intTypePromotion=1

luận văn:TÌM HIỂU VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CHI NHÁNH VIỄN THÔNG 5 HÀ NỘI -TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
85
lượt xem
24
download

luận văn:TÌM HIỂU VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CHI NHÁNH VIỄN THÔNG 5 HÀ NỘI -TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thế giới kinh doanh mang tính cạnh tranh, đôi khi người ta tự hỏi tại sao một số công ty này thì thành công còn số khác lại thất bại? Thực vậy, mỗi doanh nghiệp có một cách thức để tồn tại và phát triển riêng, điều quan trọng là các công ty biết cách giành được lợi thế cạnh tranh từ việc thực hiện tốt các chiến lược mà mình đề ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn:TÌM HIỂU VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CHI NHÁNH VIỄN THÔNG 5 HÀ NỘI -TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL

 1. 1 LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “TÌM HI U VÀ XU T CHI N LƯ C KINH DOANH CHO CHI NHÁNH VI N THÔNG 5 HÀ N I -T NG CÔNG TY VI N THÔNG QUÂN I VIETTEL.”
 2. 2 L IM U Trong th gi i kinh doanh mang tính c nh tranh, ôi khi ngư i ta t h i t i sao m t s công ty này thì thành công còn s khác l i th t b i? Th c v y, m i doanh nghi p có m t cách th c t n t i và phát tri n riêng, i u quan tr ng là các công ty bi t cách giành ư c l i th c nh tranh t vi c th c hi n t t các chi n lư c mà mình ra. Công tác qu n tr chi n lư c nói chung và ho ch nh chi n lư c nói riêng óng m t ph n không th thi u trong quá trình h at ng kinh doanh c a m i doanh nghi p, giúp cho doanh nghi p có th ch ng hơn thay vì b ng trong vi c v ch rõ tương lai c a mình. Su t t khi b t u ho t ng n nay, Chi nhánh vi n thông 5 Hà N i, thu c T ng công ty vi n thông quân i Viettel luôn t và vư t ch tiêu k ho ch. C th trong năm 2007, m ng d ch v di ng ư c t 262.817 thuê bao b ng 121% k ho ch, bán máy di ng ư c t 4252 máy hoàn thành 13% k ho ch, Homephone t 126.183 thuê bao, ADSL t 132.571 thuê bao …. Trong th i gian th c t p t i Chi nhánh vi n thông 5 Hà N i, ư c ti p c n v i ho t ng kinh doanh t i ây, em ã hi u ư c nguyên nhân d n n nh ng thành công trên chính là nh có s nh hư ng chi n lư c kinh doanh úng n. Em th c s th y n tư ng v i công tác ho t chi n lư c hi u qu c a chi nhánh. Chính vì v y em ã ch n tài: ”Tìm hi u và xu t chi n lư c kinh doanh cho chi nhánh vi n thông 5 Hà N i” tìm hi u, nghiên c u và vi t báo cáo th c t p. CHƯƠNG I. T NG QUAN V CÔNG TÁC HO CH NH CHI N LƯ C
 3. 3 I. Khái ni m chi n lư c kinh doanh, ho ch nh chi n lư c và qu n tr chi n lư c 1. Chi n lư c kinh doanh Có nhi u nh nghĩa v chi n lư c là gì, m i nh nghĩa có ít nhi u i m khác nhau tuỳ thu c vào quan ni m c a m i tác gi . Nhóm BCG( Boston Consulting Group) l i nh nghĩa: Chi n lư c xác nh vi c phân b các ngu n l c s n có v i m c ích làm thay i th cân b ng c nh tranh và chuy n l i th c nh tranh v phía mình. Michel Porter nh nghĩa: Chi n lư c ương u v i c nh tranh là s k t h p gi a m c tiêu c n t t i v i các phương ti n mà doanh nghi p c n tìm t ư c m c tiêu ó, th c hi n m c tiêu. Dù ư c nh nghĩa như th nào, Chi n lư c kinh doanh ư c hi u ơn gi n là m t b n k ho ch, nh ng ho t ng c n th c hi n th c hi n m c tiêu c a doanh nghi p. 2. Ho ch nh chi n lư c và qu n tr chi n lư c Ngư i ta thư ng xem chi n lư c như là s n ph m c a m t quá trình ho ch nh h p lí ư c d n d t b i qu n tr c p cao, song không ph i là t t c . Trong r t nhi u trư ng h p, các chi n lư c có giá tr l i có th phát sinh t bên trong t ch c mà không có m t s ho ch nh trư c. “Qu n tr chi n lư c là m t quy trình d a trên s phân tích môi trư ng hi n t i và tương lai c a doanh nghi p, ho ch nh ra các m c tiêu, ra vi c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n nh m t ư c các m c tiêu ó”. Qu n tr chi n lư c g m ho ch nh chi n lư c, tri n khai th c hi n chi n lư c và ánh giá, i u ch nh chi n lư c. II. S c n thi t c a chi n lư c kinh doanh Trong i u ki n bi n ng c a môi trư ng kinh doanh hi n nay, hơn bao gi h t, ch có m t i u mà các công ty có th bi t ch c ch n, ó là s thay i. Quá trình qu n tr chi n lư c như là m t hư ng i giúp các t ch c này vư t qua sóng gió trong thương trư ng, vươn t i m t tương lai, b ng chính n l c và kh năng c a mình. Hi n nay trong xu th toàn c u hóa, các công ty ang nhanh chóng a d ng
 4. 4 hóa ho t ng c a mình vư t ra kh i biên gi i qu c gia, t ó chi n lư c tòan c u như là s l a ch n ương u v i các v n kinh doanh mang tính qu c t . III. Quy trình ho ch nh và qu n tr chi n lư c Ho ch nh chi n lư c là m t công vi c n m trong quy trình qu n tr chi n lư c. Các bư c c a ho ch nh chi n lư c g m: Xác nh s m ng và m c tiêu chi n lư c; Phân tích môi trư ng; Xác nh và l a ch n phương án chi n lư c. Qu n tr chi n lư c không d ng l i 3 bư c c a ho ch nh chi n lư c, mà sau khi ho ch nh chi n lư c, doanh nghi p ph i có bư c tri n khai th c hi n chi n lư c và ki m tra, i u ch nh chi n lư c. 1. Xác nh s m ng và m c tiêu chi n lư c. S m ng c a công ty là m t khái ni m dùng ch m c ích, lý do và ý nghĩa c a s ra i và t n t i c a nó. S m ng là cơ s cho vi c l a ch n úng nm c tiêu và chi n lư c c a doanh nghi p. M c tiêu chi n lư c là s c th hoá c a s m ng, là k t qu c th mà công ty mong mu n t t i trong m t kho ng th i gian nh t nh v hư ng, quy mô, cơ c u và ti n trình tri n khai theo th i gian. 2. Phân tích môi trư ng Kinh nghi m c a các công ty cũng như các nghiên c u ch ra r ng các tác ng c a môi trư ng gây nh hư ng n s tăng trư ng và kh năng sinh l i c a m i công ty. Phân tích môi trư ng kinh doanh là quá trình mà các nhà chi n lư c ti n hành ki m tra, xem xét các nhân t môi trư ng khác nhau và xác nh các cơ h i ho c các e do i v i doanh nghi p c a h . Môi trư ng kinh doanh tác ng n doanh nghi p bao g m môi trư ng bên ngoài và môi trư ng bên trong. 1.1. Môi trư ng bên ngoài: Môi trư ng bên ngoài bao g m môi trư ng vĩ mô và môi trư ng ngành 1.1.1. Môi trư ng vĩ mô Môi trư ng vĩ mô là khung c nh bao trùm lên toàn b ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p t t c các lĩnh v c. Nh ng thay i trong môi trư ng vĩ mô có th có tác ng tr c ti p n b t kỳ l c lư ng nào ó trong ngành, do ó làm bi n
 5. 5 i s c m nh tương i n các th l c khác và v i chính nó, cu i cùng làm thay i tính h p d n c a m t ngành. a. Môi trư ng kinh t Môi trư ng kinh t ch b n ch t và nh hư ng c a n n kinh t trong ó doanh nghi p ho t ng. Các nh hư ng c a n n kinh t n m t công ty có th làm thay i kh năng t o giá tr và thu nh p c a nó. B n nhân t quan tr ng trong môi trư ng kinh t vĩ mô là T l tăng trư ng c a n n kinh t ; Lãi su t; T giá h i oái và T l l m phát. T c tăng trư ng khác nhau c a n n kinh t trong các giai o n th nh vư ng, suy thoái, ph c h i s nh hư ng n chi tiêu dùng. Khi n n kinh t giai o n có t c tăng trư ng cao s t o nhi u cơ h i cho u tư m r ng ho t ng c a các doanh nghi p. Ngư c l i, khi n n kinh t sa sút, suy thoái d n n gi m chi phí tiêu dùng ng th i làm tăng các l c lư ng c nh tranh. b. Môi trư ng công ngh S thay i công ngh s mang l i c cơ h i và thách th c cho doanh nghi p. - Thách th c t s thay i v công ngh tác ng n doanh nghi p: • S ra i c a công ngh m i làm xu t hi n và tăng cư ng y u t c nh tranh c a nh ng s n ph m thay th e do t i s n ph m truy n th ng c a ngành hi n h u. • S bùng n c a công ngh m i làm cho công nghi p hi n h u tr nên l i th i T o ra áp l c bu c doanh nghi p ph i i m i công ngh , nh m tăng cư ng kh năng c nh tranh. • Công ngh m i t o i u ki n cho các i th c nh tranh m i gia nh p ngành càng t o ra áp l c e do i v i các doanh nghi p hi n h u trong ngành. • Công ngh m i ra i làm rút ng n vòng i s n ph m i m i công ngh không ng ng, áp l c rút ng n th i gian kh u hao so v i trư c. - Cơ h i t s thay i v công ngh có nh ng nh hư ng tích c c iv i doanh nghi p: • Công ngh m i khi n doanh nghi p s n xu t s n ph m giá r hơn, ch t lư ng t t hơn, tăng kh năng c nh tranh c a s n ph m.
 6. 6 • Công ngh m i xu t hi n có th t o ra m t ngành, m t lĩnh v c kinh doanh m i cho công ty. c. Môi trư ng văn hoá , xã h i Trong th i gian chi n lư c trung và dài h n có th ây là lo i nhân t thay i l n nh t. Nh ng l i s ng t thay i nhanh chóng theo hư ng du nh p nh ng l i s ng m i luôn là cơ h i cho nhi u nhà s n xu t. Doanh nghi p cũng ph i tính n thái tiêu dùng, s thay i c a tháp tu i, t l k t hôn và sinh , v trí vai trò c a ngư i ph n t i nơi làm vi c và gia ình. d. Môi trư ng t nhiên Các chi n lư c khôn ngoan thư ng có nh ng quan tâm n môi trư ng khí h u và sinh thái. e do c a nh ng thay i không d báo trư c ư c ôi khi ã ư c các doanh nghi p mà s n xu t, d ch v c a h có tính mùa v xem xét m t cách c n th n Phân b dân cư v m t a lý có th gây ra nh ng l i th cho công ngh vi n thông. B ng máy tính, con ngư i có th nhà và th c hi n trao i v i ngư i khác qua m ng vi n thông. C u trúc tu i già i các nư c phát tri n do t l sinh th p và tu i th có khuynh hư ng tăng cho th y các cơ h i c a các d ch v chăm sóc ngư i già, các d ch v b o hi m, nhưng cũng ti m n m t e do v i các doanh nghi p v v n ngu n lao ng…. e. Môi trư ng chính tr , lu t pháp i m chú ý ó là cách th c mà các doanh nghi p có th nh hư ng n chính ph và cách th c chính ph nh hư ng n h . Các doanh nghi p ph i phân tích c n th n các tri t lý, các chính sách m i có liên quan c a qu n lý nhà nư c. Lu t ch ng c quy n, lu t thu , các ngành l a ch n i u ch nh hay ưu tiên, lu t lao ng, là nh ng lĩnh v c trong ó các chính sách qu n lí nhà nư c có th tác ng n ho t ng và kh năng sinh l i c a ngành hay c a các doanh nghi p. Trên ph m vi toàn c u các công ty cũng ph i i m t v i hàng lo t các v n áng quan tâm v chính tr , pháp lu t. Ví d các chính sách thương m i, các rào c n b o h có tính qu c gia. Ngoài ra, các ngành c bi t như dư c ph m, vi n thông, th c ph m cũng ư c các qu c gia chú ý nh m b o v quy n l i ngư i tiêu dùng và an ninh. Vì v y
 7. 7 nh ng quy nh ch t ch t ra cũng là nh ng tác ng áng k n ho t ng kinh doanh c a các ngành và doanh nghi p. f. Môi trư ng toàn c u Bao g m các th trư ng toàn c u có liên quan, các th trư ng hi n t i ang thay i, các s ki n chính tr qu c t quan tr ng, các c tính th ch và văn hoá cơ b n trên th trư ng toàn c u. Toàn c u hoá các th trư ng kinh doanh t o ra c cơ h i l n e do . Ví d , Vi t Nam hi n ra v i nhi u cơ h i và không ít e do v i các công ty qu c t . i u t o ra nhi u cơ h i chính là Vi t Nam tham gia vào t ch c thương m i th gi i, giúp Vi t Nam tham gia m nh hơn vào n n kinh t th gi i. ư c vào t ch c này, Vi t Nam ph i ch p nh n gi m các rào c n thương m i trong nhi u ngành, bao g m vi n thông, ngân hàng, ch t o ô tô, i n nh, các d ch v ngh nghi p( tư v n lu t, k toán…). S gi m rào c n này làm cho nhi u công ty có cơ h i thâm nh p th trư ng r ng l n, y ti m năng này, nhưng cũng ưa n nhi u e do ti m n cho các công ty khác, b i Vi t Nam có th trư ng lao ng r D ch chuy n vào th trư ng qu c t , các doanh nghi p có th tăng cơ h i bán các c i ti n c a h , có th khu ch tán nh ng ki n th c m i mà h ã sáng t o cũng như h c h i nhi u hơn t th trư ng m i. Tóm l i, m c tiêu chính c a phân tích môi trư ng vĩ mô là nh n di n các thay i, các khuynh hư ng d ki n t các y u t c a môi trư ng bên ngoài. V i s t p trung vào tương lai, vi c phân tích môi trư ng bên ngoài cho phép các doanh nghi p nh n ra các cơ h i và e do . 1.1.2. Môi trư ng ngành Ngành kinh doanh là t p h p các doanh nghi p cùng s n xu t, cung c p các s n ph m hàng hoá, d ch v có th thay th ư c cho nhau nh m th a mãn m t nhu c u nào ó c a ngư i tiêu dùng. Môi trư ng ngành bao g m các y u t tác ng tr c ti p t i ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p trong ngành, quy t nh tính ch t và cư ng c nh tranh trong ngành. Michael E. Porter giáo sư trư ng qu n tr kinh doanh Harvard ã ra m t khuôn kh giúp các nhà qu n tr nh n ra các cơ h i và nguy cơ mà doanh nghi p
 8. 8 ph i ương u trong m t ngành. Khuôn kh c a Porter g i là mô hình 5 l c lư ng c nh tranh. Các i th ti m n Áp l c e d a gia nh p ngành DN c nh tranh hi n Áp l c Áp l c Nhà cung c p t i trong ngành Khách hàng àm phán àm phán S c ép c nh tranh n i b ngành- Áp l c e d a thay th s n ph m Các s n ph m thay th Mô hình 5 l c lư ng c nh tranh Hi n nhiên là, m i l c lư ng trong s 5 l c lư ng trên càng m nh thì càng h n ch kh năng cho các doanh nghi p tăng giá c và ti m ki m ư c l i nhu n; Ngư c l i, khi m t l c lư ng nào ó, ch ng h n các nhà cung c p u vào mà y u thì cơ h i doanh nghi p ó có ư c l i nhu n s càng kh thi. Chúng ta l n lư t nghiên c u các l c lư ng ó. a. Các i th c nh tranh hi n t i ngành Các y u t nh hư ng t i m c c nh tranh trong ngành: • Cơ c u ngành Là s phân b s lư ng các doanh ngi p có qui mô khác nhau vào cùng m t ngành s n xu t kinh doanh. Căn c vào s lư ng thì cơ c u ngành ư c phân thành Ngành phân tán và Ngành t p trung Ngành phân tán: là ngành mà trong ó có nhi u doanh nghi p có quy mô v a và nh ho t ng tương i c l p v i nhau và không có doanh nghi p nào gi vai trò chi ph i toàn ngành. Ngành phân tán thư ng có rào c n nh p cu c th p và hàng hoá c a nó thu c lo i hàng sơ c p ít s khác bi t.
 9. 9 Ngành t p trung: là ngành trong ó có s lư ng ít các doanh nghi p. Các doanh nghi p này ph n l n là có quy mô l n, th m chí trong m t vài trư ng h p có doanh nghi p chi ph i toàn ngành. Ngành t p trung g m hàng không vũ tr , s n xu t ô tô và dư c ph m.Trong ngành t p trung, các công ty ph thu c l n nhau. S ganh ua gi a các công ty và kh năng t o ra chi n tranh giá t o ra e do ch y u. •Y ut c u S tăng trư ng nhu c u t các khách hàng m i hay s gia tăng mua s m c a các khách hàng hi n t i có khuynh hư ng làm d u i s c nh tranh, b i nó m ra m t không gian m i hơn cho s phát tri n. Ngư c l i, s gi m nhu c u s y cu c ganh ua m nh hơn, b i khi ó các công ty ph i c u tranh duy trì thu nh p và th ph n. e do m t th trư ng là i u khó tránh kh i i v i các doanh nghi p không có kh năng c nh tranh. • Rào c n rút lui kh i ngành Là nh ng c n tr ngăn ch n vi c rút lui ra kh i ngành ang ho t ng c a doanh nghi p. Hay, ó là t t c chi phí mà doanh nghi p ph i b ra t b ho t ng kinh doanh m t ngành nào ó. Các y u t c a rào c n bao g m: - u tư nhà xư ng và thi t b c a m t s ngành khai thác khoáng s n, hoá ch t không có phương án s d ng khác và không th bán ư c. N u mu n b ngành, bu c doanh nghi p ph i b phí nh ng giá tr còn l i c a nh ng tài s n này. - Chi phí c nh cho vi c r i b ngành là cao ( ti n tr cho công nhân dư th a, chi phí nh v l i, các th t c hành chính…) - S ràng bu c, m i quan h gi a các lĩnh v c ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Quan h chi n lư c gi a các ơn v chi n lư c kinh doanh cũng là v t c n c a s r i b c a m t ngành ã kinh doanh. M t s n ph m ho c m t d ch v có th có cùng kênh phân ph i ho c cùng các phương ti n s n xu t v i các s n ph m d ch v khác. - Giá tr c a các nhà lãnh o, quan h tình c m, l ch s v i ngành ho c c ng ng a phương cũng có th d n doanh nghi p n ch không mu n r i b ngành g cc ah .
 10. 10 - Chi phí xã h i khi thay i, như khó khăn v s sa th i nhân công, r i ro v s xung t xã h i, chi phí ào t o l i… b. i th ti m n Là nh ng doanh nghi p hi n t i chưa ho t ng kinh doanh nhưng có kh năng c nh tranh trong ngành n u h quy t nh tham gia ngành. Ví d ngành i n có th là i th c nh tranh ti m tang i v i các công ty vi n thông v d ch v i n tho i và truy c p Internet. Nh n di n các i th m i có th nh p ngành là m t i u quan tr ng, b i h có th e do n th ph n c a các công ty hi n có trong ngành. M t trong nh ng nguyên nhân có th coi các i th mu n nh p ngành như m t e do , là b i vì h s em vào cho ngành các năng l c s n xu t m i. Thông thư ng, các i th m i thâm nh p ngành có m i quan tâm mãnh li t n vi c giành ư c th ph n l n. K t qu là, các i th c nh tranh m i có th thúc ép các công ty hi n có tr nên h u hi u hơn, hi u qu hơn và ph i bi t cách c nh tranh v i các thu c tính m i. M c thu n l i và khó khăn cho nh p ngành c a các i th c nh tranh ti m n ph thu c ph n l n vào hàng rào l i vào m t ngành, bao g n 6 ngu n c a rào c n: • L i th kinh t theo quy mô Là s gi m chi phí trên m t ơn v s n ph m khi s lư ng s n ph m s n xu t ra tăng lên tuy t i trong m t th i kì nh t nh. Ngu n t o ra l i th kinh t theo quy mô bao g m: S gi m th p chi phí nh s n xu t hàng lo t hay kh i lư ng l n s n ph m tiêu chu n hoá; Chi t kh u khi mua s m kh i lư ng l n các nguyên v t li u và chi ti t; L i th có ư c b i s phân b chi phí c nh cho kh i lư ng s n xu t l n, và tính kinh t c a quy mô trong qu ng cáo. R i ro n v i ngư i nh p cu c quy mô l n, ó là khi ngu n cung s n ph m tăng lên s làm gi m giá, i u ó gây nên s tr ũa mãnh li t c a các công ty hi n t i. Như v y, khi các công ty hi n t i có ư c tính kinh t v quy mô thì e do nh p cu c gi m i. • S khác bi t hoá c a s n ph m
 11. 11 Khách hàng ã quen v i hình nh, nhãn hi u c a các doanh nghi p hi n t i. Chi phí cho m t chi n lư c khác bi t hoá là r t cao và r t m o hi m. • Chi phí chuy n i Là chi phí khách hàng ph i b ra khi chuy n i nhà cung c p hay chuy n t mua s n ph m c a doanh nghi p này sang doanh nghi p khác. Các chi phí chuy n i có th liên quan n chi phí mua s m các thi t b ph , chi phí hu n luy n nhân viên, th m chí c hao phí tinh th n khi ph i ch m d t m t m i liên h , c bi t là v i ngành vi n thông, chi phí u tư thi t b , máy móc là r t l n , vì v y òi h i cao v v n. • Kh năng ti p c n v i kênh phân ph i Kênh phân ph i ch y u c a các doanh nghi p hi n t i cũng là m t v t c n i v i các doanh nghi p mu n nhày vào chia s th trư ng. • Các rào c n khác - Các quy nh c a chính ph : Thông qua s c p phép hay các yêu c u c bi t, Chính ph có th ki m soát s thâm nh p c a m t ngành. Ví d như nh ng quy nh v kinh doanh dư c ph m, ngân hàng… - S tr ũa: Ph n ng l i c a các doanh ngi p hi n t i trong lĩnh v c kinh doanh. Hư ng vào các khe h th trư ng mà các i th hi n có trong ngành không ph c v là cách các i th m i vư t qua rào c n nh p cu c, len l i vào ngành. c. Nhà cung c p Là nh ng doanh nghi p cung ng các y u t u vào cho doanh nghi p Nh ng nhà cung ng có th ư c coi là m t áp l c e do khi h có kh năng tăng giá bán u vào ho c gi m ch t lư ng c a các s n ph m, d ch v mà h cung c p, qua ó làm gi m kh năng ki m l i nhu n c a doanh nghi p. Trên m t phương di n nào ó, s e do ó t o ra s ph thu c ít nhi u i v i các doanh nghi p. Áp l c tương i c a nhà cung ng thư ng th hi n trong các tình hu ng sau: • Ngành cung ng mà doanh nghi p c n ch có m t s , th m chí m t doanh nghi p c quy n cung ng. • Tình hu ng không có s n ph m thay th , doanh nghi p không có ngư i cung ng nào khác
 12. 12 • Doanh nghi p mua y u t s n ph m không ph i là khách hàng quan tr ng và ưu tiên c a nhà cung ng. • Lo i u vào, ch ng h n v t tư c a nhà cung ng là quan tr ng nhi u iv i doanh nghi p • Các nhà cung c p v t tư cũng có chi n lư c liên k t d c v phía trư c, t c là khép kín s n xu t, t lo li u s n ph m u ra, thâu tóm luôn c khâu s n xu t d. Khách hàng Là ngư i mua s n ph m, hàng hoá c a doanh nghi p. Nh ng ngư i mua có th ư c xem như m t e do c nh tranh khi h v th yêu c u giá th p hơn ho c khi h yêu c u d ch v t t hơn. Khách hàng gây áp l c i v i doanh nghi p trong nh ng trư ng h p sau: • S lư ng khách hàng ít • Doanh nghi p là m t trong s các nhà cung c p khác, có quy mô v a và nh • Khách hàng là ngư i mua kh i lư ng hàng l n, t p trung, chi m t tr ng l n trong doanh thu c a doanh nghi p. • S n ph m c a doanh nghi p ch là nh ng s n ph m thông thư ng không có tính khác bi t cao. • S n ph m c a doanh nghi p có tính th i v , chu kì vòng i s n ph m ng n. • Khách hàng e do h i nh p d c v phía sau. e. Các s n ph m thay th S n ph m thay th là s n ph m cùng thoã mãn m t nhu c u c a ngư i tiêu dùng, khách hàng như s n ph m c a doanh nghi p. S t n t i c a các s n ph m thay th g n gũi bi u hi n m t s e do c nh tranh, làm gi i h n kh năng t giá cao và do ó gi i h n kh năng sinh l i c a nó. Tuy nhiên n u s n ph m c a công ty có ít s n ph m thay th g n gũi ( ó là trư ng h p các s n ph m thay th c nh tranh y u), và các y u t khác là bình thư ng, công ty s có cơ h i tăng giá và nh n ư c l i nhu n tăng thêm. K t qu là chi n lư c c a nó s ư c thi t k giành l i th c nh tranh t th c t này. 2.2. Môi trư ng bên trong - n i b doanh nghi p
 13. 13 M c ích c a công vi c này là nh m xác nh nh ng i m m nh, i m y u c a b n thân doanh nghi p so v i i th c nh tranh, trên cơ s ó doanh nghi p s xây d ng ư c nh ng năng l c riêng bi t và xây d ng l i th c nh tranh trong ngành. N i b doanh nghi p có th ư c phân tích theo 2 hư ng, phân tích theo chu i giá tr c a doanh nghi p và phân tích các ho t ng ch c năng ch y u. Trong gi i h n khuôn kh c a bàì này, xin ư c phân tích theo cách 2, phân tích n i b doanh nghi p theo các ho t ng ch c năng ch y u. 2.2.1. Phân tích ho t ng s n xu t a. Công ngh s n xu t: C n ph i tr l i các câu h i: Công ty s d ng công ngh s n xu t gì? Cách b trí các ho t ng s n xu t như th nào? nh v các thi t b máy móc, dây chuy n s n xu t ra làm sao?. “Các công ngh s n xu t linh ho t cho phép công ty cung c p m t di n r ng các lo i s n ph m v i m c chi phí ôi khi ch ngang v i s n xu t kh i lư ng l n các s n ph m tiêu chu n hoá”. Bên c nh vi c c i thi n năng su t và gi m th p chi phí, các công ngh ch t o linh ho t cũng cho phép các công ty cá bi t hoá s n ph m theo nhu c u c áo c a m t nhóm khách hàng nh -v i m c chi phí tương ương v i h th ng s n xu t kh i lư ng l n s n ph m tiêu chu n hoá. Như v y, các công ngh ch t o linh ho t giúp cho các công ty t ư c vi c ph c v theo yêu c u khách hàng v i kh i lư ng l n, làm tăng kh năng áp ng khách hàng b. Ch t lư ng s n ph m Tr l i cho các câu h i: Ch t lư ng s n ph m, d ch v c a công ty ã t t hay chưa? ã áp ng bao nhiêu s tho mãm khách hàng? ã áp d ng qui trình ki m tra ch t lư ng gì?TQM, TQA, JIT… c. Năng l c s n xu t Lư ng v n u tư l n ư c òi h i t o ra năng l c s n xu t s n có. t ai và thi t b có th c n ph i mua, công ngh s n xu t c bi t có th ph i ư c phát tri n hơn n a, máy móc thi t b s n xu t m i có th c n ph i ư c t o ra, ho c c n ph i mua và l p t. Nh ng nhà máy m i có th c n ph i ư c xây d ng. Các quy t nh liên quan có th có nh ng nh hư ng lâu dài và tuỳ thu c vào nh ng r i ro l n…Ph i tr l i ư c các câu h i: Công ty ã phát huy ư c năng l c s n xu t hay
 14. 14 chưa? Chưa thì có như c i m nào c n kh c ph c, làm th nào t n l i th theo qui mô? 2.2.2. Phân tích ho t ng Marketing Chi n lư c Marketing có th tác ng m nh m n hi u qu và c u trúc chi phí c a m t doanh nghi p. Qua chi n lư c Marketing, công ty giành ư c v th nh ph i h p các ho t ng nh giá, xúc ti n, qu ng cáo, thi t k s n ph m và phân ph i. Nó có th óng vai trò ch y u làm tăng hi u qu c a công ty. Khi ánh giá ho t ng Marketing, công ty c n ph i tr l i cho các câu h i như sau: a. S n ph m • S n ph m d ch v c a công ty ã a d ng chưa? • Khách hàng có th c s trung thành v i s n ph m? • Ch t lư ng s n ph m có n nh?Cao hay th p? ã tho mãn nhu c u c a khách hàng chưa? • Thương hi u c a s n ph m?Hình nh?Nhãn hi u c a công ty th c s ư c bi t t i không?Công tác xây d ng thương hi u như th nào? • Chu kì s ng c a s n ph m?ng n hay dài? b. Giá c : Chính sách giá ã phù h p chưa? c. Kênh phân ph i: Kênh phân ph i hi n t i là gì? Có phù h p v i c tính s n ph m d ch v công ty cung c p hay không? d. Xúc ti n: Qu ng cáo ra sao? PR, bán hàng cá nhân như th nào? 2.2.3. Phân tích ho t ng tài chính Liên quan t i vi c huy ng, phân b , s d ng ngu n v n. M c ích c a vi c phân tích ho t ng tai chính là nh m xác nh năng l c hi n t i cũng như kh năng ho t ng trong tương lai c a doanh nghi p liên quan n các v n v v n, các ch tiêu tài chính c n quan tâm. a. K t qu kinh doanh So sánh doanh thu, l i nhu n c a doanh nghi p v i m c trung bình ngành và các i th c nh tranh. b. Các ch tiêu v v n • Cơ c u tài s n
 15. 15 • Cơ c u ngu n v n So sánh v i m c trung bình ngành và i th c nh tranh c. Các ch tiêu ph n ánh kh năng thanh toán • H s thanh toán n ng n h n • H s thanh toán nhanh • H s thanh toán t c th i 2.2.4. Phân tích ho t ng nghiên c u và phát tri n R&D a. Ho t ng nghiên c u • Xem xét: Ngu n nhân l c, nghiên c u viên, chuyên gia có năng l c, trình ti n hành công vi c nghiên c u và phát tri n? • Ngu n ngân sách giành cho nghiên c u và phát tri n • Phương ti n nghiên c u có hi n i, áp ng ư c m c tiêu, nhi m v c a R&D hay không? b. Ho t ng phát tri n • Nghiên c u c i ti n s n ph m nh m nâng cao ch t lư ng s n ph m, d ch v ho c hoàn thi n c tính s n ph m hi n t i. • Nghiên c u i m i dây chuy n công ngh nh m c i ti n quy trình s n xu t gi m chi phí ho c nâng cao ch t lư ng s n ph m. • Nghiên c u t o ra s n ph m hoàn toàn m i so v i i th c nh tranh. 2.2.5. Phân tích ho t ng qu n tr ngu n nhân l c a. Ch t lư ng i ngũ ngu n nhân l c Ch t lư ng i ngũ ngu n nhân l c như th nào? • Kinh nghi m • tu i • Ý th c b. Chính sách v ngu n nhân l c • Khen thư ng, k lu t • Tuy n d ng, ào t o • Lương b ng, ch ãi ng 3. Xác nh và l a ch n phương án chi n lư c
 16. 16 Chúng ta không th nào l a ch n l n lư t t ng chi n lư c thay th b i vì nó s t n r t nhi u th i gian, s công vi c và cách th c làm s không th tiên lư ng ư c. Vì th các nhà qu n tr bu c ph i ch n l y m t t p h p chi n lư c ư c xem là h p d n phát tri n nó. Nh ng thu n l i, b t l i, s ánh i, chi phí và l i ích em l i t nh ng chi n lư c này c n ph i ư c cân nh c và tính toán. nh n rõ và ánh giá các chi n lư c thay th c n có s tham gia c a các giám c và ngư i lao ng. i di n t các phòng ban và b ph n nên có m t trong quá trình này như s c n thi t ph i có s hi n di n c a h trong các ho t ng trư c ây cũng như trong quá trình ho ch nh chi n lư c. Nh có s tham gia này, h s hi u ư c cái mà công ty ang làm và vì sao l i như v y. H s hi u t t hơn và ch ng hơn trong công vi c và nhi m v c a mình. Các cá nhân s trình lên nh ng xu t v chi n lư c thay th c a mình, và nó s ư c th o lu n trong các bu i g p g . Nh ng ngh v chi n lư c ó ph i ư c vi t ra rõ ràng ti n cho vi c nghiên c u và ánh giá. Sau ó, các chi n lư c ư c ánh giá và s p x p theo thang i m t 1 t i 4. Thang i m 1 ng v i vi c không nên th c thi, thang i m 2 ng v i vi c có th th c thi, thang i m 3 ng v i kh năng s ư c th c thi và thang i m 4 ng v i m c t t nh t, r t nên ưa vào áp d ng. Qui trình này s k t thúc vi c cho ra i danh sách nh ng chi n lư c t t nh t, ư c ưu tiên th c hi n, nó là tinh hoa cho c m t t ch c. Các công ty khi mu n th c hi n vi c phân tích và l a ch n chi n lư c cho mình, trư c h t c n ph i n m ch c l i v v n m c tiêu dài h n, b n ch t c a nó. Ti p ó c n ph i hi u v khung công vi c c a m t quá trình ho ch nh chi n lư c t ng h p, v i nh ng phương pháp và cách th c ư c v n d ng trong ó. Ti p ó là vi c s d ng các mô hình l a ch n, xem xét t i các giai o n nh p d li u, k t n i các d li u và thông tin phân tích ư c và s n ph m cu i cùng s là chi n lư c nên theo u i. Các mô hình như ma tr n SWOT, SPACE, BCG, IFE s c n ư c v n d ng có ư c nh ng ánh giá nh lư ng chính xác hơn. 4. Tri n khai th c hi n chi n lư c Ba công vi c chính c a th c thi chi n lư c là thi t l p các m c tiêu thư ng niên, các chính sách cho các b ph n, và phân b ngu n l c. Giai o n này thư ng ư c coi là giai o n khó khăn nh t trong quá trình qu n tr chi n lư c, b i nó
 17. 17 không ch òi h i s nh y c m, s quy t tâm và c s hy sinh. S th c thi thành công m t chi n lư c m u ch t là kh năng ng viên ngư i lao ng, ây không ch ơn thu n là khoa h c mà nó n ng v ngh thu t. Ngh thu t khơi d y và ng viên lòng ngư i. N u m t chi n lư c ư c ho ch nh ra mà không ư c th c thi, thì là dù có t t n m y cũng là vô giá tr . Th c thi chi n lư c có nh hư ng sâu r ng toàn công ty, nó tác ng t i c các phòng ban và b ph n ch c năng. M i phòng ban và b ph n tr l i cho ư c các câu h i: Chúng ta c n ph i làm gì th c thi m t ph n chi n lư c c a công ty? Hay Làm th nào chúng ta có th hoàn thành công vi c m t cách t t nh t? Mô hình các bư c công vi c trong giai o n th c thi chi n lư c : Quá trình Bư c công N i dung công vi c vi c • ra m c tiêu thư ng niên • Phân b ngu n l c ra quy t • i u ch nh c u trúc cho tương x ng v i chi n Th c thi nh qu n tr lư c chi n lư c • T o d ng văn hoá công ty… Tri n khai • Th c thi chi n lư c trong lĩnh v c Marketing chi n lư c • Th c thi chi n lư c trong lĩnh v c taì chính- k trong các lĩnh toán v c • Ho t ng nghiên c u và phát tri n 5. Ki m tra, i u ch nh chi n lư c Mô hình các bư c công vi c trong giai o n ánh giá chi n lư c: Quá trình Bư c công vi c N i dung th c hi n Xem xét l i chi n lư c Xem xét l i nh ng cơ s s d ng xây d ng chi n lư c ánh giá ánh giá l i chi n lư c ánh giá m c th c hi n c a t ch c chi n lư c trong th c t Th c hi n nh ng s a i D a vào k t qu 2 bư c trên, ti n hành c n thi t i u ch nh, s a i c n thi t…
 18. 18 IV. Các c p chi n lư c 1. Chi n lư c c p công ty Chi n lư c c p công ty liên quan n vi c xác nh nh ng ngành, nh ng lĩnh v c kinh doanh mà doanh nghi p ang ho c s tham gia c nh tranh trên th trư ng, t ó ra ư ng hư ng phát tri n cho các lĩnh v c ho t ng c a doanh nghi p. Chi n lư c c p công ty liên quan t i vi c phân b ho c i u ch nh ngu n l c gi a các ho t ng kinh doanh m b o cho s phát tri n chung c a doanh nghi p Chi n lư c c p công ty bao g m: • Chi n lư c tăng trư ng t p trung • Chi n lư c h i nh p d c • Chi n lư c a d ng hoá 2. Chi n lư c c p ơn v kinh doanh- Chi n lư c c nh tranh Chi n lư c này nh m xác nh cách th c doanh nghi p tham gia c nh tranh trên th trư ng s d ng l i th c nh tranh Các chi n lư c c nh tranh cơ b n: • Chi n lư c chi phí th p • Chi n lư c khác bi t hoá • Chi n lư c tr ng tâm 3. Chi n lư c c p ch c năng Chi n lư c này liên quan t i vi c hoàn thi n và nâng cao hi u qu ho t ng c a các b ph n ch c năng như s n xu t, Marketing, nhân s …t o i u ki n cho doanh nghi p có l i th c nh tranh. Các chi n lư c c p ch c năng bao g m: • Chi n lư c Marketing • Chi n lư c nhân s • Chi n lư c tài chính • Chi n lư c R&D •…
 19. 19 CHƯƠNG II. TH C TR NG CÔNG TÁC HO CH NH CHI N LƯ C T I CHI NHÁNH VI N THÔNG 5 HÀ N I I. Gi i thi u chung v công ty 1. L ch s hình thành và phát tri n • 1/6/1989: Thành l p T ng Công ty i n t thi t b thông tin (SIGELCO), ti n thân c a T ng Công ty Vi n thông Quân i (Viettel). • 1989 – 1994: Xây d ng tuy n vi ba băng r ng l n nh t (140 Mbps); xây d ng tháp anten cao nh t Vi t Nam lúc b y gi (85m). • 1995: Doanh nghi p m i duy nh t ư c c p gi y phép kinh doanh d ch y các d ch v vi n thông Vi t Nam. • 1999: Hoàn thành ư ng tr c cáp quang B c – Nam v i dung lư ng 2.5Mbps có công ngh cao nh t Vi t Nam v i vi c áp d ng thành công sáng ki n thu – phát trên m t s i quang. • 2000: Doanh nghi p u tiên Vi t Nam cung c p d ch v tho i s d ng công ngh IP (VoIP) trên toàn qu c. • 2001: Cung c p d ch v VoIP qu c t . • 2002: Cung c p d ch v truy nh p Internet. • 2003: - Cung c p d ch v i n tho i c nh (PSTN). - C ng v tinh qu c t . • 2004: - Cung c p d ch v i n tho i di ng. - C ng cáp quang qu c t . • 2005: D ch v m ng riêng o. • 2006: u tư sang Lào và Campuchia. • 2007: - Doanh thu (d ki n) t 1 t USD. - 12 tri u thuê bao. - H i t 3 d ch v c nh – di ng – Internet. 2. S m ng c a công ty
 20. 20 “K t h p ch t ch phát tri n kinh t v i vi c hoàn thành xu t s c nhi m v an ninh chính tr , phát huy th m nh, nâng cao ch t lư ng các ngành ngh truy n th ng, m r ng kinh doanh trong nư c và qu c t , l y con ngư i là c t lõi cho s thành công”. 3. Các ơn v kinh doanh chi n lư c: • D ch v di ng • D ch v ADSL • D ch v c nh PSTN: Thi t l p m ng và cung c p d ch v i n tho i chuy n m ch công c ng n i h t. • D ch v c nh không dây – Homephone • D ch v bán máy • D ch v ư ng dài c nh 178 • D ch v Leased line và các d ch v GTGT khác. Leased line là d ch v cung c p ư ng truy n cho các doanh nghi p, t ch c có nhu c u s d ng Internet t c cao, n nh m t cách thư ng xuyên. Các d ch v GTGT khác như: Thi t l p ư ng dây nóng; àm tho i 3 bên; Báo th c t ng; Thông báo is … 4. K t qu ho t ng kinh doanh Ngày 15.10.2004 Viettel chính th c kinh doanh d ch v i n tho i di ng, ch hơn m t tháng sau khi ho t ng, viettel ã có 100.000 khách hàng, g n 1 năm sau ón khách hàng th 1 tri u. Ngày 21.7.2006 ón khách hàng th 4 tri u và n cu i tháng 12.2006 ã vư t lên con s trên 7 tri u khách hàng. Theo s li u th ng kê năm 2006 c a GSMA thì Viettel Telecom là m ng di ng có t c phát tri n nhanh th 13 trong t ng s 20 m ng di ng phát tri n nhanh nh t c a th gi i. T ng doanh thu năm 2006 c a Viettel t g n 8.000 t ng, tăng 2 l n so v i năm 2005, vư t 43% so v i k ho ch, ti p t c duy trì t c tăng trư ng doanh thu g p ôi so vơí năm trư c, nâng th ph n v doanh thu toàn ngành bưu chính vi n thông t 8% năm 2005 lên g n 15%. Riêng doanh thu c a d ch v di ng năm 2006 ã chi m g n 70% trong t ng doanh thu c a TCTy v i trên 5.000 t ng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2