Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
447
lượt xem
134
download

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Lu Ët  c ñ a Q u è c  h é i n íc c é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m   s è 25/2001/Q H 10 v Ò  s ö a  æ i, b æ  s u n g  m é t s è  ® i Ò u   ® c ñ a L u Ë t ® Ê t ® ai C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   n¨m   1992; LuËt  µy  öa  æi, bæ   ns®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  t  ai  îc Quèc   m s® c Lu ®Ê ® ®   héinícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam      ho x∙h   ngh Vi   th«ng  qua  µy  th¸ng 7  ng 14    n¨m   1993  ∙  îc söa  æi, bæ   ®®  ®   sung theo  Ët  öa  æi, bæ   Lu s ®   sung  ét  è  iÒu   m s® cña  Ët  t  ai  îc Quèc  éi níc Céng  µ    éi chñ  Lu ®Ê ® ®   h    ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   th«ng qua  µy  th¸ng12  ng 02    n¨m  1998. §i Ò u 1 Söa  æi,bæ   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ®Êt  ai: m s® c Lu   ®  1.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     12    ®   sung    nh sau: “§iÒu  12 1. ChÝnh  ñ    ph quy  nh  ®Þ khung      ¹  t  gi¸c¸c lo i®Ê cho  õng  ïng,theo  õng  t v   t thêigian vµ      nguyªn t¾c,ph¬ng      ph¸p x¸c®Þnh      ¹ ®Êt.    gi¸c¸clo i   2. C¨n  vµo    cø  quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   ®Þ c Ch ph v khung    µ  gi¸v nguyªn  ¾c, t  ph¬ng  ph¸p x¸c®Þnh      ¹ ®Êt,Uû      gi¸c¸clo i    ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung  ng  ¬ quy  nh       ¹  t  ï hîp  íit×nh  ×nh  ùc  Õ  ¹  ®Þ gi¸c¸c lo i®Ê ph   v  h th t t i ®Þa  ¬ng    Ýnh  Õ  ph ®Ó t thu chuyÓn  Òn  ö  ông  t;thu tiÒn khigiao ®Êt, quy sd ®Ê            chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t,tiÒn thuª®Êt,lÖ  Ý  ícb¹;tÝnh    Þ tµi m ®Ý sd ®Ê        ph tr     gi¸tr     s¶n    khigiao ®Êt,båith ng    µ   ícthu håi®Êt.”       ê khiNh n       2.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     16    ®   sung    nh sau: “§iÒu  16 1. Ch Ýnh  ñ  Ëp    ph l quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ho   ho sd ®Ê ® trong  níc c¶    tr×nh Quèc  éiquyÕt ®Þnh.   h    2. Uû     ban  ©n  ©n    Êp  Ëp  nh d c¸c c l quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai ho   ho sd ®Ê ®   trong ®Þa  ¬ng  × nh  ×nh Héi ®ång  ©n  ©n  ïng cÊp    ph m tr     nh d c  th«ng  qua  íckhi tr     tr×nh c¬    quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ðt duyÖt. nh n   th quy x   3. Bé   èc    Qu phßng, Bé     C«ng  c¨n  vµo  Öm   ô, quyÒn  ¹n  ña  an  cø  nhi v  hc m × nh  Ëp  l quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  bé  × nh  ô  ho   ho sd ®Ê ® do  m ph tr¸chtr×nh    ChÝnh  ñ  Ðt duyÖt. ph x   4. C¬     quan  qu¶n  ý®Êt  ai    l  ® ë trung  ng  µ  a   ¬ng  èihîp  íic¸c ¬ v ®Þ ph ph   v     c¬ quan  ÷u  h quan  óp  Ýnh  ñ  µ  û   gi Ch ph v U ban  ©n  ©n    Êp  Ëp    nh d c¸c c l quy ho¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai.”   ho   d ®Ê ® 3.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     18    ®   sung    nh sau: “§iÒu  18 ThÈ m   Òn  Õt  nh, xÐt duyÖt  quy quy ®Þ    quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ho   ho   d ®Ê ®ai:
  2. 2 1.  èc  éi quyÕt  nh   Qu h  ®Þ quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  µi h¹n  µ  Õ   ho sd ®Ê ® d   vk ho¹ch  ö  ông  t  ai  sd ®Ê ® trong  ¹m    níc 5  ph vi c¶    n¨m  ét  Çn  ï hîp  íikÕ   m l ph   v  ho¹ch 5    n¨m  ña  µ   ícdo  Ýnh  ñ  ×nh; c Nh n   Ch ph tr 2. ChÝnh  ñ  Ðt  Öt    ph x duy quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  ña  û   ho sd ®Ê ® c U ban  ©n  nh d©n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng; kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai 5      ph tr         ho sd ®Ê ®   n¨m vµ  Õ   ¹ch  iÒu  k ho ® chØnh, bæ     sung  µng  h n¨m  ña  û   c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,   thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   trung  ng; quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µo  ¬  ho   ho sd ®Ê ® v m ôc  ch  èc  ®Ý qu phßng,an    ninh; 3. Uû     ban  ©n  ©n  Êp    Ðt duyÖt  nh d c trªnx   quy  ¹ch sö  ông  t  ai,kÕ   ho   d ®Ê ®   ho¹ch sö  ông  t  ai hµng   d ®Ê ®   n¨m  ña  û   c U ban  ©n  ©n  Êp  íi ùctiÕp; nh d c d    tr 4. C¬     quan  µ  íccã  Èm  Òn  Õt  nh,  Ðt  Öt  nh n   th quy quy ®Þ x duy quy  ¹ch, ho   kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µo  ×  ã  ho sd ®Ê ® n th c quyÒn  cho  Ðp     ph bæ sung, ®iÒu    chØnh  quy  ¹ch,kÕ   ¹ch ®ã.” ho   ho   4.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     19    ®   sung    nh sau: “§iÒu  19 C¸c    ®Ó   Õt ®Þnh  c¨n cø  quy   giao ®Êt,cho    t:     thuª®Ê 1. Quy  ¹ch, kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ∙  îc c¬  ho   ho sd ®Ê ® ® ®   quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  Ðt duyÖt; quy x   2. Yªu  Çu  ö  ông  t      c sd ®Ê ghitrong dù    u    µ    ¸n ®Ç t v trong thiÕtkÕ   ∙  îc     ®®  c¬ quan  µ  íc cã  Èm  Òn  Ðt  Öt  nh n   th quy x duy hoÆc   Êp  Ën  ch thu b»ng      v¨n b¶n vÒ   a  iÓ m,  Ön  Ých  t  ®Þ ® di t ®Ê hoÆc   n    ®¬ xingiao ®Êt,thuª®Êt.”      5.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     23    ®   sung    nh sau: “§iÒu  23 ThÈ m   Òn  quy giao ®Êt,cho    t    ö  ông  µo  ôc  ch      thuª®Ê ®Ó s d vm ®Ý kh«ng  ph¶ilµs¶n  Êtn«ng     xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,lµm  èi ® îcquy  nh      mu     ®Þ nh sau: 1.ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh    ph quy   giao ®Êt    trongc¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© a) Giao  t  ã    Òn sö  ông  t    ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng    ®Ê c thu ti   d ®Ê ®Ó t   xd c s h  theo     dù        ¸n; b) Giao  t    ö  ông  µo  ôc  ch  èc    ®Ê ®Ó s d vm ®Ý qu phßng,an    ninh. 2. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  Õt  nh     ph tr       quy ®Þ giao ®Êt,cho    t      thuª®Ê cho    i t ng sau  y: c¸c®è  î   ®© a) Tæ     chøc  ö  ông  t; sd ®Ê   b) Hé     nh, c¸nh©n  ö  ông  t  ¹ néithµnh,néithÞ    gia®×     sd ®Ê t     i     x∙. 3. Uû     ban  ©n  ©n  Ön, thÞ    µnh  è  éc tØnh  Õt  nh   nh d huy   x∙,th ph thu   quy ®Þ giao ®Êt,cho      thuª®Êt    cho  é    nh, c¸ nh©n,  õtr ng  îp quy  nh  ¹ h gia ®×    tr   ê h   ®Þ t i ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy.” b  2  n 6.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     24    ®   sung    nh sau: “§iÒu  24 ThÈ m   Òn  quy giao  t,cho  ®Ê   thuª®Êt    ö  ông  µo  ôc  ch    ®Ó s d vm ®Ý n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp,lµm  èi ® îcquy  nh      mu     ®Þ nh sau: 1. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  Õt  nh     ph tr       quy ®Þ giao ®Êt,cho    t      thuª®Ê cho  chøc  tæ  kinhtÕ  ö  ông  t;   sd ®Ê
  3. 3 2. Uû     ban  ©n  ©n  Ön, quËn, thÞ    µnh  è  éc tØnh  Õt  nh d huy     x∙,th ph thu   quy ®Þnh giao ®Êt,cho    t      thuª®Ê cho  é    nh, c¸nh©n; h gia®×     3. Uû     ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên  nh d x∙,ph   tr cho thuª ®Êt  éc  ü  t    thu qu ®Ê c«ng  ch  ña    êng,thÞ  Ên.” Ý c x∙,ph   tr 7.Bæ     sung  Òu  §i 24a    nh sau: “§iÒu  24a 1. ViÖc  Õt  nh    quy ®Þ cho  êi®ang  ö  ông  t  ng   sd ®Ê chuyÓn  ôc  ch  ö  m ®Ý s dông  t  ®Ê n«ng nghiÖp, ®Êt  ©m    l nghiÖp, ®Êt  µm  èi,®Êt  , ®Êt    l mu   ë  chuyªn  dïng sang  ôc  ch  m ®Ý kh¸c ph¶ic¨n cø  µo        v quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ho   ho sd ®Ê ®ai ®∙  îcc¬    ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ðt duyÖt. nh n   th quy x   2. ThÈ m   Òn  Õt  nh    quy quy ®Þ cho  êi ®ang  ö  ông  t  ng   sd ®Ê chuyÓn  ôc   m ®Ých  ö  ông  t  sd ®Ê n«ng  nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp,®Êt  µm  èi,®Êt  , ®Êt    l mu   ë  chuyªn dïng sang  ôc  ch      m ®Ý kh¸c® îcquy  nh       ®Þ nh sau: a) Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  Õt  nh     ph tr       quy ®Þ chuyÓn  ôc   ch  ö  ông  t  i  íitæ  m ®Ý sd ®Ê ®è v   chøc  kinh  Õ, hé  t   gia  nh,    ®× c¸ nh©n  ö  ông  t  ¹ néithµnh,néithÞ  sd ®Ê t     i     x∙; b) Uû     ban  ©n  ©n  Ön, thÞ    µnh  è  éc tØnh  Õt  nh   nh d huy   x∙,th ph thu   quy ®Þ chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  i  íihé    nh,    ©n,  õ tr ng  îp m ®Ý sd ®Ê ®è v   gia ®× c¸ nh tr   ê h   quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  µy.” ®Þ t  i a  n 8.Bæ     sung  Òu  §i 24b    nh sau: “§iÒu  24b 1. ViÖc  Õt  nh    quy ®Þ cho  êi®ang  ö  ông  t  ng   sd ®Ê n«ng nghiÖp  ång lóa tr     nícchuyÓn    sang  nu«itrång thuû      s¶n,trång c©y  ©u      l n¨m  hoÆc   êi®ang  ö  ng   s dông  t  ®Ê n«ng  nghiÖp  ång c©y  ©u  tr   l n¨m chuyÓn  sang  ång c©y  µng    tr   h n¨m ph¶ic¨n cø  µo      v quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai ®∙  îcc¬  ho   ho   d ®Ê ®   ®   quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn  Ðt duyÖt. th quy x  2. ThÈ m   Òn  Õt  nh    quy quy ®Þ cho  êi ®ang  ö  ông  t  ng   sd ®Ê n«ng  nghiÖp  trång lóa nícchuyÓn      sang nu«itrång thuû      s¶n,trång c©y  ©u      l n¨m  hoÆc   êi ng   ®ang  ö  ông  t  sd ®Ê n«ng  nghiÖp  ång c©y  ©u  tr   l n¨m  chuyÓn  sang  ång c©y  tr   hµng n¨m  îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: a) Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  Õt  nh     ph tr       quy ®Þ ®èi víi chøc     tæ  kinh tÕ  ö  ông  t;   sd ®Ê   b) Uû     ban  ©n  ©n  Ön, quËn, thÞ    µnh  è  éc tØnh  Õt  nh d huy     x∙,th ph thu   quy ®Þnh  i víi é    nh, c¸nh©n  ö  ông  t.” ®è     gia®×     h sd ®Ê 9.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     27    ®   sung    nh sau: “§iÒu  27 1. Trong  êng  îp  Ët cÇn  Õt,Nhµ   íc thu  åi ®Êt  ang  ö  ông    tr h th   thi   n  h  ® sd cña  êi sö  ông  t    ö  ông  µo  ôc  ch  èc  ng   d ®Ê ®Ó s d vm ®Ý qu phßng, an    ninh,lî   i Ých  èc    î Ých  qu gia,l   i c«ng  éng  ×  êibÞ     åi®Êt  îcbåith ng  c th ng   thu h   ®     ê hoÆc   hç  î ViÖc  åi th ng  tr   . b   ê hoÆc   ç  î îc thùc hiÖn  h tr    ®   theo quy  nh  ña  Ýnh  ®Þ c Ch phñ. 2. Nhµ   íc cã  Ýnh    n   ch s¸ch      nh  i  èng  ®Ó æn ®Þ ®ê s cho  êi cã  t  Þ  ng   ®Ê b thu  åi.Trong  êng  îp  êi bÞ   h  tr h ng   thu  åi ®Êt  h  ph¶i di chuyÓn  ç    ×  îc    ch ë th ®  
  4. 4 m ua  µ    ña  µ   íchoÆc   îcgiao ®Êt  ã    Òn sö  ông  t    µm  nh ë c Nh n   ®    c thu ti   d ®Ê ®Ó l nhµ  . ë  Trong  êng  îp  ¬ng  båi th ng  ∙  îc c¬  tr h ph ¸n    ê ® ®   quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  phª  Öt,® îc c«ng  è  duy     b c«ng  khai vµ  ã  Öu  ùc thihµnh    c hi l     theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtm µ   êibÞ    åi®Êt      ng   thu h   kh«ng  ùc hiÖn  Õt  nh    th   quy ®Þ thu håi®Êt  ×  ¬    th c quan  Õt  nh    åi®Êt  ã  Òn  quyÕt  nh  ìng quy ®Þ thu h   c quy ra  ®Þ c  chÕ. Trong  êng  îp  Ýnh  ñ  Õt  nh  håi®Êt  ×  û   tr h Ch ph quy ®Þ thu    th U ban  ©n   nh d©n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    Õt ®Þnh  ìng chÕ.   ph tr       ra quy   c  3.Trong  êng  îp céng  ng  ©n    ©y  ùng      tr h  ®å d cx d c¸cc«ng  ×nh phôc  ô  î tr   v l  i Ých c«ng  éng  ña  éng  ng  c cc ®å theo  quy  ¹ch b»ng  ån  èn  nh©n  ©n   ho   ngu v do  d ®ãng  ãp  g hoÆc   µ   íccã  ç  î × viÖc  åith ng  Nh n   h tr   th b   ê hoÆc   ç  î h tr cho  êicã  ng   ®Êt  îc sö  ông    ©y  ùng  ® d ®Ó x d c«ng  ×nh  céng  ng  ©n    µ  êi cã  tr do  ®å d c v ng   ®Êt    ®ã tho¶ thuËn.”   10.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     31    ®   sung    nh sau: “§iÒu  31 1. Thñ  ôc chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t      t  ® quy sd ®Ê ë n«ng th«n  µm  ¹  û     l t i ban U nh©n  ©n      «  Þ  µm  ¹  û   d x∙;ë ® th l t i ban  ©n  ©n  Ön, quËn, thÞ    µnh  U nh d huy     x∙,th phè  éc tØnh. thu   2. Thñ  ôc chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  µm  ¹  û     t  nh   sd ®Ê l t i ban  ©n  ©n   U nh d huyÖn, quËn,thÞ    µnh  è  éc tØnh.     x∙,th ph thu   3. ChÝnh  ñ    ph quy  nh  ô  Ó  Ò   ñ  ôc cho  ®Þ c th v th t   thuª,cho    thuª l¹   õa    ith , kÕ   Òn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp, gãp  èn  quy sd ®Ê v th ch   v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  gi¸tr   sd ®Êt.” 11.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     36    ®   sung    nh sau: “§iÒu  36 ViÖc  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  îc thùc hiÖn  nh quy sd ®Ê ®     theo    c¸c quy  nh  ®Þ sau  y: ®© 1. GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  c¬  nh quy sd ®Ê do  quan qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®  trung¬ng    µnh;    ph¸th   2.  û   U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  Êp  Êy ¬ c gi   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho  chøc  ö  ông  t  µ  ÷ng  i t ng tæ  sd ®Ê v nh ®è  î   ® îc ChÝnh  ñ  Õt  nh    ph quy ®Þ giao  t.Uû   ®Ê   ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ  nh d huy qu   x∙,thµnh  è  éc    ph thu tØnh  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho  é  h gia®×nh, c¸nh©n;      3. Trong  êng  îp  öa  t  ã  Òu    ©n    tr h th ®Ê c nhi c¸ nh kh«ng  ïng  ét  é    c m h gia ®×nh  hoÆc  kh«ng  ïng  ét  chøc  ö  ông, th×  Êy  c m tæ  sd   gi chøng  Ën  Òn   nh quy sö  ông  t  îccÊp  n   õng tæ  d ®Ê ®   ®Õ t   chøc,tõng hé    nh, tõng c¸nh©n.”     gia®×      12.Bæ     sung  Òu  §i 78g    nh sau:   “§iÒu  78g Tæ  chøc kinh  Õ, hé  t   gia  nh,  nh©n  ö  ông  t  ã  ®× c¸  sd ®Ê c quyÒn  Õ  th chÊp    Þ quyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê theo  quy  nh  ña  Ët  t  ai,th×  îc ®Þ c Lu ®Ê ®   ®  thÕ  Êp  ch hoÆc   b¶o    l∙nh b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t, tµis¶n  éc  ë  gi¸tr   sd ®Ê     thu s h÷u  ña  × nh  ¾n   Òn víi t    ¹ tæ  cm g li     ®Ê ®ã t i chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ¹t®éng    td ®  ho   t¹ ViÖtNam.”   i  
  5. 5 13.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     80    ®   sung    nh sau: “§iÒu  80 1. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  Õt  nh     ph tr       quy ®Þ cho    t  i víi   êng  îp sau  y: thuª®Ê ®è     tr c¸c h  ®© a) C¬     quan  idiÖn  ¹igiao,c¬  ®¹   ngo     quan    ù,c¬  l∙nhs   quan  idiÖn  ®¹   kh¸c  cã  chøc n¨ng  ¹igiao cña  ícngoµit¹ ViÖtNam;  ngo     n     i   b)  ¬   C quan  idiÖn    chøc  ña    îp  èc; c¬  ®¹   c¸c tæ  c Liªn h qu   quan, tæ    chøc  li   Ýnh  ñ,c¬  ªnCh ph   quan  idiÖn  ña  chøc  ªnCh Ýnh  ñ  ¹ ViÖtNam.  ®¹   c tæ  li   ph t  i   2. ThÈ m   Òn    quy cho thuª ®Êt  i  íitæ    ®è v   chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi,ngêi    n      ViÖt Nam   nh      íc ngoµi ®Ç u    µo  Öt Nam   îc thùc hiÖn    ®Þ cën     t v Vi   ®    theo    quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 3. Quy Òn   µ  Üa  ô  ña  chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi,tæ    v ngh v c tæ     n    chøc  èc  qu tÕ, ngêi ViÖt Nam   nh    ë  íc ngoµi ® îc Nhµ   íc cho        ®Þ c n     n  thuª ®Êt  îc thùc   ®    hiÖn theo quy  nh  ña  û     ®Þ c U ban  êng  ô  èc  éi. th v Qu h   Trong  êng  îp ngêiViÖt Nam   nh      ícngoµivÒ   u    ©u  µicã  tr h      ®Þ cën     ®Ç tl d   nhu  Çu  Ò   µ    c v nh ë trong  êigian  u    ¹  Öt Nam;  ÷ng  êi cã  th   ®Ç t t iVi   nh ng   c«ng  ®ãng  ãp  íi®Êt  íc;nh÷ng  µ  ho¸,nhµ  g v  n  nh v¨n    khoa  äc  ã  h c nhu  Çu  Ò   ¹t c v ho   ®éng  êng  th xuyªn t¹  Öt Nam    i Vi   nh»m   ôc  ô  ù  ph v s nghiÖp  ©y  ùng  t  íc; xd ®Ê n   nh÷ng  êi cã  ng   nhu  Çu  Ò   èng    nh  ¹  Öt Nam   ×  îc mua   µ    c vs æn ®Þ tiVi   th ®   nh ë g ¾n  Òn víi li     Òn  ö  ông  t    quy s d ®Ê ë theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.”   ®Þ c Ch ph 14. Cô m   õ “luËn    t  chøng kinh tÕ    ü  Ët”t¹  Òu  vµ    ­ k thu   i §i 63  kho¶n  §iÒu  2  81  ña  Ët ®Êt  ai ® îcthay b»ng  ô m   õ   ù    u  ”;cô m   õ “båith ng  c Lu   ®      c t   “d ¸n ®Ç t   t    ê thiÖth¹i” ¹ §iÒu    ô m   õ “®Òn  ï thiÖth¹i” ¹ §iÒu  vµ  ô m   õ “®Òn  ï”    it  73,c t  b     i t  28  c t  b  t¹ §iÒu  cña  Ët ®Êt  ai ® îcthay b»ng  ô m   õ  åith ng”.   i 79  Lu   ®     c t  “b   ê §i Ò u 2 1.LuËt nµy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy 01      c hi l     h t    th¸ng10 n¨m     2001. 2. Ch Ýnh  ñ  öa  æi, bæ     ph s ®   sung      c¸c v¨n b¶n quy  nh    Õtvµ  íng ®Þ chiti   h   dÉn    µnh  Ët ®Êt  ai cho  ïhîp víi Ët nµy. thih Lu   ®  ph       Lu   LuËt  µy  ∙  îc Quèc  éi níc Céng  µ    éi chñ  n ®®  h    ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   kho¸X, kú  äp  9      h thø  th«ng  qua  µy  th¸ng6  ng 29    n¨m 2001.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản