Luận văn tốt nghiệp "Dự án sản xuất kinh doanh hải sản tại Côn Đảo"

Chia sẻ: Nguyen The Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
285
lượt xem
100
download

Luận văn tốt nghiệp "Dự án sản xuất kinh doanh hải sản tại Côn Đảo"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty cổ phần Đông Phương (OREXCO) được thành lập vào tháng 12 năm 1990. Trong các năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty là chế biến hải sản xuất khẩu. Hưởng ứng chủ trương của Đảng và nhà nước về việc phát triển kinh tế tại các hải đảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp "Dự án sản xuất kinh doanh hải sản tại Côn Đảo"

 1. ---------- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Báo cáo "Dự án sản xuất kinh doanh hải sản tại Côn Đảo"
 2. ÑTM Döï aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn taïi Coân Ñaûo TP. Hoà Chí Minh - thaùng 8 naêm 1996. MUÏC LUÏC Chöông moät ÑAËT VAÁN ÑEÀ 1.1. Lôøi noùi ñaàu 1.2. Noäi dung cuûa baùo caùo 1.3. Cô sôû ñeå laäp baùo caùo 1.4. Phöông phaùp xaây döïng baùo caùo 1.5. Toå chöùc thöïc hieän Chöông hai GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC PHÖÔNG AÙN SAÛN XUAÁT 2.1. Teân döï aùn 2.2. Cô quan laäp phöông aùn 2.3. Noäi dung cuûa döï aùn 2.4. Caùc muïc tieâu kinh teá - xaõ hoäi Chöông ba ÑIEÀU KIEÄN MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN VAØ KINH TEÁ-XAÕ HOÄI 3.1. Vò trí döï aùn 3.2. Ñieàu kieän töï nhieân 3.2.1. Ñaëc ñieåm khí haäu 3.2.2. Ñòa hình vaø ñòa maïo 3.2.3. Ñòa chaát thoå nhöôõng 3.2.4. Ñaëc ñieåm nguoàn nöôùc 3.2.5. Taøi nguyeân sinh hoïc 3.3. Hieän traïng moâi tröôøng 3.3.1. Chaát löôïng nguoàn nöôùc 3.3.2. Chaát löôïng khoâng khí 3.4 Ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäii 3.4.1. Daân soá 3.4.2. Hieän traïng kinh teá 2.4.3. Vaên hoùa, giaùo duïc vaø y teá Chöông boán 1 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo
 3. ÑTM Döï aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn taïi Coân Ñaûo TP. Hoà Chí Minh - thaùng 8 naêm 1996. TAÙC ÑOÄNG CUÛA CÔ SÔÛ CHEÁ BIEÁN HAÛI SAÛN TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG 4.1. Taùc ñoäng cuûa quaù trình xaây döïng tôùi moâi tröôøng 4.2. Taùc ñoäng trong giai ñoaïn saûn xuaát kinh doanh 4.2.1. Taùc ñoäng tôùi moâi tröôøng khoâng khí 4.2.2. Taùc ñoäng tôùi moâi tröôøng nöôùc 4.2.3. Taùc ñoäng cuûa caùc chaát thaûi raén 4.3. Taùc ñoäng cuûa döï aùn tôùi kinh teá - xaõ hoäi Chöông naêm CAÙC PHÖÔNG AÙN KHOÁNG CHEÁ OÂ NHIEÃM VAØ HAÏN CHEÁ CAÙC TAÙC ÑOÄNG COÙ HAÏI 5.1. Phöông aùn khoáng cheá oâ nhieãm khoâng khí 5.1.1. Khoáng cheá oâ nhieãm trong quaù trình xaây döïng nhaø xöôûng 5.1.2. Khoáng cheá oâ nhieãm trong quaù trình saûn xuaát 5.2. Phöông aùn khoáng cheá oâ nhieãm nguoàn nöôùc 5.2.1. Nöôùc thaûi sinh hoaït 5.2.2. Nöôùc thaûi saûn xuaát 5.3. Phöông aùn khoáng cheá oâ nhieãm do chaát thaûi raén 5.3.1. Giai ñoaïn xaây döïng 5.3.2. Giai ñoaïn saûn xuaát 5.4. Veä sinh an toaøn lao ñoäng vaø phoøng choáng söï coá 5.4.1. Veä sinh vaø an toaøn lao ñoäng 5.4.2. Phoøng choáng caùc söï coá oâ nhieãm 5.5. Phöông aùn xöû lyù nöôùc caáp 5.6. Chöông trình giaùm saùt oâ nhieãm 5.6.1. Giaùm saùt chaát löôïng khoâng khí 5.6.2. Giaùm saùt chaát löôïng nöôùc 5.6.3. Kinh phí khoáng cheá oâ nhieãm moâi tröôøng KEÁT LUAÄN 2 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo
 4. ÑTM Döï aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn taïi Coân Ñaûo TP. Hoà Chí Minh - thaùng 8 naêm 1996. CHÖÔNG MOÄT ÑAËT VAÁN ÑEÀ 1.1. LÔØI NOÙI ÑAÀU Coâng ty coå phaàn Ñoâng Phöông (OREXCO) ñöôïc thaønh laäp vaøo thaùng 12 naêm 1990. Trong caùc naêm qua, hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh chính cuûa Coâng ty laø cheá bieán haûi saûn xuaát khaåu. Höôûng öùng chuû tröông cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc veà vieäc phaùt trieån kinh teá taïi caùc haûi ñaûo, Coâng ty laäp phöông aùn xaây döïng moät Chi nhaùnh cheá bieán haûi saûn xuaát khaåu taïi huyeän Coân Ñaûo. Thöïc hieän Luaät Baûo veä moâi tröôøng vaø döïa vaøo caùc caùc vaên baûn höôùng daãn cuûa Nhaø nöôùc, Coâng ty coå phaàn Ñoâng Phöông xaây döïng baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cho cô sôû cheá bieán haûi saûn xuaát khaåu thuoäc Chi nhaùnh Coâng ty coå phaàn Ñoâng Phöông seõ ñöôïc xaây döïng taïi huyeän Coân Ñaûo. Baùo caùo naøy laø cô sôû khoa hoïc cho caùc cô quan chöùc naêng veà baûo veä moâi tröôøng trong vieäc thaåm ñònh, giaùm saùt vaø quaûn lyù caùc hoaït ñoäng saûn xuaát cheá bieán haûi saûn cuûa Chi nhaùnh Coâng ty coå phaàn Ñoâng Phöông taïi Coân Ñaûo. Baùo caùo cuõng giuùp cho Coâng ty coå phaàn Ñoâng Phöông coù nhöõng thoâng tin caàn thieát ñeå choïn löïa caùc giaûi phaùp toái öu nhaèm khoáng cheá oâ nhieãm vaø baûo veä moâi tröôøng trong khu vöïc. 1.2. NOÄI DUNG CUÛA BAÙO CAÙO Baùo caùo bao goàm caùc noäi dung chính sau ñaây: 1. Giôùi thieäu phöông aùn saûn xuaát vaø moâ taû caùc hoaït ñoäng cuûa cô sôû cheá bieán haûi saûn thuoäc Chi nhaùnh Coâng ty coå phaàn Ñoâng Phöông coù khaû naêng taùc ñoäng tôùi moâi tröôøng. 2. Nghieân cöùu hieän traïng moâi tröôøng töï nhieân vaø ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi taïi khu vöïc ñöôïc choïn ñeå xaây döïng cô sôû cheá bieán haûi saûn. 3. Ñaùnh giaù vaø döï baùo caùc taùc ñoäng cuûa cô sôû cheá bieán haûi saûn tôùi töøng yeáu toá moâi tröôøng töï nhieân vaø ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi trong khu vöïc. 4. Ñeà xuaát caùc phöông aùn khaû thi bao goàm caùc bieän phaùp kyõ thuaät khoáng cheá oâ nhieãm do caùc chaát thaûi vaø caùc bieän phaùp toå chöùc thöïc hieän nhaèm giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc tôùi moâi tröôøng. 5. Ñeà xuaát chöông trình giaùm saùt vaø quaûn lyù moâi tröôøng ñoái vôùi cô sôû. 3 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo
 5. ÑTM Döï aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn taïi Coân Ñaûo TP. Hoà Chí Minh - thaùng 8 naêm 1996. 1.3. CÔ SÔÛ ÑEÅ LAÄP BAÙO CAÙO Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñöôïc thieát laäp treân cô sôû tuaân thuû caùc vaên baûn phaùp lyù sau ñaây: 1. Luaät Baûo veä Moâi tröôøng Vieät Nam ñöôïc Quoác hoäi nöôùc CHXHCN Vieät Nam thoâng qua ngaøy 27/12/1993 vaø Chuû tòch nöôùc kyù saéc leänh ban haønh ngaøy 10/1/1994, quy ñònh taát caû caùc döï aùn saép xaây döïng vaø caùc cô sôû saûn xuaát ñang toàn taïi phaûi tieán haønh ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng (ñieàu 17, 18). 2. Baûn höôùng daãn soá 1485 MTg ngaøy 10/09/1993 cuûa Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng veà ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. 3. Nghò ñònh soá 175/CP ngaøy 18/10/1994 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà höôùng daãn thi haønh Luaät Baûo veä moâi tröôøng. 4. Ñieàu leä veä sinh vaø giöõ gìn söùc khoûe do Boä y teá ban haønh naêm 1992 qui ñònh caùc tieâu chuaån veä sinh veà chaát löôïng nöôùc, khoâng khí vaø yeâu caàu caùc hoaït ñoäng kinh teá xaõ hoäi phaûi ñaûm baûo caùc tieâu chuaån veä sinh. Caùc taøi lieäu kyõ thuaät ñöôïc söû duïng trong baùo caùo bao goàm: 1. Caùc taøi lieäu kyõ thuaät cuûa Toå chöùc Y teá theá giôùi, Ngaân haøng theá giôùi veà xaây döïng baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. 2. Phöông aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn cuûa Chi nhaùnh Coâng ty coå phaàn Ñoâng Phöông taïi huyeän Coân Ñaûo. 3. Keát quaû khaûo saùt, ño ñaïc vaø phaân tích moâi tröôøng taïi khu vöïc Coân Ñaûo 4. Caùc taøi lieäu veà ñaùnh giaù nhanh taûi löôïng oâ nhieãm. 5. Caùc phöông phaùp coâng ngheä xöû lyù chaát thaûi. Baùo caùo söû duïng Tieâu chuaån Vieät Nam môùi nhaát. Caùc tieâu chuaån ñoù laø: 1. TCVN 5949-1995, Giôùi haïn toái ña cho pheùp tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö, 2. TCVN 5937-1995, Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh. 3. TCVN 5942-1995, Giaù trò giôùi haïn cho pheùp cuûa caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc maët. 4. TCVN 5944-1995, Giaù trò giôùi haïn cho pheùp cuûa caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc ngaàm. 4 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo
 6. ÑTM Döï aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn taïi Coân Ñaûo TP. Hoà Chí Minh - thaùng 8 naêm 1996. 5. TCVN 5943-1995, Giaù trò giôùi haïn cho pheùp cuûa caùc thoâng soá vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc bieån ven bôø. 1.4. PHÖÔNG PHAÙP XAÂY DÖÏNG BAÙO CAÙO Caùc phöông phaùp sau ñaây ñöôïc söû duïng trong baùo caùo: - Thoáng keâ: Söû duïng phöông phaùp thoáng keâ trong coâng taùc thu thaäp vaø xöû lyù caùc soá lieäu quan traéc veà ñieàu kieän töï nhieân, soá lieäu ñieàu tra xaõ hoäi hoïc trong quaù trình phoûng vaán laõnh ñaïo vaø nhaân daân ñòa phöông. - So saùnh: Döïa vaøo keát quaû khaûo saùt, ño ñaïc taïi hieän tröôøng, keát quaû phaân tích trong phoøng thí nghieäm vaø keát quaû tính toaùn theo lyù thuyeát so saùnh vôùi tieâu chuaån Vieät Nam nhaèm xaùc ñònh chaát löôïng moâi tröôøng taïi khu vöïc xaây döïng cô sôû saûn xuaát. - Ñaùnh giaù nhanh: Phöông phaùp ñaùnh giaù nhaèm öôùc tính taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm sinh ra trong quaù trình hoaït ñoäng theo heä soá oâ nhieãm do Toå chöùc Y teá theá giôùi thieát laäp treân cô sôû baûn chaát coâng ngheä, coâng suaát saûn xuaát, khoái löôïng chaát thaûi, qui luaät quaù trình chuyeån hoùa trong töï nhieân vaø soá lieäu thoáng keâ töø kinh nghieäm thöïc teá. 1.5. TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ‘cô sôû saûn xuaát kinh doanh haûi saûn “ cuûa CHI NHAÙNH COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑOÂNG PHÖÔNG taïi huyeän Coân Ñaûo do Coâng Ty Coå Phaàn Ñoâng Phöông thöïc hieän vôùi söïï phoái hôïp cuûa Trung Taâm Baûo Veä Moâi Tröôøng (EPC), Vieän Kyõ Thuaät Nhieät Ñôùi vaø Baûo Veä Moâi Tröôøng TP. Hoà Chí Minh (VITTEP). 5 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo
 7. ÑTM Döï aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn taïi Coân Ñaûo TP. Hoà Chí Minh - thaùng 8 naêm 1996. CHÖÔNG HAI GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC PHÖÔNG AÙN SAÛN XUAÁT 2.1. TEÂN DÖÏ AÙN SAÛN XUAÁT KINH DOANH HAÛI SAÛN TAÏI COÂN ÑAÛO cuûa CHI NHAÙNH COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑOÂNG PHÖÔNG 2.2. CÔ QUAN LAÄP PHÖÔNG AÙN Coâng Ty Coå Phaàn Ñoâng Phöông (OREXCO., Ltd) Ñòa chæ: Soá 2 Bis, Nguyeãn Thò Minh Khai, Quaän 1, TP. Hoà Chí Minh Ñieän thoaïi: 8222529 - 8296671 Fax. 8223862 Giaáy pheùp thaønh laäp: soá 428/QÑ-UB ngaøy 22/12/1990 Chöùc naêng: Cheá bieán haûi saûn xuaát khaåu vaø kinh doanh thöông maïi Giaáy pheùp ñaêng kyù kinh doanh: soá 059100 ngaøy 7/4/1994. 2.3. NOÄI DUNG CUÛA DÖÏ AÙN Trong caùc naêm gaàn ñaây Coâng ty coå phaàn Ñoâng Phöông ñaõ tích cöïc phaùt trieån caùc maët haøng haûi saûn. Haøng cheá bieán cuûa Coâng ty ñaõ coù giaù trò xuaát khaåu cao do ñaït ñöôïc tieâu chuaån qui caùch vaø tieâu chuaån chaát löôïng cuûa quoác teá. Ñeán nay, Coâng ty coù khaû naêng môû roäng saûn xuaát baèng nguoàn voán töï coù do ñoù Coâng ty quyeát ñònh thaønh laäp Chi nhaùnh vaø xaây döïng moät cô sôû cheá bieán taïi huyeän Coân Ñaûo. 2.3.1. Trang thieát bò chính - Loø saáy söû duïng gas : 40 caùi - Quaït saáy ½ HP : 80 caùi - Container laïnh 10 taán : 1 caùi - Khung væ treo möïc : 1.000 caùi 2.3.2. Saûn phaåm - Maët haøng chính: Möïc khoâ loät da cao caáp 6 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo
 8. ÑTM Döï aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn taïi Coân Ñaûo TP. Hoà Chí Minh - thaùng 8 naêm 1996. - Maët haøng phuï: Möïc khoâ coøn da, möïc khoâ loät tuoät veø 2.3.3. Saûn löôïng - Möïc khoâ loät da cao caáp: 100 taán/naêm - Möïc khoâ coøn da: 50 taán/naêm - Möïc khoâ loät tuoät veø: 30 taán/naêm 2.3.4. Tieâu chuaån chaát löôïng haøng hoùa - Möïc khoâ loät da cao caáp theo tieâu chuaån qui caùch vaø chaát löôïng cuûa Nhaät Baûn. - Möïc khoâ coøn da vaø möïc khoâ loät tuoät veø: ñaây laø nguyeân lieäu duøng ñeå cheá bieán caùc maët haøng möïc nöôùng aên lieàn xuaát khaåu cuûa Coâng ty. - Tieâu chuaån saûn phaåm: chæ ñöôïc cheá bieán töø möïc coøn töôi, maøu saéc töôi saùng, traéng ñeán vaøng, ñoä aåm 30 - 32%. 2.3.5. Qui trình coâng ngheä Möïc töôi ------> Xeû ------> Laøm saïch noäi taïng -------> Röûa saïch -------> Loät da -------> Saáy khoâ ------> Baûo quaûn trong kho laïnh Caùc coâng ñoaïn xeû, laøm saïch noäi taïng, röûa sô boä döï kieán seõ thöïc hieän ngay sau khi ñaùnh baét ôû ngoaøi bieån tröôùc khi ñöa veà cô sôû vôùi muïc ñích giöõ ñöôïc chaát löôïng möïc töôi, giaûm löôïng nöôùc röûa söû duïng treân bôø, giaûm löôïng chaát thaûi (noäi taïng) phaûi xöû lyù treân bôø. 2.3.1. Nhu caàu nguyeân lieäu Coâng ty trang bò 2 maùy phaùt ñieän loaïi nhoû ñeå thaép saùng vaø quaït saáy. Nöôùc söû duïng trong cheá bieán chuû yeáu laø nöôùc bieån, nöôùc ngoït phuïc vuï muïc ñích sinh hoaït. Nöôùc ñaù mua cuûa nhaø maùy saûn xuaát nöôùc ñaù taïi Coân Ñaûo. Nhu caàu nöôùc ñaù khoaûng 1000 taán/naêm Ñònh möùc 5 kg möïc töôi cho 1 kg möïc khoâ Löôïng gas duøng ñeå saáy tính trung bình 550 kg gas/1 taán möïc khoâ. 7 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo
 9. ÑTM Döï aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn taïi Coân Ñaûo TP. Hoà Chí Minh - thaùng 8 naêm 1996. 2.4. CAÙC MUÏC TIEÂU KINH TEÁ - XAÕ HOÄI - Coâng ty môû roäng saûn xuaát cheá bieán haûi saûn taïi huyeän Coân Ñaûo nhaèm taän duïng tieàm naêng thuyû saûn hieän coù trong khu vöïc ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu vaø thuùc ñaåy ngheà ñaùnh baét haûi saûn taïi huyeän Coân Ñaûo - Saûn phaåm cuûa Coâng ty xuaát khaåu sang Nhaät vaø cung caáp moät phaàn thöïc phaåm cho nhaân daân trong khu vöïc. - Taïo theâm nguoàn thu cho ngaân saùch Nhaø nöôùc vaø ñòa phöông thoâng qua caùc khoaûn thueá phaûi ñoùng goùp. - Phöông aùn laäp Chi nhaùnh vaø xaây döïng moät cô sôû cheá bieán haûi saûn taïi huyeän Coân Ñaûo cuûa Coâng ty coå phaàn Ñoâng Phöông seõ taïo vieäc laøm oån ñònh cho 150 ngöôøi lao ñoäng tröïc tieáp taïi cô sôû. Ngoaøi ra, vieäc thu mua möïc töôi taïi choã goùp phaàn taïo coâng aên vieäc laøm vaø taêng theâm thu nhaäp cho nhaân daân ñòa phöông. - Taêng saûn löôïng caùc loaïi möïc khoâ ñaõ cheá bieán leân 180 taán/naêm, hieäu quaû kinh teá öôùc tính nhö sau: + Toång voán ñaàu tö 800 trieäu ñoàng Trong ñoù voán XDCB 300 trieäu Voán maùy moùc, thieát bò 200 trieäu Voán löu ñoäng 300 trieäu + Toång laõi ñònh möùc 880 trieäu + Thueá lôïi töùc (35%) 308 trieäu + Laõi roøng 572 trieäu 8 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo
 10. ÑTM Döï aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn taïi Coân Ñaûo TP. Hoà Chí Minh - thaùng 8 naêm 1996. 9 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo
 11. ÑTM Döï aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn taïi Coân Ñaûo TP. Hoà Chí Minh - thaùng 8 naêm 1996. CHÖÔNG BA ÑIEÀU KIEÄN MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN VAØ KINH TEÁ-XAÕ HOÄI 3.1. VÒ TRÍ DÖÏ AÙN Vò trí khu ñaát maø Coâng ty coå phaàn Ñoâng Phöông löïa choïn vaø ñöôïc UBND huyeän Coân Ñaûo cho pheùp xaây döïng cô sôû cheá bieán haûi saûn naèm saùt bieån, treân ñöôøng Nguyeãn Hueä noái töø khu vöïc trung taâm thò traán Coân Ñaûo ñeán An Haûi. Toång dieän tích khu ñaát laø 3.500 m2. Sô ñoà vò trí khu ñaát trình baøy trong hình 2.1. Coân Ñaûo laø moät quaàn ñaûo naèm ôû Ñoâng Nam nöôùc ta goàm 16 hoøn ñaûo lôùn nhoû, coù vò trí ñòa lyù: 8034’ ñeán 8049’ vó ñoä Baéc vaø 106031’ ñeán 106045’ kinh ñoä Ñoâng, caùch thaønh phoá Hoà Chí Minh khoaûng 230 km, caùch Vuõng Taøu 185 km vaø caùch cöûa soâng Haäu 83 km. Toång dieän tích ñaûo 76,71km2. Thò traán Coân Ñaûo naèm treân thung luõng hình baùn nguyeät coù ñoä cao trung bình 3 m so vôùi maët nöôùc bieån laø nôi taäp trung toaøn boä ñôøi soáng kinh teá, chính trò, vaên hoùa xaõ hoäi cuûa Coân Ñaûo. 3.2. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN 3.2.1. Ñaëc ñieåm khí haäu Coân Ñaûo naèm trong vuøng nhieät ñôùi gioù muøa vôùi hai muøa roõ reät laø muøa möa vaø muøa khoâ, khí haäu noùng aåm, chòu aûnh höôûng cuûa baõo vaø aùp thaáp. Tuy nhieân, do aûnh höôûng cuûa ñaïi döông neân khí haäu ôû Coân Ñaûo oân hoøa hôn so vôùi khí haäu treân ñaát lieàn. Caùc yeáu toá khí töôïng coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán chaát löôïng moâi tröôøng. Nhieät ñoä khoâng khí, toác ñoä gioù, cheá ñoä möa… laø nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeánquaù trình lan truyeàn vaø chuyeån hoùa caùc chaát oâ nhieãm trong khoâng khí vaø nguoàn nöôùc. Nhieät ñoä khoâng khí caøng cao thì toác ñoä lan truyeàn vaø chuyeån hoùa caùc chaát oâ nhieãm trong moâi tröôøng caøng lôùn. Toác ñoä gioù caøng cao thì caùc chaát oâ nhieãm trong khoâng khí ñöôïc vaän chuyeån ñi caøng xa nguoàn oâ nhieãm vaø caùc chaát oâ nhieãm caøng ñöôïc pha loaõng baèng khoâng khí saïch. Maët khaùc, gioù vaø söï quay cuûa traùi ñaát ñaõ taïo neân nhöõng doøng chaûy beà maët laøm xaùo troän vaø phaùt taùn caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc bieån. Soá lieäu caùc yeáu toá khí töôïng taïi 10 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo
 12. ÑTM Döï aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn taïi Coân Ñaûo TP. Hoà Chí Minh - thaùng 8 naêm 1996. Coân Ñaûo ñaõ ñöôïc theo doõi vaø ño ñaïc trong nhieàu naêm coù theå toùm taét nhö sau: - Nhieät ñoä khoâng khí Nhieät ñoä trung bình naêm : 27,1 0C Nhieät ñoä trung bình cao nhaát : 29,6 0C Nhieät ñoä trung bình thaáp nhaát : 24,8 0C Nhieät ñoä cao tuyeät ñoái : 34,5 0C (thaùng III/1939) Nhieät ñoä thaáp tuyeät ñoái : 18,4 0C (thaùng I/1957) Thaùng coù nhieät ñoä trung bình cao nhaát laø thaùng V (28,3 0C). Thaùng coù nhieät ñoä thaáp nhaát laø thaùng I (25,3 0C). Bieân ñoä giöõa caùc thaùng noùng vaø laïnh nhaát laø 3 0C, khoâng coù thaùng naøo nhieät ñoä trung bình döôùi 20 0C. Toång löôïng nhieät haøng naêm khoaûng 9.818 0C. - Ñoä aåm Ñoä aåm khoâng khí trung bình naêm taïi Coân Ñaûo laø 80,5%, ñoä aåm trung bình cao nhaát 89,1% vaø trung bình thaáp nhaát 67,4%. Ñoä aåm trung bình thaùng thaáp nhaát laø 78% (thaùng gieâng). Cheânh leäch giöõa ñoä aåm trung bình thaáp nhaát vaø ñoä aåm trung bình naêm chæ coù 2%. Do aûnh höôûng cuûa bieån, vaøo muøa khoâ ñoä aåm cao hôn nhieàu so vôùi cuøng thôøi ñieåm trong ñaát lieàn. Cheá ñoä aåm nhö vaäy laøm cho khoâng khí vaãn maùt meû trong muøa khoâ noùng. - Löôïng möa Löôïng möa trung bình naêm : 2200,7 mm Löôïng möa cao nhaát : 2728 mm Löôïng möa thaáp nhaát : 1340 mm Thaùng coù löôïng möa cao nhaát : 345,7 mm (thaùng X) Soá ngaøy möa trung bình naêm : 166 ngaøy Cheá ñoä möa chia thaønh hai muøa roõ reät. Muøa möa töø thaùng V ñeán thaùng XI, muøa möa töø thaùng XII ñeán thaùng IV naêm sau. Hieän nay nöôùc möa laø nguoàn nöôùc ngoït duy nhaát ñaûm baûo söï soáng treân ñaûo vaø cung caáp nöôùc ngaàm. Tuy nhieân löôïng möa laïi phaân boá khoâng ñeàu trong naêm. Toång löôïng möa trong muøa möa chieám 87,4% löôïng möa caû naêm. 11 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo
 13. ÑTM Döï aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn taïi Coân Ñaûo TP. Hoà Chí Minh - thaùng 8 naêm 1996. - Toác ñoä gioù vaø höôùng gioù Vaøo muøa möa, höôùng gioù thònh haønh taïi Coân Ñaûo laø gioù Taây, vaøo muøa khoâ laø gioù Ñoâng, Ñoâng Baéc. Toác ñoä gioù trung bình taïi Coân Ñaûo laø 4,2 m/s, lôùn nhaát ñaït 25 m/s. Gioù Ñoâng, Ñoâng Baéc raát maïnh coù khi tôùi caáp 5,6,7 nhaân daân thöôøng goïi laø gioù chöôùng. Gioù chöôùng gaây nhieàu khoù khaên cho hoaït ñoäng kinh teá vaø ñôøi soáng nhaân daân ñoàng thôøi aûnh höôûng tôùi söï sinh tröôûng vaø phaùt trieån caây troàng vaø caây röøng, nhaát laø ôû caùc söôøn nuùi höùng gioù. - Löôïng boác hôi Löôïng boác hôi trung bình naêm : 1033,7mm Thaùng boác hôi cao nhaát trong naêm laø thaùng I : 106,7 mm Thaùng boác hôi thaáp nhaát trong naêm laø thaùng X : 67,6 mm Löôïng boác hôi toaøn naêm chieám 47% löôïng möa toaøn naêm vaø löôïng boác hôi cao nhaát taäp trung vaøo caùc thaùng muøa khoâ (thaùng I, II) öùng vôùi giai ñoaïn coù gioù chöôùng. 3.2.2. Ñòa hình vaø ñòa maïo Ñòa hình Coân Ñaûo chuû yeáu laø ñoài nuùi. Toång dieän tích ñoài nuùi laø 6.328 ha, chieám 88,4% toång dieän tích töï nhieân, ñaù loä ra töông ñoái nhieàu. Nhöõng ngoïn nuùi cao nhaát ñeàu ôû ñaûo Coân Loân nhö nuùi Chuùa cao 515m, nuùi Thaùnh Giaù cao 577m, caùc nuùi coøn laïi ôû ñaûo chính vaø moät soá ñaûo khaùc chæ cao töø 200 ñeán 300 m, caùc ñaûo nhoû coøn laïi khoâng cao quaù 100 m. Caùc chuøm ñöùt gaõy vôùi caùc thôù cheû ñaõ taïo neân nhöõng loøng suoái vaø hang ñoäng nhö hang ôû Hoøn Baø, Hoøn Taøi, hang Ñöùc Meï vaø moät soá con suoái coù nöôùc quanh naêm nhö suoái ÔÙt, suoái Nhaät Veån. Vuøng thung luõng coù hai khu chính laø Khu trung taâm (thò traán Coân Ñaûo) ba phía coù nuùi bao boïc, maët troâng ra vònh Coân Loân (coøn goïi laø vònh Ñoâng Nam) vaø Khu Coû OÁng ven theo chaân nuùi chuû yeáu laø caùc baõi caùt. Ñòa hình taïi hai khu vöïc naøy töông ñoái baèng phaúng coù nhieàu choã truõng taïo thaønh hoà nöôùc vaø ruoäng luùa. Ña soá caùc söôøn nuùi ôû Coân Ñaûo coù ñoä doác khaù lôùn, vaøo muøa möa trieàn doác cao taïo neân luõ töø ñænh xuoáng gaây ngaäp uùng, vaøo muøa khoâ, möïc nöôùc ngaàm tuït xuoáng nhanh gaây khoâ haïn. Nhöõng nôi moùng ñaù coå (diorit) coù ñænh baàu thì thaûm thöïc vaät daøy. Coøn moùng ñaù treû (ryolit) coù ñænh nhoïn, lôùp ñaát phuû moûng hôn, thaûm thöïc vaät thöôøng thöa vaø thaáp, coù khi trô soûi, ñaù. 12 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo
 14. ÑTM Döï aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn taïi Coân Ñaûo TP. Hoà Chí Minh - thaùng 8 naêm 1996. 3.2.3. Ñòa chaát thoå nhöôõng Moùng ñaù chieám 90% beà maët quaàn ñaûo goàm 3 loaïi ñaù macma: diorit, microgranit, riolit. Xung quanh moùng ñaù laø moät vaønh ñai thaïch lieäu bôû rôøi coù giaù trò kinh teá cao. Caáu truùc ñòa chaát laø traàm tích coù goác sinh vaät vaø traàm tích vuøng vònh Ñaát nuùi treân ñaù diorit coù thaønh phaàn cô giôùi töông ñoái nheï, ñoä phì töï nhieân cao, raát toát cho thaûm thöïc vaät. Ñaát treân microgranit coù thaønh phaàn cô giôùi naëng, coù baûn chaát axid hôn diorit coøn treân riolit ñaát coù thaønh phaàn cô giôùi naëng, baûn chaát acid, ñoä phì töï nhieân thaáp. Caùc loaïi ñaát chuû yeáu ôû Coân Ñaûo laø feralit ñoû vaøng vaø feralit vaøng ñoû coù dieän tích khoaûng 5.685 ha, chieám 78% dieän tích toaøn quaàn ñaûo. Ñoä daøy taàng feralit ôû caáp trung bình töø 30 - 60 cm, 32,5% dieän tích coù taàng ñaát moûng hôn 30 cm trô nhieàu soûi ñaù. Caùc loaïi ñaát khaùc laø ñaát doác tuï (ñaõ khai thaùc ñeå caøy caáy), ñaát caùt vaø caùc coàn caùt. 3.2.4. Ñaëc ñieåm nguoàn nöôùc - Nöôùc maët Coân Ñaûo khoâng coù soâng cuõng khoâng coù suoái lôùn chæ coù moät vaøi suoái ngaén chaûy ra bieån vaø thöôøng bò caïn trong muøa khoâ. Hai suoái lôùn nhaát naèm ôû ñaûo Coân Loân. Doøng suoái thöù nhaát baét nguoàn töø phía Sôû Tieâu, Sôû Loø Gaïch chaûy voøng ra phía sau thò traán vaø ñoå ra vònh Ñoâng Nam gaàn Sôû muoái An Hoäi. Doøng thöù hai baét ñaàu töø döôùi chaân nuùi Chuùa chaûy ra gaàn nuùi Loø Voâi. Coân Ñaûo coøn coù moät soá hoà nhö hoà Quang Trung, hoà An Haûi, hoà Möông Saáu. Hoà Quang Trung lôùn nhaát, dieän tích 20 ha, dung tích 200.000 m3, nöôùc ngoït nhöng ñang bò ñaàm laày hoùa. Hoà An Haûi dung tích 400.000 m3 ha laø hoà nöôùc lôï, hieän nay ñang ñöôïc ñaép ñaäp ngaên maën ñeå ngoït hoùa phuïc vuï nöôùc sinh hoaït. Hoà Möông Saáu: dung tích 80.000 m3 naèm caïnh hoà Quang Trung. Tröõ löôïng lyù thuyeát cuûa nöôùc ngaàm ôû Khu vöïc trung taâm (thò traán Coân Ñaûo) vaøo khoaûng 7 trieäu m3, ôû Khu vöïc Coû OÁng khoaûng 5 trieäu m3. - Nöôùc ngaàm 13 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo
 15. ÑTM Döï aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn taïi Coân Ñaûo TP. Hoà Chí Minh - thaùng 8 naêm 1996. Nguoàn nöôùc ngaàm ôû Coân Ñaûo chuû yeáu taäp trung ôû thung luõng ñaûo Coân Sôn vaø nguoàn goác hình thaønh laø do möa thaám xuoáng vaø ñöôïc giöõ ôû taàng caùt treân thung luõng. Taàng caùt chöùa nöôùc coù ñoä daøy töø 13 ñeán 20 m. Tröõ löôïng khoaûng 18,4 trieäu m3, coù theå khai thaùc 4,5 trieäu m3/naêm. Hieän taïi ñaõ khoan hôn 20 gieáng saâu 17 - 18 m, löôïng nöôùc 4,2 l/s. Nöôùc ngaàm ôû Coân Ñaûo phuï thuoäc raát nhieàu vaøo thaûm thöïc vaät treân nuùi vaø ñoä giöõ nöôùc cuûa caùc coàn caùt. Neáu maát thaûm thöïc röøng che phuû treân caùc söôøn nuùi hoaëc maát caùc coàn caùt thì nöôùc ngaàm coù theå bò nhieãm maën trong muøa khoâ. Nöôùc ngaàm ôû Coân Ñaûo laø moät nguoàn taøi nguyeân heát söùc quí giaù, caùc hoaït ñoäng kinh teá - xaõ hoäi trong töông lai luoân luoân phaûi gaén lieàn vôùi vieäc baûo toàn vaø söû duïng hôïp lyù nguoàn taøi nguyeân naøy. 3.2.5. Taøi nguyeân sinh hoïc - Thöïc vaät Taøi nguyeân thöïc vaät trong röøng Coân Ñaûo coù nhöõng neùt ñaëc saéc noåi baät do taäp hôïp nhöõng loaïi caây vaø nhöõng kieåu röøng cuûa nhieàu vuøng sinh thaùi trong caû nöôùc. Caùc heä sinh thaùi ñöôïc theå hieän keá tuïc nhau treân oït khoâng gian nhoû heïp taïi Coân Ñaûo taïo thaønh neùt ñoäc ñaùo rieâng. Danh saùch thöïc vaät ghi nhaän ñöôïc cho ñeán nay laø vaøo khoaûng 650 loaøi. Thaønh phaàn thöïc vaät phong phuù. Caùc loaøi ñaëc tröng hình thaønh neân röøng saùc (maém, ñöôùc…), haäu röøng saùc (röøng traøm treân ñaát caùt chua maën), röøng aåm nhieät ñôùi (choø, sao, daàu…) hay nhöõng loaøi caây maø treân ñaát lieàn chæ tìm thaáy töø T6ay Nguyeân trôû ra Baéc boä nhö laùt hoa ñeàu coù treân Coân Ñaûo. Phaân loaïi theo giaù trò söû duïng nhö sau: - Caây laáy goã coù 286 loaøi trong ñoù coù 201 loaøi caây cho goã lôùn. Coù 18 loaøi cho goã töø nhoùm 1 ñeán nhoùm 3; 24 loaøi cho goã nhoùm 4 ñeán nhoùm 8. Boán loaøi ñaëc saéc cho goã quí, kích thöôùc lôùn vôùi maät ñoä khaù nhieàu laø caåm thò, laùt, quaêng, gaêng neùo. - Caây laøm vaät lieäu nhö tre, loà oâ, maät caät, song maây… - Caây löông thöïc phuï nhö töø, nöøng, khoai lang, khoai ngoït, nöa… - Caây gia vò nhö ngheä nam, ñaäu khaáu… - Caây höông lieäu, caây laáy nhöïa, caây cho maøu, caây caûnh… Coù nhieàu loaøi caây mang teân Coân Ñaûo nhö daàu Coân Sôn (Dipterocapus condorensis), 14 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo
 16. ÑTM Döï aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn taïi Coân Ñaûo TP. Hoà Chí Minh - thaùng 8 naêm 1996. goäi Coân Sôn vaø coù caû moät loaøi môùi tìm thaáy öôïc coâng boá nhö goõ söõa (Rauwolfia reflexa). Thöïc vaät bieån nhö rong coù tôùi 95 loaøi trong ñoù coù 7 loaøi môùi ghi nhaän ôû Vieät Nam laàn thöù nhaát vaø 3 loaøi môùi cho khoa hoïc. Ñaùng chuù yù laø rong laù mô coù sinh khoái ñaùng keå, rau caâu, rong Chaetomorpha cressa coù giaù trò söû duïng. - Ñoäng vaät Ñoäng vaät ôû Coân Ñaûo tuy khoâng nhieàu veà thaønh phaàn cuõng nhö soá löôïng caù theå nhöng laïi coù nhöõng ñieåm noåi baät so vôùi caùc vuøng khaùc, coù tính chaát ñoäc ñaùo veà maët kinh teá, khoa hoïc, du lòch nhö: soùc mun (Ratufa sp.) raát phoå bieán ôû Coân Ñaûo nhöng chöùa thaáy trong ñaát lieàn ôû nöôùc ta hay loaøi soùc bay nhoû raát ít gaëp caàn baûo veä tuyeät ñoái. Coù 18 loaøi thuù, 65 loaøi chim, 25 loaøi boø saùt, löôõng cö. Vuøng ven bieån Coân Ñaûo thöôøng xuyeân xuaát hieän caù heo, caùc nöôïc ñang ñöôïc theá giôùi quan taâm nghieân cöùu vaø baûo veä. Trong soá caùc loaøi chim ñaëc bieät coù gaàm ghì traéng (Ducula bicolor) laø loaøi hieám treân theá giôùi hieän ñang coù taïi Coân Ñaûo vôùi moät chuûng quaàn khaù lôùn. Hoøn Tröùng laø moät saân chim thöïc söï vôùi maät ñoä lôùn chim ñieân maët xanh (Sula daclylatra personata, coul), chim nhieät ñôùi. Coù 3 loaøi yeán laøm toå ôû caùc hang ñaù gaàn maët nöôùc. Kyø ñaø, taéc keø vôùi maät ñoä lôùn, caùc loaøi boø saùt nhö: vích, ñoài moài vaãn coøn hieän dieän laø moät ñieåm haáp daãn veà taøi nguyeân ñoäng vaät cuûa Coân Ñaûo. Vuøng bieån quanh Coân Ñaûo coù 27 loaøi thaân meàm hai maûnh voû coù yù nghóa kinh teá trong toång soá 150 loaøi thuoäc nhoùm ñoäng vaät naøy. Trong soá 34 loaøi oác coù nhieàu loaøi coù giaù trò kinh teá ñaùng chuù yù nhö oác ñuïn, oác gaám, oác baøn tay, oác tai töôïng. Trong vuøng bieån Coân Ñaûo coøn coù 9 daïng san hoâ laø nôi cö truù cuûa nhieàu loaøi ñoäng vaät laï vaø ñeïp. Coù theå noùi, Coân Ñaûo laø nôi coù nhieàu heä sinh thaùi röøng vaø bieån ña daïng, ít bò bieán ñoåi bôûi hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi. Ñaây laø moät khu vöïc thieân nhieân coù taàm quan troïng veà nhieàu maët: veà baûo veä thieân nhieân, veà nghieân cöùu khoa hoïc, veà du lòch vaø giaùo duïc. 15 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo
 17. ÑTM Döï aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn taïi Coân Ñaûo TP. Hoà Chí Minh - thaùng 8 naêm 1996. 3.3. HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG 3.3.1. Chaát löôïng nguoàn nöôùc Laø huyeän haûi ñaûo, haàu nhö chöa coù caùc nguoàn gaây oâ nhieãm do coâng nghieäp, noâng nghieäp chöa phaùt trieån neân chaát löôïng nguoàn ôû Coân Ñaûo chæ chòu taùc ñoäng cuûa sinh hoaït vaø giao thoâng ñöôøng thuyû. Keát quaû khaûo saùt, nghieân cöùu hieän traïng chaát löôïng nöôùc taïi khu vöïc Coân Ñaûo cuûa Trung taâm Baûo veä moâi tröôøng TP. Hoà Chí Minh cho thaáy nöôùc ngaàm taïi Coân Ñaûo haàu heát caùc tieâu chuaån hoùa lyù ñaït tieâu chuaån nöôùc duøng cho sinh hoaït (tröø moät soá raát ít bò nhieãm pheøn). Haàu heát caùc gieáng bò nhieãm vi sinh töø möùc ñoä trung bình ñeán raát baån. Tröôùc khi söû duïng nöôùc caàn ñöôïc khöû truøng, nöôùc uoáng nhaát thieát phaûi ñun soâi. Kieåm tra chaát löôïng nöôùc bieån cho thaáy : Taïi khu vöïc caûng nöôùc coù daáu hieäu nhieãm daàu do hoaït ñoäng cuûa taøu thuyeàn coøn caùc chæ tieâu hoùa lyù khaùc vaãn ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng. Coøn taát caû caùc ñieåm kieåm tra khaùc cho thaáy chaát löôïng nöôùc bieån chöa coù daáu hieäu bò oâ nhieãm. 3.3.2. Chaát löôïng khoâng khí Keát quaû nghieân cöùu cuûa Trung taâm Baûo veä moâi tröôøng cho thaáy khoâng khí ôû Coân Ñaûo coù chaát löôïng raát toát. Haàu heát caùc chæ tieâu oâ nhieãm ñeàu thaáp hôn ngöôõng qui ñònh cuûa Tieâu chuaån Vieät Nam. Trong toång soá 15 ñieåm ñöôïc choïn vaø ño trong 2 muøa (muøa möa & muøa khoâ) chæ coù 4 ñieåm laø haøm löôïng buïi trong khoâng khí vöôït Tieâu chuaån. Khoâng khí trong saïch do coâng nghieäp vaø tieåu thuû coâng nghieäp taïi Coân Ñaûo chöa phaùt trieån, maät ñoä caùc phöông tieän oâ toâ, xe maùy raát thaáp (toaøn huyeän coù 5 xe taûi, 5 xe 12 choã ngoài trôû leân, 10 xe Uwat vaø 200 xe gaén maùy). Heä thoáng ñöôøng raát keùm laø nguyeân nhaân chuû yeáu gaây neân buïi. 3.4. Ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi Hieän nay Coân Ñaûo laø chính quyeàn moät caáp (khoâng phöôøng, xaõ), huyeän chæ ñaïo thaúng tôùi cô sôû saûn xuaát. Toaøn khu vöïc trung taâm chia ra: khu thò traán Coân Ñaûo, vuøng I, vuøng II, vuøng III. 3.4.1. Daân soá 16 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo
 18. ÑTM Döï aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn taïi Coân Ñaûo TP. Hoà Chí Minh - thaùng 8 naêm 1996. Daân soá thöôøng xuyeân hieän nay (soá lieäu ñeán heát thaùng 3/19960 laø 2031 ngöôøi (trong ñoù taïm truù 439 ngöôøi). Tyû leä taêng töï nhieân aø 1,77%. Daân soá taäp trung chuû yeáu treân daûo Coân Sôn (ñaûo chính) ôû khu vöïc trung taâm vaø khu vöïc Coû OÁng, chæ coù vaøi hoä daân ôû ñaûo Hoøn Cau. Qui moâ daân soá cuûa Coân Ñaûo ñeán naêm 2000 döï kieán ñaït 6500 ngöôøi. Daân soá trong ñoä tuoåi lao ñoäng chieám khoaûng 75,6% , trong soá ñoù coù 85% treân toång soá tham gia lao ñoäng xaõ hoäi. Ñeán naêm 2010, qui moâ daân soá seõ phaùt trieån ôû möùc 15.000 ngöôøi (keå caû khaùch vaõng lai, khaùch ôû laïi treân 6 thaùng). Toùm taét döï baùo tình hình daân soá ôû Coân Ñaûo Chæ tieâu Naêm 2000 Naêm 2010 Daân soá 5200 11.400 Khaùch ôû treân 6 thaùng 700 3.000 Quaân ñoäi 600 600 Toång coäng 6500 15.000 3.4.2. Hieän traïng kinh teá Naêm 1995, ñoaøn taøu cuûa Coâng ty thuyû saûn xuaát khaåu Coân Ñaûo ñaùnh baét 3.163,03 taán haûi saûn. Saûn löôïng cheá bieán laø 399,38 taán chaû caù, 14.639 lít nöôùc maém. Coân Ñaûo coù 4 nhaø maùy saûn xuaát nöôùc ñaù. Toång saûn löôïng nöôùc ñaù ñaõ saûn xuaát vaø tieâu thuï laø 7.910,05 taán ñaùp öùng nhu caàu cuûa caùc ghe taøu ñaùnh caù. Vuï muøa 1995 noâng daân Coân Ñaûo ñaõ gieo caáy treân 96% dieän tích ñaát canh taùc. Maëc duø saûn xuaát noâng nghieäp chæ mang tính töï caáp töï tuùc, saûn löôïng vaø naêng suaát luùa trong naêm 1995 töông ñoái khaù, rau maøu caùc loaïi, thòt töôi saûn xua61t taïi ñaûo ñaõ ñaùp öùng moät phaàn nhu caàu cuûa nhaân daân. Tieåu thuû coâng nghieäp vaãn duy trì vieäc saûn xuaát vaø tieâu thuï ñöôïc caùc maët haøng thuû coâng myõ ngheä truyeàn thoáng cuûa Coân Ñaûo. Trong naêm 1995 ñaõ coù theâm 1 loø gaïch tö nhaân cung caáp moät phaàn nhu caàu veà gaïch xaây döïng cho ñòa phöông. 3.4.3. Vaên hoùa, giaùo duïc vaø y teá 17 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo
 19. ÑTM Döï aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn taïi Coân Ñaûo TP. Hoà Chí Minh - thaùng 8 naêm 1996. - Giaùo duïc Toaøn huyeän coù hai tröôøng caáp I, tröôøng tieåu hoïc Cao Vaên Laàu (10 lôùp), phaân hieäu Coû OÁng (3 lôùp), moät tröôøng caáp II - III Voõ Thò Saùu, moät tröôøng Maàm Non. Toaøn huyeän coù khoaûng 420 hoïc sinh phoå thoâng ñeán tröôøng. Cô sôû vaät chaát ñöôïc trang bò töông ñoái ñaåy ñuû vôùi moät phoøng maùy vi tính ôû tröôøng Voõ Thò Saùu, giaùo vieân caáp II - III coøn thieáu. - Y teá Hieän traïng beänh dòch: töø tröôùc tôùi nay chöa coù hieän töôïng dòch beänh, raát ít ngöôøi coù trieäu chöùng soát reùt (naêm 1995 coù 14 ngöôøi), caùc beänh dòch khaùc khoâng coù. Cô sôû y teá goàm: + Moät traïm xaù gaàn saân bay Coû OÁng saép ñöa vaøo hoaït ñoäng + Moät beänh vieän goàm 20 giöôøng beänh + Hieän taïi coù 24 y - baùc syõ ñang phuïc vuï taïi beänh vieän vaø trung taâm y teá keå caû soá ñang ñi hoïc boài döôõng, thieáu 6 ngöôøi. Toaøn huyeän coù moät raïp chieáu boùng, moät caâu laïc boä theå thao, moät thö vieän, moät trung taâm phaùt hình, moät ñaøi phaùt thanh. 18 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo
 20. ÑTM Döï aùn saûn xuaát kinh doanh haûi saûn taïi Coân Ñaûo TP. Hoà Chí Minh - thaùng 8 naêm 1996. CHÖÔNG BOÁN TAÙC ÑOÄNG CUÛA CÔ SÔÛ CHEÁ BIEÁN HAÛI SAÛN TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG 4.1. TAÙC ÑOÄNG CUÛA QUAÙ TRÌNH XAÂY DÖÏNG TÔÙI MOÂI TRÖÔØNG Trong giai ñoaïn xaây döïng nhaø xöôûng seõ gaây ra moät soá taùc ñoäng tieâu cöïc tôùi moâi tröôøng. Caùc taùc ñoäng naøy aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi chaát löôïng khoâng khí trong khu vöïc nhö buïi, oàn rung vaø taùc ñoäng chuû yeáu tôùi caùc coâng nhaân tham gia xaây döïng döï aùn. - Noàng ñoä buïi trong khoâng khí seõ taêng cuïc trong khu vöïc xaây döïng nhaát laø vaøo caùc ngaøy khoâ noùng vaø coù gioù. Nguyeân nhaân gaây ra buïi laø quaù trình ñaøo ñaát, san uûi maët baèng, chuyeân chôû vaø boác dôõ nguyeân vaät lieäu xaây döïng. Buïi chuû yeáu laø ñaát, xi maêng, caùt, ñaù… thuoäc loaïi buïi naëng, khoâng phaùt taùn ñi xa, deã sa laéng vaø gaây taùc haïi chuû yeáu cho caùc ñoái töôïng laø coâng nhaân lao ñoäng ôû gaàn khu vöïc sinh buïi. Tuy nhieân qui moâ xaây döïng cô sôû haï taàng cuûa döï aùn laø khoâng ñaùng keå vaø vò trí döï aùn ôû caùch xa khu vöïc daân cö , do vaäy caùc taùc ñoäng do caùc chaát oâ nhieãm neâu treân ñoái vôùi moâi tröôøng khoâng thöôøng xuyeân vaø khoâng keùo daøi. Caùc taùc ñoäng naøy chæ mang tính chaát taïm thôøi vaø seõ maát ñi khi hoaøn thaønh giai ñoaïn xaây döïng. 4.2. TAÙC ÑOÄNG TRONG GIAI ÑOAÏN SAÛN XUAÁT KINH DOANH 4.2.1. Taùc ñoäng tôùi moâi tröôøng khoâng khí Nguoàn goác vaø caùc chaát oâ nhieãm chæ thò - Muøi hoâi do chlorin khöû truøng, ammoniac töø heä thoáng laøm laïnh, caùc chaát phaân huyû coù muøi hoâi nhö mercaptan vaø amin höõu cô, H2S, NH3. - Khí thaûi cuûa maùy phaùt ñieän vaø caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi coù chöùa buïi, SO2, NOx, CO, toång hydrocarbon vaø chì (Pb). 19 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com Taøi lieäu chæ mang tính chaát tham khaûo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản