intTypePromotion=1

Luận văn tốt nghiệp: Đo lường mức độ nhận biết và thái độ của học sinh - sinh viên ở một số trường THPT và đại học tạo TPHCM về dịch vụ bán hàng qua mạng của PNJSILVER

Chia sẻ: Lê Phước Cửu Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

0
282
lượt xem
85
download

Luận văn tốt nghiệp: Đo lường mức độ nhận biết và thái độ của học sinh - sinh viên ở một số trường THPT và đại học tạo TPHCM về dịch vụ bán hàng qua mạng của PNJSILVER

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp: Đo lường mức độ nhận biết và thái độ của học sinh - sinh viên ở một số trường THPT và đại học tạo TPHCM về dịch vụ bán hàng qua mạng của PNJSILVER nhằm nghiên cứu và đề xuất giải pháp, kiến nghị phát triển dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của HS-SV.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Đo lường mức độ nhận biết và thái độ của học sinh - sinh viên ở một số trường THPT và đại học tạo TPHCM về dịch vụ bán hàng qua mạng của PNJSILVER

 1. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HCM KHOA THÖÔNG MAÏI – DU LÒCH - MARKETING LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑEÀ TAØI: ÑO LÖÔØNG MÖÙC ÑOÄ NHAÄN BIEÁT VAØ THAÙI ÑOÄ CUÛA HOÏC SINH-SINH VIEÂN ÔÛ MOÄT SOÁ TRÖÔØNG THPT VAØ ÑAÏI HOÏC TAÏI TPHCM VEÀ DÒCH VUÏ BAÙN HAØNG QUA MAÏNG CUÛA PNJSILVER GVHD: ThS NGUYEÃN QUOÁC HUØNG SVTH : VUÕ YÙ NHÖ LÔÙP : Marketing 3 – K32 Niên khóa 2006 - 2010 1 SVTH: Vũ Ý Như
 2. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng LÔØI CAÛM ÔN Trong suoát thôøi gian thöïc taäp taïi Coâng ty Coå phaàn Vaøng Baïc Ñaù Quyù Phuù Nhuaän (PNJ) toâi ñaõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ, höôùng daãn taän tình cuûa caùc anh chò vaø söï ñònh höôùng, chæ daãn cuûa thaày coâ giaûng vieân tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Thaønh phoá Hoà Chí Minh, toâi ñaõ hoïc hoûi ñöôïc nhieàu kieán thöùc cuõng nhö kinh nghieäm boå ích cho baûn thaân, giuùp toâi coù neàn taûng toát hôn, töï tin böôùc vaøo coâng vieäc thöïc teá sau naøy. Nhaân ñaây, toâi toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán quyù thaày coâ tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá, ñaëc bieät laø giaùo vieân höôùng daãn – thaày Thaïc só Nguyeãn Quoác Huøng, thaày ñaõ taän tình giuùp ñôõ vaø höôùng daãn toâi ngay töø böôùc ñaàu choïn ñeà taøi, söûa ñeà cöông. Beân caïnh ñoù, thaày luoân ñoäng vieân, giuùp toâi vöôït qua khoù khaên, chia seû nhöõng yù kieán quyù baùu ñeå toâi coù theå hoaøn thaønh chuyeân ñeà toát nghieäp naøy. Toâi chaân thaønh caûm ôn Ban giaùm ñoác coâng ty PNJ ñaõ taïo ñieàu kieän cho toâi thöïc taäp taïi coâng ty vaø hoïc hoûi nhöõng kinh nghieäm thöïc teá. Ñaëc bieät, toâi muoán göûi lôøi caûm ôn ñeán caùc anh chò Phoøng NC-TT ñaõ taän tình chæ daãn vaø cung caáp cho toâi thoâng tin caàn thieát trong suoát quaù trình thöïc taäp. Cuoái cuøng toâi xin göûi lôøi chuùc söùc khoûe, haïnh phuùc vaø thaønh ñaït ñeán toaøn theå thaày coâ tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TPHCM vaø Ban giaùm ñoác coâng ty cuøng taäp theå anh chò phoøng NC-TT cuûa coâng ty Coå phaàn Vaøng Baïc Ñaù Quyù Phuù Nhuaän PNJ. 2 SVTH: Vũ Ý Như
 3. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng NHAÄN XEÙT CUÛA CÔ QUAN THÖÏC TAÄP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… TPHCM, Ngaøy Thaùng Naêm 2010 (Ñoùng daáu vaø kyù teân) NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 SVTH: Vũ Ý Như
 4. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TPHCM, Ngaøy Thaùng Naêm 2010 DANH MUÏC CAÙC BAÛNG BIEÅU 1. Bieåu ñoà nhaän ñôn haøng qua TMÑT cuûa doanh nghieäp 2. Bieåu ñoà tyû leä ñaët haøng qua maïng tröïc tuyeán 3. Sô ñoà toå chöùc 4. Baûng keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty trong giai ñoaïn 2006-2008 5. Baûng cô caáu doanh thu töø hoaït ñoäng kinh doanh cuûa PNJ 6. Bieåu ñoà cô caáu doanh thu töø hoaït ñoäng kinh doanh cuûa PNJ 7. Baûng doanh thu phaân phoái cho saûn phaåm baïc PNJSilver 8. Bieåu ñoà doanh thu trung bình/thaùng cuûa saûn phaåm baïc PNJSilver 9. Bieåu ñoà thu nhaäp giöõa hoïc sinh- sinh vieân 10. Bieåu ñoà veà thoùi quen giaûi trí vaøo thôøi gian raûnh roãi 11. Bieåu ñoà veà thoùi quen giaûi trí giöõa hoïc sinh -sinh vieân 12. Bieåu ñoà veà ñaëc tröng khi mua saém 4 SVTH: Vũ Ý Như
 5. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng 13. Bieåu ñoà thoâng tin veà dòch vuï baùn haøng 14. Bieåu ñoà Crosstab giöõa giôùi tính vaø PNJSilver 15. Bieåu ñoà nôi mua vaø tham khaûo PNJSilver 16. Möùc ñoä quan taâm cuûa hoïc sinh-sinh vieân veà DVBHQM a. Möùc ñoä quan taâm cuûa HSSV veà thoâng tin doanh nghieäp b. Möùc ñoä quan taâm cuûa HSSV veà thoâng tin saûn phaåm c. Möùc ñoä quan taâm cuûa HSSV veà thoâng tin giao dòch d. Möùc ñoä quan taâm cuûa HSSV veà caùc chöùc naêng 17. Bieåu ñoà veà phöông thöùc thanh toaùn 18. Do ñaâu bieát veà DVBHQM cuûa PNJ 19. Bieåu ñoà Lôïi ích cuûa DVBHQM PNJSilver 20. Bieåu ñoà veà nhu caàu töông lai 21.Bieåu ñoà Lyù do khoâng söû duïng DVBHQM PNJSilver 5 SVTH: Vũ Ý Như
 6. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng MỤC LỤC CHÖÔNG 1 .............................................................................................................................. 10 GIÔÙI THIEÄU ÑEÀ TAØI .............................................................................................................. 10 1.1 Ñaët vaán ñeà: ..................................................................................................................... 10 1.2. Muïc tieâu nghieân cöùu: ..................................................................................................... 11 1.3. Phöông phaùp nghieân cöùu: ........................................................................................... 11 1.3.1. Ñoái töôïng nghieân cöùu:................................................................................................. 11 1.3.2. Phöông phaùp nghieân cöùu: ........................................................................................... 12 1.3.2.1. Phöông phaùp nghieân cöùu ñònh tính: ......................................................................... 12 1.3.2.2. Phöông phaùp nghieân cöùu ñònh löôïng: ....................................................................... 12 1.3.3. Phaïm vi nghieân cöùu: ................................................................................................... 13 1.4. Phöông phaùp trình baøy vaø phaân tích thoáng keâ: .......................................................... 13 1.4.1. Trình baøy döõ lieäu: ..................................................................................................... 134 1.4.2. Söû duïng caùc Kieåm ñònh ñeå kieåm tra moái quan heä giöõa caùc bieán. ............................... 14 1.5. Baûng caâu hoûi khaûo saùt: ................................................................................................ 145 1.6. Keát caáu chuyeân ñeà toát nghieäp:................................................................................... 19 6 SVTH: Vũ Ý Như
 7. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng CHÖÔNG 2 .............................................................................................................................. 20 LYÙ LUAÄN CHUNG VEÀ THÖÔNG MAÏI ÑIEÄN TÖÛ.................................................................. 20 2.1. Khaùi nieäm vaø phaân loïai Thöông Maïi Ñieän Töû ............................................................ 20 2.1.1. Ñònh nghóa: .................................................................................................................. 20 2.1.2. Söï ra ñôøi cuûa thöông maïi ñieän töû ............................................................................... 21 2.2 Caùc phöông thöùc hoaït ñoäng cuûa thöông maïi ñieän töû: .................................................... 22 2.2.1. Caùc phöông tieän kyõ thuaät söû duïng trong thöông maïi ñieän töû..................................... 22 2.2.1.1. Ñieän thoaïi ................................................................................................................. 22 2.2.1.2. Maùy Fax .................................................................................................................... 23 2.2.1.3. Truyeàn hình .............................................................................................................. 23 2.2.1.4. Thieát bò kyõ thuaät thanh toaùn ñieän töû ........................................................................ 23 2.2.1.5. Intranet vaø Extranet ................................................................................................ 24 2.2.1.6. Internet vaø Web ....................................................................................................... 24 2.2.2. Caùc hình thöùc hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa thöông maïi ñieän töû ......................................... 25 2.2.2.1. Thö ñieän töû (e-mail) ................................................................................................. 25 2.2.2.2. Thanh toaùn ñieän töû (electronic payment) ................................................................ 25 2.2.2. Trao ñoåi döõ lieäu ñieän töû (EDI - Electronic Data Interchange)................................... 26 2.2.2.4. Giao göûi soá hoaù caùc dung lieäu (Digital delivery of content) ..................................... 26 2.2.2.5. Baùn leû haøng hoaù höõu hình (retail of tangible goods) ................................................ 27 2.3. Caùc loaïi giao tieáp trong thöông maïi ñieän töû:................................................................. 27 2.4. Caùc giao dòch thöông maïi ñieän töû: ................................................................................. 27 2.4.1 Caên cöù theo ñoái töôïng giao dòch .................................................................................. 27 2.4.2. Caên cöù theo noäi dung giao dòch ................................................................................... 31 2.5 Lôïi ích cuûa thöông maïi ñieän töû: ...................................................................................... 31 2.5.1. Giuùp doanh nghieäp naém ñöôïc thoâng tin phong phuù .................................................... 31 2.5.2. Giuùp khaùch haøng deã daøng hôn trong vieäc löïa choïn khi mua haøng ............................. 32 2.5.3. Giaûm chi phí saûn xuaát ................................................................................................. 32 2.5.4. Giaûm chi phí baùn haøng vaø tieáp thò ............................................................................... 33 2.5.5. Giaûm chi phí giao dòch ................................................................................................. 33 2.5.6. Giuùp thieát laäp vaø cuûng coá quan heä ñoái taùc .................................................................. 34 2.5.7. Taïo ñieàu kieän sôùm tieáp caän neàn kinh teá soá hoaù .......................................................... 34 7 SVTH: Vũ Ý Như
 8. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng CHÖÔNG 3 .............................................................................................................................. 35 THÖÏC TIEÃN THÖÔNG MAÏI ÑIEÄN TÖÛ - DVBHQM .............................................................. 35 TAÏI VIEÄT NAM ....................................................................................................................... 35 3.1. Tình hình Thöông Maïi Ñieän Töû cuûa Vieät Nam: ............................................................ 35 3.1.1. Toång quan: .................................................................................................................. 35 3.1.2. Thaønh coâng cuûa TMÑT Vieät Nam thoâng qua dòch vuï baùn haøng tröïc tuyeán: .............. 36 3.2. Tình hình hoaït ñoäng TMÑT cuûa PNJ: ........................................................................... 38 3.2.1 Giôùi thieäu chung veà Coâng ty Coå phaàn Vaøng Baïc Ñaù Quyù Phuù Nhuaän PNJ ................. 38 3.2.1.1 Thoâng tin chung: ....................................................................................................... 38 3.2.1.2. Heä thoáng toå chöùc cuûa coâng ty................................................................................... 40 3.2.1.2.1. Sô ñoà toå chöùc: ........................................................................................................ 40 3.2.1.2.2. Toång quan veà lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa coâng ty: ...................................................... 41 3.2.1.2.3. Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty trong giai ñoaïn 2006 – 2008. ............. 42 3.2.2 Thöïc traïng hoaït ñoäng Dòch vuï baùn haøng qua maïng cuûa PNJ ...................................... 45 CHÖÔNG 4 .............................................................................................................................. 49 KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ....................................................................................................... 49 4.1. Thoâng tin veà ñoái töôïng nghieân cöùu: ............................................................................... 49 4.1.1. Keát luaän chung veà ñoái töôïng nghieân cöùu: ................................................................... 49 4.1.2. Thoâng tin veà thoùi quen giaûi trí vaø ñaëc tröng mua saém: .............................................. 51 4.1.2.1 Veà thoùi quen giaûi trí: ................................................................................................. 51 4.1.2.1 Veà ñaëc tröng khi mua saém: ....................................................................................... 52 4.2 Thoâng tin chung veà DVBHQM vaø nöõ trang ................................................................... 53 4.2.1. Thoâng tin veà DVBHQM ............................................................................................ 53 4.2.2 Nöõ trang PNJ ............................................................................................................ 544 4.3 Möùc ñoä quan taâm cuûa HS – SV veà caùc yeáu toá thuoäc DVBHQM................................... 566 a. Thoâng tin veà doanh nghieäp ............................................................................................... 57 b. Thoâng tin veà saûn phaåm ..................................................................................................... 58 c. Thoâng tin höôùng daãn giao dòch ......................................................................................... 58 d. Caùc chöùc naêng cuûa website baùn haøng qua maïng .............................................................. 59 e.Phöông thöùc thanh toaùn .................................................................................................... 60 4.4 Ño löôøng möùc ñoä nhaän bieát veà DVBHQM cuûa PNJ ñoái vôùi nhaõn haøng PNJSilver ........ 61 8 SVTH: Vũ Ý Như
 9. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng 4.4.1 Möùc ñoä nhaän bieát ......................................................................................................... 61 4.4.2 Lôïi ích cuûa DVBHQM mang laïi ................................................................................... 63 4.5 Nhu caàu töông lai: ........................................................................................................... 64 4.6 Kieåm ñònh moái quan heä caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán nhu caàu söû duïng DVBHQM PNJSilver trong töông lai: .................................................................................................... 66 4.6.1. Kieåm ñònh Chi-Square giöõa giôùi tính vôùi nhu caàu töông lai: ....................................... 66 4.6.2 Kieåm ñònh anova cho möùc ñoä traûi nghieäm ñoái vôùi nöõ trang PNJSilver vaø nhu caàu töông lai. ............................................................................................................................... 67 4.6.3 Kieåm ñònh T-Test “möùc ñoä nhaän bieát veà DVBHQM PNJSILVER vôùi nhu caàu töông lai. ......................................................................................................................................... 67 4.6.4 Kieåm ñònh Anova giöõa yeáu toá “möùc ñoä söû duïng DVBHQM” vaø nhu caàu trong töông lai. ......................................................................................................................................... 68 4.6.5 Kieåm ñònh Anova giöõa bieán thu nhaäp vaø nhu caàu söû duïng töông lai. .......................... 70 4.6.6 Kieåm ñònh T-Test giöõ bieán”ngheà nghieäp” vaø nhu caàu töông lai. ................................ 72 CHÖÔNG 5 .............................................................................................................................. 74 GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO MÖÙC ÑOÄ NHAÄN BIEÁT CUÛA HOÏC SINH – SINH VIEÂN ÑOÁI VÔÙI DÒCH VUÏ BAÙN HAØNG QUA MAÏNG PNJSILVER ................................................................. 74 5.1. Giaûi phaùp cho vieäc naâng cao möùc ñoä nhaän bieát veà DVBHQM cuûa PNJ........................ 74 5.1.1. Giaûi phaùp quaûng caùo online vaø offline: ....................................................................... 74 a. Quaûng caùo Online......................................................................................................... 74 b. Quaûng caùo Offline ........................................................................................................ 75 5.1.2. Giaûi phaùp cho website chuû cuûa PNJ ............................................................................ 76 5.2. Kieán nghò xaây döïng hoaøn thieän caùc yeáu toá cuûa DVBHQM PNJSilver .......................... 78 a. Thoâng tin giôùi thieäu veà coâng ty PNJ............................................................................. 79 b. Thoâng tin veà saûn phaåm ................................................................................................ 79 c. Thoâng tin höôùng daãn giao dòch ..................................................................................... 80 d. Caùc chöùc naêng cuûa website baùn haøng online ............................................................... 80 LÔØI KEÁT .................................................................................................................................. 82 PHUÏ LUÏC ................................................................................................................................. 83 9 SVTH: Vũ Ý Như
 10. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng CHÖÔNG 1 GIÔÙI THIEÄU ÑEÀ TAØI 1.1 Ñaët vaán ñeà: Thöông maïi ñieän töû – moät trong nhöõng öùng duïng quan troïng cuûa Internet ñaõ ñöôïc Coâng ty Coå phaàn Vaøng Baïc Ñaù Quyù Phuù Nhuaän (PNJ) khai thaùc söû duï ng trong nhieàu naêm qua vaø thu ñöôïc nhieàu keát quaû toát ñeïp. Döôùi goùc ñoä Giao dòch ñieän töû phuïc vuï cho caùc khaùch haøng caù nhaân thoâng qua Dòch Vuï Baùn Haøng Qua Maïng (DVBHQM) ñöôïc PNJ ñöa vaøo hoaït ñoäng töø naêm 2007. Cuøng vôùi nhöõng noã löïc cuûa boä phaän PR, boä phaän Website – Thöông maïi ñieän töû noùi rieâng, ñeå môû roäng quy moâ vaø hoaøn thieän chaát löôïng cuûa Dòch Vuï thì 3 naêm phuïc vuï vaãn laø thôøi gian khaù ngaén ñeå khaúng ñònh nhöõng ñoùng goùp cuûa Dòch Vuï Baùn Haøng Qua Maïng ñoái vôùi söï phaùt trieån chung cuûa PNJ. Ñeà taøi nghieân cöùu xuaát phaùt töø thöïc teá doanh thu cuûa Thöông Maïi Ñieän Töû - Dòch Vuï Baùn Haøng Qua Maïng coøn khaù khieâm toán trong toång doanh thu haèng naêm cuûa PNJ: löôïng ñôn ñaët haøng trong thaùng vaãn chöa nhieàu. Ñieàu naøy ñaët ra moät caâu 10 SVTH: Vũ Ý Như
 11. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng hoûi lôùn “Coù bao nhieâu khaùch haøng ñaõ bieát ñeán Dòch Vuï Baùn Haøng Qua Maïng cuûa PNJ?” Vôùi ñeà taøi “Ño löôøng möùc ñoä nhaän bieát vaø thaùi ñoä cuûa Hoïc Sinh – Sinh Vieân taïi moät soá tröôøng THPT vaø Ñaïi hoïc taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh veà Dòch Vuï Baùn Haøng Qua Maïng cuûa PNJSilver”, toâi mong muoán coù ñöôïc caâu traû lôøi khaùch quan nhaát, ñoàng thôøi mang ñeán cho coâng ty PNJ moät caùi nhìn thöïc teá veà vaán ñeà naøy. 1.2. Muïc tieâu nghieân cöùu: Muïc tieâu cuï theå cuûa ñeà taøi naøy nhö sau:  Tìm hieåu ñaëc tröng mua saém cuûa Hoïc sinh – Sinh vieân (HS – SV).  Ño löôøng möùc ñoä nhaän bieát cuûa HS-SV veà DVBHQM ñoái vôùi nhaõn haøng PNJSilver (nöõ trang Baïc cao caáp PNJ).  Ño löôøng möùc ñoä quan taâm cuûa HS-SV ñoái vôùi caùc yeáu toá cuûa moät DVBHQM.  Tìm hieåu nhu caàu töông lai ñoái vôùi DVBHQM PNJSilver.  Kieåm ñònh moái quan heä giöõa caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán quyeát ñònh söû duïng DVBHQM PNJSilver trong töông lai.  Ñeà xuaát giaûi phaùp, kieán nghò phaùt trieån Dòch Vuï ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa HS – SV. 1.3. Phöông phaùp nghieân cöùu: 1.3.1. Ñoái töôïng nghieân cöùu: Ñoái töôïng phoûng vaán laø Hoïc sinh caáp 3 (töø 15 ñeán 17 tuoåi) cuûa tröôøng THPT Phuù Nhuaän, THPT Leâ Quyù Ñoân, THPT Nguyeãn Trung Tröïc vaø Sinh vieân (töø 18 ñeán 22 tuoåi) cuûa tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM, Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP.HCM, Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Xaõ Hoäi & Nhaân Vaên taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh, coù nhöõng hieåu bieát nhaát ñònh veà Dòch Vuï Baùn Haøng Qua Maïng (ñaõ töøng söû duïng hoaëc bieát caùch söû duïng Dòch Vuï Baùn Haøng Qua Maïng vaø coù tham khaûo thoâng tin veà saûn 11 SVTH: Vũ Ý Như
 12. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng phaåm, dòch vuï … treân caùc website baùn haøng online). Beân caïnh ñoù, caùc ñoái töôïng naøy coøn phaûi coù nhöõng traûi nghieäm nhaát ñònh trong vieäc mua saém/ tham khaûo, löïa choïn nöõ trang PNJSilver – Baïc cao caáp PNJ (söû duïng caù nhaân hoaëc bieáu/taëng baïn beø). 1.3.2. Phöông phaùp nghieân cöùu: Nghieân cöùu naøy ñöôïc thöïc hieän theo höôùng toång hôïp, phaân tích caùc döõ lieäu coù saün treân thò tröôøng. Caùch thöùc trieån khai cuoäc khaûo saùt ñöôïc thöïc hieän nhö sau: 1.3.2.1. Phöông phaùp nghieân cöùu ñònh tính:  Duøng baûng caâu hoûi phoûng vaán laáy yù kieán trao ñoåi töø HS – SV nhaèm nhaän dieän caùc yeáu toá, thu thaäp thoâng tin caàn thieát lieân quan ñeán ñoái töôïng nghieân cöùu.  Muïc tieâu laø phuïc vuï cho phaàn nghieân cöùu ñònh löôïng.  Soá maãu trong giai ñoaïn naøy laø 6 ngöôøi ôû caû 2 ñoái töôïng ( 3 ngöôøi cho ñoái töôïng Hoïc sinh caáp 3 vaø 3 ngöôøi cho ñoái töôïng Sinh vieân). 1.3.2.2. Phöông phaùp nghieân cöùu ñònh löôïng:  Sau khi phoûng vaán thaûo luaän tay ñoâi, baûng caâu hoûi ñònh löôïng ñöôïc xaây döïng vaø phoûng vaán tröïc tieáp thöû vôùi ñoái töôïng nghieân cöùu laø 6 ngöôøi cho caû 2 ñoái töôïng HS– SV.  Muïc tieâu: phaùt hieän nhöõng ñieåm coøn khoù hieåu, chænh söûa caâu vaên ñeå baûng caâu hoûi ñöôïc hoaøn thieän toát hôn.  Baûng caâu hoûi hoaøn chænh seõ ñöôïc chính thöùc ñöa vaøo khaûo saùt.  Hình thöùc khaûo saùt: Phoûng vaán tröïc tieáp thoâng qua baûng caâu hoûi phoûng vaán.  Maãu ñöôïc choïn theo phöông phaùp laáy maãu thuaän tieän.  Soá löôïng maãu döï kieán ñaït ñöôïc ban ñaàu laø 100 maãu (50 maãu HS vaø 50 maãu SV)  Toång soá phieáu khaûo saùt sau khi saøn loïc ñöôïc choïn laø 109 phieáu. 12 SVTH: Vũ Ý Như
 13. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng  Thôøi gian khaûo saùt trong 10 ngaøy töø ngaøy14/4 ñeán ngaøy 24/4.  Keát quaû khaûo saùt seõ ñöôïc xöû lyù baèng phaàn meàm thoáng keâ SPSS11.5. 1.3.3. Phaïm vi nghieân cöùu: Vì maët haïn cheá cuûa ñeà taøi neân phaïm vi nghieân cöùu chæ taäp trung ñeán ñoái töôïng Hoïc Sinh caáp 3 – Sinh vieân treân địa baøn TP.HCM cho saûn phaåm PNJSilver (Nöõ trang Baïc cao caáp PNJ). 1.4. Phöông phaùp trình baøy vaø phaân tích thoáng keâ: 1.4.1. Trình baøy döõ lieäu:  Baûng taàn soá Statistics N Valid Missing Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Total Missing System Total  Caùc ñaïi löôïng thoáng keâ moâ taû: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Valid N (listwise)  Caùc baûng keát hôïp giöõa bieán ñònh tính – bieán ñònh tính, bieán ñònh tính – bieán ñònh löôïng. 13 SVTH: Vũ Ý Như
 14. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng 1.4.2. Söû duïng caùc Kieåm ñònh ñeå kieåm tra moái quan heä giöõa caùc bieán.  Kieåm ñònh Chi bình phöông (Chi-Square Test): coøn goïi laø kieåm ñònh ñoäc laäp. Kieåm ñònh naøy nghieân cöùu moái lieân heä giöõa hai bieán ñònh tính hay ñònh löôïng rôøi raïc coù ít giaù trò vaø cho keát quaû chính xaùc cao.  Paired – sample T Test: laø kieåm ñònh giaû thieát veà söï baèng nhau cuûa hai trung bình toång theå döï treân döõ lieäu maãu ruùt töø hai toång theå theo caùch phoái hôïp töøng caëp.  Anova: coøn goïi laø phaân tích phöông sai, duøng ñeå kieåm ñònh giaû thieát veà söï baèng nhau cuûa trung bình nhieàu toång theå. 1.5. Baûng caâu hoûi khaûo saùt: Baûng khaûo saùt a1. Hoï vaø teân ñaùp vieân:………………………………………………………… a2. Giôùi tính:…………… a3. Tuoåi:………….… a4. Email……………………………………………..………………Ñt:………………………………. A5 Ngheà nghieäp (SA) Hoïc sinh phoå thoâng 1 Sinh vieân 2 Phaàn gaïn loïc: (khoanh troøn vaøo oâ soá ñöôïc choïn) C1. Vui loøng cho bieát ngöôøi thaân trong gia ñình baïn coù ai laøm vieäc trong lónh vöïc sau khoâng(SA)? NGÖNG Nghieân cöùu thò tröôøng/quaûng caùo/quan heä coâng chuùng 1 NGÖNG Truyeàn thoâng (baùo chí/phaùt thanh truyeàn hình…) 2 NGÖNG Saûn xuaát, mua baùn caùc loaïi trang söùc, nöõ trang 3 C2 Khoâng thuoäc taát caû caùc ngaønh treân 4 C2. Baïn ñaõ bieát veà Dòch Vuï Baùn Haøng Qua Maïng chöa(SA)? C3 Ñaõ bieát 1 NGÖNG Chöa bieát 2 C3. Trong caùc phaùt bieåu sau, Caâu naøo ñuùng vôùi baïn nhaát (SA): C4 Toâi ñaõ töøng mua haøng Qua Maïng 1 14 SVTH: Vũ Ý Như
 15. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng C4 Toâi ñaõ töøng thöû ñaët mua haøng treân maïng nhöng sau ñoù 2 khoâng mua C4 Toâi chæ vaøo web Baùn Haøng Qua Maïng ñeå tham khaûo 3 NGÖNG Toâi coù nghe noùi veà DVBHQM nhöng khoâng bieát roõ noù ra 4 sao C4. Khi noùi veà trang söùc laøm töø Baïc daønh cho giôùi treû baïn nghó ngay ñeán nhaõn hieäu naøo?(MA) ( neáu ñaùp vieân traû lôøi KHOÂNG coù thöông hieäu PNJ thì chuyeån qua C6) C5. Baïn ñaõ bieát ñeán nhaõn hieäu PNJSilver (Cty vaøng baïc ñaù quyù Phuù Nhuaän) chöa? C7 Ñaõ bieát 1 NGÖNG Chöa bieát 2 C6. Trong caùc caâu sau ñaây, caâu naøo ñuùng vôùi baïn nhaát?(SA) C8 Toâi ñaõ töøng mua vaø söû duïng trang söùc cuûa PNJSilver 1 C8 Toâi ñaõ töøng mua trang söùc PNJ nhöng ñeå taëng ngöôøi khaùc 2 C8 Toâi ñaõ töøng tham khaûo caùc saûn phaåm cuûa PNJ, coù söû duïng 3 trang söùc cuûa PNJ nhöng do ngöôøi khaùc taëng C8 Toâi ñaõ töøng tham khaûo caùc saûn phaåm cuûa PNJ nhöng chöa mua 4 vaø chöa söû duïng NGÖNG Khaùc caùc tröôøng hôïp treân 5 II Phaàn noäi dung chính: C7. Baïn mua/tham khaûo trang söùc PNJ ôû ñaâu (MA)? Tröïc tieáp taïi cöûa haøng/gian haøng/chi nhaùnh 1 Baùo/ taïp chí 2 Internet 3 Khaùc ……. 4 Möùc ñoä quan taâm cuûa baïn veà caùc yeáu toá thuoäc 1 Dòch Vuï Baùn Haøng Qua Maïng noùi chung. Hoaøn toaøn Khoâng quan Bình thöôøng Quan Taâm Raát quan taâm khoâng quan taâm taâm 1 2 3 4 5 C8 Cöûa haøng online/website Möùc ñoä quan taâm 15 SVTH: Vũ Ý Như
 16. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng 1 2 3 4 5 Thoâng tin giôùi thieäu veà doanh nghieäp 1 2 Thoâng tin veà doanh nghieäp 1 2 3 4 5 3 Chính saùch phuïc vuï.. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Thoâng tin veà saûn phaåm 4 5 Maãu maõ/kieåu daùng 1 2 3 4 5 6 Giaù caû (roõ raøng, ñöôïc caäp nhaät lieân tuïc) 1 2 3 4 5 7 Chuûng loaïi 1 2 3 4 5 8 Cheá ñoä haäu maõi, baûo haønh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Thoâng tin höôùng daãn giao dòch: 9 10 Höôùng daãn mua haøng 1 2 3 4 5 11 Höôùng daãn thanh toaùn/hình thöùc thanh toaùn 1 2 3 4 5 12 Hình thöùc vaän chuyeån 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Caùc chöùc naêng cuûa website 13 14 Chöùc naêng tìm kieám 1 2 3 4 5 15 Chöùc naêng lieân heä trao ñoåi 1 2 3 4 5 16 Chöùc naêng ñaët haøng 1 2 3 4 5 17 Toác ñoä hieån thò nhanh 1 2 3 4 5 Nhaân vieân giao dòch 18 19 Thaùi ñoä cuûa nhaân vieân giao dòch khi tö vaán hoaëc giaûi 1 2 3 4 5 ñaùp thaéc maéc Vaän chuyeån 20 21 Giao haøng ñuùng heïn 1 2 3 4 5 22 Phí vaän chuyeån hôïp lyù 1 2 3 4 5 C9. Möùc ñoä öu tieân söû duïng cuûa baïn ñoái vôùi 3 hình thöùc thanh toaùn sau? Phöông thöùc thanh toaùn baèng tieàn maët khi giao haøng 123 Phöông thöùc thanh toaùn baèng chuyeån khoaûn ATM 123 Phöông thöùc thanh toaùn tröïc tuyeán baèng taøi khoaûn 123 online C10. Baïn ñaõ bieát veà Dòch Vuï Baùn Haøng Qua Maïng (DVBHQM) cuûa PNJ chöa? C13,C14,C15 Ñaõ bieát 1 Qua C16 Chöa bieát 2 C11. Do ñaâu maø baïn bieát ñeán DVBHQM cuûa PNJ(SA)? Coâng cuï Search treân google/yahoo… 1 Email quaûng caùo/ quaûng caùo treân caùc website khaùc 2 16 SVTH: Vũ Ý Như
 17. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng Keânh thoâng tin ñaïi chuùng (baùo/taïp chí/tivi/radio...) 3 Baïn beø/ngöôøi thaân 4 Khaùc...... 5 C.12 Baïn ñaõ töøng truy caäp vaøo website/gian haøng online cuûa PNJ chöa? Ñaõ töøng 1 Chöa töøng 2 C.13 Baïn ñaõ truy caäp vaøo webite naøo sau ñaây(MA)? www.pnj.com.vn 1 www.ebay.chodientu.vn 2 www.123mua.com 3 www.vatgia.com 4 Khaùc…. 5 C.14 Theo baïn giao dieän hieän taïi cuûa PNJSilver coù maøu gì (SA)? Maøu hoàng 1 Maøu hoàng vaø maøu traéng 2 Maøu traéng 3 Khaùc… 4 C.15 Theo baïn nhöõng phaùt bieåu sau, phaùt bieåu naøo moâ taû ñuùng giao dieän cuûa website PNJ hieän taïi(MA)? SP treân web ñöôïc phaân bieät theo töøng chuûng loaïi rieâng 1 SP treân web ñöôïc ñaêng theo boä söu taäp/saûn phaåm theo boä 2 Coù giaù cuï theå cho töøng SP 3 Coù thoâng tin veà caùc chöông trình khuyeán maõi 4 Coù moâ taû chi tieát veà SP (chaát lieäu, troïng löôïng…) 5 Coù höôùng daãn chi tieát caùch ñaët mua haøng 6 Khaùc……. 7 C.16 Theo baïn daáu hieäu ñeå baïn nhaän dieän DVBHQM PN JSilver hieän taïi laø gì? (SA) Bieåu töôïng chieác gioû xaùch ñi chôï 1 Bieåu töôïng chieác xe ñaåy chôû haøng 2 Chöõ “Ñaët haøng” 3 Khaùc …… 4 Sau ñaây laø quy trình phuïc vuï cuûa DVBHQM cuûa PNJ : PNJ ñaêng taûi caùc thoâng tin veà saûn phaåm baïc PNJSilver (maãu maõ, giaù caû, kích thöôùc..); caùch thöùc 17 SVTH: Vũ Ý Như
 18. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng ñaët haøng online, phöông thöùc thanh toaùn, vaän chuyeån treân caùc website baùn haøng tröïc tuyeán.Khi baïn ñaët haøng thaønh coâng, PNJ seõ tieán haønh xaùc nhaän laïi thoâng tin tröïc tieáp vôùi baïn baèng ñieän thoaïi. Sau ñoù PNJ seõ giao haøng taän nôi mieãn phí treân toaøn TPHCM. Möùc ñoä ñoàng yù cuûa baïn veà caùc phaùt bieåu sau veà caûm nhaän LÔÏI ÍCH do DVBHQM cuûa PNJ mang laïi: Hoaøn toaøn Khoâng ñoàng Trung laäp Ñoàng yù Raát ñoàng yù khoâng ñoàng yù yù 1 2 3 4 5 C17 Lôïi ích Möùc ñoä ñoàng yù 1 DV naøy raát höõu ích vì tieát kieäm thôøi gian 1 2 3 4 5 2 DV naøy raát höõu ích vì tieát kieäm chi phí ñi laïi/xaêng 1 2 3 4 5 xe 3 DV naøy giuùp toâi deã daøng löïa choïn saûn phaåm vaø so 1 2 3 4 5 saùnh chuùng vôùi nhau. 4 DV naøy raát phuø hôïp ñeå taëng quaø cho baïn beø, ngöôøi 1 2 3 4 5 thaân ôû caùc tænh xa. (giao taän nôi) 5 DV naøy coù theå gaây baát ngôø cho ngöôøi nhaän neáu 1 2 3 4 5 khoâng baùo tröôùc 6 DV naøy giuùp chaéc chaén coù ñöôïc maãu trang söùc maø 1 2 3 4 5 toâi thích, khoâng lo bò heát haøng khi mua ôû cöûa haøng 7 DV naøy giuùp coù theå tham khaûo ñöôïc yù kieán cuûa 1 2 3 4 5 nhieàu ngöôøi tröôùc khi quyeát ñònh mua haøng. C18. Khaû naêng söû duïng DVBHQM PNJSilver cuûa baïn trong töông lai: (SA) Chaéc chaén seõ Coù theå seõ söû Chöa bieát Coù theå seõ söû Chaéc chaén söû duïng duïng duïng khoâng söû duïng 1 2 3 4 5 C19. Lyù do vì sao baïn khoâng duøng DVBHQM cuûa PNJ? (MA) (chæ hoûi khi ñaùp vieân choïn thang ñieåm 1 hoaëc 2 ôû C17) Toâi chöa coù thoùi quen söû duïng DVBHQM 1 Toâi phaûi tröïc tieáp nhìn thaáy vaø ñeo thöû nöõ trang roài môùi quyeát ñònh mua 2 Toâi khoâng tin töôûng vaøo chaát löôïng cuûa DVBHQM cuûa PNJ 3 Toâi caàn ñöôïc tö vaán tröïc tieáp töø nhaân vieân baùn haøng tröôùc khi mua nöõ 4 trang Khaùc……. 5 18 SVTH: Vũ Ý Như
 19. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng II Thoâng tin ñaùp vieân: A6 Toång thu nhaäp trung bình moät thaùng cuûa baïn laø: (SA) Code Döôùi 1.000.000vnd 1 Töø 1.000.000vnd ñeán döôùi 1.500.000vnd 2 Töø 1.500.000vnd ñeán döôùi 2.000.000vnd 3 Töø 2.000.000vnd ñeán döôùi 2.500.000vnd 4 Töø 2.500.000vnd ñeán döôùi 3.000.000vnd 5 Treân 3.000.000vnd 6 A7 Thôøi gian raõnh roãi baïn thöôøng laøm gì?(MA) Code Ñoïc saùch, xem baùo, taïp chí 1 Xem tivi/ radio 2 Löôùt web/chat vôùi baïn beø/nghe nhaïc 3 Chôi game 4 Ñi mua saém 5 Ñi xem phim, cafeù, gaëp gôõ baïn beø… 6 Khaùc….. 7 A8 Trong caùc phaùt bieåu sau ñaây, nhöõng phaùt bieåu naøy gioáng vôùi baïn Code nhaát?(MA) Toâi thöôøng mua ñoà moät caùch ngaãu höùng 1 Toâi thöôøng heát höùng thuù mua ñoà khi moùn ñoà ñoù trôû neân thoâng duïng 2 Toâi coù khuynh höôùng trung thaønh vôùi 1SP hoaëc 1 nhaõn hieäu maø toâi 3 yeâu thích Toâi muoán thöû SP môùi khi ñöôïc giôùi thieäu 4 Toâi so saùnh giaù caån thaän tröôùc khi mua 5 Toâi thöôøng ñi mua ñoà ôû nhöõng cöûa haøng cho nhieàu maët haøng vaø coù 6 nhieàu söï löïa choïn Toâi saün saøng mua nhöõng SP maø toâi thích duø giaù cao 7 Toâi thích mua haøng ngoaïi hôn haøng noäi 8 Toâi raát yù thöùc ñeán nhaõn hieäu vaø xuaát xöù cuûa SP khi mua 9 Toâi saün saøng cho giaù cao hôn cho caùc saûn phaåm coù thöông hieäu 10 1.6. Keát caáu luaän vaên toát nghieäp: Luaän vaên ñöôïc phaân thaønh 5 chöông:  Chöông 1: Giôùi thieäu ñeà taøi bao goàm ñaët vaán ñeà, muïc tieâu nghieân cöùu, phöông phaùp nghieân cöùu, baûng khaûo saùt. 19 SVTH: Vũ Ý Như
 20. Luaän vaên tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quốc Hùng  Chöông 2: Lyù luaän chung veà Thöông Maïi Ñieän Töû – Dòch Vuï Baùn Haøng Qua Maïng.  Chöông 3: Toång quan hoaït ñoäng Thöông Maïi Ñieän Töû – Dòch Vuï Baùn Haøng Qua Maïng taïi Vieät Nam vaø thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa coâng ty PNJ.  Chöông 4: Trình baøy caùc keát quaû nghieân cöùu.  Chöông 5: Ñeà xuaát vaø kieán nghò. CHÖÔNG 2 LYÙ LUAÄN CHUNG VEÀ THÖÔNG MAÏI ÑIEÄN TÖÛ 2.1. Khaùi nieäm vaø phaân loïai Thöông Maïi Ñieän Töû 2.1.1. Ñònh nghĩa: Thöông maïi ñieän töû töø khi ra ñôøi ñaõ coù nhieàu teân goïi khaùc nhau nhö “thöông maïi tröïc tuyeán” (online trade), “thöông maïi ñieàu khieån hoïc” (cybertrade), “kinh doanh ñieän töû” (electronic business), “thöông maïi khoâng coù giaáy tôø” (pa perless commerce hoaëc paperless trade) … Tuy nhieân, cho ñeán nay teân goïi “thöông maïi ñieän töû” (electronic commerce) ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát roài trôû thaønh quy öôùc chung vaø ñöôïc ñöa vaøo vaên baûn phaùp luaät quoác teá, duø raèng caùc teân goïi khaùc vaãn coù theå ñöôïc duøng vaø hieåu vôùi cuøng moät noäi dung. Theo quan nieäm phoå bieán, thöông maïi ñieän töû (Electronic Commerce), moät yeáu toá hôïp thaønh cuûa “neàn kinh teá soá hoaù”, laø hình thaùi hoaït ñoäng thöông maïi baèng caùc phöông phaùp ñieän töû; laø vieäc trao ñoåi thoâng tin thöông maïi thoâng qua caùc coâng ngheä ñieän töû maø noùi chung laø khoâng caàn phaûi in ra giaáy trong baát kyø coâng ñoaïn naøo cuûa quaù trình giao dòch (neân coøn goïi laø “thöông maïi khoâng coù giaáy tôø”) Trong ñònh nghóa treân, chöõ “thoâng tin” (information) khoâng ñöôïc hieåu theo 20 SVTH: Vũ Ý Như
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2