intTypePromotion=1

luận văn: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGUỒN VỐN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:173

0
90
lượt xem
21
download

luận văn: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGUỒN VỐN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay khái niệm công nghệ thông tin không còn là một khái niệm xa lạ đối với con người, nó đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày vì sự tác động rộng lớn và sâu sắc của nó đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Việc ứng dụng tin học vào trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý các nguồn lực cũng như lĩnh vực quản lý tổ chức đã cho thấy tác dụng và hiệu quả to lớn, có tính chất quyết định...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGUỒN VỐN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN

 1. 1 1.1.1.1.1.1.1.1 LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “XÂY D NG PH N M M QU N LÝ NGU N V N D ÁN U TƯ T I S K HO CH VÀ U TƯ T NH I N BIÊN.”
 2. 2 L IM U ................................................................................................ 1 CHƯƠNG I: GI I THI U CHUNG V CÔNG TY TIN H C XÂY D NG VÀ BÀI TOÁN QU N LÝ NGU N V N D ÁN U TƯ T I S K HO CH VÀ U TƯ T NH I N BIÊN .................................................. 11 I. GI I THI U CHUNG V CÔNG TY TIN H C XÂY D NG ............... 11 1. Quá trình hình thành và phát tri n ............................................................ 11 2. Các lo i hàng hoá d ch v ch y u hi n t i Công ty ang kinh doanh....... 13 2.1. Nhóm ph n m m qu n lý ho t ng c a doanh nghi p xây d ng .......... 13 2.2. Nhóm ph n m m k thu t xây d ng ...................................................... 13 2.3. Nhóm ph n m m thi t k cơ s h t ng ................................................. 14 2.4. Nhóm ph n m m qu n lý quy ho ch xây d ng ...................................... 14 2.5. D ch v tư v n thi t k xây d ng ........................................................... 14 2.6. D ch v kinh doanh xu t nh p kh u thi t b công ngh thông tin ........... 14 2.7. D ch v ào t o, b i dư ng công ngh thông tin, tư v n thi t k xây d ng .. 14 3. Cơ c u t ch c c a Công ty ...................................................................... 14 3.1. Ban giám c công ty ............................................................................ 15 3.2. T ch c hành chính ............................................................................... 16 3.3. Ban khoa h c công ngh ....................................................................... 17 3.4. XN ph n m m qu n lý ........................................................................... 17 3.5. XN ph n m m tư v n xây d ng ............................................................. 17 3.6. XN Kinh doanh thi t b tin h c .............................................................. 17 3.7. XN T ng hóa và tư v n xây d ng ..................................................... 18 3.8. Trung tâm ào t o và chuy n giao công ngh ........................................ 18 3.8.1. Các hình th c ào t o ......................................................................... 18 3.8.2. Các n i dung ào t o .......................................................................... 19
 3. 3 3.9. Trung tâm tư v n th m nh d án CNTT .............................................. 19 3.10. Trung tâm nghiên c u và phát tri n CNTT .......................................... 20 4. Tình hình tin h c hoá công tác qu n lý c a công ty .................................. 20 II. BÁI TOÁN QU N LÝ NGU N V N D ÁN U TƯ T I S K HO CH VÀ U TƯ T NH I N BIÊN .................................................. 22 1. Khái quát ho t ng t i S K ho ch và u tư t nh i n Biên ............... 22 1.1 Ch c năng và nhi m v c a S K ho ch và u tư t nh i n Biên....... 22 1.2 Cơ c u t ch c c a S K ho ch và u tư t nh i n Biên .................... 24 1.2.1. Sơ cơ c u t ch c........................................................................... 24 1.2.2. Ch c năng nhi m v c a t ng phòng ban ..................................... 25 2. Th c tr ng ng d ng công ngh thông tin t i S K ho ch và u tư i n Biên và lý do l a ch n tài ........................................................................ 33 2.1. Th c tr ng tin h c hóa qu n lý ngu n v n d án t i S K ho ch và u tư t nh i n Biên ......................................................................................... 33 2.2. Lý do l a ch n tài nghiên c u ........................................................... 33 3. Ch c năng c a ph n m m qu n lý ngu n v n d án u tư t i S K ho ch và u tư t nh i n Biên .............................................................................. 34 3.1 Qui trình qu n lý ngu n v n u tư b ng phương pháp th công ............ 34 3.2. Ch c năng t ư c c a ph n m m qu n lý ngu n v n ......................... 34 3.3. Nh ng i tư ng chính ư c hư ng l i t ph n m m qu n lý ngu n v n u tư t i S K ho ch và u tư t nh i n Biên ......................................... 35 3.3.1. S K ho ch và u tư t nh i n Biên ............................................... 35 3.3.2. U ban nhân dân t nh i n Biên ......................................................... 35 3.3.3. Ch u tư c a d án .......................................................................... 36
 4. 4 3.3.4. Nhân viên văn phòng ......................................................................... 36 3.3.5. Nhân viên k toán, tài chính .............................................................. 36 3.4 Ph m vi ng d ng c a tài ................................................................... 36 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP LU N CƠ B N XÂY D NG PH N M M QU N LÝ NGU N V N D ÁN U TƯ T I S K HO CH VÀ U TƯ T NH I N BIÊN ................................................................................. 37 1. T ng quan v h th ng thông tin qu n lý .................................................. 37 1.1 nh nghĩa và các b ph n c u thành h th ng thông tin ....................... 37 1.2 Phân lo i các h th ng thông tin trong t ch c ...................................... 38 1.3 T m quan tr ng c a h th ng thông tin.................................................. 40 2. Phương pháp phát tri n m t h th ng thông tin ........................................ 41 2.1 Nguyên nhân d n n viêc phát tri n m t h th ng thông tin m i ......... 41 2.2 Phương pháp phát tri n m t h th ng thông tin ..................................... 42 3. Phân tích h th ng thông tin ..................................................................... 42 3.1 Các phương pháp thu th p thông tin ....................................................... 42 3.2 Mã hóa d li u........................................................................................ 42 3.3 Các công c mô hình hóa h th ng thông tin .......................................... 43 4 Quy trình xây d ng ph n m m ng d ng................................................... 44 4.1 ánh giá yêu c u .................................................................................... 44 4.2 Phân tích chi ti t .................................................................................... 45 4.3 Thi t k logic......................................................................................... 45 4.4 xu t các phương án c a gi i pháp..................................................... 45
 5. 5 4.5 Thi t k v t lý ngoài ............................................................................... 46 4.6 Tri n khai k thu t h th ng .................................................................. 46 4.7 Cài t và khai thác ............................................................................... 46 5. Thi t k cơ s d li u ............................................................................... 47 5.1 Thi t k cơ s d li u logic i t các thông tin ra ................................. 47 5.1.1 Xác nh các u ra ........................................................................... 47 5.1.2 Xác nh các t p c n thi t cung c p d li u cho vi c t o ra t ng u ra .... 48 5.2 Thi t k cơ s d li u b ng phương pháp mô hình hóa ........................... 55 6. Khái quát v công c s d ng th c hi n tài ..................................... 57 6.1 H qu n tr cơ s d li u SQL Server ..................................................... 57 6.2 Ngôn ng l p trình Visual Basic 6.0 ....................................................... 58 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THI T K PH N M M QU N LÝ NGU N V ND ÁN U TƯ T I S K HO CH VÀ U TƯ T NH I N BIÊN ............................................................................................................ 59 1. Khái quát v bài toán qu n lý ................................................................... 59 1.1. Th c t qui trình qu n lý ngu n v n d án u tư t i S K ho ch và u tư t nh i n Biên .......................................................................................... 59 1.2. M c ích c n t ư c c a ph n m m ................................................... 60 1.3. Thông tin u vào và thông tin u ra c a ph n m m ............................ 61 1.3.1. Thông tin u vào ............................................................................... 61 1.3.2. Thông tin u ra ................................................................................. 63 2. Mô hình hoá h th ng thông tin qu n lý v n d án u tư ........................ 64 2.1 Sơ ch c năng BFD c a chương trình ........................................... 64
 6. 6 2.2. Sơ lu ng thông tin ............................................................................ 65 2.3. Sơ ng c nh c a Qu n lý ngu n v n d án d án u tư t i S K ho ch và u tư t nh i n Biên................................................................ 66 2.4. Sơ lu ng d li u(DFD) c a h th ng ................................................ 66 2.4. Sơ lu ng d li u(DFD) c a h th ng ................................................ 67 2.4.1. Sơ lu ng d li u m c 0 c a h th ng ............................................. 67 2.4.2. Sơ phân rã x lý m c 1 .................................................................. 68 3.Thi t k cơ s d li u ................................................................................ 71 3.1 Mô hình quan h th c th ERD .............................................................. 72 3.2 Chuy n i quan h hai chi u trong mô hình th c th ERD ................... 72 3.3 M t s b ng trong cơ s d li u qu n lý ngu n v n d án u tư ........... 76 3.4 Mô hình quan h gi a các b ng trong cơ s d li u ................................ 83 4.Thi t k gi i thu t...................................................................................... 84 4.1. Khái ni m gi i thu t .............................................................................. 84 4.2. M t s gi i thu t i n hình .................................................................... 85 4.2.1.Gi i thu t ăng nh p chương trình ....................................................... 85 4.2.2.Gi i thu t thêm m i d li u ................................................................. 86 4.2.3.Gi i thu t s a i d li u..................................................................... 87 4.2.4.Gi i thu t xóa b d li u ..................................................................... 88 4.2.5.Gi i thu t tìm ki m d li u .................................................................. 89 4.2.6.Gi i thu t in báo cáo ............................................................................ 90 5.Thi t k giao di n ...................................................................................... 91 5.1. Nguyên t c thi t k giao di n ................................................................ 91 5.2. M t s giao di n i n hình ................................................................... 92
 7. 7 5.2.1. Màn hình ăng nh p chương trình ..................................................... 92 5.2.2. Màn hình thông tin chung t t c các d án .......................................... 93 5.2.3. Màn hình thông tin chung c a m t d án ........................................... 94 5.2.4. Màn hình thông tin V n - K ho ch c a m t d án............................. 95 5.2.5. Màn hình thông tin u th u c a m t d án ...................................... 96 5.2.6. Màn hình thêm m i m t d án ........................................................... 97 5.2.7. Màn hình báo cáo t ng h p tình hình th c hi n v n u tư theo a bàn . 98 5.2.8. Màn hình báo cáo t ng h p tình hình th c hi n v n u tư theo ngành kinh t ...................................................................................................................... 99 5.2.9 Màn hình báo cáo t ng h p tình hình th c hi n v n u tư theo th i gian .................................................................................................... 100 5.2.10. Màn hình báo cáo theo dõi tình tr ng d án .................................... 101 6. Cài t và tri n khai h th ng ................................................................. 102 6.1. Yêu c u ph n m m, ph n c ng ............................................................ 102 6.1.1.Yêu c u ph n m m ............................................................................ 102 6.1.2. Yêu c u ph n c ng ........................................................................... 102 6.2. T o cơ s d li u qu n lý v n ............................................................. 103 6.3. Phương hư ng hoàn thi n và phát tri n ............................................... 107 K T LU N ................................................................................................ 109 DANH M C TÀI LI U THAM KH O .................................................... 110 PH L C .................................................................................................. 111
 8. 8 L IM U Ngày nay khái ni m công ngh thông tin không còn là m t khái ni m xa l i v i con ngư i, nó ã tr thành m t ph n c a cu c s ng hàng ngày vì s tác ng r ng l n và sâu s c c a nó n t t c các lĩnh v c c a i s ng xã h i nói chung và các doanh nghi p nói riêng. Vi c ng d ng tin h c vào trong lĩnh v c kinh doanh, qu n lý các ngu n l c cũng như lĩnh v c qu n lý t ch c ã cho th y tác d ng và hi u qu to l n, có tính ch t quy t nh n công vi c. Hi n nay các ph n m m cơ b n ã ư c ng d ng và phát tri n r ng rãi trong h u h t các doanh nghi p k c nhà nư c l n tư nhân. M t th c tr ng ang di n ra là các công ty thư ng mua ph n m m ho c thuê vi t ph n m m tuy nhiên nh ng l p trình viên l i không hi u rõ h t m i nghi p v c a công ty d n n nh ng b t c p trong quá trình s d ng ph n m m. Bên c nh ó cũng có nh ng chương trình do các nhân viên c a công ty vi t nhưng ó ch là gi i pháp t m th i không mang tính chuyên nghi p cao. Do ó l a ch n ư c m t ph n m m phù h p bao gi cũng quan tr ng i v i các doanh nghi p t óm i t ư c k t qu t t trong kinh doanh và qu n lý. Công ty Tin h c Xây d ng có tên y là Công ty c ph n Tin h c và Tư v n Xây d ng (Construction Informatics and Consultancy join_stock Company) vi t t t là CIC, qua nhi u năm ho t ng, Công ty ã có nhi u óng góp cho vi c y m nh ng d ng công ngh thông tin nói chung và phát tri n ph n m m xây d ng nói riêng. S K ho ch và u tư t nh i n Biên là cơ quan chuyên môn thu c U ban Nhân dân t nh i n Biên có ch c năng tham mưu, giúp U ban Nhân dân t nh i n Biên th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v k ho ch và u tư bao g m các lĩnh v c: Tham mưu t ng h p v quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t xã h i, t ch c th c hi n và ki n ngh , xu t v cơ ch , chính
 9. 9 sách qu n lý kinh t xã h i trên a bàn t nh; u tư trong nư c và u tư nư c ngoài a phương; Qu n lý ngu n v n h tr phát tri n chính th c ODA; u th u, ăng ký kinh doanh trong ph m vi a phương v các d ch v công thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t …. Do ó S K ho ch và u tư t nh i n Biên ph i qu n lý r t nhi u d án thu c nhi u lo i ngu n v n khác nhau. Vi c ng d ng công ngh thông tin vào qu n lý ngu n v n d án u tư s giúp ích r t nhi u cho công tác qu n lý d án u tư c a S . Xu t phát t th c t ó em ã ch n tài: “ XÂY D NG PH N M M QU N LÝ NGU N V N D ÁN U TƯ T I S K HO CH VÀ U TƯ T NH I N BIÊN” làm tài cho khoá lu n t t nghi p c a mình. Ngoài ph n m u và k t lu n khoá lu n t t nghi p c a em g m 3 chương sau: Chương I: Gi i thi u chung v Công ty Tin h c Xây d ng (CIC) và bài toán qu n lý ngu n v n d án u tư t i S K ho ch và u tư t nh i n Biên. Ph n này gi i thi u khái quát v Công ty Tin h c Xây d ng và S K ho ch và u tư t nh i n Biên cũng như s c n thi t c a tài nghiên c u. Chương II: Phương pháp lu n cơ b n xây d ng ph n m m qu n lý ngu n v n d án u tư t i S K ho ch và u tư t nh i n Biên. Ph n này trình bày các v n phương pháp lu n cơ b n làm cơ s trong vi c nghiên c u tài Chương III: Phân tích thi t k ph n m m qu n lý ngu n v n d án u tư t i S K ho ch và u tư t nh i n Biên. Ph n này trình bày vi c phân tích thi t k c a ph n m m qu n lý ngu n v n d án u tư t i S K ho ch và u tư t nh i n Biên.
 10. 10 Ngoài ra còn có danh m c các tài li u tham kh o li t kê các tài li u ã s d ng Tuy ã r t c g ng trong vi c hoàn thi n tài nhưng ây là công trình nghiên c u u tay sau m t th i gian dài h c t p tài trư ng i h c Kinh T Qu c Dân nên không tránh kh i nh ng thi u sót. Em r t mong nh n ư c nh ng ý ki n óng góp, phê bình c a các th y cô giáo cũng như c a nh ng ngư i quan tâm tài ư c hoàn thi n hơn. Qua ây em cũng xin g i l i c m ơn chân thành n th y giáo Ks. oàn Qu c Tu n - Gi ng viên khoa Tin h c kinh t trư ng i h c Kinh t Qu c Dân Hà N i và anh Nguy n c Tu n - Trư ng phòng ph n m m Công ty Tin h c Xây d ng CIC ã t n tình ch b o hư ng d n em hoàn thành khoá lu n t t nghi p này.
 11. 11 CHƯƠNG I: GI I THI U CHUNG V CÔNG TY TIN H C XÂY D NG VÀ BÀI TOÁN QU N LÝ NGU N V N D ÁN U TƯ T I S K HO CH VÀ U TƯ T NH I N BIÊN I. GI I THI U CHUNG V CÔNG TY TIN H C XÂY D NG 1. Quá trình hình thành và phát tri n Công ty Tin h c Xây d ng có tên y là Công ty c ph n Tin h c và Tư v n Xây d ng (Construction Informatics and Consultancy join_stock Company) vi t t t là CIC, a ch 37 Lê i Hành – Hai Bà Trưng – Hà N i, là ơn v tr c thu c B Xây d ng ư c thành l p theo quy t nh s 243/QD- BXD ngày 16/ 02/2000 c a B Xây d ng d a trên cơ s Trung Tâm Tin h c Xây d ng. Ti n thân là phòng ng d ng toán và máy tính (5/ 1974) phát tri n thành trung tâm Tin h c Xây d ng (16/02/2000). Hi n nay t ng giám c là ông ng c Hà Qua nhi u năm ho t ng, Công ty ã có nhi u óng góp cho vi c y m nh ng d ng công ngh thông tin nói chung và phát tri n ph n m m xây d ng nói riêng. V i i ngũ trên m t trăm cán b có trình t i h c tr lên, Công ty ã không ng ng phát tri n trong các ho t ng nghiên c u - s n xu t – tư v n, chuy n giao công ngh và ư c nhà nư c ch ng nh n b n quy n cho nhi u s n ph m ph n m m công ngh thông tin. n nay, Công ty ã cung c p, ào t o và chuy n giao các ph n m m cho trên 1200 ơn v trong và ngoài ngành Xây d ng Công ty hi n có m t chi nhánh t i thành ph H Chí Minh có nhi m v chính là chuy n giao các ph n m m do chính Công ty s n xu t, a ch 178- Võ Văn T n-Phư ng 5-Qu n 3-Thành ph H Chí Minh, quy t nh thành l p
 12. 12 s : 939/Q -BXD ngày 13/10/2000, ăng ký kinh doanh s 313354 ngày 18/10/2000 do S K ho ch và u tư thành ph H Chí Minh c p Nhi m v : + Cung c p d ch v h tr khách hàng + ào t o chuy n giao công ngh + Kinh doanh thi t b v t tư công ngh thông tin G n ây Công ty ã thành l p thêm ShowRoom t i 177 Bùi Th Xuân- Hà N i, nh m tăng cư ng vi c gi i thi u, qu ng bá và h tr khách hàng s d ng ph n m m c a Công ty, ng th i tư v n các gi i pháp công ngh thông tin khác như m ng, thi t b …. Công ty Tin h c Xây d ng có qui mô v a, v i các lĩnh v c ho t ng chính là: - S n xu t, phát tri n, khai thác và cung c p các s n ph m ph n m m và các d ch v công ngh thông tin ph c v qu n lý, kinh t , k thu t; - Cung c p các d ch v thương m i i n t và các dich v giá tr gia tăng trên m ng Internet; - S n xu t l p ráp, xu t nh p kh u, i lý và cung c p các thi t b tin h c vi n thông, thi t b thí nghi m và các thi t b công ngh khác; - T ch c ào t o và b i dư ng v công ngh thông tin, và các ng d ng công ngh khác. Biên so n và cung c p tài li u, tư li u v công ngh thông tin và các tài li u khoa h c công ngh ; - T ch c ào t o c p ch ng ch v tư v n xây d ng theo quy nh c a các c p qu n lý chuyên ngành có th m quy n; - Thi công l p t các h th ng tin h c bưu chính vi n thông, i n l nh, h th ng i u khi n trong các công trình xây d ng dân d ng, công
 13. 13 nghi p h t ng k thu t, công ngh thông tin bưu chính vi n thông và b o v môi trư ng - Thi công xây d ng các công trình dân d ng; u tư kinh doanh b t ng s n, d ch v cho thuê nhà văn phòng làm vi c; u tư và xây d ng d án khu ô th , khu công nghi p, khu du l ch,…,. 2. Các lo i hàng hoá d ch v ch y u hi n t i Công ty ang kinh doanh 2.1. Nhóm ph n m m qu n lý ho t ng c a doanh nghi p xây d ng - CicAccount_e - Ph n m m k toán phiên b n dành cho doanh nghi p. - CicAccount_a - Ph n m m k toán phiên b n dành cho hành chính s nghi p. - CicAccount_i - Ph n m m k toán Phiên b n dành cho ch u tư. - CONNA - Ph n m m qu n lý h p ng. - ESPA - Ph n m m qu n lý doanh nghi p d ch v c p nư c - IMA - Ph n m m qu n lý h t ng k th t ô th . - IPASY - Ph n m m l p và th m nh d án u tư. - LANOS - Ph n m m qu n lý nhà, t trong các khu ô th - PROMSYS - Ph n m m qu n lý d án - REMSYS - Ph n m m qu n lý nhân s - UNACOM -Ph n m m qu n lý h c sinh, sinh viên trong các trư ng h c. - Ph n m m qu n lý tài s n c nh. 2.2. Nhóm ph n m m k thu t xây d ng - ESCON - Ph n m m tính ơn giá -d toán - KIW - Ph n m m tính toán khung thép ti n ch
 14. 14 - KPW - Ph n m m tính toán thi t k khung ph ng - MBW - Ph n m m tính toán móng băng - MCW - Ph n m m tính toán móng c c - MDW - Ph n m m tính toán móng ơn - RDW - Ph n m m b sung TCVN vào SAP, STAAD, ETABS - SBTW -Ph n m m tính toán sàn bê tông c t thép - STCAD - Ph n m m h tr v k th ât xây d ng và t ng tính ti n lương - VINASAS - Ph n m m tính toán thi t k khung h n h p 2.3. Nhóm ph n m m thi t k cơ s h t ng - ROADES - Ph n m m thi t k ư ng b - SUMAC - Ph n m m mô ph ng a hình, tính toán san n n 2.4. Nhóm ph n m m qu n lý quy ho ch xây d ng - MAPPRO - Ph n m m qu n lý quy ho ch ô th , c p ch ng ch quy ho ch. 2.5. D ch v tư v n thi t k xây d ng 2.6. D ch v kinh doanh xu t nh p kh u thi t b công ngh thông tin 2.7. D ch v ào t o, b i dư ng công ngh thông tin, tư v n thi t k xây d ng 3. Cơ c u t ch c c a Công ty - Các c p qu n lý c a công ty + C p công ty + C p xí nghi p
 15. 15 Mô hình t ch c cơ c u b máy qu n lý BAN GIÁM C T ch c hành chính Ban khoa h c công ngh XN ph n XN ph n XN XNK & XN t ng m m tư v n m m qu n lý kinh doanh hoá & tư XD thi t b tin h c v n XD Trung tâm ào Trung tâm tư v n Trung tâm nghiên t o và chuy n và th m nh d án c u và phát tri n giao công ngh CNTT CNTT - Ch c năng nhi m v c a t ng b ph n trong b máy qu n lý Công ty 3.1. Ban giám c công ty Ban giám c c a Công ty g m: M t giám c và hai phó giám c v i ch c năng c th như sau: Giám c: Ph trách chung t t c các ho t ng c a Công ty; Ch u trách nhi m trư c Nhà nư c và B Xây d ng v toàn b ho t c a Công ty theo ch c năng nhi m v ư c quy nh. Tr c ti p ch o công tác: t ch c lao ng - ti n lương, kinh t - tài chính, thi ua khen thư ng; chính tr , các ch chính sách,…, là u m i liên h c a các phòng ban. Phó giám c thư ng tr c: Ph trách các lĩnh v c công tác như:
 16. 16 - Nghiên c u khoa h c - Chuy n giao công ngh - ào t o - B i dư ng trình cán b - H p tác qu c t - Xu t nh p kh u và kinh doanh thi t b - Ph trách các ơn v : Trung tâm nghiên c u và phát tri n CNTT; Trung tâm ào t o và chuy n giao công ngh ; Xí nghi p kinh doanh thi t b i n t vi n thông. Phó giám c th 2: Ph trách các lĩnh v c - T ch c s n xu t ph n m m - Ch o ho t ng qu ng cáo - Cung c p thông tin – khai thác Internet, trang web và b n tin c a Công ty - Ch u trách nhi m trong công tác qu n lý an ninh tr t tư, phòng cháy ch a cháy, là u m i liên h v i oàn thanh niên …. - Ph trách các ơn v : Xí nghi p phát tri n ph n m m qu n lý, Trung tâm tư v n và th m nh d án CNTT, Phòng d án, Phòng hành chính. 3.2. T ch c hành chính B ph n t ch c hành chính g m Phòng t ch c lao ng và Phòng k toán tài chính. - Phòng t ch c lao ng có ch c năng giúp Giám c ra các quy t nh, n i quy, qui ch v lao ng ti n lương, t ch c, nhân s và gi i quy t các v n chính sách xã h i theo qui nh c a Giám c. - Phòng k toán tài chính: giúp Giám c công ty t ch c ch o th c hi n toàn b công tác k toán th ng kê, thông tin kinh t và h ch toán kinh t trong doanh nghi p theo cơ ch c a Nhà nư c ban hành.
 17. 17 3.3. Ban khoa h c công ngh - Nghiên c u và phát tri n các h th ng qu n lý trên m ng máy tính ph c v công tác qu n lý i u hành và k t n i d li u gi a các ơn v . - Xây d ng các cơ s d li u gi a các ơn v , c bi t là các ơn v trong ngành xây d ng. - Xây d ng d án CNTT trong các lĩnh v c qu n lý và tư v n xây d ng, ph c v các S , T ng công ty, Công ty, Vi n nghiên c u, Trư ng ào t o,…. 3.4. XN ph n m m qu n lý Chuyên nghiên c u và phát tri n các ph n m m ng d ng trong qu n lý các t ch c. 3.5. XN ph n m m tư v n xây d ng Có ch c năng xây d ng phát tri n các ph n m m ng d ng trong vi c ánh giá hi u qu u tư. ây là nh ng ph n m m s d ng trong tư v n thi t k các công trình xây d ng giao thông thu l i, h t ng cơ s , b o v môi trư ng. 3.6. XN Kinh doanh thi t b tin h c - Cung c p thi t b công ngh thông tin - Cung c p các gi i pháp m ng LAN, WAN,WLAN - Thi công l p t h th ng m ng (LAN, WAN,WLAN), i n tho i - Tri n khai các d ch v công ngh thông tin: b o hành, b o trì thi t b… - Tư v n l p d án công ngh thông tin vi n thông
 18. 18 3.7. XN T ng hóa và tư v n xây d ng Ch c năng tư v n xây d ng các công trình, dân d ng, công nghi p, giao thông thu l i, h t ng k thu t và b o v môi trư ng g m: - L p d án u tư. - Kh o sát a hình a ch t và o c. - Quy ho ch khu dân cư, khu ch c năng ô th và khu công nghi p. - Thi t k xây d ng công trình. - Th m tra thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán và t ng d toán. - L p h sơ m i th u và phân tích ánh giá h sơ d th u v : l a ch n nhà th u tư v n, nhà th u thi công xây d ng, nhà th u cung c p thi t b , thi tuy n phương án ki n trúc. - Giám sát thi công xây d ng, giám sát l p t thi t b , giám sát kh o sát xây d ng. - T ng th u tư v n. - Qu n lý d án. - Ki m nh, ki m tra và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng c a công trình. 3.8. Trung tâm ào t o và chuy n giao công ngh 3.8.1. Các hình th c ào t o - M các l p ào t o t i Trung tâm ào t o c a Công ty (37 Lê i Hành - Hai Bà Trưng - Hà N i) và chi nhánh Công ty t i Thành ph H Chí Minh (178 Võ Văn T n - P.5 - Qu n 3 - TP H Chí Minh) theo t ng n i dung, t ng i tư ng. - C cán b t i ào t o t i các ơn v , a phương trong ph m vi c nư c theo các h p ng kinh t .
 19. 19 - ào t o theo yêu c u c a các ơn v ho c cá nhân. - Ph i h p v i các ơn v trong và ngoài nư c m các l p t p hu n gi i thi u các ng d ng công ngh thông tin m i... 3.8.2. Các n i dung ào t o - ào t o tin h c cơ b n, tin h c văn phòng cho m i i tư ng v i nhi u trình . - ào t o qu n tr m ng, ào t o ngư i s d ng m ng, s d ng Internet, hư ng d n khai thác và s d ng m ng và các ki n th c v Internet, Email... - ào t o l p trình, h cơ s d li u, WEB ... - ào t o theo các chuyên ngành xây d ng (tư v n, quy ho ch, thi t k ...) bao g m các l p ào t o hư ng d n s d ng các chương trình AutoCAD, ArchiCAD, Staad III, StaadPro, SAP 90/2000, ETABS, TRIPS, LANDCADD,... ng th i hư ng d n vi c ưa các tiêu chu n Vi t Nam vào các s n ph m nư c ngoài. - ào t o theo yêu c u khách hàng - m t hình th c ào t o kinh t , t p trung ào t o theo chuyên c th ư c nêu ra b i các ơn v có yêu c u. 3.9. Trung tâm tư v n th m nh d án CNTT Có ch c năng tư v n các gi i pháp t ng th v h th ng thi t b tin h c vi n thông; nghiên c u ng d ng và chuy n giao các gi i pháp công ngh thông tin; th c hi n các h th ng thi t b tin h c vi n thông - Tư v n và cung c p trang thi t b tin h c, các thi t b i n - i n t , tích h p và l p t m ng máy tính - thi t b i n cho các ơn v trong và ngoài B Xây d ng - Có kinh nghi m t ch c th c hi n vi c l p d án ti n kh thi, d án kh thi
 20. 20 các d án công ngh thông tin cho các s ban ngành, t nh trong c nư c. Ch c năng ho t ng • Th m nh thi t k k thu t – t ng d toán • Tư v n l p h sơ m i th u và ánh giá h sơ d th u • Th m nh d án • Th m nh d án kh thi • Tư v n l p báo cáo • Tư v n l p d án công ngh 3.10. Trung tâm nghiên c u và phát tri n CNTT Chuyên nghiên c u các công ngh m i v m t tin h c ph c v cho vi c phát tri n nâng c p ph n m m và d dàng áp ng yêu c u c a khách hàng 4. Tình hình tin h c hoá công tác qu n lý c a công ty - Là Công ty s n xu t ph n m m nên c i m v t tư tài s n c a Công ty ch y u là h th ng máy tính, m ng máy tính, các ph n m m mua c a nư c ngoài, h th ng văn phòng và các thi t b văn phòng ph c v cho s n xu t, thi t k chuy n giao và ào t o ph n m m. - V t tư tài s n c a Công ty ph n l n mang tính công ngh cao, thư ng xuyên ph i ư c nâng c p, c p nh t và mang tính c thù công ngh . Các tài s n vô hình có giá tr l n. - H th ng máy móc thi t b c a Công ty là các m ng máy tính và các thi t b ph tr ph c v công tác nghiên c u, s n xu t ph n m m, ào t o công ngh thông tin, chuy n giao và các d ch v khác. Hi n t i Công ty có 4 m ng c c b LAN, trong ó có 1 m ng c c b chung toàn công ty ph c v

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản