Luận văn: Vận dụng marketing quốc tế trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ

Chia sẻ: Bcjxc Gdfgf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:197

0
121
lượt xem
31
download

Luận văn: Vận dụng marketing quốc tế trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục dích của luận văn:Hệ thống hóa, làm rõ những nội dung cơ bản của marketing quốc tế đối với hoạt động xuứt khẩu của doanh nghiệp và kinh nghiệm vận dụng marketing quốc tế trong xuất khẩu hàng dệt may của một số nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Vận dụng marketing quốc tế trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ

 1. Bộ GIÁO DỤC V À Đ À O TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G ** * LÊ THANH T Ù N G VẬN DỤNG MARKETING QUỐC TÊ TRONG VIỆC ĐẨY MẠNH XUẤT KHAU HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ Chuyên ngành: Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tê Mã số: 62.31.07.01 LUẬN Á N TIẾN Sĩ KINH TÊ N G Ư Ờ I H Ư Ớ N G DẪN KHOA HỌC: 1. PGS. TS Lê Đình Tường 2. PGS. TS Vũ Chí Lộc THƯ VÍéN ì B v Ò V Ỉ i Vi' r c ó NGOAI THUÔN*. HÀ NỘI - N Ă M 2005
 2. MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH TRONG LUẬN ÁN MỞ ĐẦU 1 C H Ư Ơ N G Ị: NHỮNG V Ấ N Đ Ể L Ý L U Ậ N CHUNG V Ế V Ậ N DỤNG MARKETING Q U Ố C T Ê N H Ằ M Đ A Y M Ạ N H X U Ấ T K H Ẩ U H À N G D Ệ T MAY Ì Ì Tịng quan v marketing quốc tế . ề 4 1.1.1 Khái quát chung v marketing quốc tế ề 4 1.1.1.1 Khái niệm về marketing quốc tế 4 1.1.1.2 Định nghĩa v marketing quốc tế ề 5 1.1.1.3 Bản chất và nội dung của marketing quốc tế 6 1.1.1.4 Chức năng của marketing quốc tế 7 1.1.2 Các yếu tố môi trường trong marketing quốc tế 9 Ì. Ì .2. Ì Các yếu tố có thể kiểm soát được 9 Ì. Ì .2.2 Các yếu tố không thể kiểm soát được 11 1 2 Vai trò và nội dung vận dụng marketing quốc tế đối với hoạt động xuất . 18 khẩu của doanh nghiệp 1.2.1 Vai trò của marketing quốc tế 18 1.2.2 Nội dung vận dụng marketing quốc tế trong việc đẩy mạnh xuất khẩu 20 của doanh nghiệp Ì .2.2. Ì Công tác nghiên cứu thị trường 20 1.2.2.2 Kế hoạch chiến lược marketing của doanh nghiệp 32 1.2.2.3 Lựa chọn các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế 34
 3. 1.2.2.4 Các quyết định marketing - mix của doanh nghiệp 38 1 3 Kinh nghiệm vận dụng marketing quốc tế trong xuất khẩu hàng dệt may . 43 của một số quốc gia 1.3.1 Kinh nghiệm vận dụng marketing quốc tế trong xuất khẩu hàng dệt 43 may của Hoa kỳ, Hàn quốc, Hồng công, Đài loan, Thái lan và Trung quốc 1.3.2 Vận dụng khái niệm "Phản ứng nhanh" - M ộ t hình thức của marketing 54 quốc tế trong công nghiệp dệt may xuất khẩu hiện đại CHƯƠNG 2: THỊ TRƯỜNG HOA KỲ VẾ HÀNG DỆT MAY VÀ THỰC TIỄN VẬN DỤNG MARKETING QUỐC TẾ NHẰM ĐAY MẠNH XUẤT KHAU HÀNG DỆT MAY CỦA MỘT số DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 2.1 Thị trường Hoa kỳ về hàng dệt may dưới giác độ của marketing quốc tế 58 2.1.1 Khái quát chung về thị trường Hoa kỳ 58 2.1.1. Ì Đữc điểm về thể chế chính trị 59 2.1.1.2 Đữc điểm về kinh tế Hoa kỳ 60 2. Ì .2 Đữc điểm thị trường hàng dệt may Hoa kỳ 63 2. Ì .2. Ì Đữc điểm dân số và thị hiếu tiêu dùng hàng dệt may 62 2.1.2.2 Đữc điểm về hệ thống phân phối hàng dệt may tại thị trường Hoa kỳ 67 2. Ì .2.3 Nhu cầu về hàng dệt may của thị trường Hoa kỳ 70 2.1.2.4 Những nước xuất khẩu chủ yếu hàng dệt may sang Hoa kỳ 71 2.1.3 Các y tố ảnh hưởng tới xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa kỳ ếu 73 2.1.3.1 Chính sách nhập khẩu của Hoa kỳ 73 2. Ì .3.2 Các công cụ điều tiết trong chính sách nhập khẩu của Hoa kỳ 78 2. Ì.3.3 Các quy định về nhập khẩu hàng dệt may của Hoa kỳ 85 2. Ì .3.4 Bối cảnh cạnh tranh tại thị trường Hoa kỳ về hàng dệt may sau khi 91 Hiệp định Dệt may Quốc tế (ATC) hết hiệu lực 2.1.3.5 Triển vọng nhập khẩu hàng dệt may của Hoa kỳ đến năm 2010 94 2.2 Tinh hình xuất khẩu hàng dệt may Việt nam sang thị trường Hoa kỳ 95 2.3 Thực tiễn vận dụng marketing quốc tế nhằm xuất khẩu hàng dệt may của 97 một số doanh nghiệp Việt nam
 4. CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VẬN DỤNG MARKETING QUỐC TẾ NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM SANG HOA KỲ 3.1 Mục tiêu và triển vọng xuất khẩu hàng dệt may Việt nam sang Hoa kỳ. 112 Những vận hội và thách thức 3.1.1 Mục tiêu xuất khẩu hàng dệt may Việt nam sang Hoa kỳ đến năm 2010 112 3. Ì .2 Triển vọng xuất khẩu hàng dệt may Việt nam sang Hoa kỳ 114 3.1.2.1 Triển vọng xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa kỳ năm 2005 114 3.1.2.2 Triển vọng xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa kỳ đến năm 2010 118 3.1.3 Những vận hội và thách thức đối với hàng dệt may Việt nam khi xuất 119 khẩu sang Hoa kỳ 3.1.3.1 Những vận hội 119 3.1.3.2 Những thách thức 123 3.2 Các giải pháp vận dụng marketing quốc tế nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng 133 dệt may Việt nam sang Hoa kỳ 3.3 Một số kiến ngh đối với Chính phủ và Bộ Thương mại 153 KẾT LUẬN 166 LỜI CẢM Ơ N NHỮNG BÀI VIẾT V À C Ô N G TRÌNH Đ Ã Đ Ư Ợ C C Ô N G B ố TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LÚC
 5. MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM Đ O A N MỤC LỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH TRONG LUẬN Á N MỞ ĐẦU 1 C H Ư Ơ N G 1: NHỮNG VẤN Đ Ề LÝ LUẬN CHUNG VẾ VẬN DỤNG MARKETING QUỐC T Ế NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT K H Ẩ U H À N G DỆT MAY 1.1 Tổng quan về marketing quốc tế 4 1.1.1 Khái quát chung về marketing quốc tế 4 1.1.1.1 Khái niệm về marketing quốc tế 4 1.1.1.2 Định nghĩa về marketing quốc tế 5 1.1.1.3 Bản chất và nội dung cểa marketing quốc tế 6 1.1.1.4 Chức năng cểa marketing quốc tế 7 1.1.2 Các y tố môi trường trong marketing quốc tế ếu 9 1.1.2.1 Các y tố có thể kiểm soát được ếu 9 1.1.2.2 Các y tố không thể kiểm soát được ếu 11 Ì . Vai trò và nội dung vận dụng marketing quốc tế đối với hoạt động xuất 2 18 khẩu cểa doanh nghiệp 1.2. Ì Vai trò cểa marketing quốc tế 18 1.2.2 Nội dung vận dụng marketing quốc tế trong việc đẩy mạnh xuất khẩu 20 cểa doanh nghiệp 1.2.2.1 Công tác nghiên cứu thị trường 20 Ì .2.2.2 Kế hoạch chiến lược marketing cểa doanh nghiệp 32 1.2.2.3 Lựa chọn các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế 34
 6. 1.2.2.4 Cá quyết định marketing - mix của doanh nghiệp c 38 Ì .3 Kinh nghiệm vận dụng marketing quốc tế trong xuất khẩu hàng dệt may 43 của một số quốc gia 1.3. Ì Kinh nghiệm vận dụng marketing quốc tế trong xuất khẩu hàng dệt 43 may của Hoa kỳ, Hàn quốc, Hổng công, Đài loan, Thái lan và Trung quốc Ì .3.2 Vận dụng khái niệm "Phản ứng nhanh" - M ộ t hình thức của marketing 54 quốc tế trong công nghiệp dệt may xuất khẩu hiện đại CHƯƠNG 2: THỊ TRƯỜNG HOA KỲ VỀ HÀNG DỆT MAY VÀ THỰC TIỄN VẬN DỤNG MARKETING QUỐC TẾ NHẰM ĐAY MẠNH XUẤT KHAU HÀNG DỆT MAY CỦA MỘT số DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 2. Ì Thị trường Hoa kỳ về hàng dệt may dưới giác độ của marketing quốc tế 58 2.1.1KMÌ quát chung về thị trường Hoa kỳ 58 2.1.1. Ì Đữc điểm về thể chế chính trị 59 2.1.1.2 Đữc điểm về kinh tế Hoa kỳ 60 2.1.2 Đữc điểm thị trường hàng dệt may Hoa kỳ 63 2. Ì .2. Ì Đữc điểm dân số và thị hiếu tiêu dùng hàng dệt may 62 2. Ì .2.2 Đác điểm về hê thống phân phối hàng dệt may tại thị trường Hoa kỳ 67 2. Ì .2.3 Nhu cầu về hàng dệt may của thị trường Hoa kỳ 7 0 2. Ì .2.4 Những nước xuất khẩu chủ yếu hàng dệt may sang Hoa kỳ 71 2. Ì .3 Các yếu tố ảnh hưởng tới xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa kỳ 73 2.1.3.1 Chính sách nhập khẩu của Hoa kỳ 73 2.1.3.2 Các công cụ điều tiết trong chính sá nhập khẩu của Hoa kỳ ch 78 2. Ì .3.3 Các quy định về nhập khẩu hàng dệt may của Hoa kỳ 85 2. Ì .3.4 Bối cảnh cạnh tranh tại thị trường Hoa kỳ về hàng dệt may sau khi 91 Hiệp định Dệt may Quốc tế (ATC) hết hiệu lực 2.1.3.5 Triển vọng nhập khẩu hàng dệt may của Hoa kỳ đến năm 2010 94 2.2 Tinh hình xuất khẩu hàng dệt may Việt nam sang thị trường Hoa kỳ 95 2.3 Thực tiễn vận dụng marketing quốc tế nhằm xuất khẩu hàng dệt may của 97 một số doanh nghiệp Việt nam
 7. C H Ư Ơ N G 3: C Á C G I Ả I P H Á P V Ậ N D Ụ N G M A R K E T I N G Q U Ố C T Ế N H Ằ M Đ Ẩ Y M Ạ N H X U Ấ T K H Ẩ U H À N G DỆT M A Y VIỆT N A M SANG HOA K Ỳ 3. Ì M ụ c tiêu và triển vọng xuất khẩu hàng dệt may Việt nam sang Hoa kộ. 112 Những vận hội và thách thức 3.1.1 M ụ c tiêu xuất khẩu hàng dệt may Việt nam sang Hoa kộ đến n ă m 2010 112 3.1.2 Triển vọng xuất khẩu hàng dệt may Việt nam sang Hoa kộ 114 3. Ì .2. Ì Triển vọng xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa kộ n ă m 2005 114 3.1.2.2 Triển vọng xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa kộ đến n ă m 2010 118 3. Ì .3 Những vận hội và thách thức đối với hàng dệt may Việt nam khi xuất 119 khẩu sang Hoa kộ 3.1.3.1 Những vận hội 119 3.1.3.2 Những thách thức 123 3.2 Các giải pháp vận dụng marketing quốc tế nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng 133 dệt may Việt nam sang Hoa kộ 3.3 Một số kiến nghị đối với Chính phủ và Bộ Thương mại 153 KẾT LUẬN 166 LỜI CẢM Ơ N NHỮNG BÀI VIẾT V À C Ô N G TRÌNH Đ Ã Đ Ư Ợ C C Ô N G B ố TÀI LIỆU THAM KHẢO PHU LÚC
 8. CHỮ VIẾT TẮT VÀ K Ý HIỆU TRONG LUẬN ÁN AAFA Hiệp hội Dệt may và Da giày Hoa Kỳ ABI Hệ thống giao diện môi giới tự động AD Luật thuế chống phá giá AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN AICO Chương trình Hợp tác Nghiên cứu ASEAN AMS Hệ thống kê khai tự động APEC Diễn đàn họp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ATC Hiệp định Dệt may Quốc tế ATMI Hội các nhà sản xuất Dệt may Hoa kỳ ATPA Đạo luật ưu đãi thương mại Andean BTA Hiệp định Thương mại Việt nam - Hoa kỳ CAD-CAM Hệ thống máy tính trợ giúp thiết kế và sản xuất CÁT Chủng loại sản phừm dệt may CBI Sáng kiến Vịnh Caribbean CEPT Hiệp định ưu đại thuế quan CIF Giá hàng giao tại cảng nhập khừu, có tính chi phí bảo hiểm vận tải c/o Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CVD Luật thuế đối kháng D/A Trả tiền đổi chứng từ xuất khừu DDP Giá giao hàng tại kho nhà nhập khừu, có cả thuế nhập khừu D/P Chấp nhận thanh toán đổi chứng từ FOB Giá giao hàng lên tàu tại cảng xuất khừu FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài EU Liên minh châu  u FTA Hiệp định Thương mại Tự do Hoa kỳ - Canada GAU Hiệp định chung vềthương mại và thuế quan GDP Tổng sản phừm quốc nội
 9. G7 Các nước công nghiệp phát triển GSP Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập HS Hệ thống Thuế quan Hài hoa IEEPA Đạo luật v quyền lực kinh tế trong trường hợp khẩn cấp ề IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế ILO Tổ chức Lao động Quốc tế ITC Trung tâm Thương mại Quốc tế KCS Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm MFA Hiệp đắnh Đa sợi Quốc tế MFN Quy chế tối huệ quốc MOU Biên bản Ghi nhớ v vấn đề lao động giữa Việt nam - Hoa Kỳ ề MOLISA Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội Việt nam NAFTA Khu vực mậu dắch tự do Bắc M ỹ NATO Khối quân sự Bắc Đ ạ i Tây Dương NICs Các nước mới công nghiệp hoa của Châu Á NTR Quy chế thương mại bình thường ODA Nguồn vốn đầu tư phát triển quốc tế QUOTA Hạn ngạch ( Xuất, nhập khẩu ) TMĐT Thương mại điện tử TWTEA Đạo luật buôn bán với các nước thù đắch VINATEX Tổng Công ty Dệt may Việt nam VISA Giấy phép ( Xuất, nhập khẩu ) USD Đồng Đ ô la M ỹ USDOL Bộ Lao động Hoa kỳ USTR Cơ quan Đ ạ i diện Thương mại Hoa Kỳ WB Ngân hàng Thế giới WTO Tổ chức Thương mại Thế giới
 10. DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN Trang Bảng 1.1 Giá bán lẻ của một số sản phẩm dệt may tại thị trường H à nội 52 Bảng 2. Ì K i m ngạch nhập khẩu hàng dệt may của Hoa kỳ 71 Bảng 2.2 Hai mươi nước xuất khẩu hàng lớn nhất hàng dệt may vào Hoa kỳ 72 Bảng 2.3 K i m ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt nam vào Hoa kỳ 96 Bảng 3.1 Chiến lược Tăng tốc phát triển Ngành Dệt may đến năm 2010 112 Bảng 3.2 M c tiêu tăng trưởng của Ngành Dệt may Việt nam đến năm 2005 113 và năm 2010 Bảng 3.3 M c tiêu phát triển cây bông đến năm 2010 113 Bảng 3.4 Thuế suất của hàng dệt may Việt nam vào Hoa kỳ 119 Bảng 3.5 Thuế nhập khẩu của Hoa kỳ đối với một số sản phẩm dệt may 120
 11. DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG LUẬN ÁN Trang Hình Ì. Ì Những lực lượng chính trong hệ thống marketing của công ty kinh 8 doanh quốc tế Hình 1.2 M ô hình Marketing - M i x 9 Hình Ì .3 Phối hợp các yếu tố trong môi trường Marketing quốc tế 10 Hình 1.4 Biểu đồ minh họa dự báo doanh số bán 32 Hình 3. Ì Phối hợp giữa các chính sách cạnh tranh và các biện pháp hỗ trợ 137 Hình 3.2 Sơ đồ xây dựng chiến lực cạnh tranh 139
 12. LỜI CAM Đ O A N Hôi xịu cam đoan, tuân án tà công trình 6fioa học độc Cập của riêng tôi (Đề tài hiện án chưa được ai nghiên cứu và công Số. ỈNCS.LêTĩianíỉTùn^
 13. Ì MỞ ĐẦU 1. T Í N H C Ấ P T H I Ế T C Ủ A Đ Ể T À I N G H I Ê N cứu Chính lược phát triển Ngành Dệt may Việt nam, đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường thế giới nói chung và thị trường Hoa kỳ nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển cầa nền kinh tế Việt nam trong giai đoạn hiện nay cũng như trong tương lai. Điều này không những làm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng thiết yếu cầa thị trường trong nước với hơn 80 triệu dân, m à còn là một trong những mặt hàng xuất khẩu chầ lực đem lại nguồn thu ngoại tệ to lớn cho nền kinh tế quốc dân và hội nhập quốc tế, giúp cân bằng cán cân thương mại, giải quyết công ăn việc làm cho hàng triệu lao động, thúc đẩy hàng loạt các ngành khác phát triển mạnh mẽ như: nông nghiệp trồng bông, trồng dâu nuôi tằm, công nghiệp dệt, công nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu, công nghiệp hóa chất, giao thông vận tải, công nghiệp chế tạo và tin học..góp phần quan trọng trong việc tạo sự phát triển và ổn định kinh tế, chính trị, xã hội. Những năm qua tổng k i m ngạch xuất khẩu hàng dệt may cầa Việt nam đã có mức tăng trưởng mạnh, năm 2001 đạt 1,975 tỷ USD, năm 2003 đạt 3,67 tỷ USD và năm 2004 đạt gần 4,4 tỷ USD tăng 1 9 % so với năm 2003. Đặc biệt là kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt nam sang thị trường Hoa kỳ đã có mức tăng trưởng đột biến, nếu như năm 2001 chỉ đạt 46,6 triệu USD, thì năm 2002 đã đạt 951 triệu ƯSD, năm 2003 đạt 2.484 triệu USD và tới năm 2004 đạt gần 2.720 triệu USD, chiếm 5 6 % tổng k i m ngạch xuất khẩu hàng dệt may cầa Việt nam. [2],[67] Hiện nay Hoa kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất cầa Việt nam . Vì vậy, để nâng cao k i m ngạch xuất khẩu hàng và năng lực cạnh tranh cầa hàng dệt may Việt nam tại thị trường Hoa kỳ trong bối cảnh Hiệp định Dệt may Quốc tế (ATC) đã hết hiệu lực, thì công tác nghiên cứu, vận dụng những nguyên lý cầa marketing quốc tế đối với các doanh nghiệp dệt may Việt nam trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh và chiến lược cạnh tranh, nhằm đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Hoa kỳ đang là một đòi hỏi bức thiết. Bởi vì marketing quốc tế giúp cho doanh nghiệp luôn phát triển và liên tục tăng trưởng k i m ngạch xuất khẩu, giúp hàng
 14. 2 dệt may Việt nam nâng cao khả năng cạnh tranh, khẳng định được tên tuổi, uy tín của mình tại thị trường tiêu thụ rộng lớn và khắc nghiệt - Thị trường Hoa kỳ. Đ ể góp phần giải quyết vứn đề có tính cứp thiết trên, tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: " Vận dụng marketing quốc tê trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt n a m vào thị trường Hoa kỳ " làm đề tài luận án tiến sĩ kinh tê. 2 M Ụ C Đ Í C H N G H I Ê N cứu . - Hệ thống hóa, làm rõ những nội dung cơ bản của marketing quốc tế đối với hoạt động xuứt khẩu của doanh nghiệp và kinh nghiệm vận dụng marketing quốc tế trong xuứt khẩu hàng dệt may của một số nước. - Đánh giá thị trường Hoa kỳ về hàng dệt may và thực trạng xuứt khẩu hàng dệt may Việt nam vào thị trường Hoa kỳ dưới giác độ của marketing quốc tế - Vận dụng marketing quốc tế để đề ra những giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh xuứt khẩu hàng dệt may Việt nam vào thị trường Hoa kỳ một cách bền vững. 3 Đ Ố I T Ư Ợ N G V À P H Ạ M VI N G H I Ê N c ứ u . 3 1 Đ ố i tương nghiên cứu của luân án: . Nghiên cứu việc vận dụng marketing quốc tếđể đề ra những giải pháp, nhằm đẩy mạnh xuứt khẩu hàng dệt may Việt nam vào thị trường Hoa kỳ. 3 2 P h à m vi nghiên cứu của luân án: . - Nghiên cứu những vứn đề lý luận chung về marketing quốc tế và kinh nghiệm vận dụng marketing quốc tếtrong xuứt khẩu hàng dệt may của một số nước trên thếgiới. - Phân tích các yế tố môi trường của thị trường Hoa kỳ về hàng dệt may u dưới giác độ của marketing quốc tế. Đánh giá thực trạng, triển vọng xuứt khẩu hàng dệt may Việt nam sang Hoa kỳ và thực tiễn vận dụng marketing quốc tế của một số doanh nghiệp dệt may Việt nam . - Đ ề ra những giải pháp và kiến nghị trên cơ sở vận dụng marketing quốc tế, nhằm đẩy mạnh xuứt khẩu hàng dệt may Việt nam sang thị trường Hoa kỳ thời kỳ đến năm 2010.
 15. 3 4. P H Ư Ơ N G P H Á P N G H I Ê N cứu Phương pháp nghiên cứu của luận án dựa trên nền tảng của phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, các phương pháp luận của marketing quốc tế và kinh tế học hiện đại, trên cơ sở các quan điểm đường l ố i của Đảng Cộng sản Việt nam về phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Các phương pháp được sử dấng trong nghiên cứu luận án là: nghiên cứu tài liệu, phân tích tổng hợp, thống kê, so sánh quy nạp và phương pháp chuyên gia. 5. N H Ữ N G Đ Ó N G G Ó P M Ớ I C Ủ A L U Ậ N Á N Phân tích những vấn đề lý luận chung về việc vận dấng marketing quốc tế nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may, tổng kết kinh nghiệm vận dấng của một số quốc gia trên thế giới, cùng thực tiễn vận dấng của các doanh nghiệp dệt may Việt nam. Đưa ra định nghĩa mới về marketing quốc tế. Phân tích tổng quan thị trường Hoa kỳ về hàng dệt may dưới giác độ của marketing quốc tế. Đánh giá thực trạng xuất khẩu, những vận hội, thách thức và triển vọng xuất khẩu hàng dệt may Việt nam sang Hoa kỳ. Điều chỉnh Chiến lược "Tăng tốc" Phát triển Ngành Dệt may Việt nam đến năm 2010. Xây dựng m ô hình Chiến lược xuất khẩu hàng dệt may Việt nam sang Hoa kỳ. Đ ề ra những giải pháp và kiến nghị trên cơ sở vận dấng marketing quốc tế nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt nam sang Hoa kỳ đến năm 2010. 6. B Ố C Ụ C C Ủ A L U Ậ N Á N Ngoài lời nói đầu, kết luận, mấc lấc và danh mấc tài liệu tham khảo, bản luận án này được kết cấu qua 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về vận dụng marketing quốc tế nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may. Chương 2; Thự trường Hoa kỳ về hàng dệt may và thực tiễn vận dụng marketing quốc tế nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may của một số doanh nghiệp Việt nam. Chương 3; Các giải pháp vận dụng marketing nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt nam sang thự trường Hoa kỳ.
 16. 4 CHƯƠNG Ì NHỮNG V Â N Đ Ể L Ý LUẬN CHUNG VỀ V Ậ N DỤNG MARKETING QUỐC TÊ NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHAU H À N G DỆT MAY Ì. Ì T Ổ N G Q U A N V Ề M A R K E T I N G Quốc T Ế 1 1 1 Khái quát chung về marketing quốc tế ... l.l.l.lKhái niệm vềmarketing quốc tế: Marketing quốc tế là việc thực hiện các hoạt động kinh doanh, nhằm định hướng dòng vận động của hàng hóa và dịch vụ tới người tiêu dùng hay người mua ở nhiều quốc gia vì mục tiêu lợi nhuận. Sự khác biệt rõ nhất giỗa marketing quốc tế và marketing nội địa là các hoạt động marketing được tiến hành từ hai quốc gia trở lên. Do tính đặc thù của từng thị trường quốc tế, mỗi thị trường là duy nhất và riêng có, nên việc thực hiện marketing ở các thị trường này cũng không giống nhau. Điềunày đương nhiên tạo ra nhỗng khác biệt dẫn đến tính phức tạp và đa dạng khi doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh quốc tế. Sự khác nhau chủ yếugiỗa marketing quốc tế và marketing nội địa là môi trường kinh doanh m à ở đó các kế hoạch marketing sẽ được triển khai. Nét riêng biệt của marketing quốc tế phát sinh từ hàng loạt các yếutố m à doanh nghiệp không thể kiểm soát được tại thị trường ngoài nước ( như: môi trường văn hoa xã hội, kinh tế và cạnh tranh, chính trị và pháp luật, công nghệ, tự nhiên và nhân khẩu học, đạo đức...), cùng với sự đa dạng của các chiến lược marketing cần thiết do doanh nghiệp đề ra, nhằm thích ứng với từng thị trường quốc tế. Thách thức lớn nhất của marketing quốc tế là việc hoạch định chiến lược marketing-mix hiệu qua, được cụ thể hoa qua các yếutố m à doanh nghiệp kiểm soát được ( gồm: sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến) trong khuôn khổ các yếutố không kiểm soát được, nhằm đạt được các mục tiêu marketing. Có thể thấy rằng, các khái niệm và nguyên lý của marketing quốc tế và marketing nội địa là cơ bản giống nhau, điểm khác nhau chủ yếu do sự khác biệt là của các yếutố môi trường giỗa các quốc gia, đây chính là vấn đề m à doanh nghiệp
 17. 5 phải đặc biệt quan tâm khi xây dựng, triển khai kế hoạch marketing của mình tại từng thị trường kinh doanh quốc tế. 1.1.1.2 Định nghĩa về marketing quốc tế Ngay từ năm 1960, Hiệp hội Marketing Hoa kỳ đã định nghĩa về marketing quốc tế như sau: " Marketing quốc tế là một quá trình đa quốc gia để lập ra kế hoạch và thực hiện các chính sách giá, xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh và chính sách phân phối hàng hóa, ý tưằng hay dịch vụ để tiến hành hoạt động trao đổi nhằm thoa mãn mục đích của các tổ chức và cá nhân kinh doanh". [65] Theo Gerald Albaum: "Marketing quốc tế là một hoạt động kinh doanh bao gồm việc lập kế hoạch , xúc tiến, phân phối và quy định giá những hàng hoa và dịch vụ để thoa mãn những mong muốn của các trung gian và người tiêu dùng cuối cùng bên ngoài biên giới chính trị." [62] Joel R.Evans cho rằng: " Marketing quốc tế là marketing về hàng hoa và dịch vụ ằ bên ngoài biên giới quốc gia của doanh nghiệp". [60] Theo Philip R. Cateora: " Marketing quốc tế là sự tiến hành các hoạt động kinh doanh thông qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của một công ty tới khách hàng tại nhiều quốc gia nhằm đạt được lợi nhuận". [64] Theo Vern Terpstra và Ravi Sarathy: " Marketing quốc tế là hoạt động bao gồm những hình thức kinh doanh như: xuất nhập khẩu, sản xuất ằ nước ngoài, liên doanh liên kết với công ty nước ngoài, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền, công nghệ, bí quyết sản xuất kinh doanh". [47] Tiến sĩ. Nguyễn Cao Văn, giảng viên Khoa K i n h tế - Trường Đ ạ i học K i n h tế Quốc dân cho rằng: " Marketing quốc tế là các hoạt động nhằm nắm bắt nhu cầu thị trường nước ngoài để xác lập các biện pháp thỏa m ã n tối đa các nhu cầu đó, qua đó mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp". [56] Theo Warren J. Keegan: " Marketing quốc tế trong thời đại ngày nay cần được hiểu là khái niệm marketing mang tính chất chiến lược. Khái niệm có tính chiến lược về marketing nhấn mạnh không chỉ người tiêu dùng, m à trong k h i đề cao nhu cầu và mong muốn của họ, doanh nghiệp cần thường xuyên tính đến và đối phó
 18. 6 với những biến đổi của môi trường bên ngoài của doanh nghiệp, bởi vì chính điều này cũng làm cho nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng thay đổi." [37] Qua việc tổng hợp một số định nghĩa trên, có thể thấy rằng các định nghĩa này ở những giác độ và thời điểm lịch sử khác nhau đã chứ ra được thế nào là marketing quốc tế. Tuy nhiên cá định nghĩa mới chứ dừng lại ở mức độ khái quát c chung, m à chưa tổng quát hoa cụ thể những nội hàm của marketing quốc tế. Sau k h i nghiên cứu tổng quan về marketing quốc tế, theo Nghiên cứu sinh: " Marketing quốc tế là việc đánh giá đúng thực trạng khả năng của doanh nghiệp, cùng với việc nghiên cứu nhu cầu và các yếu tố môi trường của thị trường quốc tế, từ đó đê ra chiến lược xuất khẩu thích ứng với từng thị trường, nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất và luôn tăng trư ng bền vững ". Do vậy nội dung Luận án sẽ được xây dựng theo quan niệm trên, nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra. 1.1.1.3 B ả n chất và nội dung của marketing quốc tế. Bản chất của marketing quốc tế được xuất phát từ quan điểm cơ bản là trong nền kinh tế hiện đại thì vai trò của khách hàng và nhu cầu của họ có ý nghĩa quyết định đối với m ọ i hoạt động của doanh nghiệp, do vậy marketing quốc tế chính là chìa khóa giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh, thông qua việc nghiên cứu các yếu tố môi trường, đặc điểm và nhu cầu của từng thị trường quốc tế, từ đó thoa mãn nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả hơn đối thủ cạnh tranh. Marketing quốc tế bao gồm những nội dung cơ bản sau: - Lựa chọn, nghiên cứu và dự báo thị trường trên cơ sở phân tích nhu cầu khách hàng, tình hình cạnh tranh, các trung gian phân phối, phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh như: chính trị, kinh tế, phá luật, công nghệ, văn hoa xã hội... p - L à m thích ứng chính sách kinh doanh của doanh nghiệp với nhu cầu và điều kiện thị trường, trong một chừng mực nào đó tác động đến nhu cầu thị trường thông qua các chính sách: sản phẩm, giá cả, phân phối và quảng cáo xúc tiến. [54] Như vậy nguyên tắc cơ bản của marketing vẫn giữ nguyên giá trị k h i doanh nghiệp m ỏ rộng hoạt động ra nước ngoài. Tuy nhiên marketing quốc tế không có nghĩa là marketing nội địa. Bởi vì hoạt động marketing nội địa liên quan đến các

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản