Luận văn tốt nghiệp: Đo lường sự hài lòng của công nhân công ty cổ phần dệt may 29/3

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

0
147
lượt xem
62
download

Luận văn tốt nghiệp: Đo lường sự hài lòng của công nhân công ty cổ phần dệt may 29/3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Đo lường sự hài lòng của công nhân công ty cổ phần dệt may 29/3" trình bày nội dung gồm 3 phần: phần 1 cơ sở lý luận, phần 2 phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dệt may 29/3, phần 3 đo lường mức độ hài lòng của công nhân công ty cổ phần dệt may 29/3.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Đo lường sự hài lòng của công nhân công ty cổ phần dệt may 29/3

Lu n văn t t nghi p<br /> <br /> GVHD: Th.S Trương H ng Trình<br /> <br /> L IM<br /> <br /> ð U<br /> <br /> Xu hư ng khu v c hóa, toàn c u hóa làm cho ho t ñ ng c nh tranh gi a các doanh nghi p di n ra ngày càng kh c li t. Mu n ñ ng v ng và phát tri n trên th trư ng thì ñòi h i các doanh nghi p ph i t o cho mình nh ng l i th m nh riêng ñ t o l i th c nh tranh và kh ng ñ nh v th c a mình trên th trư ng. Nh ng thay ñ i trong th gi i kinh doanh ñã ch ng minh r ng l i th duy nh t và lâu dài nh t ñó là con ngư i. Trong th i gian th c t p t i Công ty c ph n D t may 29/3, thông qua vi c tìm hi u v ho t ñ ng cũng như nh ng chính sách c a Công ty, em nh n th y r ng hi n t i Công ty ñang r t chú tr ng trong vi c thu hút cũng như duy trì m t l c lư ng lao ñ ng có ch t lư ng cao. Xu t phát t nh n th c này, em ch n ñ tài: “ðO LƯ NG S HÀI LÒNG C A CÔNG NHÂN CÔNG TY C PH N D T MAY 29/3” v i mong mu n ñưa ra ñư c m t s ý ki n ñánh giá v m c ñ hài lòng c a công nhân Công ty, t ñó giúp nâng cao hi u qu trong ho t ñ ng qu n tr nhân s c a Công ty. ð tài g m có 3 ph n: Ph n 1: Cơ s lý lu n Ph n 2: Phân tích tình hình ho t ñ ng s n xu t kinh doanh và th c tr ng ngu n nhân l c t i Công ty c ph n D t may 29/3 Ph n 3: ðo lư ng m c ñ hài lòng c a công nhân Công ty c ph n D t may 29/3 Em xin chân thành c m ơn s ch d n c a th y giáo hư ng d n Trương H ng Trình và s giúp ñ nhi t tình c a các anh ch nhân viên trong Công ty c ph n D t may 29/3 ñã giúp em hoàn thành chuyên ñ này. Do th i gian và ki n th c còn h n ch nên chuyên ñ th c t p này ch c ch n không tránh kh i sai sót, r t mong s ñóng góp ý ki n c a th y cô và các b n. Sinh viên th c hi n Hà Th Thúy L p 30K02.1<br /> <br /> SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1<br /> <br /> Trang i<br /> <br /> Lu n văn t t nghi p<br /> <br /> GVHD: Th.S Trương H ng Trình<br /> <br /> M CL C<br /> L IM ð U ................................................................................................... i<br /> <br /> M C L C......................................................................................................... ii M C L C B NG BI U ................................................................................. vi M C L C HÌNH V ..................................................................................... vii GI I THI U......................................................................................................1 Lý do ch n ñ tài .............................................................................................1 M c tiêu c a ñ tài...........................................................................................1 Ph m vi............................................................................................................2 Phương pháp nghiên c u..................................................................................2 PH N 1 CƠ S LÝ LU N .......................................................................3<br /> <br /> 1.1 Chu i l i nhu n d ch v .............................................................................3 1.2 S th a mãn c a nhân viên.........................................................................5 1.2.1 ð nh nghĩa...........................................................................................5 1.2.2 M t s nghiên c u v các y u t tho mãn nhân viên ..........................5 1.2.2.1 Nghiên c u c a Wiley C (1997) ....................................................5 1.2.2.2 Cách ti p c n c a Samuel..............................................................8 1.2.2.2.1 Các h c thuy t ........................................................................8 1.2.2.2.1.1 Thuy t phân c p nhu c u..................................................8 1.2.2.2.1.2 Thuy t hai y u t ..............................................................9 1.2.2.2.1.3 Thuy t kỳ v ng ................................................................9 1.2.2.2.1.4 Mô hình kỳ v ng Porter- Lawyer ..................................11 1.2.2.2.2 Mô hình s th a mãn c a nhân viên......................................12 1.2.2.3 Nghiên c u c a Lê Thanh Dũng - sinh viên Cao h c MBA (cùng v i c u sinh viên ðH Ngo i Thương K32) .............................................14 1.2.2.3.1 Các h c thuy t ......................................................................14 1.2.2.3.1.1Thuy t công b ng............................................................14 1.2.2.3.1.2 Lý thuy t c a Skinner ....................................................15 1.2.2.3.2 K t qu ñưa ra c a nghiên c u:.............................................15 1.3 Nh ng l i ích c a vi c th a mãn nhân viên ..............................................16<br /> <br /> SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1<br /> <br /> Trang ii<br /> <br /> Lu n văn t t nghi p<br /> <br /> GVHD: Th.S Trương H ng Trình<br /> <br /> Ph n 2 Tình hình ho t ñ ng kinh doanh và th c tr ng ngu n nhân l c c a Công ty c ph n D t may 29/3 ........................................................................17 2.1 T ng quan v công ty...............................................................................17 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty ..................................17 2.1.1.1 Các giai ño n phát tri n c a Công ty: ..........................................17 2.1.1.2 S n ph m, d ch v ch y u:.........................................................19 2.1.1.3 S m nh:.....................................................................................19 2.1.1.4 Phương hư ng kinh doanh giai ño n 2008-2010: ........................19 2.1.1.5 Nhi m v và quy n h n c a Công ty: ..........................................20 2.1.2 Cơ c u t ch c b máy qu n lý..........................................................21 2.1.2.1 Sơ ñ cơ c u t ch c ...................................................................21 2.1.2.2 Ưu và như c ñi m.......................................................................25 2.1.3 Phân tích SWOT................................................................................25 2.1.4 Mô t ngu n l c hi n có: ...................................................................26 2.1.4.1 Nhân l c: ....................................................................................26 2.1.4.2 Cơ s v t ch t: ............................................................................26 2.1.4.3 Môi trư ng làm vi c:...................................................................27 2.1.5 ð c ñi m tình hình tài chính c a Công ty ..........................................27 2.1.6 Tình hình ho t ñ ng kinh doanh c a Công ty:....................................29 2.1.6.1 Nhà cung c p: .............................................................................29 2.1.6.2 Th trư ng tiêu th : .....................................................................29 2.1.6.3 ð i th c nh tranh.......................................................................29 2.1.6.4 Phân tích báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh .........................30 2.2 Th c tr ng ngu n nhân l c t i Công ty ....................................................36 2.2.1 ð c ñi m ngu n nhân l c ..................................................................37 2.2.2 Công tác chiêu m và l a ch n t i Công ty:.......................................39 2.2.3 Công tác ñào t o và phát tri n............................................................45 2.2.4 Công tác ñánh giá nhân viên và thù lao..............................................49 2.2.4.1 Tình hình ti n lương:...................................................................49 2.2.4.2 Hình th c tr lương: ....................................................................50 2.2.4.3 Tình hình ti n thư ng t i Công ty:...............................................51<br /> <br /> SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1<br /> <br /> Trang iii<br /> <br /> Lu n văn t t nghi p<br /> <br /> GVHD: Th.S Trương H ng Trình<br /> <br /> 2.2.4.4 Chính sách phúc l i xã h i ..........................................................52 2.2.5 Chính sách gi làm vi c.....................................................................52 2.2.6 Các hình th c k lu t ñư c Công ty áp d ng: ....................................54 2.2.7 Chính sách ph n h i ..........................................................................55 2.2.8 An toàn và v sinh lao ñ ng...............................................................57 2.2.9 Tình hình th c t v lao ñ ng tr c ti p ..............................................57 PH N 3 ðO LƯ NG S HÀI LÒNG C A CÔNG NHÂN CÔNG TY C<br /> <br /> PH N D T MAY 29/3 ....................................................................................60 3.1 M c tiêu và ph m vi nghiên c u ..............................................................60 3.1.1 M c tiêu c a ñ tài ............................................................................60 3.1.2 Ph m vi .............................................................................................60 3.2 Cơ s d li u và phương pháp phân tích: .................................................60 3.2.1 Các y u t ñ ng viên nhân viên .........................................................60 3.2.2 Phương pháp phân tích ......................................................................61 3.2.2.1 Công c s d ng .........................................................................61 3.2.2.2 M u ñi u tra................................................................................61 3.2.2.3 ð tin c y c a b n câu h i ..........................................................61 3.2.2.3.1 Ki m ñ nh Cronbach’s Alpha................................................62 3.2.2.3.2 Ki m ñ nh m i quan h c a các y u t v i s th a mãn........63 3.2.2.3.2.1 H s tương quan gi a các bi n trong mô hình...............64 3.2.2.3.2.2 Phân tích h i quy tuy n tính b i .....................................65 3.2.2.3.2.3 S p x p các y u t theo th t quan tr ng ......................66 3.3 ðo lư ng m c ñ hài lòng cùa công nhân Công ty c ph n D t may 29/3 66 3.3.1 ðánh giá chính sách ti n lương..........................................................70 3.3.2 ðánh giá công nh n ñóng góp cá nhân...............................................71 3.3.3 ðánh giá ñi u ki n làm vi c...............................................................73 3.3.4 ðánh giá k lu t làm vi c ..................................................................74 3.3.5 ðánh giá v chính sách phúc l i xã h i..............................................76 3.4 K t lu n và ki n ngh ...............................................................................77 3.4.1 K t lu n .............................................................................................77 3.4.2 Ki n ngh ...........................................................................................78<br /> <br /> SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1<br /> <br /> Trang iv<br /> <br /> Lu n văn t t nghi p<br /> <br /> GVHD: Th.S Trương H ng Trình<br /> <br /> T NG K T .....................................................................................................79 TÀI LI U THAM KH O...............................................................................80 PH L C.........................................................................................................81<br /> <br /> SVTH: Hà Th Thúy_L p 30K02.1<br /> <br /> Trang v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản