intTypePromotion=1

Luận văn:xây dựng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật của sinh viên Trường cao đẳng công nghệ trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
53
lượt xem
11
download

Luận văn:xây dựng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật của sinh viên Trường cao đẳng công nghệ trong giai đoạn hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, chúng ta đã đạt được những thành quả vô cùng to lớn, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân, về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học- kĩ thuật ngày càng phát triển. Riêng trong lĩnh vực kinh tế, nước ta đã đạt được nhiều thắng lợi to lớn như: nền kinh tế trong nước ngày càng phát triển về chất và lượng, tham gia các tổ chức quốc tế về kinh tế như WTO, tham gia giao dịch với nhiều quốc gia trên thế giới, mở...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:xây dựng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật của sinh viên Trường cao đẳng công nghệ trong giai đoạn hiện nay

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG BÁO CÁO T NG K T Đ TÀI KHOA H C VÀ CÔNG NGH C P Đ I H C ĐÀ N NG XÂY D NG CÁC BI N PHÁP PHÒNG NG A VI PH M PHÁP LU T C A SINH VIÊN TRƯ NG CAO Đ NG CÔNG NGH TRONG GIAI ĐO N HI N NAY Mã s : Đ2012-06-06 Ch nhi m ñ tài: ThS. Lê Vũ ThS. Đoàn Chí Thi n Tr n Đình Mư i Ngô Văn Công Đà N ng, tháng 12/2012
 2. 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG BÁO CÁO T NG K T Đ TÀI KHOA H C VÀ CÔNG NGH C P Đ I H C ĐÀ N NG XÂY D NG CÁC BI N PHÁP PHÒNG NG A VI PH M PHÁP LU T C A SINH VIÊN TRƯ NG CAO Đ NG CÔNG NGH TRONG GIAI ĐO N HI N NAY Mã s : Đ2012-06-06 Xác nh n c a cơ quan ch trì ñ tài Ch nhi m ñ tài (ký, h và tên, ñóng d u) (ký, h và tên) Đà N ng, tháng 12/2012
 3. DANH M C CÁC KÝ HI U VÀ CH VI T T T BCĐ Ban ch ñ o BCH Ban ch p hành BCS Ban cán s BGH Ban Giám hi u BPQL B ph n qu n lý BTV Ban thư ng v CBVC Cán b viên ch c CNH, HĐH Công nghi p hóa, hi n ñ i hóa CSVC Cơ s v t ch t CTHSSV Công tác h c sinh, sinh viên ĐHĐN Đ i h c Đà N ng GD&ĐT Giáo d c & Đào t o GVCN Giáo viên ch nhi m HSSV H c sinh, sinh viên KTX Ký túc xá NSVH -VMĐT N p s ng văn hoá – văn minh ñô th PNVPPL Phòng ng a vi ph m pháp lu t TNXH T n n xã h i TNCS Thanh niên C ng s n TP Thành ph UBND U ban nhân dân VPPL Vi ph m pháp lu t
 4. 4 PH N 1: M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài Trong quá trình lãnh ñ o s nghi p cách m ng, Đ ng và Nhà nư c ta luôn quan tâm ñ n s nghi p phát tri n giáo d c và ñào t o. Sinh th i, Ch t ch H Chí Minh ñã t ng d y: “Vì l i ích mư i năm tr ng cây, vì l i ích trăm năm tr ng ngư i”. V i s quan tâm và ñ u tư ñúng m c c a Đ ng, Nhà nư c, công tác giáo d c và ñào t o ñã không ng ng phát tri n, ñào t o ngu n nhân l c quan tr ng cho ñ t nư c, góp ph n quan tr ng vào s nghi p xây d ng và b o v t qu c. Thành ph Đà N ng là thành ph tr c thu c Trung ương, ñô th lo i 1 c p qu c gia, ñư c xác ñ nh là trung tâm kinh t - chính tr - xã h i, là trung tâm giáo d c và ñào t o c a khu v c mi n Trung – Tây Nguyên và c nư c. Nh ng năm qua, ñư c s quan tâm ñ u tư c a Chính ph , s ch ñ o tr c ti p c a B Giáo d c & Đào t o, s ph i h p, t o ñi u ki n c a chính quy n thành ph Đà N ng các trư ng Đ i h c, Cao ñ ng trên ñ a bàn ñã không ng ng phát tri n. Công tác giáo d c, ñào t o nói chung và công tác qu n lý, giáo d c h c sinh sinh viên trên các m t chính tr , tư tư ng, ph m ch t ñ o ñ c, l i s ng sinh ho t và phòng ch ng t n n xã h i, vi ph m pháp lu t trong h c sinh sinh viên ñư c quan tâm ñúng m c. Góp ph n quan tr ng trong công tác phòng ng a, ngăn ch n có hi u qu tình hình h c sinh, sinh viên vi ph m pháp lu t, t n n xã h i trên ñ a bàn thành ph Đà N ng. Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu ñ t ñư c, v n còn nh ng t n t i, h n ch nh t ñ nh trong công tác phòng ng a tình tr ng vi ph m pháp lu t trong sinh viên. Nh ng t n t i, h n ch này có th do nh ng nguyên nhân khách quan, ch quan khác nhau nhưng trên th c t là m t trong nh ng nhân t ñang t o ñi u ki n, môi trư ng cho tình tr ng vi ph m pháp lu t trong sinh viên trên ñ a bàn thành ph nói chung và sinh viên Trư ng Cao ñ ng Công ngh nói riêng, nh hư ng nh t ñ nh ñ n tình hình an ninh tr t t trên ñ a bàn. Vì v y c n ph i có nh ng gi i pháp cơ b n góp ph n phòng ng a, ngăn ch n có hi u qu các vi ph m pháp lu t trong thanh niên, h c sinh, sinh viên. T nh ng v n ñ c p bách trên, chúng tôi hư ng t i vi c nghiên c u ñ tài: Xây d ng các bi n pháp phòng ng a vi ph m pháp lu t cho sinh viên Trư ng Cao ñ ng Công ngh trong giai ño n hi n nay. 2. M c tiêu nghiên c u c a ñ tài Nghiên c u làm rõ nh ng nguyên nhân d n ñ n vi ph m pháp lu t c a h c sinh, sinh viên. Xây d ng các nhóm bi n pháp cơ b n trong công tác phòng ng a, ngăn ch n có hi u qu vi ph m pháp lu t, góp ph n gi m thi u tình tr ng h c sinh, sinh viên vi ph m pháp lu t lĩnh v c an ninh – chính tr , tr t t an toàn xã h i. Hư ng d n các quy trình th c hi n trong công tác bi n pháp phòng ng a vi ph m pháp lu t (VPPL) cho h c sinh, sinh viên (HSSV).
 5. 5 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u: 3.1. Đ i tư ng nghiên c u: - Tìm hi u nguyên nhân phát sinh vi ph m pháp lu t trong h c sinh, sinh viên trư ng Cao ñ ng Công ngh , Đ i h c Đà N ng và các gi i pháp phòng ng a ngăn ch n vi ph m pháp lu t. 3.2. Ph m vi nghiên c u: - T p trung nghiên c u nh ng nguyên nhân phát sinh, gi i pháp, công tác qu n lý, giáo d c... - H c sinh, sinh viên Trư ng Cao ñ ng Công ngh , Đ i h c Đà N ng. 4. Phương pháp nghiên c u c a ñ tài 4.1. Phương pháp nghiên c u lý thuy t S d ng các phương pháp phân tích, t ng h p, h th ng hoá, khái quát hoá... ñ nghiên c u các ngu n tài li u lý lu n và th c ti n có liên quan ñ n bi n pháp giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV, ñó là: - Các tác ph m kinh ñi n c a ch nghĩa Mác – Lênin, các văn ki n c a Đ ng, Nhà nư c, tư tư ng H Chí Minh có liên quan ñ n ñ tài. - Các tác ph m v khoa h c xã h i và nhân văn, khoa h c qu n lý, khoa h c giáo d c phòng ng a c a các nhà lý lu n, các nhà qu n lý, các nhà giáo d c h c, các nhà giáo, …có liên quan ñ n ñ tài như các lu n văn, các báo cáo khoa h c, các chuyên kh o, các bài báo. - Các tài li u trên ñư c phân tích, nh n xét, tóm t t và trích d n ph c v tr c ti p cho vi c gi i quy t các nhi m v nghiên c u c a ñ tài. 4.2. Các phương pháp nghiên c u th c ti n - Phương pháp ñi u tra b ng ankét - Ti n hành ñi u tra b ng ankét ñ kh o sát th c tr ng vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh và th c tr ng các bi n pháp giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh . - Đ i tư ng ñi u tra là các cán b qu n lý, gi ng viên, giáo viên và h c sinh, sinh viên c a trư ng Cao ñ ng Công ngh .
 6. 6 - K t qu ñi u tra ñư c phân tích, so sánh, ñ i chi u ñ tìm ra nh ng thông tin c n thi t theo hư ng nghiên c u c a ñ tài. - Phương pháp nghiên c u s n ph m ho t ñ ng Nghiên c u các s n ph m quy ph m pháp lu t như: các b lu t, lu t, pháp l nh, ngh quy t, ngh ñ nh, thông tư hư ng d n, quy ch , quy ñ nh... c a Nhà nư c, c a ngành, c a Đ i h c Đà N ng, c a Trư ng Cao ñ ng Công ngh có liên quan ñ n công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV. - Phương pháp l y ý ki n chuyên gia Phương pháp này thông qua vi c trao ñ i v i các cán b làm công tác phòng ng a các c p, các ngành ñư c s d ng ñ xây d ng và hoàn ch nh b công c ñi u tra, v tính hi u qu và tính kh thi c a các bi n pháp giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh mà ñ tài ñ xu t. 4.3. Nhóm các phương pháp th ng kê toán h c Các phương pháp th ng kê toán h c ñư c s d ng ñ x lý các k t qu nghiên c u v ñ nh lư ng và ñ nh tính như: l p b ng phân ph i t n s , t n su t, tính ñi m trung bình c ng, bi u, b ng … 5. Ph m vi nghiên c u c a ñ tài Do nh ng ñi u ki n khách quan và ch quan còn nhi u h n ch , chúng tôi gi i h n ph m vi nghiên c u như sau: - Trong n i hàm cơ b n c a pháp lu t bao g m: + H th ng văn b n quy ph m pháp lu t v giáo d c pháp lu t; + H th ng văn b n dư i quy ph m pháp lu t v giáo d c pháp lu t; - Đ a bàn nghiên c u t i trư ng Cao ñ ng Công ngh - Đ i tư ng nghiên c u h c sinh, sinh viên (bao g m 2 c p h c: cao ñ ng, trung c p chuyên nghi p); - Ch th c a các bi n pháp là Phòng công tác h c sinh, sinh viên; - Th c nghi m trên nh n th c các bi n pháp ñ xu t.
 7. 7 PH N 2: N I DUNG NGHIÊN C U Đ TÀI CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N 1.1. T ng quan v v n ñ nghiên c u Nh ng năm cu i th k XX, ñ u th k XXI, loài ngư i ñã và ñang ph i ñ i m t v i nhi u hi m h a mang tính toàn c u như: Ma túy, HIV/AIDS, d ch b nh, thiên tai, lũ l t...trong ñó hi m h a v các t n n xã h i khác cũng là m t trong nh ng v n ñ mà c c ng ñ ng qu c t ñã b ra không ít ti n c a và công s c ñ phòng, ch ng. Song, hi m h a này ngày ngày có xu hư ng gia tăng, ñi u ñó ñã gây ra không bi t bao nhiêu tang tóc cho bao gia ñình, qu c gia và c c ng ñ ng qu c t lo ng i và quy t tâm phòng, ch ng nó. Th h tr Vi t Nam mà tiêu bi u là l c lư ng thanh niên, h c sinh sinh viên là ñ i ngũ có vai trò r t l n trong quá trình công nghi p hoá, hi n ñ i hoá, xây d ng và b o v t qu c. H c sinh sinh viên cũng là ñ i quân tiên phong ñi ñ u trong các phong trào do Đ ng và Nhà nư c kh i xư ng. Là ngư i ti p thu nh ng tinh hoa văn hoá, khoa h c k thu t c a các nư c phát tri n trên th gi i và gi i thi u v ñ t nư c, con ngư i Vi t Nam cho t t c các nư c trên th gi i. Trư c nh ng tác ñ ng khách quan do m t trái c a kinh t th trư ng, h i nh p m c a và do nh ng y u t tiêu c c khác, m t b ph n h c sinh sinh viên s ng thi u m c tiêu, lý tư ng, thi u tu dư ng rèn luy n...t ñó có l i s ng l ch l c, buông th , sa vào các t n n xã h i, vi ph m pháp lu t...Nh ng v n ñ trên ñang là m i quan tâm, lo l ng c a gia ñình, nhà trư ng và xã h i. Ngh quy t TW 2 Khoá VIII ñã kh ng ñ nh: “M t b ph n h c sinh sinh viên có bi u hi n suy thoái v ñ o ñ c, m nh t lý tư ng theo l i s ng th c d ng, thi u hoài b o l p thân, l p nghi p vì tương lai c a b n thân và c a ñ t nư c”. H c sinh, sinh viên là ñ i tư ng d b d d , lôi kéo, sa ngã b i nh ng s cám d b i các t n n xã h i. Vì v y, tăng cư ng bi n pháp giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t trong HSSV nói chung và HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh nói riêng - Đó là nhi m v và m nh l nh c p bách hơn bao gi h t. Đ ng trư c hi m h a ñó ñã có nhi u tác gi trong và ngoài nư c ñã quan tâm nghiên c u ñ n bi n pháp phòng, ng a vi ph m pháp lu t trong HSSV, v n ñ này cũng ñư c ñ c p ñ n trong nhi u bài báo, lu n văn c a m t s tác gi trong nư c và ngoài nư c. Trong các công trình nghiên c u c a mình, các tác gi ñã gi i quy t nhi u v n ñ có tính ch t lí lu n và th c ti n c a vi c phòng, ng a vi ph m pháp lu t thanh niên trong c ng ñ ng dân cư tuỳ theo quan ñi m c a m i dân t c, góc nhìn và c p ñ có khác nhau. Tuy
 8. 8 nhiên theo chúng tôi, phòng ng a vi ph m pháp lu t cho h c sinh, sinh viên v a có nh ng nét chung c a c ng ñ ng trong khu dân cư v a có nh ng ñ c thù riêng do ñ c ñi m, tính ch t và ñ i tư ng là HSSV. M t khác, m i cơ s giáo d c, v i nh ng ñ c ñi m riêng v môi trư ng xã h i, ñi u ki n giáo d c c a mình ñã ñ t ra cho công tác phòng, ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV c a m i trư ng ñào t o có nh ng v n ñ riêng, c th riêng c n gi i quy t. Vì v y, bên c nh vi c k th a nh ng thành qu nghiên c u lí lu n và th c ti n v vi c xây d ng các bi n pháp phòng ng a vi ph m pháp lu t cho khu dân cư, cho h c sinh ph thông, TCCN, TCN, sinh viên cao ñ ng, ñ i h c c n ti p t c nghiên c u ñ gi i quy t nh ng v n ñ c th ñ t ra cho HSSV nói chung. 1.2. Vi ph m pháp lu t và m t s khái ni m có liên quan 1.2.1 Vi ph m 1.2.2 Vi ph m pháp lu t 1.2.3 Bi n pháp 1.2.4 Phòng ng a 1.2.5 Bi n pháp giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t 1.2.6 Bi n pháp phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV 1.3. Nh ng v n ñ lý lu n v bi n pháp giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV 1.3.1 M c ñích, m c tiêu c a bi n pháp giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV 1.3.2 Nh ng con ñư ng giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV 1.3.2.1 Con ñư ng d y h c 1.3.2.2 Con ñư ng t ch c lao ñ ng 1.3.2.3 Con ñư ng t ch c các ho t ñ ng xã h i 1.3.2.4 Con ñư ng ho t ñ ng t p th 1.3.3 Các phương pháp giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV 1.3.3.1 Phương pháp t ch c hành chính 1.3.3.2 Phương pháp v kinh t (phương pháp kích thích) 1.3.3.3 Phương pháp v tâm lý - xã h i
 9. 9 1.3.3.4 L a ch n và v n d ng các phương pháp giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV vào th c ti n C n v n d ng k t h p các phương pháp, vì: 1.3.4 Các nhân t (nguyên nhân) nh hư ng ñ n công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t 1.3.4.1 Nhân t (nguyên nhân) ch quan: 1.3.4.2 Nhân t (nguyên nhân) khách quan: 1.3.4.2.1. Nhân t gia ñình ñ i v i công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV 1.3.4.2.2 Nhân t giáo d c ñ i v i công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV 1.3.4.2.3. Nhân t ñi u ki n cơ s v t ch t, môi trư ng ñ i v i công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV 1.4. Cơ s pháp lý v v n ñ nghiên c u
 10. 10 CHƯƠNG 2: TH C TR NG CÔNG TÁC GIÁO D C PHÒNG NG A VI PH M PHÁP LU T CHO HSSV TRƯ NG CAO Đ NG CÔNG NGH 2.1. Khái quát v Đ i h c Đà N ng 2.2. Th c tr ng các vi ph m pháp lu t c a HSSV t i Thành ph Đà N ng Trong hơn 3 năm qua (2009-2011), t i thành ph Đà N ng ñã x y ra 959 v vi ph m pháp lu t liên quan ñ n 979 HSSV trong ñó, có 107 v v i 127 HSSV ñưa ra kh i t trư c pháp lu t. X ph t vi ph m hành chính 852 v v i 852 HSSV. Theo s li u t phòng PA83 - Công an Thành ph Đà N ng trong 9 tháng ñ u năm 2012, cho th y có 90 v ph m pháp hình s v i 136 ñ i tư ng (là HSSV), truy c u trách nhi m hình s 72 ñ i tư ng, x lý hành chính 54 ñ i tư ng, s còn l i ph i h p nhà trư ng x lý. Sinh ho t ñ o trái phép có 9 v , x lý 69 ñ i tư ng. Ngoài các hành vi tr m c p tài s n, gây r i tr t t công c ng, ph m t i ma túy, các t n n xã h i khác, cũng có m t s HSSV cá bi t b tha hóa v ñ o ñ c l i s ng, thư ng xuyên khai thác các tài li u ph n ñ ng, phim nh ñ i tr y trên m ng, l p Blog cá nhân nói x u th y cô ho c thành l p các h i, nhóm ho t ñ ng gây m t an ninh chính tr . Minh ch ng là t năm 2009 ñ n nay, Công an các ñơn v , ñ a phương ñã ki m tra và phát hi n, x lý 6 v v i 50 trư ng h p t t p sinh ho t, tuyên truy n ñ o trái phép. T các ho t ñ ng trên, HSSV ñã b các ph n t x u, cơ h i chính tr , các t ch c ph n ñ ng l i d ng kích ñ ng, lôi kéo vào các ho t ñ ng mang n i dung chính tr , d d n ñ n con ñư ng vi ph m pháp lu t. Bên c nh ñó, có 10 v v i hàng trăm trư ng h p HSSV t t p, sinh ho t trái phép t i các khu v c công c ng cũng ñã b l c lư ng Công an phát hi n, c nh cáo. Tình tr ng thi thuê, thi h , s d ng văn b ng, ch ng ch gi cũng còn t n t i, nh hư ng l n ñ n môi trư ng giáo d c. Theo báo cáo c a S Lao ñ ng – Thương binh và Xã h i Thành ph Đà N ng, hi n trên ñ a bàn thành ph có 1.196 ngư i nghi n ma tuý có h sơ qu n lý. Trong ñó ñã có 360 ngư i cai nghi n thành công. Hàng năm có kho ng 50 ngư i sau cai nghi n ñ 5 năm không tái nghi n. Trong 6 tháng ñ u năm 2012, cùng v i di n bi n ph c t p c a tình hình t i ph m ma túy, s lư ng ngư i nghi n t i Đà N ng cũng có chi u hư ng gia tăng. Trong 6 tháng ñ u năm, trên toàn thành ph có 355 ngư i nghi n m i, tăng 98,3% so v i cùng kỳ năm trư c. Trong ñó có 73 ngư i nghi n t ñ a phương khác ñ n, tăng 32,7% so v i cùng kỳ; 19 h c sinh, sinh viên liên quan ñ n ma túy, tăng 171% so v i cùng kỳ năm trư c. B ng 1: T i ph m do sinh viên gây ra trong 5 năm (2007 – 2011) t i Tp. Đà N ng
 11. 11 QU N/ T I DANH - THEO ĐI U LU T (HÌNH S ) C NG HUY N 93 104 108 111 115 133 135 136 138 139 143 194 202 205 233 245 248 249 250 257 H i Châu 16 2 6 27 2 7 3 1 1 65 Thanh khê 59 5 34 3 3 3 8 34 14 1 164 Liên Chi u 23 3 1 10 16 3 4 60 C mL 1 2 5 1 9 Sơn Trà 2 5 2 6 2 8 1 26 Ngũ Hành Sơn 1 1 6 8 1 1 2 1 21 Hòa Vang 8 1 3 2 5 2 21 T NG 3 113 3 1 1 2 2 32 98 8 3 3 33 3 3 34 14 1 8 1 366 (N gu n: Báo cáo th ng kê c a Văn phòng C nh sát ñi u tra, Công an Tp. Đà N ng v tình hình t i ph m do sinh viên gây ra t năm 2007 - 2011) Qua nh ng s li u trên chúng ta nh n th y: 3 v gi t ngư i, 113 v c ý gây thương tích, 3 v vô ý gây thương tích, 1 v hi p dâm, 1 v giao c u v i tr em, 2 v cư p tài s n, 2 v cư ng ño t tài s n, 32 v cư p gi t tài s n, 98 v tr m c p tài s n, 8 v l a ñ o chi m ño t tài s n, 3 v c ý làm hư h ng tài s n, 3 v mua bán trái phép ch t ma túy, 33 v vi ph m qui ñ nh v ñi u khi n giao thông ñư ng b , 3 v giao cho ngư i không ñ ñi u ki n ñi u khi n các phương ti n giao thông ñư ng b , 3 v v n chuy n vũ khí thô sơ, 34 v gây r i tr t t công c ng, 14 v ñánh b c, 1 v t ch c ñánh b c, 8 v tiêu th tài s n do ngư i khác ph m t i mà có, 1 v h p pháp hóa tài s n do ph m t i mà có. T k t qu , s li u kh o sát và phân tích trên cho th y h c sinh sinh viên có th gây ra h u h t các lo i t i ph m mà b n t i ph m hình s gây ra. Hành vi ph m t i, hành vi vi ph m pháp lu t c a HSSV ch y u t p trung vào các hành vi xâm ph m tr t t xã h i. Tình hình trên cho th y, tính ch t và di n bi n vi ph m pháp lu t trong HSSV trên ñ a bàn thành ph ngày càng ph c t p, s lư ng các v vi c vi ph m pháp lu t tăng lên nhanh chóng. Vì v y, c n ph i nghiên c u làm rõ nh ng nguyên nhân d n ñ n vi ph m pháp lu t trong h c sinh, sinh viên. Đ ng th i tính toán xây d ng các nhóm bi n pháp cơ b n trong công tác phòng ng a, ngăn ch n có hi u qu vi ph m pháp lu t, góp ph n gi m thi u tình tr ng h c sinh, sinh viên vi ph m pháp lu t lĩnh v c an ninh – chính tr , tr t t an toàn xã h i trên ñ a bàn thành ph . Hư ng d n các quy trình th c hi n trong công tác bi n pháp phòng ng a vi ph m pháp lu t (VPPL) cho h c sinh, sinh viên.
 12. 12 2.3. Phân tích th c tr ng v vi ph m pháp lu t c a HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 2.3.1 Th c tr ng v thành ph n c a HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 2.3.2 Th c tr ng v thi t ch văn hóa c a HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 2.4. Th c tr ng v giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 2.4.1 Th c tr ng v n i dung giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 2.4.2 Th c tr ng v hình th c, phương pháp giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 2.4.3.1. V hình th c giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 2.4.3.2. Th c tr ng v phương pháp giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh
 13. 13 2.5. Th c tr ng v công tác qu n lý giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 2.5.1 Th c tr ng v xây d ng m c tiêu c a công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 2.5.2 Th c tr ng v công tác k ho ch hoá giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 2.5.3 Th c tr ng v công tác t ch c phân công, phân nhi m giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 2.5.4 Th c tr ng v công tác ch ñ o, ph i h p các l c lư ng giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 2.5.5 Th c tr ng v công tác ki m tra, ñánh giá công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 2.6. Nh ng nhân t nh hư ng ñ n công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 2.6.1 Nh ng nhân t tác ñ ng v m t nh n th c, nh hư ng ñ n công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t c a HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 2.6.2 Nh ng nhân t tác ñ ng v m t qu n lý nh hư ng ñ n công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh Bên c nh vi c phân tích nh ng nhân t tác ñ ng v m t nh n th c cũng c n ñi u tra các nhân t qu n lý làm nh hư ng tr c ti p ñ n công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh . Nh m xây d ng các bi n pháp phù h p v i th c tr ng ñã ñi u tra ñ i v i công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh . Tóm l i: m t trong nh ng nguyên nhân cơ b n d n ñ n công tác giáo d c và phòng ng a vi ph m pháp lu t trong HSSV ñó là: M t là: Nh n th c v giáo d c pháp lu t và hành vi vi ph m pháp lu t c a HSSV còn mang tính chung chung, mơ h , chưa hi u m t cách c th ho c do nh ng tác ñ ng không ñáng có làm nh h ng tr c ti p ñ n quá trình nh n th c c a HSSV. Hai là: Nh n th c quán tri t và ch ñ o v công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t c a c p u Đ ng, chính quy n và các ñoàn th trong ñơn v còn quá xem nh , do ñó chưa ñư c tr thành m t n i dung ho t ñ ng thư ng xuyên c a nhà trư ng.
 14. 14 Ba là: Vi c xây d ng k ho ch, n i dung ho t ñ ng v công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t trong nhà trư ng chưa ñư c phân công, phân nhi m rõ ràng, do ñó chưa bi t tri n khai t ñâu, do ai theo dõi, t ch c, ch ñ o và th c hi n. B n là: Thi u s quan tâm ch ñ o c a các c p chính quy n và cơ quan ch qu n nên công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t còn ñang b b ng , do ñó chưa có s ràng bu c v m t pháp lý và giao nhi m v c th . Năm là: Công tác giáo d c và bi n pháp phòng ng a vi ph m pháp lu t trong nhà trư ng chưa ñư c phát ñ ng, ñăng ký, ki m tra, ñánh giá thi ñua nên h u h t các ñơn v và ñoàn th chưa ñưa vào sơ, t ng k t ñánh giá nhi m v hàng năm c a ñơn v mình.
 15. 15 CHƯƠNG 3: CÁC NHÓM BI N PHÁP GIÁO D C PHÒNG NG A VI PH M PHÁP LU T CHO HSSV TRƯ NG CAO Đ NG CÔNG NGH - Đ I H C ĐÀ N NG 3.1. Các nguyên t c ch ñ o xây d ng và th c hi n các bi n pháp giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 3.1.1 Các bi n pháp giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV ph i góp ph n nâng cao ch t lư ng giáo d c – ñào t o c a nhà trư ng và th c hi n chương trình 5 không c a UBND thành ph Đà N ng 3.1.2 Các bi n pháp giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t ngoài vi c ph i ñ m b o tính quy ph m pháp lu t, nhưng ñ ng th i ph i ñ m b o tính nghiêm minh c a pháp lu t và ñư c ch ñ nh, ch tài ñ m nh. 3.1.3 Các bi n pháp ph i mang tính h th ng (tính tr i) tác ñ ng vào t t c các khâu, các y u t c a quá trình qu n lý 3.1.4 Các bi n pháp giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t c a HSSV ph i ñi ñôi v i công tác xây d ng n p s ng văn hóa, phù h p v i ñ o lý, truy n th ng c a dân t c Vi t Nam 3.1.5 Các bi n pháp ph i thi t th c, phù h p v i ñ c ñi m, môi trư ng ho t ñ ng, v i ñi u ki n th c t c a nhà trư ng, ñi u ki n h c t p và rèn luy n c a HSSV 3.2. Các nhóm bi n pháp giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 3.2.1 Nhóm bi n pháp tác ñ ng v nh n th c ñ i v i công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 3.2.1.1 T ch c tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c, ý th c trách nhi m cho ñ i ngũ cán b , viên ch c (CBVC), h c sinh, sinh viên (HSSV) v giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t và bi n pháp phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 3.2.1.2 Đa d ng hóa n i dung, hình th c, con ñư ng, phương pháp giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 3.2.1.3 Xây d ng ñi n hình tiên ti n v công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh
 16. 16 3.2.2 Nhóm bi n pháp th c hi n các ch c năng giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 3.2.2.1 K ho ch hoá công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 3.2.2.2 Tư v n thành l p Ban ch ñ o; t ch c phân công, phân nhi m công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 3.2.2.3 Tư v n ch ñ o, ph i h p s d ng có hi u qu các l c lư ng trong và ngoài nhà trư ng ñ i v i bi n pháp giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 3.2.2.4 Ki m tra, ñánh giá, khen thư ng và t o các ñ ng l c cho vi c th c hi n phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 3.2.3 Nhóm bi n pháp v xây d ng môi trư ng xã h i, môi trư ng pháp lu t và ñi u ki n cơ s v t ch t ñ i v i công tác phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 3.2.3.1 Xây d ng môi trư ng văn hóa ñô th nh m góp ph n nâng cao ch t lư ng công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 3.2.3.2 Xây d ng các ch ñ nh, ch tài v x lý vi ph m pháp lu t ñ i v i HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 3.2.3.3 Tăng cư ng cơ s v t ch t-trang thi t b cho công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV trư ng Cao ñ ng Công ngh 3.3. M i quan h gi a các bi n pháp M i bi n pháp có ý nghĩa, vai trò và nhi m v riêng nên có nh ng ưu như c ñi m riêng. Do ñó, ñ công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t ñ t ñư c hi u l c và hi u qu cao c n ph i k t h p nhi u bi n pháp, k t h p v i nhi u y u t bên trong và bên ngoài, khách quan và ch quan có như v y m i mang l i m c ñích, m c tiêu, ý nghĩa, n i dung mà ñ tài ñ c p ñ n.
 17. 17 CHƯƠNG 4: K T LU N VÀ KHUY N NGH 4.1. K t lu n Bi n pháp phòng ng a vi ph m pháp lu t là bi n pháp giáo d c con ngư i, thông qua vi c giáo d c th c hi n pháp lu t; con ngư i v a là m c ñích v a là ñ ng l c ñ phát tri n xã h i, ñ ng th i v a là ñ ng l c v a là m c tiêu c a quá trình giáo d c ñó. Do v y, c n ph i ñưa công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t tr thành m t ho t ñ ng thư ng xuyên, nh t là ñ i v i nh ng nhà trư ng mang tính ñ c thù ña ngành, ña lĩnh v c như Đ i h c Đà N ng. Bi n pháp giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV là m t ho t ñ ng ña ch c năng trong ñó n i lên là: ch c năng nh n th c, ch c năng tuyên truy n, ch c năng giáo d c, ch c năng qu n lý... nh m tho mãn nhu c u phong phú c a con ngư i và ñáp ng s phát tri n c a xã h i. Do v y, t nh ng ch c năng trên chúng ta nh n th y r ng công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho m i ngư i nói chung và HSSV nói riêng có ý nghĩa h t s c to l n trên m t bình di n chung c a quá trình công nghi p hoá, hi n ñ i hoá và ñô th hoá hi n nay. C n s m ñưa công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t là m t nhu c u c p bách và không th thi u ñư c trong s nghi p giáo d c trong giai ño n hi n nay. Công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t là m t ho t ñ ng mang tính ph c h p, ña chi u, tích h p nhi u trong các công tác giáo d c ý th c và b n lĩnh chính tr ; giáo d c tuy n th ng; giáo d c pháp lu t; giáo d c ñ o ñ c - công dân; giáo d c ngh nghi p; giáo d c môi trư ng; giáo d c th ch t; giáo d c th m m ; giáo d c qu c phòng... song có th nh n d ng công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t là m t d ng giáo d c c a k năng s ng lành m nh như trong d th o v quy ñ nh giáo d c ph m ch t chính tr , ñ o ñ c, l i s ng cho HSSV trong các cơ s trung c p chuyên nghi p và giáo d c ñ i h c ngày 22-01-2007 c a B Giáo d c và Đào t o. Phòng ng a vi ph m pháp lu t là nh ng gi i pháp lâu dài, làm cho ho t ñ ng này lan to , th m sâu trong ñ i s ng c a m i ngư i dân, m i HSSV ñòi h i không ch m i c p, m i ngành b ng nh ng bi n pháp và các thi t ch c a nhà nư c và pháp lu t, mà còn ph i nêu cao ý th c, tính t giác, lòng t tr ng dân t c, truy n th ng quý báu c a dân t c và gia ñình, tình c m và ý chí c u th c a m i ngư i “Mình vì m i ngư i, m i ngư i vì mình” có như v y công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t m i ñi vào giá tr ñích th c c a nó.
 18. 18 4.2. Khuy n ngh 4.2.1 Đ i v i UBND thành ph Đà N ng - C n nâng cao năng l c và hi u qu qu n lý nhà nư c v pháp lu t; hoàn thi n và ban hành các quy ñ nh, quy ư c và tăng cư ng ki m tra, thanh tra x lý vi ph m. - Bi n pháp phòng ng a vi ph m pháp lu t là ñ m b o và duy trì s n ñ nh b n v ng c a ñô th , bao g m: tr t t công c ng, tr t t giao thông, v sinh môi trư ng, phòng ch ng t n n xã h i... Các ngành, các c p c a thành ph c n ph i tăng cư ng công tác phòng ng a vi ph m pháp lu t lĩnh v c tr t t an toàn ñô th và thư ng xuyên ki m tra, phát hi n, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t. Các bi n pháp t ch c hành chính ñóng vai trò quan tr ng trong vi c t o ra s tác ñ ng có ch ñ nh, có m c ñích, có k ho ch v i vi c dùng dư lu n xã h i ho c các bi n pháp cư ng ch hành chính ñ ñi u ch nh các hành vi sai ph m c a ngư i dân, HSSV. Trong ñó, ñ c bi t chú tr ng vi c xây d ng, hoàn thi n và ban hành các n i quy, quy ñ nh, quy ư c phù h p v i m i hành vi, m i ñơn v cơ s ; ñ ng th i, t ch c tri n khai t t vi c ki m tra, ki m soát, ch n ch nh, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t theo quy ñ nh c a pháp lu t. - C n tăng cư ng ñ u tư cơ s v t ch t và các ho t ñ ng có liên quan ñ n ho t ñ ng phòng ng a vi ph m pháp lu t như: t o nhi u hơn n a các sân chơi văn hóa, văn ngh , th d c th thao cho HSSV gi a các trư ng trên ñ a bàn thành ph ; các di n ñàn giao lưu gi a HSSV v i lãnh ñ o thành ph v i các doanh nghi p thành ph . T o ñi u ki n t i ña cho HSSV tham gia t t ch c các ho t ñ ng tri n lãm, h i thi sáng t o, s n ph m tu i tr , h i ch vi c làm... - T ch c h i thi các nhóm nh c tr , các tác ph m sân kh u, h i h a, ñiêu kh c... ñ phát hi n tài năng trên lãnh v c văn hóa hóa ngh thu t. Có cơ ch , chính sách tích c c hơn n a ñ HSSV t t nghi p ra trư ng có cơ h i t o vi c làm, tham gia công tác, công hi n trư ng thành trong môi trư ng c a thành ph . - Đ u tư và t ch c các ñ t tham quan di tích l ch s , di tích văn hóa, b o tàng trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam và thành ph Đà N ng cho HSSV; - Thành l p qu phòng ch ng thiên tai, qu an toàn giao thông nh m h tr cho các l c lư ng tham gia khi có bão, l t và các ngày t t, l , cao ñi m, nh m h n ch tai n n giao thông và thiên tai x y ra. 4.2.2 y ban nhân dân các c p - C p y và y ban nhân dân các c p ph i tri n khai xây d ng và ch ñ o t ch c có hi u qu các Ngh quy t, ch trương, chính sách c a Đ ng, Nhà nư c có liên quan ñ n vi c ñ m b o an ninh tr t t và môi trư ng h c t p, sinh s ng c a sinh viên. H n ch và ti n t i th tiêu nh ng nguyên nhân, ñi u ki n, ñ c bi t là nh ng m t tiêu c c c a n n kinh t th trư ng tác ñ ng x u ñ n môi trư ng s ng, h c t p và rèn luy n c a sinh viên..
 19. 19 - Thông qua các phương ti n thông tin ñ i chúng, tuyên truy n v ñư ng l i, ch trương, chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a nhà nư c, nh ng v n ñ v an ninh tr t t trong ñó tình hình vi ph m pháp lu t ñ i v i sinh viên, d báo nh ng v n ñ ph c t p n y sinh v t n n xã h i, vi ph m pháp lu t ñ nâng cao trách nhi m c a các em trong công tác phòng ng a. - Xây d ng l i s ng lành m nh, t o ra môi trư ng xã h i t t trong t ng khu ph , c m dân cư, thôn xóm, trong trư ng h c, cơ s giáo d c. T ch c cho sinh viên tham gia các ho t ñ ng văn hóa xã h i, các câu l c b văn ngh th d c th thao, vui chơi gi i trí, thu hút sinh viên vào các t , ñ i thanh niên xung kích, thanh niên an ninh, thanh niên t qu n ñ sinh viên tham gia tr c ti p vào các ho t ñ ng gi gìn an ninh tr t t , phát hi n và ñ u tranh các hành vi vi ph m pháp lu t trong sinh viên. 4.2.3 Ngành giáo d c & ñào t o - Ngành giáo d c ñào t o nói chung và các trư ng ñ i h c, cao ñ ng nói riêng không ng ng b sung, hoàn thi n vi c xây d ng chương trình giáo d c và ñào t o cho sinh viên phát tri n m t cách toàn di n, s ng có lý tư ng, hoài bão, ý th c d n thân, rèn luy n, tu dư ng nhân cách ñ o ñ c…Ch ñ ng trong công tác qu n lý sinh viên, phát hi n k p th i nh ng sinh viên cá bi t, vi ph m pháp lu t ñ có bi n pháp tác ñ ng, giáo d c, u n n n phù h p, nh t là ñ i v i nh ng sinh viên thư ng hay vi ph m n i qui c a trư ng, ham chơi, xao lãng chuy n h c t p. 4.2.4 Đ i v i Đ i h c Đà N ng và trư ng Cao ñ ng Công ngh - C n ñưa công tác xây d ng bi n pháp phòng ng a vi ph m pháp lu t tr thành m t trong nh ng công tác ch ñ o c a toàn Đ i h c Đà N ng, có t ch c và phát ñ ng các phong trào thi ñua gi a các trư ng thành viên và xem vi c xây d ng bi n pháp phòng ng a vi ph m pháp lu t trong CBVC, HSSV tr thành m t tiêu chí ñánh giá thi ñua. - Ch ñ o Ban Giám hi u các trư ng và các t ch c ñoàn th Công ñoàn, Đoàn Thanh niên, H i sinh viên tích c c hư ng ng tham gia phong trào Toàn dân b o v an ninh T qu c trên cơ s ch c năng, nhi m v ñư c giao và ñi u l c a t ch c mình. - Ch ñ o Ban Công tác HSSV làm ñ u m i v i Phòng Công tác HSSV các trư ng thành viên th c hi n xây d ng k ho ch, n i dung, t ch c th c hi n các ho t ñ ng liên quan ñ n công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t cho HSSV. - Ch ñ o Ban Thanh tra, Pháp ch và Công tác thi ñua có k ho ch thanh ki m tra và ñánh giá ñ có hình th c khen thư ng và k lu t thích ñáng ñ i v i các t p th và cá nhân có thành tích ho c vi ph m v công tác giáo d c phòng ng a vi ph m pháp lu t trong toàn Đ i h c Đà N ng.
 20. 20 - Ch ñ o Ban K ho ch tài chính và t tài v các trư ng xây d ng d toán chi ngân sách và ñi u ki n cơ s v t ch t cho ho t ñ ng công tác phòng ng a vi ph m pháp lu t trong toàn Đ i h c Đà N ng. 4.2.5 Các t ch c Chính tr - Xã h i - Các t ch c Đoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i liên hi p Thanh niên, H i sinh viên ph i ph i h p ho ch ñ nh chính sách, chi n lư c và hình th c, bi n pháp và các ho t ñ ng thu hút sinh viên tham gia tích c c, qua vi c tham gia này giúp cho nh n th c và hành ñ ng c a sinh viên phù h p qui ñ nh c a pháp lu t. - Các t ch c chính tr xã h i, gia ñình và nhà trư ng ph i h p t t trong công tác qu n lý giáo d c sinh viên. Nâng cao hi u qu c a các m t công tác tuyên truy n, giáo d c ý th c ch p hành pháp lu t trong m i t ng l p thanh thi u niên và h c sinh sinh viên. Giáo d c các em v nh ng chu n m c ñ o ñ c xã h i, s ng và làm vi c theo Hi n pháp, pháp lu t, l y chu n m c xã h i làm thư c ño cho hành vi x s . Trong công tác giáo d c chính tr tư tư ng c n coi tr ng công tác tuyên truy n giáo d c nhân cách, truy n th ng ñ o ñ c, pháp lu t, ñ ng th i có nh ng n i dung hình th c tuyên truy n phù h p v i l a tu i, tâm lý sinh viên. V n ñ quan tr ng là cho các em hi u v lu t, nh ng v n ñ liên quan ñ n mình mà t giác ch p hành, tích c c tham gia phòng ng a vi ph m ph m pháp lu t t i cơ s nói ñang s ng và h c t p.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2