intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp:Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường của Viet Nam Airlines

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

63
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay, hàng không dân dụng ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Hàng không không những là ngành kinh tế có kh. năng đem lại lợi nhuận lớn mà còn có ý nghĩa rất quan trọng về mặt chính trị, ngoại giao cũng như quốc phòng đối với bất kỳ một quốc gia nào. Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật chung đó. Nằm ở vị trí địa lý khá thuận lợi, là trung tâm của một khu vực kinh tế năng động, có tốc độ tăng trưởng trung bình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp:Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường của Viet Nam Airlines

 1. Luận văn Mét sè gi¶i ph¸p duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng cña Viet Nam Airlines
 2. Lêi nãi ®Çu Ngµy nay, hµng kh«ng d©n dông ngµy cµng ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Hµng kh«ng kh«ng nh÷ng lµ ngµnh kinh tÕ cã kh¶ n¨ng ®em l¹i lîi nhuËn lín mµ cßn cã ý nghÜa rÊt quan träng vÒ mÆt chÝnh trÞ, ngo¹i giao còng nh­ quèc phßng ®èi víi bÊt kú mét quèc gia nµo. ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt chung ®ã. N»m ë vÞ trÝ ®Þa lý kh¸ thuËn lîi, lµ trung t©m cña mét khu vùc kinh tÕ n¨ng ®éng, cã tèc ®é t¨ng tr­ëng trung b×nh t­¬ng ®èi cao, hµng kh«ng ViÖt Nam cã lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn. Trong nh÷ng n¨m qua, tõ khi cã chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng, hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ mäi mÆt, gãp phÇn kh«ng nhá vµo c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc. Tuy nhiªn, nh÷ng tÝn hiÖu ®¸ng mõng trªn kh«ng xãa mê ®­îc thùc tr¹ng lµ sù ph¸t triÓn cña hµng kh«ng ViÖt Nam vÉn ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng vèn cã. Hµng kh«ng ViÖt Nam vÉn thuéc lo¹i chËm ph¸t triÓn vµ tôt hËu kh¸ xa so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Thùc tr¹ng trªn cµng trë nªn cÊp b¸ch h¬n khi chóng ta ®ang tiÕn vµo thiªn niªn kû míi víi nh÷ng xu thÕ míi: sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña khoa häc - c«ng nghÖ, xu h­íng t­ nh©n hãa c¸c h·ng hµng kh«ng, phi ®iÒu tiÕt vËn t¶i hµng kh«ng, hîp nhÊt vµ liªn minh gi÷a c¸c h·ng hµng kh«ng... §øng tr­íc thùc tr¹ng ph¸t triÓn vµ nh÷ng xu thÕ míi cña thêi ®¹i, hµng kh«ng ViÖt Nam cÇn ph¶i ®­îc ®æi míi c¶ vÒ tÇm nh×n, tr×nh ®é t­ duy vµ n¨ng lùc tæ chøc hµnh ®éng. §Ó sím lµm ®­îc ®iÒu nµy, Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam cÇn ph¶i x©y dùng vµ thùc thi mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn hîp lý theo h­íng c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa. Víi mong muèn t×m hiÓu ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam trong xu thÕ chung nhiÒu biÕn ®éng cña thÞ tr­êng hµng kh«ng thÕ giíi ngµy nay, c¨n cø trªn nh÷ng tµi liÖu vµ sè liÖu thùc tÕ vÒ t×nh h×nh hµng kh«ng thÕ giíi còng nh­ ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty trong mét sè n¨m qua, t«i xin ®­a ra "Mét sè gi¶i ph¸p duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng cña Viet Nam Airlines".
 3. Néi dung cña ®Ò tµi bao gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I: Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ thÞ tr­êng Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña Viet Nam Airlines Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p më réng ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña H·ng Hµng kh«ng Quèc gia ViÖt Nam.
 4. Ch­¬ng I Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ thÞ tr­êng I. thÞ tr­êng vµ vai trß cña thÞ tr­êng 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr­êng ThÞ tr­êng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ cña s¶n xuÊt hµng ho¸. "ThÞ tr­êng" ®­îc nhiÒu nhµ kinh tÕ ®Þnh nghÜa kh¸c nhau. Mét c¸ch ®¬n gi¶n, cã thÓ coi thÞ tr­êng lµ n¬i gÆp gì gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n. Cho dï c¸c ®Þnh nghÜa vÒ thÞ tr­êng cã nhÊn m¹nh ®Õn yÕu tè nµo ®i ch¨ng n÷a th× còng cÇn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yÕu tè sau: - Ph¶i cã kh¸ch hµng (ng­êi mua hµng), kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i g¾n víi ®Þa ®iÓm x¸c ®Þnh. - Kh¸ch hµng ph¶i cã nhu cÇu ch­a ®­îc tháa m·n. §©y chÝnh lµ c¬ së thóc ®Èy kh¸ch hµng mua hµng ho¸ vµ dÞch vô. - Kh¸ch hµng ph¶i cã kh¶ n¨ng thanh to¸n, tøc lµ kh¸ch hµng ph¶i cã tiÒn ®Ó mua hµng. 2. Chøc n¨ng cña thÞ tr­êng ThÞ tr­êng cã c¸c chøc n¨ng sau: - Chøc n¨ng thõa nhËn: Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hay doanh nghiÖp th­¬ng m¹i hµng ho¸ dÞch vô lµ ng­êi b¸n hµng. Hµng ho¸ vµ dÞch vô cã b¸n ®­îc hay kh«ng ph¶i th«ng qua chøc n¨ng thõa nhËn cña thÞ tr­êng. Hµng ho¸ vµ dÞch vô b¸n ®­îc dï b¸n trùc tiÕp hay b¸n cho ng­êi trung gian, tøc lµ hµng ho¸ vµ dÞch vô ®ã ®ùc thÞ tr­êng thõa nhËn. Ng­îc l¹i, nÕu hµng ho¸ vµ dÞch vô ®­a ra b¸n kh«ng cã ai mua, nh­ vËy cã nghÜa lµ thÞ tr­êng kh«ng thõa nhËn. §Ó ®­îc thÞ tr­êng thõa nhËn, hµng ho¸ vµ dÞch vô ph¶i cã nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Phï hîp ë ®©y vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, sù ®ång bé, quy c¸ch, cì lo¹i, mµu s¾c, bao b× vµ gi¸ c¶, thêi gian ®Þa ®iÓm thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng. - Chøc n¨ng thùc hiÖn: Chøc n¨ng nµy ®ßi hái hµng ho¸ vµ dÞch vô ph¶i ®­îc thùc hiÖn gi¸ trÞ trao ®æi (cã thÓ b»ng tiÒn, b»ng hµng hoÆc b»ng c¸c chøng tõ cã gi¸ kh¸c). Ng­êi b¸n hµng cÇn tiÒn, cßn ng­êi mua hµng cÇn hµng. Sù gÆp
 5. gì gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua ®­îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ hµng. Hµng ho¸ vµ dÞch vô b¸n ®­îc tøc lµ cã sù dÞch chuyÓn hµng ho¸ vµ dÞch vô tõ ng­êi b¸n sang ng­êi mua. - Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch: Qua hµnh vi trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ tr­êng, thÞ tr­êng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn hoÆc ng­îc l¹i. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh vµ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, hµng ho¸ vµ dÞch vô tiªu thô nhanh sÏ kÝch thÝch doanh nghiÖp më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cung øng cµng nhiÒu hµng h¬n n÷a cho thÞ tr­êng. Ng­îc l¹i, nÕu hµng ho¸ vµ dÞch vô kh«ng tiªu thô ®­îc, sÏ ®iÒu tiÕt doanh nghiÖp h¹n chÕ s¶n xuÊt hoÆc thu mua, chuyÓn h­íng s¶n xuÊt kinh doanh. Chøc n¨ng nµy ®iÒu tiÕt c¸c doanh nghiÖp gia nhËp ngµnh hoÆc rót ra khái ngµnh, khuyÕn khÝch c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t­ vµo ngµnh hµng ho¸ vµ dÞch vô cã lîi, kÝch thÝch nhµ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng míi, chÊt l­îng cao, cã kh¶ n¨ng tiªu thô víi khèi l­îng lín. - Chøc n¨ng th«ng tin: Th«ng tin thÞ tr­êng lµ nh÷ng thÞ tr­êng vÒ nguån cung øng, hµng ho¸ - dÞch vô, nhu cÇu hµng ho¸, gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ dÞch vô. §ã lµ nh÷ng th«ng tin quan träng ®èi víi mäi nhµ s¶n xuÊt, kinh doanh, c¶ ng­êi mua vµ ng­êi b¸n, c¶ ng­êi mua vµ ng­êi b¸n, c¶ ng­êi cung øng vµ nghiªn cøu s¸ng t¹o. Cã thÓ nãi ®ã lµ nh÷ng th«ng tin cã t¸c dông ®èi víi toµn x· héi. Th«ng tin thÞ tr­êng lµ c¸c th«ng tin kh¸ch quan. Kh«ng cã th«ng tin thÞ tr­êng kh«ng thÓ cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ trong c¸c quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«. V× thÞ tr­êng cã nh÷ng th«ng tin kh¸ tæng hîp vÒ cÇu nªn hµnh vi cña ng­êi mua còng lµ hµnh vi cña ng­êi b¸n, gi÷a c¸c ng­êi mua vµ c¸c ng­êi b¸n víi nhau. V× vËy, viÖc thu thËp c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng ®­îc sù chó ý cña c¶ giíi s¶n xuÊt kinh doanh, c¶ ng­êi tiªu dïng vµ toµn x· héi. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt x· héi gåm 4 kh©u: s¶n xuÊt, ph©n phèi, trao ®æi vµ tiªu dïng. Trong ®ã, thÞ tr­êng lµ kh©u trung gian, lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng c¸ nh©n. ë thÞ tr­êng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt, thÞ tr­êng lµ kh©u trung gian, lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu
 6. dïng. Nã lµ kh©u ph©n phèi c¸c yÕu tè cña s¶n xuÊt vµ trao ®æi c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. Lµ thÞ tr­êng ®Çu vµo cña s¶n xuÊt, nã lµ ®iÒu kiÖn cña s¶n xuÊt vµ kh©u dÞch vô cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt lµ ®iÒu kiÖn cña s¶n xuÊt ph¸t triÓn. ë gãc ®é nµy, thÞ tr­êng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cã vai trß to lín: - B¶o ®¶m ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn liªn tôc víi quy m« ngµy cµng më réng. - Thóc ®Èy ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt - c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt th«ng qua viÖc ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng cô, dông cô tiªn tiÕn, c¸c lo¹i c«ng cô chuyªn dïng cã n¨ng suÊt cao vµ cã hiÖu qu¶ sö dông tèt. C¸c nguyªn nhiªn vËt liÖu cã chÊt l­îng tèt, sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm. ThÞ tr­êng kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. - B¶o ®¶m thuËn tiÖn, ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®ång bé vµ ®óng chÊt l­îng cho c¸c doanh nghiÖp sö dông, võa gióp cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt tËp trung vµo chuyªn m«n hãa s¶n xuÊt, võa chuyªn m«n hãa kh©u ph©n phèi, l­u th«ng nªn c¸c yÕu tè ®­îc ®­a vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt phï hîp. Th«ng qua viÖc c¶i tiÕn dÞch vô cña c¸c kh©u mua b¸n, vËn chuyÓn thanh to¸n... gióp cho nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhËn ®­îc c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ngµy cµng thuËn lîi vÒ mÆt nµy, nã ph©n bæ c¸c nguån lùc cã hiÖu qu¶. - Dù tr÷ c¸c yÕu tè cña s¶n xuÊt, b¶o ®¶m cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt gi¶m bít dù tr÷ lín ë n¬i tiªu dïng. ViÖc ph©n phèi l¹i dù tr÷ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt theo h­íng t¨ng c­êng dù tr÷ ë kh©u l­u th«ng, lµm cho dù tr÷ trong toµn x· héi gi¶m xuèng vµ dù tr÷ ®­îc lu©n chuyÓn nhanh, cã t¸c dông nh­ viÖc t¨ng nguån. - Ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng b×nh th­êng sÏ gióp cho gi¸ c¶ hµng ho¸ ®Çu t­ vµ hµng trung gian ®­îc æn ®Þnh, ë ®©y cã vai trß ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n­íc trong viÖc b×nh æn thÞ tr­êng. §èi víi hµng ho¸ tiªu dïng vµ c¸c dÞch vô phôc vô tiªu dïng, thÞ tr­êng hµng tiªu dïng vµ dÞch vô lµ cÇu nèi gi÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, kÓ c¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu víi ng­êi tiªu dïng. §©y còng chÝnh lµ kh©u dÞch vô phôc vô tiªu dïng, lµ ng­êi néi trî cña toµn x· héi. V× vËy, thÞ tr­êng
 7. hµng tiªu dïng vµ dÞch vô ph¸t triÓn v¨n minh cã t¸c dông to lín ®èi víi toµn x· héi. - Nã ®¶m b¶o thuËn lîi cho ng­êi tiªu dïng cã thÓ nhËn ®­îc hµng ho¸ vµ dÞch vô thÝch hîp, phï hîp víi thÞ hiÕu (së thÝch), thu nhËp cña hä vµ sù tèi ®a hãa tháa dông cña ng­êi tiªu dïng, cho phÐp ng­êi tiªu dïng (kh¸ch hµng) tù do lùa chän. - Nã thóc ®Èy nhu cÇu, gîi më nhu cÇu míi, h­íng nhu cÇu tíi hµng ho¸ chÊt l­îng cao, v¨n minh vµ hiÖn ®¹i. ThÞ tr­êng nèi liÒn c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¶ trong n­íc vµ thÕ giíi, ®­a hµng ho¸ chÊt l­îng tèt ®Õn gÇn ng­êi tiªu dïng, kÓ c¶ nh÷ng mÆt hµng trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc. - Hµng tiªu dïng vµ dÞch vô phôc vô tiªu dïng c¸ nh©n ngµy cµng ph¸t triÓn phong phó vµ ®a d¹ng. Nhê cã sù ph¸t triÓn c¸c lo¹i hµng tiªu dïng vµ dÞch vô thuËn tiÖn ®èi víi ®êi sèng x· héi, ®· gi¶i phãng con ng­êi ra khái nh÷ng c«ng viÖc "kh«ng tªn" trong gia ®×nh, võa nÆng nÒ, võa mÊt nhiÒu thêi gian. Con ng­êi ®­îc nhiÒu thêi gian tù do h¬n. - Hµng tiªu dïng vµ dÞch vô thuËn tiÖn ®· lµm gi¶m bít dù tr÷ hµng tiªu dïng ë hé gia ®×nh vµ c¸c c¸ nh©n, c¸c tËp thÓ tiªu dïng. Sù ph©n phèi l¹i dù tr÷ hµng tiªu dïng theo h­íng tËp trung hµng ë c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i lµm cho thÞ tr­êng hµng ho¸ phong phó, ®a d¹ng vµ ng­êi mua cã thÓ lùa chän phï hîp víi thÞ hiÕu, phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ nhu cÇu sö dông cña m×nh vµ gia ®×nh. - ThÞ tr­êng hµng tiªu dïng vµ dÞch vô æn ®Þnh cã t¸c dông rÊt lín tíi viÖc æn ®Þnh ®êi sèng b×nh th­êng cña mçi con ng­êi, mçi gia ®×nh vµ toµn x· héi. Sù t¸c ®éng tõ phÝa ChÝnh phñ trong qu¶n lý vÜ m« cã t¸c dông b×nh æn thÞ tr­êng hµng tiªu dïng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng hµng ho¸ thiÕt yÕu ®èi víi ®êi sèng cña nh©n d©n: l­¬ng thùc, thùc phÈm, thuèc ch÷a bÖnh, ®å dïng gia ®×nh, nhµ ë, ®å may mÆc, ®å dïng häc tËp cho häc sinh... ë ®©y, còng cÇn ph¶i thÊy mÆt tr¸i cña thÞ tr­êng: sù tÝch tô hµng ho¸ qu¸ lín trong c¸c "bÓ chøa l­u th«ng" còng cã thÓ dÉn tíi khñng ho¶ng. ThÞ tr­êng cã tÝnh chu kú theo chu kú kinh doanh. ThÞ tr­êng còng cã tÝnh thÊt th­êng do
 8. cung kh«ng ®¸p øng cÇu, cÇu kh«ng theo ®­îc cung vµ c¶ nh÷ng t¸c ®éng cña nh÷ng yÕu tè thuéc qu¶n lý vÜ m« cña ChÝnh phñ ®èi víi m«i tr­êng kinh tÕ tiÒn tÖ, m«i tr­êng x· héi, m«i tr­êng c«ng nghÖ.... II. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi thÞ tr­êng 1. Nhãm nh©n tè thuéc chÝnh trÞ - x· héi vµ t©m sinh lý cña con ng­êi Ho¹t ®éng thÞ tr­êng lµ ho¹t ®éng cña con ng­êi. Quan hÖ x· héi cña con ng­êi rÊt réng r·i. Quan hÖ quèc tÕ tøc lµ quan hÖ gi÷a d©n téc nµy víi c¸c d©n téc kh¸c. §ã lµ quan hÖ ®ãng hay quan hÖ më. §Æc biÖt cña d©n téc vµ t×nh tr¹ng hßa b×nh hay chiÕn tranh trong vµ ngoµi d©n täc, gÇn hay xa còng ¶nh h­ëng tíi thÞ tr­êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c c¸ nh©n cã quyÒn tù do trong ho¹t ®éng kinh tÕ theo ph¸p luËt. C¸c yÕu tè vÒ t©m lý, sinh lý cña tõng con ng­êi, th«ng qua nhËn thøc cña hä, còng ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh, vÝ dô cã ng­êi khi thÊy hµng ho¸ gi¸ cao th× hä tung ra ®Ó b¸n, cã ng­êi l¹i tÝch tr÷ l¹i ®Ó chê gi¸ cao h¬n. Cã ng­êi thÊy hµng gi¸ thÊp th× mua vµo, ng­îc l¹i cã ng­êi ph¶i b¸n ngay v× sî gi¸ xuèng thÊp h¬n n÷a. Nh÷ng quyÕt ®Þnh sai lÇm dÉn ®Õn ph¸ s¶n qua nhËn thøc vµ ®¸nh gi¸ cña tõng chñ doanh nghiÖp, cña ng­êi kinh doanh c¸ thÓ, cña ng­êi tiªu dïng c¸ nh©n. 2. Nhãm nh©n tè thuéc qu¶n lý vÜ m« vµ qu¶n lý vi m« C¸c nh©n tè thuéc qu¶n lý vÜ m« lµ sù t¸c ®éng cña bµn tay h÷u h×nh cña Nhµ n­íc ®Õn thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng tù do lµ thÞ tr­êng ®Ó cho søc m¹nh cung vµ cÇu ®éc quyÒn Ên ®Þnh gi¸ c¶. ThÞ tr­êng tù do nÕu cã d­ cÇu, d­ cung th× chÝnh ¸p lùc cña chóng sÏ ®Èy gi¸ tíi ®iÓm c©n b»ng mét c¸ch nhanh chãng. ThÞ tr­êng tù do sÏ ®¶m b¶o cho c¸c nguån lùc ®­îc di chuyÓn tù do vµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tù x¸c ®Þnh lÜnh vùc ®Çu t­ ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã lîi. ThÞ tr­êng tù do tøc lµ b¶o ®¶m cho thÞ tr­êng th«ng suèt, kh«ng cã sù kiÓm so¸t mét c¸ch tïy tiÖn, chñ quan nh­ cÊm ®o¸n kinh doanh, cÊm mang hµng ho¸ ra khái mét tØnh thµnh phè ®Ó b¶o vÖ mét lîi Ých côc bé nµo ®Êy nÕu lÜnh vùc kinh doanh ®ã ph¸p luËt kh«ng cÊm vµ hµng ho¸ ®ã lµ hµng th«ng th­êng, chØ vËn ®éng tõ n¬i gi¸ thÊp ®Õn n¬i gi¸ cao.
 9. ThÞ tr­êng cã ®iÒu tiÕt lµ thÞ tr­êng cã sù t¸c ®éng vÒ phÝa Nhµ n­íc vÒ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, tµi chÝnh, luËt ph¸p, c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, c¸c quy ®Þnh. Tïy theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi n­íc, mçi thêi kú ë mçi n­íc cã sù ®iÒu tiÕt kh¸c nhau. C¸c biÖn ph¸p ®­îc sö dông phæ biÕn lµ thuÕ quü ®iÒu hßa gi¸ c¶, trî gi¸, kho ®Öm... vµ nh÷ng chÝnh s¸ch t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho kinh doanh nh­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, æn ®Þnh tiÒn tÖ, gi¶m l¹m ph¸t... xÐt vÒ møc ®é ®iÒu tiÕt cña mçi quèc gia cã kh¸c nhau nh­ng kh«ng cã mét n­íc nµo l¹i kh«ng cã sù ®iÒu tiÕt cña chÝnh phñ ®Õn thÞ tr­êng. Nhãm nh©n tè thuéc qu¶n lý vi m«: lµ nh÷ng nh©n tè thuéc néi bé mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc biÖt, nh÷ng doanh nghiÖp lín, ®éc quyÒn kinh doanh, hoÆc thiÓu sè ®éc quyÒn còng cã ¶nh h­ëng chi phèi thÞ tr­êng gi¸ c¶, mÆt hµng, ra nhËp ngµnh, còng nh­ nh÷ng t¸c ®éng kh¸c: sa th¶i hµng lo¹t c«ng nh©n khi thu hÑp s¶n xuÊt, khi b¶n th©n doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh cã trôc trÆc, c«ng nh©n ®×nh c«ng, tai n¹n.... 3. Nhãm nh©n tè thuéc vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn: Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng, ®Æc biÖt tèc ®é ph¸t triÓn nhanh hay chËm cã liªn quan ®Õn c¸c nh©n tè thuéc vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña mçi quèc gia, cña c¸c khu vùc vµ nh÷ng vïng, miÒn trong ph¹m vi cña mét quèc gia. VÞ trÝ ®Þa lý cña ®Êt n­íc ®èi víi c¸c n­íc xung quanh trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi còng lµ mét thuËn lîi hay khã kh¨n trong viÖc ph¸t triÓn, ®Æc biÖt chó ý lµ lÜnh vùc vËn t¶i ®­êng bé, ®­êng s«ng, ®­êng biÓn vµ ®­êng hµng kh«ng. VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®Þa h×nh tù nhiªn cña ®Êt n­íc nh­ ®Êt ®ai, kho¸ng s¶n, biÓn, rõng, s«ng ngßi... kÓ c¶ thêi tiÕt vµ khÝ hËu. §©y chÝnh lµ nÒn t¶ng, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. LÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ ®· chØ râ nh÷ng lîi thÕ cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña ®Êt n­íc rÊt sím h×nh thµnh nh÷ng n¬i trung t©m bu«n b¸n "thø nhÊt kinh kú, thø nh× phæ biÕn", lóc ®ã phæ biÕn n»m gi¸p ven biÓn §«ng. ë ®©y nãi ®iÒu kiÖn tù nhiªn lµ ®iÒu kiÖn bªn ngoµi, lµ c¸i nÒn, cßn sù vËn ®éng chñ quan, tøc lµ con ng­êi trong x· héi míi lµ lùc l­îng quyÕt ®Þnh.
 10. III. Môc ®Ých, yªu cÇu cña nghiªn cøu thÞ tr­êng 1. Môc ®Ých chung - T×m nhu cÇu vµ ®¸nh gi¸ ®óng l­îng cÇu. - T×m c¸ch tháa m·n tèt nhÊt nhu cÇu - X©y dùng chiÕn l­îc chñ ®éng. - Thu ®­îc lîi nhuËn dù kiÕn hay lîi nhuËn tèi ­u. 2. NhiÖm vô chÝnh cña nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ 4 vÊn ®Ò sau: - Nghiªn cøu t×nh h×nh s¶n xuÊt. - Nghiªn cøu t×nh h×nh tiªu thô. - Nghiªn cøu t×nh h×nh l­u th«ng ph©n phèi. - Nghiªn cøu t×nh h×nh gi¸ c¶. Nãi c¸ch kh¸c, nghiªn cøu thÞ tr­êng vÒ thùc chÊt cèt lâi lµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t­¬ng quan cung cÇu vµ gi¸ c¶ trong qu¸ khø, hiÖn t¹i ®Ó dù ®o¸n thµnh c«ng trong t­¬ng lai. 3. Yªu cÇu cña nghiªn cøu thÞ tr­êng Ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn vµ ®ñ, ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh theo yªu cÇu 6Rs cña tiÕng Anh (right) lµ: - Right product - §óng s¶n phÈm - Right place - §óng kªnh luång - Right customer - §óng kh¸ch hµng - Right promotion - §óng yÓm trî. - Right time - §óng thêi c¬ - Right price - §óng c¸c gi¶i ph¸p xóc tiÕn IV. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc - c«ng nghÖ dÉn ®Õn s¶n phÈm ngµy cµng cã chÊt l­îng cao, ®ång thêi rÊt phong phó vÒ chñng lo¹i nh»m ®¸p øng nhu cÇu rÊt ®a d¹ng cña con ng­êi. Ph¹m vi trao ®æi ph¸t triÓn c¶ bÒ réng lÉn chiÒu s©u. Do vËy, viÖc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng lµ thùc sù cÇn thiÕt ®Ó doanh nghiÖp
 11. lùa chän thÞ tr­êng môc tiªu cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së tháa m·n tèt nhÊt nhu cÇu phong phó vµ ®a d¹ng. 1. Kh¸i niÖm Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng lµ kü thuËt chia nhá mét thÞ tr­êng thµnh nh÷ng ®o¹n kh¸c biÖt vµ ®ång nhÊt. ThÝ dô vÒ mÆt hµng ¸o s¬ mi: Ng­êi ta ph©n ®o¹n thÞ tr­êng hµng nµy thµnh hai nhãm lín lµ nam giíi vµ n÷ giíi c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm nhu cÇu tiªu dïng cña hä. Nh÷ng ®o¹n ë ®©y lµ nh÷ng nhãm nam giíi vµ n÷ giíi. TÝnh chÊt kh¸c biÖt ë ®©y lµ mçi nhãm dïng ¸o s¬ mi cã quy c¸ch vµ kÝch th­íc kh¸c nhau. Tuy nhiªn c¶ hai nhãm ®Òu ®ång nhÊt vÒ nhu cÇu may mÆc nãi chung. Theo c¸ch ®ã, ng­êi ta ph©n ®o¹n tiÕp tõ mçi nhãm trªn thµnh nhãm trÎ em, nhãm thanh niªn, nhãm phô n÷, nhãm ng­êi giµ thuéc thÞ tr­êng ¸o s¬ mi. Cïng víi kh¸i niÖm vÒ ph©n ®o¹n thÞ tr­êng, cÇn chó ý tíi kh¸i niÖm cã liªn quan. §o¹n ®­îc hiÓu lµ mét nhãm ng­êi tiªu dïng ®ång nhÊt, cã cïng ®Æc ®iÓm, cã cïng së thÝch, thu nhËp, tuæi t¸c... 2. C¸c lo¹i ph©n ®o¹n: - Ph©n ®o¹n vÜ m«: Lµ kü thuËt chia thÞ tr­êng thµnh nh÷ng ®o¹n lín mµ ë ph¹m vi ®ã thÓ hiÖn tÝnh ®ång nhÊt cao, trªn diÖn réng, cho phÐp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc tÝnh c¸ch liªn kÕt thÞ tr­êng cã hiÖu qu¶. VÝ dô ph©n ®o¹n thÞ tr­êng theo giíi tÝnh nam vµ n÷. - Ph©n ®o¹n vi m«: Lµ kü thuËt chia thÞ tr­êng thµnh nh÷ng ®o¹n nhá h¬n n÷a. Ch¼ng h¹n tõ hai giíi tÝnh l¹i chia thµnh nh÷ng nhãm nhá nh­ nhãm ng­êi tiªu dïng trÎ em, nhãm ng­êi tiªu dïng thanh niªn hay phô n÷, nhãm ng­êi giµ.... 3. Lý do ph©n ®o¹n thÞ tr­êng - Ng­êi tiªu dïng rÊt ®«ng. - Nh÷ng ng­êi tiªu dïng l¹i rÊt ®a d¹ng vÒ nhiÒu mÆt: §a d¹ng vÒ tµi chÝnh, møc thu nhËp, ®a d¹ng vÒ nhu cÇu tiªu dïng, ®a d¹ng vÒ quan niÖm tiªu dïng... - Kh¶ n¨ng thùc tÕ cña doanh nghiÖp. - Gi¶i ph¸p kh¶ thi tèi ­u.
 12. V. Lùa chän thÞ tr­êng môc tiªu 1. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng Toµn bé viÖc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng nh­ ®· nªu ë trªn cho phÐp doanh nghiÖp tiÕp cËn b­íc ®Çu víi thÞ tr­êng, Ýt ra còng ®· cã ®­îc nh÷ng nhãm kh¸ch hµng ë phÝa tr­íc m¾t. ë ®©y, cÇn tiÕn s©u mét b­íc cã tÝnh quyÕt ®Þnh. 2. Lùa chän thÞ tr­êng môc tiªu a. Kh¸i niÖm ThÞ tr­êng môc tiªu lµ thÞ tr­êng tËp trung l­îng cÇu lín mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®¸p øng tèt nhÊt, ®ång thêi cã nh÷ng lîi thÕ vÒ c¹nh tranh ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®· ®Þnh. Nh÷ng môc tiªu nµy tr­íc hÕt lµ doanh sè, thÞ phÇn vµ lîi nhuËn. b. Nh÷ng ph­¬ng ¸n lùa chän thÞ tr­êng môc tiªu - TËp trung vµo mét phÇn duy nhÊt. - Chän mét sè Ýt ®o¹n thÞ tr­êng cã kh¶ quan h¬n. - Chän tÊt c¶ c¸c ph©n ®o¹n (phñ kÝn toµn bé thÞ tr­êng). c. Nh÷ng chiÕn l­îc thùc hiÖn T­¬ng øng víi nh÷ng ph­¬ng ¸n trªn cã nh÷ng chiÕn l­îc sau: - ChiÕn l­îc tËp trung: H·ng Mecerdes chØ tËp trung ¸p dông chiÕn l­îc tiÕp thÞ (marketing) ®èi víi nhãm kh¸ch hµng th­îng l­u víi møc gi¸ cao vµ cã hiÖu qu¶. - ChiÕn l­îc ph©n biÖt: Renal lµ h·ng th­êng dïng chiÕn l­îc nµy, cung cÊp lo¹i « t« chÊt l­îng cao vµ chÊt l­îng tèt cho nhãm kh¸ch hµng th­îng l­u vµ trung l­u. - ChiÕn l­îc thèng nhÊt: NhiÒu h·ng lín nh­ TOYOTA, Coca - Cola ®· ¸p dông thµnh c«ng chiÕn l­îc nµy. Trªn thùc tÕ, c¸c C«ng ty th­êng muèn dïng chiÕn l­îc thèng nhÊt ®Ó më réng doanh sè vµ t¨ng h×nh ¶nh cña m×nh. Tuy nhiªn, viÖc sö dông chiÕn l­îc thèng nhÊt hay nh÷ng chiÕn l­îc kh¸c cßn tïy thuéc vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ kh¸c nhau. Nh×n chung, viÖc lùa chän chiÕn l­îc ph¶i c¨n cø vµo nhiÒu yÕu tè
 13. kÌm theo: kh¶ n¨ng c«ng nghÖ, tÝnh ®ång nhÊt réng hay hÑp cña thÞ tr­êng, c¸c giai ®o¹n cô thÓ cña vßng ®êi s¶n phÈm, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ, kh¶ n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh trong kh©u tiªu thô.
 14. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Vietnam Airlines I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Vietnam Airlines 1. LÞch sö h×nh thµnh H¬n 40 n¨m qua ®· chøng kiÕn sù lín m¹nh kh«ng ngõng cña ngµnh Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam kÓ tõ khi tiÕp qu¶n s©n bay Gia l©m tõ tay Ph¸p, H·ng hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam ngµy nay lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Êt n­íc vµ H·ng Hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam (Vietnam Airlines) ®ang trë thµnh mét trong nh÷ng h·ng hµng kh«ng cã tÇm cì trong khu vùc. Khëi ®Çu tõ n¨m 1956 víi ®éi ngò m¸y bay chØ gåm 5 chiÕc, Hµng kh«ng ViÖt Nam ®· më ®­êng bay quèc tÕ ®Çu tiªn tíi Beijing, Vientiane n¨m 1976, Bangkok n¨m 1978 vµ Phnom Penh n¨m 1979. Th¸ng 4 n¨m 1989, Vietnam Airlines ®­îc thµnh lËp nh­ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, n¨m 1996 Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng bao gåm c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn víi H·ng Hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam (Vietnam Airlines) lµm nßng cèt. Tæng C«ng ty ho¹t ®éng d­íi sù chØ ®¹o cña 7 thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ do Thñ t­íng bæ nhiÖm. Vµo cuèi nh÷ng n¨m 1980 ®Çu 1990, m¹ng ®­êng bay cña Vietnam Airlines liªn tôc më réng tíi Singapore, Manila, Kuala Lumpur vµ Hong Kong, cïng víi mét sè ®iÓm ®Õn míi bao gåm Paris, Taipei, Kaohsiung, Seoul, Osaka, Sydney vµ Melbourne. N¨m 2000, Vietnam Airlines më thªm mét sè ®­êng bay míi tíi Xiªm RiÖp (Campuchia) vµo th¸ng 2, ®­êng bay xuyªn §«ng D­¬ng vµo th¸ng 10, Tokyo vµo th¸ng 11 vµ më l¹i ®­êng bay ®Õn Seoul. HiÖn nay, Vietnam Airlines bay ®Õn 15 ®iÓm trong n­íc vµ 25 ®iÓm trªn thÕ giíi ë Ch©u ¢u, ¸, óc vµ Trung §«ng. Vietnam Airlines kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ më réng thªm nhiÒu ®­êng bay liªn doanh míi ®Õn Ch©u ¢u vµ B¾c Mü. Vµ còng chÝnh v× Vietnam Airlines ngµy cµng cã nhiÒu c¸c chuyÕn bay xuÊt ph¸t tõ Hµ Néi hoÆc thµnh phè Hå ChÝ Minh, Vietnam Airlines mong chê ngµy cµng cã nhiÒu
 15. hµnh kh¸ch lùa chän Vietnam Airlines nh­ mét h·ng hµng kh«ng tèt nhÊt cho nh÷ng chuyÕn bay ®Õn ViÖt Nam vµ tiÕp nèi ®i mäi miÒn ®Êt n­íc. Lµ mét trong nh÷ng ®éi ngò m¸y bay trÎ nhÊt thÕ giíi víi ®é tuæi trung b×nh h¬n bèn n¨m, Vietnam Airlines ®ang khai th¸c 23 m¸y bay gåm 5 Boeing 767 - 300, 10 Airbus A320, 2 Forkker 70, 6 ATR 72. Vietnam Airlines kh«ng ngõng c¶i tiÕn hÖ thèng dÞch vô cña m×nh. Tõ n¨m 1993 ®Õn 1996, Vietnam Airlines ®· ®¹t ®­îc sù t¨ng tr­ëng ®¸ng ghi nhí vÒ vËn chuyÓn hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ víi møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n 35% n¨m vµ n¨m 1997 thÞ tr­êng quèc tÕ t¨ng 40%. Ngay trong giai ®o¹n khñng ho¶ng kinh tÕ, kinh doanh cña Vietnam Airlines vÉn gi÷ ®­îc æn ®Þnh. N¨m 1999, Vietnam Airlines chuyªn chë ®­îc h¬n 2,5 triÖu kh¸ch vµ 41.000 tÊn hµng ho¸ t¨ng 2% so víi n¨m 1998. 2. C¬ cÊu, chøc n¨ng, nhiÖm vô: Sè c¸n bé nh©n viªn toµn H·ng lµ h¬n 6000 ng­êi. Trong ®ã, sè ng­êi l¸i m¸y bay lµ 300 ng­êi, sè tiÕp viªn lµ 500 ng­êi. Thî kü thuËt lµ 1000 ng­êi. Cßn l¹i lµ c¸n bé nh©n viªn chuyªn m«n. (S¬ ®å 1 - trang 34). Phßng Thanh to¸n Quèc tÕ: cã chøc n¨ng gióp kÕ to¸n tr­ëng trong viÖc thanh to¸n c¸c hãa ®¬n INTERLINE vµ thanh to¸n thu b¸n s¶n phÈm vËn t¶i cña Hµng kh«ng ViÖt Nam (S¬ ®å 2 - trang 34). Víi chøc n¨ng nh­ vËy, phßng Thanh to¸n quèc tÕ cã nhiÖm vô sau: - Thùc hiÖn c«ng t¸c lËp, kiÓm tra, ®èc thóc viÖc thanh to¸n víi c¸c H·ng quèc tÕ vµ ®¹i lý. - Ghi sæ kÕ to¸n c¸c ho¹t ®éng ph¸t sinh. - Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kh¸c nh»m hoµn thµnh chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c so kÕ to¸n giao. II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña Vietnam Airlines 1. Tiªu thô s¶n phÈm vµ ho¹t ®éng marketing S¶n phÈm hµng kh«ng lµ s¶n phÈm v« h×nh. Nã ®­îc ®¸nh gi¸ qua chÊt l­îng phôc vô, qua sè chç b¸n hay sè l­îng t¶i cung øng trong mét thêi kú nhÊt
 16. ®Þnh. V× s¶n phÈm lµ dÞch vô nªn kh«ng thÓ ®Ó tån kho ®­îc. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ: nÕu anh kh«ng b¸n h«m nay th× còng cã nghÜa lµ anh mÊt ®i mét kho¶n thu nhËp bï ®¾p chi phÝ cho s¶n phÈm dÞch vô ®ã. Ho¹t ®éng marketing lµ ho¹t ®éng ®ãng vai trß quan träng trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm. VËy H·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam ®· ¸p dông nh÷ng chÝnh s¸ch marketing ®ã nh­ thÕ nµo? ChiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña H·ng hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam dùa trªn 4 chÝnh s¸ch sau: * ChÝnh s¸ch s¶n phÈm (Products) * ChÝnh s¸ch gi¸ (Price) * ChÝnh s¸ch ph©n phèi (Place) * ChÝnh s¸ch qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i (Promtion) a. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm ChÝnh s¸ch s¶n phÈm cã ý nghÜa quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty v× nã thÓ hiÖn n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng khai th¸c cña Tæng C«ng ty. S¶n phÈm cña ngµnh Hµng kh«ng lµ dÞch vô, bao gåm dÞch vô hµnh kh¸ch vµ dÞch vô hµng ho¸. C¶ hai yÕu tè ®ã ®Òu quan träng. §èi víi s¶n phÈm dÞch vô hµnh kh¸ch bao gåm s¶n phÈm chÝnh, s¶n phÈm kÌm theo vµ s¶n phÈm bæ sung: s¶n phÈm chÝnh lµ s¶n phÈm lÞch bay, c¸c s¶n phÈm hîp t¸c quèc tÕ liªn quan tíi m¹ng bay. S¶n phÈm kÌm theo lµ c¸c s¶n phÈm dÞch vô tr­íc, trªn vµ sau chuyÕn ®i bao gåm c¶ dÞch vô mÆt ®Êt vµ dÞch vô trªn kh«ng. S¶n phÈm bæ sung lµ c¸c s¶n phÈm du lÞch, bao gåm c¸c dÞch vô ®i kÌm cã cã t¸c dông bæ trî, cã t¸c dông t¹o thªm søc hÊp dÉn cho dÞch vô vËn t¶i hµnh kh¸ch. C¸c s¶n phÈm dÞch vô vËn chuyÓn hµng ho¸ bao gåm: - S¶n phÈm hµng ho¸ th­êng lÖ: Lµ phÇn s¶n phÈm tÝnh b»ng t¶i cung øng trªn c¸c chuyÕn bay hµnh kh¸ch., §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm nµy phô thuéc nhiÒu vµo t¶i hµnh kh¸ch vµ hµnh lý nªn th­êng ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn t¶i hµng ho¸ nhÊt lµ trong mïa cao ®iÓm vÒ hµnh kh¸ch. Thùc tÕ hiÖn nay, Vietnam Airlines ch­a
 17. cã ®éi bay vËn t¶i hµng ho¸ riªng nªn viÖc lËp kÕ ho¹ch b¸n t¶i hµng ho¸ vÉn phô thuéc chÝnh vµo lo¹i h×nh s¶n phÈm nµy. - S¶n phÈm liªn doanh: Hai h·ng hµng kh«ng hîp t¸c vµ chia t¶i trªn tõng chÆng bay. Do hµng ho¸ vËn chuyÓn kh«ng chiÕm phÇn lín trong vËn chuyÓn nªn viÖc chia t¶i cung øng cho mét h·ng kh¸c chÝnh lµ ®Æc ®iÓm cña lo¹i h×nh nµy. - S¶n phÈm liªn doanh (Code - share): Lµ lo¹i h×nh s¶n phÈm dïng chung nh·n hiÖu nµy. VÝ dô; VNOZ, VNKE trong mét sè tr­êng hîp ch¼ng h¹n trªn chÆng SGN - SEL ®Õn c¸c ®iÓm bay kh¸c chØ cã h·ng KE (Korean Air), hay OZ (Asiana Airlines) sö dông m¸y bay cña b¶n th©n h·ng khai th¸c trong khi Vietnam Airlines kh«ng sö dông m¸y bay trªn c¸c chÆng nµy. §æi l¹i viÖc khai th¸c nh­ vËy, c¸c h·ng KE vµ OZ sÏ cung cÊp mét phÇn t¶i (th­êng lµ 1/2 t¶i cung øng) cho Vietnam Airlines ®i ®Õn SEL vµ ®Õn c¸c ®iÓm kh¸c trªn thÕ giíi tháa thuËn bëi c¸c bªn. M¹ng b¸n vµ c«ng t¸c b¸n cña c¸c h·ng trong tr­êng hîp nµy lµ riªng biÖt. - S¶n phÈm thuª chuyÕn (charter): lµ viÖc thuª toµn bé t¶i cung øng cña mét m¸y bay chuyªn chë hµng ho¸. - S¶n phÈm bæ trî: §ã lµ viÖc sö dông thªm c¸c lo¹i h×nh vËn chuyÓn kh¸c nh­: xe t¶i ®Ó tiÕp tôc trë c¸c l« hµng ngoµi dù kiÕn hoÆc dÞch vô vËn chuyÓn mÆt ®Êt. - S¶n phÈm Interline: s¶n phÈm chÊp nhËn chøng tõ kh«ng vËn ®¬n. Lµ viÖc ký hîp ®ång vËn chuyÓn tiÕp víi c¸c h·ng kh¸c nÕu Vietnam Airline kh«ng cã kh¶ n¨ng khai th¸c tiÕp. - S¶n phÈm SPA: Còng t­¬ng tù nh­ s¶n phÈm Interline nh­ng do cã hîp ®ång dµi h¹n th­êng xuyªn nªn gi¸ thuª thÊp h¬n so víi hîp ®ång Interline. b. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶: ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ ®ãng vai trß quan träng v× viÖc ®Þnh gi¸ ®óng ®¾n vµ ph­¬ng ph¸p xö lý linh ho¹t cã ¶nh h­ëng lín tíi viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña h·ng. Vµ tÊt yÕu gi¸ cã ¶nh h­ëng m¹nh mÏ tíi doanh thu vµ lîi nhuËn. Ngoµi ra, mét chÝnh s¸ch gi¸ phï hîp cßn cã thÓ kÐo dµi vßng ®êi s¶n phÈm vµ n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty. ChÝnh s¸ch gi¸ c­íc x©y dùng cho c¸c ®­êng bay trong
 18. n­íc vÒ c¬ b¶n c¨n cø trªn c¸c yÕu tè chi phÝ vµ ®­îc thùc hiÖn trong khu«n khæ phª duyÖt cña Côc Hµng kh«ng D©n dông ViÖt Nam. Nãi chung, chÝnh s¸ch gi¸ c¶ phô thuéc chñ yÕu vµo thÞ tr­êng, tÝnh mïa vô, dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ. NÕu khi cÇu Ýt h¬n cung th× nªn gi¶m gi¸, khuyÕn khÝch kh¸ch hµng. Cßn khi cung Ýt h¬n cÇu, vÝ dô nh­ vµo nh÷ng thêi ®iÓm ngµy héi, lÔ tÕt, mïa du lÞch.... th× C«ng ty l¹i cã chÝnh s¸ch t¨ng gi¸.  C¸c h×nh thøc chiÕt khÊu hoa hång: - Hoa hång tæng ®¹i lý: lµ kho¶n tiÒn thï lao Vietnam Airline tr¶ cho tæng ®¹i lý thùc hiÖn chøc n¨ng ®¹i diÖn vµ ph¸t triÓn b¸n cho Vietnam Airline t¹i l·nh thæ chØ ®Þnh. - Hoa hång b¸n: lµ kho¶n tiÒn thï lao Vietnam Airline tr¶ cho ®¹i lý hay ng­êi ñy th¸c thùc hiÖn hµnh vi b¸n s¶n phÈm vËn chuyÓn cña Vietnam Airline. Hoa hång b¸n tÝnh b»ng tû lÖ % trªn c¬ së b¸n. - C¸c kho¶n chªnh lÖch gi¸: Lµ kho¶n tiÒn thï lao Vietnam Airline tr¶ cho ®¹i lý hay ng­êi ®­îc ñy th¸c hµnh vi b¸n s¶n phÈm cña Vietnam Airline d­íi d¹ng chªnh lÖch gi¸ gi÷a gi¸ cña Vietnam Airline giao cho ®¹i lý hoÆc ng­êi ®­îc ñy th¸c vµ gi¸ do hä b¸n cho kh¸ch.  C¸c h×nh thøc chiÕt khÊu: - ChiÕt khÊu theo doanh sè b¸n. - ChiÕt khÊu theo l­îng kh¸ch b¸n. - ChiÕt khÊu theo mïa. - ChiÕt khÊu chøc n¨ng. - Trî gi¸. c. Kªnh ph©n phèi Kªnh ph©n phèi lµ ®­êng ®i cña s¶n phÈm dÞch vô tõ n¬i ng­êi s¶n xuÊt (Vietnam Airline) ®Õn tay ng­êi tiªu dïng (kh¸ch hµng) mµ cô thÓ lµ ho¹t ®éng b¸n vÐ cña Vietnam Airline.
 19. HÖ thèng b¸n s¶n phÈm ®­îc cÊu tróc thµnh 3 cÊp qu¶n lý vµ phèi hîp nh­ sau: CÊp ®iÒu hµnh b¸n CÊp triÓn khai thùc hiÖn b¸n CÊp kiÓm so¸t vµ qu¶n lý b¸n S¬ ®å hÖ thèng kªnh ph©n phèi cña Vietnam Airline Vietnam Airline V¨n phßng V¨n phßng Tæng khu vùc Chi nh¸nh ®¹i lý bsp ®¹i lý ®¹i lý ®¹i lý ®¹i lý Phßng Phßng vÐ vna vÐ vna Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña hÖ thèng kªnh ph©n phèi Tõ n¨m 1992 trë vÒ tr­íc, ho¹t ®éng ph©n phèi cña Vietnam Airline ®Òu do chÝnh h·ng thùc hiÖn th«ng qua c¸c phßng vÐ cña H·ng ®Æt t¹i c¸c thµnh phè chÝnh nh­ Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh, §µ N½ng. T¹i thêi ®iÓm nµy, H·ng chØ sö dông cÊu tróc kªnh ng¾n (h·ng  ng­êi tiªu dïng). Tõ n¨m 1992 - 1993, bªn c¹nh ph©n phèi ng¾n (trùc tiÕp) lµ c¬ b¶n, H·ng ®a d¹ng hãa hÖ thèng ph©n phèi. H·ng ký hîp ®ång "B¹n hµng lín" (Corporate) víi UNDP. §©y lµ mét d¹ng hîp ®ång gom kh¸ch víi sè l­îng lín vµ th­êng xuyªn cho Vietnam Airline. §Õn n¨m 1994, h×nh thøc b¸n qua c¸c phßng vÐ vÉn gi÷ vai trß chÝnh; H·ng ®· triÓn khai b¸n qua c¸c ®¹i lý, b¸n qua tæng ®¹i lý, b¸n cho c¸c C«ng ty
 20. du lÞch víi gi¸ ®oµn cho c¸c hµnh tr×nh néi ®Þa. Tõ n¨m 1995, H·ng vÉn duy tr× vµ ngµy cµng t¨ng c­êng h×nh thøc b¸n qua phßng vÐ, më réng h×nh thøc ph©n phèi nµy ë ph¹m vi quèc gia vµ quèc tÕ th«ng qua c¸c v¨n phßng chi nh¸nh ë n­íc ngoµi. H·ng tiÕp tôc ph¸t triÓn m¹ng ®¹i lý, hñy bá gi¸ ®oµn chÆng néi ®Þa, kh«ng ký tiÕp tôc hîp ®ång "b¹n hµng lín" víi UNDP. Tõ n¨m 1996 ®Õn nay, mét mÆt H·ng vÉn cñng cè vµ t¨ng c­êng h×nh thøc b¸n qua kªnh ng¾n, mét mÆt ®Èy m¹nh c¸c h×nh thøc ph©n phèi kh¸c nh­ tæng ®¹i lý, ®¹i lý, BSP (h×nh thøc nµy sÏ ®­îc ®Ò cËp ë phÇn sau), b¸n cho c¸c C«ng ty xuÊt khÈu lao ®éng, b¸n cho c¸c C«ng ty du lÞch n­íc ngoµi, c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®Ó mua vÐ. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng kªnh ph©n phèi Trong 3 n¨m 2001 - 2003, Vietnam Airline ®· chuyªn chë gÇn 8 triÖu l­ît kh¸ch, cô thÓ nh­ sau: L­îng kh¸ch trong 3 n¨m 2001 - 2003 1,718,410 1,800,000 1,594,159 1,569,087 1,600,000 1,400,000 1,185,591 Sè l­îng kh¸ch 1,200,000 998,540 912,330 1,000,000 Kh¸ch néi ®Þa 800,000 Kh¸ch quèc tÕ 600,000 400,000 200,000 0 2001 2002 2003 N¨m Nguån: B¸o c¸o tæng hîp Ban Tµi chÝnh KÕ to¸n Tû träng b¸n qua c¸c kªnh n¨m 2003 Quèc tÕ Néi ®Þa 0% Phßng vÐ 33% Phßng vÐ 25% §¹i lý §¹i lý 75% 67%
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2