Luật kinh tế 2

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
555
lượt xem
184
download

Luật kinh tế 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các vấn đề về giao đất,cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 1. Về các hình thức giao đất và cho thuê đất - Nhìn chung, xét về mặt hình thức thi giữa luật đất đai năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật kinh tế 2

  1. IV. C¸c vÊn ®Ò vÒ giao ®Êt, cho thuª ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt 1. VÒ c¸c h×nh thøc giao ®Êt vμ cho thuª ®Êt Nh×n chung, xÐt vÒ mÆt h×nh thøc th× gi÷a LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 so víi LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993 vμ c¸c LuËt ®Êt ®ai söa ®æi bæ sung vÒ c¬ b¶n kh«ng cã nhiÒu sù thay ®æi lín. C¸c thay ®æi chØ lμ, hä cã quyÒn lùa chän h×nh thøc giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt. §iÒu 108 x¸c ®Þnh: + Tæ chøc kinh tÕ, hé gia ®×nh vμ c¸ nh©n sö dông ®Êt lμm mÆt b»ng x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh c«ng céng v× môc ®Ých kinh doanh; tæ chøc kinh tÕ sö dông ®Êt vμo môc ®Ých ®Çu t− x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nh−îng hoÆc cho thuª, sö dông ®Êt vμo môc ®Ých n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n vμ lμm muèi ®−îc lùa chän h×nh thøc giao ®Êt cã thu tiÒn hoÆc thuª ®Êt. + Ng−êi ViÖt nam ®Þnh c− ë n−íc ngoμi thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t− t¹i ViÖt Nam ®−îc quyÒn lùa chän h×nh thøc giao ®Êt cã thu tiÒn hoÆc thuª ®Êt tr¶ tiÒn hμng n¨m hoÆc tr¶ tiÒn mét lÇn cho toμn bé thêi gian thuª. + Tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoμi sö dông ®Êt vμo c¸c môc ®Ých kh¸c nhau cã quyÒn lùa chän h×nh thøc tr¶ tiÒn thuª hμng n¨m hoÆc tr¶ tiÒn mét lÇn. + Tæ chøc kinh tÕ trong n−íc, hé gia ®×nh c¸ nh©n vμ ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoμi sö dông ®Êt vμo môc ®Ých kinh doanh ®· thuª ®Êt cña nhμ n−íc nay cã thÓ chuyÓn sang h×nh thøc giao ®Êt cã thu tiÒn nÕu cã nhu cÇu vμ thùc hiÖn nghÜa vô tμi chÝnh ®èi víi nhμ n−íc. Sù thay ®æi lín thø hai lμ, kh«ng cßn h×nh thøc cho thuª tr¶ tiÒn thuª nhiÒu n¨m nh− tr−íc ®©y. 2. ChuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 36 th× viÖc chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt ®−îc chia thμnh 2 lo¹i: chuyÓn môc ®Ých ph¶i xin phÐp vμ chuyÓn môc ®Ých kh«ng ph¶i xin phÐp c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn. Kho¶n 1 quy ®Þnh c¸c tr−êng hîp ph¶i xin phÐp bao gåm: + ChuyÓn tõ ®Êt chuyªn trång lóa n−íc sang ®Êt trång c©y l©u n¨m, ®Êt trång rõng vμ ®Êt nu«i trång thuû s¶n. + ChuyÓn ®Êt rõng ®Æc dông, rõng phßng hé sang sö dông vμo môc ®Ých kh¸c. + ChuyÓn ®Êt n«ng nghiÖp sang ®Êt phi n«ng nghiÖp.
  2. + ChuyÓn ®Êt phi n«ng nghiÖp kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt sang ®Êt phi n«ng nghiÖp cã thu tiÒn sö dông ®Êt hoÆc thuª ®Êt. + ChuyÓn ®Êt phi n«ng nghiÖp kh«ng ph¶i lμ ®Êt ë thμnh ®Êt ë. §èi víi viÖc chuyÓn môc ®Ých cÇn ph¶i l−u ý nh÷ng ®iÓm sau: - §èi víi nh÷ng tr−êng hîp kh«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 36 th× kh«ng ph¶i xin phÐp c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn nh−ng ph¶i ®¨ng ký t¹i v¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt hoÆc uû ban nh©n d©n cÊp x·. - Khi chuyÓn môc ®Ých th× nghÜa vô tμi chÝnh vμ thêi h¹n còng nh− c¸c quyÒn vμ nghÜa vô ®−îc ¸p dông cho lo¹i ®Êt ®· ®−îc chuyÓn môc ®Ých sö dông míi. - §èi víi lo¹i ®Êt khi chuyÓn môc ®Ých mμ ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt th× ng−êi sö dông ph¶i nép tiÒn theo môc ®Ých sö dông. V. VÊn ®Ò quy ho¹ch vμ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. Tõ tr−íc ®Õn nay, vÊn ®Ò quy ho¹ch sö dông ®Êt ®−îc nãi ®Õn nhiÒu t¹i c¸c diÔn ®μn, héi nghÞ song d−êng nh− c«ng t¸c quy ho¹ch vÉn ch−a ®¸p øng ®−îc c¸c nhu cÇu cña sù ph¸t triÓn, ®ã lμ sù xa rêi thùc tiÔn cña nhiÒu quy ho¹ch, quy ho¹ch th−êng ®i sau mét b−íc so víi thùc tr¹ng nhμ ë, ®Êt ë ®· vμ ®ang sö dông, khi thùc hiÖn quy ho¹ch th−êng g©y nhiÒu tèn kÐm trong gi¶i phãng mÆt b»ng vμ ®«i khi kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc ®óng quy ho¹ch, cßn bª trÔ trong qu¶n lý quy ho¹ch khiÕn c¸c quy ho¹ch kh«ng thèng nhÊt cã tÝnh côc bé vïng miÒn, kh«ng thèng nhÊt gi÷a quy ho¹ch ngμnh vμ l·nh thæ. Nh×n chung c¸c quy ®Þnh trong LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993 cßn chung chung chØ mang tÝnh nguyªn t¾c lμ chñ yÕu mμ ch−a x¸c ®Þnh ®−îc râ c¸c néi dung cô thÓ nh− nguyªn t¾c, c¨n cø, thÈm quyÒn, c¬ chÕ lËp, tr×nh duyÖt vμ quyÕt ®Þnh quy ho¹ch, viÖc c«ng bè quy ho¹ch vμ thùc thi quy ho¹ch. Trªn thùc tÕ, ChÝnh phñ ®· cã NghÞ ®Þnh sè 68/2001/N§-CP ngμy 1/10/2001 vÒ quy ho¹ch vμ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai, song víi ph¹m vi ®iÒu chØnh chØ lμ lËp, xÐt duyÖt vμ qu¶n lý quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt th× v¨n b¶n nªu trªn vÉn ch−a ®¸p øng ®−îc qu¸ tr×nh x©y dùng quy ho¹ch cho c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt n−íc. V× vËy, LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 tõ §iÒu 21 ®Õn §iÒu 30 dμnh mét môc trong ch−¬ng qu¶n lý nhμ n−íc vÒ ®Êt ®ai ®Ó quy ®Þnh vÒ quy ho¹ch vμ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai víi nh÷ng ®iÓm cÇn l−u ý sau ®©y:
  3. + C¸c quy ®Þnh ®· chÝnh thøc luËt ho¸ vμ më réng ph¹m vi ®iÒu chØnh cña NghÞ ®Þnh sè 68/2001/N§-CP ngμy 1/10/2001 t¹o khu«n khæ ph¸p lý ®Ó x©y dùng vμ qu¶n lý quy ho¹ch sö dông ®Êt cã nÒ nÕp vμ kû c−¬ng h¬n. + LÇn ®Çu tiªn chóng ta quy ®Þnh t¹i §iÒu 21 vÒ nguyªn t¾c lËp quy ho¹ch vμ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. §©y lμ quy ®Þnh mang tÝnh chØ ®¹o vÒ mÆt ®−êng lèi khi x©y dùng quy ho¹ch, v× thiÕu nã chóng ta sÏ thiÕu c¸c ®Þnh h−íng cã tÇm vÜ m« khi ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. Quy hoach sö dông ®Êt tr−íc hÕt ph¶i cã c¸i nh×n tæng thÓ, h−íng tíi t−¬ng lai trong sù ph¸t triÓn, lμ sù hμi ho¸ gi÷a kinh tÕ vμ m«i tr−êng sèng, lμ sù b¶o vÖ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng vμ v¨n ho¸ ®−¬ng ®¹i. Cho nªn khi lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt, c¸c nhμ x©y dùng chÝnh s¸ch ph¶i xuÊt ph¸t tõ chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n−íc ®−îc ®Ò cËp trong c¸c v¨n kiÖn cña §¶ng, ®−îc x©y dùng cã tÇm bao qu¸t réng vÒ mÆt kh«ng gian vμ thêi gian. + C¬ chÕ lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai, néi dung, thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh quy ho¹ch vμ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®−îc x©y dùng mét c¸ch ®ång bé tõ trung −¬ng ®Õn c¸c ®Þa ph−¬ng, cã sù ph©n c«ng ph©n nhiÖm râ rμng gi÷a c¸c c¬ quan quyÒn lùc nhμ n−íc, c¬ quan hμnh chÝnh nhμ n−íc vμ ho¹t ®éng chuyªn ngμnh cña c¬ quan chuyªn m«n. + Mét vÊn ®Ò mμ nhiÒu ng−êi quan t©m kh«ng chØ lμ ng−êi d©n thuÇn tuý mμ ngay c¶ nhiÒu tæ chøc qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai ®Òu mong muèn lμ quy ho¹ch khi x©y dùng, khi c«ng bè quy ho¹ch chi tiÕt ph¶i cã tiÕng nãi cña nh©n d©n ®ãng gãp ý kiÕn. Th«ng qua qu¸ tr×nh nμy, ch¾c r»ng quy ho¹ch sö dông ®Êt kh«ng chØ g¾n víi mét kh«ng gian réng lín cña sù ph¸t triÓn mμ cã sù hμi hoμ vÒ truyÒn thèng, nÐt ®Ñp vÒ v¨n ho¸ ®−îc g×n gi÷ cho mu«n ®êi sau. Víi viÖc gãp ý cho viÖc gi÷ g×n lμng ®μo truyÒn thèng cña ng−êi Hμ néi hay t«n t¹o, b¶o vÖ c¸c khu phè cæ ë Hμ Néi, HuÕ, Héi An kh«ng chØ gi÷ g×n c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ mμ cßn lμ ®iÓm hÑn du lÞch hÊp dÉn cho du kh¸ch trong n−íc vμ n−íc ngoμi lμ nh÷ng vÝ dô cô thÓ vÒ chiÕn l−îc nμy. + Trong quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 ®· cã c¸i nh×n døt kho¸t ®èi víi nh÷ng quy ho¹ch ®−îc x©y dùng nh−ng kh«ng mang tÝnh kh¶ thi th× cÇn xem xÐt l¹i ®Ó ®iÒu chØnh hoÆc huû bá quy ho¹ch. Bëi v×, nh÷ng ng−êi sö dông ®Êt n»m trong quy ho¹ch lu«n chÞu mét søc Ðp tõ quy ho¹ch ®−îc phª duyÖt nh−ng kh«ng biÕt bao giê thùc hiÖn. NhiÒu
  4. ng−êi d©n ph¶n ¸nh lμ ®Êt ®ai cña hä n»m trong quy ho¹ch vμ quy ho¹ch ®ã ®−îc v¹ch ra tõ hμng chôc n¨m qua, b¶n th©n gia ®×nh hä kh«ng ®−îc nhËp hé khÈu v× ®Êt quy ho¹ch, kh«ng ®−îc x©y dùng c¶i t¹o c¬i níi nhμ ë v× kh«ng ®−îc phÐp x©y dùng trªn ®Êt quy ho¹ch, b¸n nhμ kh«ng ai mua v× khu vùc quy ho¹ch. T×nh h×nh ®ã kh«ng biÕt sÏ kÐo dμi ®Õn bao giê vμ bao giê th× quy ho¹ch ®−îc triÓn khai, ng−êi d©n chØ biÕt chê ®îi trong sù thÊt väng. Cho nªn quy ho¹ch treo lμ hiÖn t−îng phæ biÕn ë nhiÒu n¬i, nÕu sau 3 n¨m kÓ tõ ngμy c«ng bè thu håi ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n mμ kh«ng thùc hiÖn ®−îc th× c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn ph¶i ®iÒu chØnh hoÆc huû bá quy ho¹ch ®ã vμ c«ng bè c«ng khai trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. VI. VÒ quyÒn cña ng−êi sö dông ®Êt. So víi LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993, LuËt ®Êt ®ai míi thÓ hiÖn mét sè ®iÓm míi nh− sau: Thø nhÊt, lÇn ®Çu tiªn trong LuËt ®Êt ®ai quyÒn cña mäi ng−êi sö dông ®Êt, dï ®ã lμ tæ chøc trong n−íc, tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoμi, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoμi hay hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong n−íc ®Òu ®−îc quy ®Þnh chÝnh thøc trong luËt, kh«ng cã t×nh tr¹ng ®−îc ®iÒu chØnh ë nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c nhau g©y khã kh¨n trong viÖc ¸p dông ph¸p luËt vμ thÓ hiÖn sù ph©n biÖt gi÷a c¸c chñ thÓ kh¸c nhau. Thø hai, ng−êi sö dông ®Êt cã quyÒn lùa chän gi÷a h×nh thøc giao ®Êt cã thu tiÒn hoÆc ®−îc nhμ n−íc cho thuª ®Êt, tõ ®ã c©n nh¾c vÒ quyÒn cô thÓ cña m×nh khi tham gia vμo quan hÖ ph¸p luËt ®Êt ®ai. Thø ba, quyÒn cña ng−êi sö dông ®Êt ®−îc më réng h¬n nhiÒu so víi quy ®Þnh tr−íc ®©y, vÝ dô nh− tæ chøc trong n−íc ®−îc nhμ n−íc giao ®Êt cã thu tiÒn cã thªm quyÒn tÆng cho quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi céng ®ång d©n c− sö dông ®Êt hoÆc tÆng nhμ t×nh nghÜa g¾n liÒn víi ®Êt cho ng−êi cã c«ng víi n−íc. Riªng ®èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã thªm quyÒn tÆng cho quyÒn sö dông ®Êt cho ng−êi thõa kÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vμ cho ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoμi thuª ®Êt. §©y lμ c¸c quyÒn lÇn ®Çu tiªn ®−îc ghi nhËn trong LuËt ®Êt ®ai dμnh cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong n−íc. Thø t−, c¸c thñ tôc hμnh chÝnh vÒ thùc hiÖn quyÒn cña ng−êi sö dông ®Êt ®−îc quy ®Þnh trong luËt thay thÕ c¸c quy ®Þnh tr−íc ®©y t¹i
  5. c¸c NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ víi c¬ chÕ ®¬n gi¶n, dÔ thùc hiÖn vμ cã sù c¶i c¸ch ®¸ng kÓ vÒ thñ tôc hμnh chÝnh khi thùc hiÖn quyÒn cña ng−êi sö dông ®Êt. Ng−êi sö dông ®Êt tù x¸c lËp hîp ®ång chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt phï hîp víi c¸c quy ®Þnh trong Bé luËt d©n sù mμ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i theo c¸c mÉu hîp ®ång ®−îc quy ®Þnh trong nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt ®Êt ®ai tr−íc ®©y. MÆt kh¸c, hå s¬ cña ng−êi sö dông ®Êt ®−îc quy ®Þnh kh¸ ®¬n gi¶n, chØ cßn hai lo¹i giÊy tê lμ hîp ®ång chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vμ giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Hå s¬ hîp lÖ ®−îc nép t¹i v¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt vμ ng−êi sö dông còng nhËn l¹i giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt tõ n¬i nép hå s¬ theo c¬ chÕ mét cöa. Thø n¨m, nÕu nh− trong LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993 vμ c¸c LuËt ®Êt ®ai söa ®æi bæ sung cßn ghi nhËn nhiÒu h×nh thøc cho thuª ®Êt ®èi víi tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong n−íc th× nay chØ cßn h×nh thøc cho thuª ®Êt tr¶ tiÒn thuª hμng n¨m. H×nh thøc cho thuª ®Êt tr¶ tiÒn mét lÇn chØ ¸p dông ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoμi khi x©y dùng trô së lμm viÖc hoÆc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t− t¹i viÖt Nam. Tõ ®ã ®Ó x¸c ®Þnh quyÒn cho ng−êi sö dông ®Êt. VII. C¸c quy ®Þnh vÒ tμi chÝnh ®Êt ®ai vμ gi¸ ®Êt Mét trong nh÷ng tiªu chÝ khi x©y dùng LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 lμ xuÊt ph¸t tõ viÖc coi ®Êt ®ai lμ nguån néi lùc, nguån tμi chÝnh tiÒm n¨ng lín cña ®Êt n−íc trong tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vμ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. V× vËy, Nhμ n−íc cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ rμng c¸c nghÜa vô tμi chÝnh cña ng−êi sö dông ®Êt ®Ó ®iÒu tiÕt nguån thu cho ng©n s¸ch nhμ n−íc, mÆt kh¸c t¹o sù c«ng b»ng trong viÖc båi th−êng t¸i ®Þnh c− khi nhμ n−íc thu håi ®Êt v× lîi Ých cña nhμ n−íc vμ x· héi. 1. C¸c nguån thu ng©n s¸ch nhμ n−íc tõ ®Êt ®ai. Cho ®Õn nay, nguån thu ng©n s¸ch nhμ n−íc tõ c¸c kho¶n thuÕ, phÝ vμ lÖ phÝ liªn quan ®Õn ®Êt ®ai mçi n¨m thu ®−îc kho¶ng 4500 tû ®ång, n¨m cao nhÊt ®¹t 7268 tû ®ång ( nguån: Tæng côc thuÕ- B¸o c¸o cña Bé tμi chÝnh vÒ ®¸nh gÝa chÝnh s¸ch thu hiÖn hμnh ®èi víi ®Êt ®ai vμ h−íng hoμn thiÖn th¸ng 4/2003 ). Nh− vËy, tuy lμ nguån néi lùc quan träng song trªn thùc tÕ c¸c kho¶n thu tõ ®Êt kh«ng lín. Tíi ®©y, Nhμ n−íc tiÕp tôc miÔn thuÕ cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong h¹n møc n«ng nghiÖp ®Õn n¨m 2010 th× nguån thu tiÕp tôc gi¶m, nhμ n−íc ®Çu t−
  6. nhiÒu c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi ®Ó cho nhiÒu ng−êi sö dông ®Êt h−ëng lîi mμ kh«ng ®iÒu tiÕt nguån lîi nμy vμo ng©n s¸ch nhμ n−íc th× ®©y qu¶ lμ mét khiÕm khuyÕt kh«ng nhá. V× vËy, theo §iÒu 54 LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 nguån thu ng©n s¸ch tõ ®Êt ®ai sÏ bao gåm: + Thu tõ tiÒn sö dông ®Êt ®èi ng−êi ®−îc giao ®Êt cã thu tiÒn, ng−êi chuyÓn môc ®Ých tõ lo¹i kh«ng thu tiÒn sang lo¹i cã thu tiÒn, tõ h×nh thøc thuª ®Êt chuyÓn sang h×nh thøc giao ®Êt cã thu tiÒn. + TiÒn thuª ®Êt ®èi ®Êt do nhμ n−íc cho thuª. + TiÒn thuÕ sö dông ®Êt. + ThuÕ thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. + TiÒn thu tõ viÖc xö ph¹t vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai. + TiÒn båi th−êng thiÖt h¹i cho Nhμ n−íc khi g©y thiÖt h¹i trong qu¶n lý vμ sö dông ®Êt. + C¸c kho¶n phÝ vμ lÖ phÝ trong qu¶n lý vμ sö dông ®Êt. Bªn c¹nh nh÷ng nguån thu nªu trªn, Nhμ n−íc cÇn h−íng tíi viÖc ®iÒu tiÕt thu nhËp tõ viÖc h−ëng lîi cña ng−êi sö dông ®Êt khi Nhμ n−íc lμm quy ho¹ch hoÆc khi Nhμ n−íc ®Çu t− lín vμo c¬ së h¹ tÇng mμ ng−êi sö dông ®Êt h−ëng lîi tõ c¸c c«ng tr×nh nμy. Nh− vËy, mét mÆt Nhμ n−íc ®iÒu tiÕt ®−îc nguån thu cho ng©n s¸ch cña m×nh, mÆt kh¸c thÓ hiÖn sù c«ng b»ng trong viÖc thô h−ëng lîi Ých tõ mäi ®èi t−îng sö dông ®Êt. 1. C¸c quy ®Þnh vÒ gi¸ ®Êt. Tõ sau khi cã LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993, ChÝnh phñ ®· quy ®Þnh khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt ®Ó thùc hiÖn c¸c kho¶n thu cho ng©n s¸ch Nhμ n−íc vμ båi th−êng thiÖt h¹i cho ng−êi sö dông ®Êt khi nhμ n−íc thu håi ®Êt. MÆc dï ChÝnh phñ ®· ®iÒu chØnh b»ng nhiÒu v¨n b¶n kh¸c nhau song gi¸ ®Êt Nhμ n−íc quy ®Þnh vÉn thÊp h¬n nhiÒu so víi gi¸ ®Êt ngoμi thÞ tr−êng. §iÒu ®ã dÉn ®Õn mét hËu qu¶ lμ, khi Nhμ n−íc giao ®Êt víi gi¸ ®Êt thÊp th× ng−êi ®−îc giao ®Êt h−ëng lîi cho nªn cã thÓ bao chiÕm nhiÒu ®Êt ®ai mμ khai th¸c kh«ng hiÖu qu¶ ®Ó l·ng phÝ ®Êt ®ai, trong khi ®ã ng−êi bÞ thu håi ®Êt kh«ng chÞu nhËn båi th−êng víi gi¸ ®Êt thÊp h¬n nhiÒu so víi thÞ tr−êng g©y khiÕu kiÖn rÊt nghiªm träng ë nhiÒu n¬i trong c¶ n−íc. Tõ thùc tÕ ®ã, LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 quy ®Þnh tõng vÊn ®Ò cô thÓ sau ®©y: 2. C¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt.
  7. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 55 vμ §iÒu 56 LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 th× gi¸ ®Êt do UBND c¸c tØnh vμ thμnh phè trùc thuéc trung −¬ng c«ng bè hμng n¨m vμo ngμy 1/1 c¨n cø vμo nguyªn t¾c, ph−¬ng ph¸p vμ khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt ®Êt mμ ChÝnh phñ quy ®Þnh lμm c¬ së ®Ó thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tμi chÝnh cña ng−êi sö dông ®Êt vμ båi th−êng thiÖt h¹i khi Nhμ n−íc thu håi ®Êt. Nh− vËy, UBND cÊp tØnh trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vμ c¨n cø vμo t×nh h×nh cô thÓ cña tõng ®Þa ph−¬ng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt phï hîp víi thùc tÕ chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng. §iÒu ®ã cã nghÜa lμ, gi¸ ®Êt mμ uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c«ng bè vÒ c¬ b¶n sÏ s¸t víi gi¸ ®Êt thÞ tr−êng, ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng cã sù chªnh lÖnh qu¸ lín gi÷a gÝa ®Êt Nhμ n−íc vμ gi¸ ®Êt thÞ tr−êng. Chóng t«i cho r»ng, môc tiªu cña §¶ng vμ nhμ n−íc ViÖt Nam lμ x©y dùng mét nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa. V× vËy, gi¸ ®Êt ph¶i phï hîp víi thÞ tr−êng vμ ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng mμ kh«ng tho¸t ly víi c¸c ®Þnh h−íng cña Nhμ n−íc vμ thùc tÕ cuéc sèng. VIII. VÊn ®Ò gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai So víi c¸c quy ®Þnh tr−íc ®©y, c¬ chÕ gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai cã nh÷ng ®iÓm míi quan träng cÇn ph¶i l−u ý. Thø nhÊt, theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 159 NghÞ ®Þnh 181/2004/N§-CP ngμy 29/10/2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hμnh LuËt ®Êt ®ai, c¸c tranh chÊp ®Êt ®ai khi xÈy ra trong néi bé nh©n d©n th× c¸c bªn chñ ®éng gÆp gì ®Ó tù hoμ gi¶i, nÕu kh«ng tho¶n thuËn ®−îc th× th«ng qua hoμ gi¶i ë c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai. Tr−êng hîp c¸c bªn tranh chÊp kh«ng hoμ gi¶i ®−îc th× göi ®¬n ®Õn uû ban nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn n¬i cã ®Êt ®Ó hoμ gi¶i. Trong thêi h¹n 30 ngμy lμm viÖc UBND cÊp x· cã tr¸ch nhiÖm hoμ gi¶i, viÖc hoμ gi¶i ph¶i ®−îc lËp thμnh biªn b¶n cã ch÷ ký cña c¸c bªn, cã x¸c nhËn cña uû ban nh©n d©n vÒ hoμ gi¶i thμnh hoÆc kh«ng thμnh. Nh− vËy, viÖc hoμ gi¶i t¹i uû ban nh©n d©n cÊp x· lμ mét c¬ chÕ b¾t buéc tr−íc khi c¸c bªn tranh chÊp trong tr−êng hîp hoμ gi¶i kh«ng thμnh ®−îc quyÒn yªu cÇu c¬ quan t− ph¸p hoÆc c¬ quan hμnh chÝnh nhμ n−íc cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp theo luËt ®Þnh.
  8. Thø hai, thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai cña toμ ¸n nh©n d©n ®· cã sù më réng ®¸ng kÓ so víi LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993. Cô thÓ, toμ ¸n nh©n d©n gi¶i quyÕt c¸c tr−êng hîp sau: + Toμ ¸n nh©n d©n gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt mμ ng−êi sö dông ®Êt ®· cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®−îc cÊp theo c¸c LuËt ®Êt ®ai n¨m 1987, 1993 vμ LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 víi c¸c mÉu giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt do c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ë trung −¬ng ph¸t hμnh qua tõng thêi kú. + Toμ ¸n ®−îc më réng gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt, mμ ng−êi sö dông ®Êt cã nh÷ng giÊy tê quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 vμ 5 §iÒu 50 LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003. C¸c tranh chÊp nμy tr−íc ®©y do UBND cÊp cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 38 LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993. Tuy nhiªn, víi thùc tÕ nh÷ng lo¹i giÊy tê mμ c¸c bªn tranh chÊp ®−îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2 vμ 5 §iÒu 50 LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003, toμ ¸n nh©n d©n kh«ng gÆp qu¸ nhiÒu nh÷ng khã kh¨n trong viÖc x¸c ®Þnh quyÒn sö dông cña c¸c bªn ®−¬ng sù. Bëi v×, c¸c giÊy tê ®ã do c¸c c¬ quan nhμ n−íc cÊp trong tõng thêi kú thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cña nhμ n−íc ta hoÆc ®−îc thõa nhËn trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt. Cho nªn më réng cho toμ ¸n nh©n d©n gi¶i quyÕt nh÷ng tr−êng hîp nμy lμ mét b−íc tiÕn lín trong viÖc ph©n ®Þnh thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai gi÷a toμ ¸n nh©n d©n vμ c¬ quan hμnh chÝnh nhμ n−íc. + Toμ ¸n nh©n d©n gi¶i quyÕt nh÷ng tranh chÊp tμi s¶n g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt. §èi víi lo¹i viÖc nμy, dï ng−êi sö dông ®Êt ®· cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hay ch−a cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× ®Òu do toμ ¸n nh©n d©n thô lý gi¶i quyÕt theo thñ tôc chung. C¨n cø vμo c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ d©n sù vμ ph¸p luËt ®Êt ®ai, toμ ¸n gi¶i quyÕt theo tõng ®−êng lèi cô thÓ nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cña c¸c bªn. Thø ba, theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 160 NghÞ ®Þnh 181/2004/N§-CP th× trong tr−êng hîp c¸c bªn tranh chÊp kh«ng cã c¸c giÊy tê quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 vμ 5 §iÒu 50 LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 th× c¸c bªn tranh chÊp lμm ®¬n göi ®Õn c¬ quan hμnh chÝnh nhμ n−íc ®Ó ®−îc gi¶i quyÕt theo tr×nh tù sau: + Chñ tÞch UBND huyÖn, quËn, thÞ x·, thμnh phè thuéc tØnh gi¶i quyÕt lÇn ®Çu nh÷ng tranh chÊp xÈy ra trong néi bé nh©n d©n, gi÷a hé
  9. gia ®×nh, c¸ nh©n víi céng ®ång d©n c− sö dông ®Êt. Tr−êng hîp kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt cña Chñ tÞch UBND cÊp huyÖn, c¸c bªn cã quyÒn lμm ®¬n xin gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai ®Õn Chñ tÞch UBND cÊp tØnh. QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch UBND cÊp tØnh lμ quyÕt ®Þnh cuèi cïng vμ cã hiÖu lùc ph¸p luËt. + Chñ tÞch UBND cÊp tØnh gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai xÈy ra gi÷a tæ chøc, c¬ së t«n gi¸o, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoμi, tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoμi víi nhau hoÆc gi÷a hä víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n, céng ®ång d©n c−. Tr−êng hîp kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt tranh chÊp cña Chñ tÞch UBND cÊp tØnh, c¸c bªn cã quyÒn lμm ®¬n xin gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Õn Bé tr−ëng Bé Tμi nguyªn vμ M«i tr−êng, quyÕt ®Þnh cña Bé tr−ëng lμ quyÕt ®Þnh cuèi cïng cã hiÖu lùc ph¸p luËt. Nh− vËy, c¸c quy ®Þnh vÒ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai ®−îc quy ®Þnh râ rμng, dï ®ã lμ c¬ chÕ t− ph¸p hay c¬ chÕ hμnh chÝnh. LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 vμ NghÞ ®Þnh thi hμnh ®· cã b−íc ph¸t triÓn míi khi x¸c ®Þnh thÈm quyÒn t− ph¸p vμ thÈm quyÒn hμnh chÝnh trong viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai, gãp phÇn gi¶i quyÕt døt ®iÓm nh÷ng tranh chÊp khiÕu kiÖn ®ang xÈy ra kh¸ phøc t¹p trong thêi gian võa qua.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản