tù chñ ph¸t huy tµi n¨ng trÝ tuÖ cña mäi c¸ nh©n vµ tËp thÓ, g¾n chÕ ®é tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi, nghÜa vô gi÷a tËp thÓ vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty nh»m tõng bíc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chÕ ®é kho¸n sÏ ®îc tæ chøc cho c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm néi bé, kü s, nh©n viªn giµu kinh nghiÖm vµ giái vÒ chuyªn m«n ch¾c ch¾n sÏ ®¸p øng. 1.6. Những đánh giá chung về công tác kế toán * C¨n cø vµo h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, ®Æc ®iÓm tæ chøc vµ quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, khèi lîng tÝnh chÊt, møc ®é phøc t¹p cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ - tµi chÝnh còng nh yªu cÇu, tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé qu¶n lý vµ c¸n bé kÕ to¸n cña C«ng ty. C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh ®· lùa chän h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c bé m¸y kÕ to¸n tËp trung. * C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh lµ mét doanh nghiÖp cã ph¹m vi ho¹t ®éng réng, sö dông nhiÒu tµi kho¶n kÕ to¸n víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nhiÒu vµ phøc t¹p, kh«ng æn ®Þnh. Do vËy, ®Ó SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH
 20. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S phï hîp víi ®Æc thï trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ trong c«ng t¸c KÕ to¸n tµi chÝnh cña m×nh. - §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ lµ viÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp ®îc c¨n cø trùc tiÕp vµo c¸c chøng tõ ghi sæ. - ViÖc ghi sæ kÕ to¸n trªn c¬ së chøng tõ ghi sæ ®îc t¸ch ra thµnh 2 qu¸ tr×nh: + Ghi theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. + Ghi theo néi dung kinh tÕ nghiÖp vô, kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trªn sæ c¸i. - Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng tån kho, xuÊt kho: C«ng ty x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú theo gi¸ thùc tÕ, tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm xuÊt kho theo ph- ¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc. - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ TSC§ theo gi¸ mua thùc tÕ cña TSC§, ¸p dông theo ph¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng. C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh hiÖn ®ang ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006 - Q§/BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. - Niªn ®é kÕ to¸n: Tõ ngµy 01/01 ®Õn 31/12 n¨m d¬ng lÞch. Ch¬ng 2 thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty cæ phÇn giao th«ng c«ng chÝnh Th¹ch Thµnh 2.1. Nguyªn t¾c qu¶n lý tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng. 2.2. T×m hiÓu thñ tôc lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ vÒ tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng. Hµng ngµy c¨n cø vµo viÖc mua b¸n hµng, c¸c kho¶n t¹m øng, phiÕu thu, phiÕu chi kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp nªn c¸c chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø cho viÖc thu, mua, chi tiÒn trong ®¬n vÞ vµ ®Ó ®èi chiÕu sè tiÒn thùc cã trong ®¬n vÞ ®Ó tr¸nh viÖc lµm thÊt tho¸t tiÒn cña c«ng ty. Chøng tõ: + PhiÕu thu. + PhiÕu chi. + GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng. Sæ s¸ch: + Sæ quü tiÒn mÆt. + Sæ chi tiÕt tiÒn mÆt (Sæ theo dâi tiÒn mÆt). SV: Mai Thị Nhung_MSSV: 10025983 Líp: §HKT4LTTH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản