Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11 của Quốc hội

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
287
lượt xem
60
download

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11 của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11 của Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11 của Quốc hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA luËt cña Quèc héi níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam sè 07/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003 vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10; LuËt nµy söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997. §iÒu 1 Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: 1- §iÒu 4 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 4. §èi tîng kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng Hµng hãa, dÞch vô díi ®©y kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: 1. S¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i, thuû s¶n, h¶i s¶n nu«i trång, ®¸nh b¾t cha chÕ biÕn thµnh c¸c s¶n phÈm kh¸c hoÆc chØ qua s¬ chÕ th«ng th- êng cña tæ chøc, c¸ nh©n tù s¶n xuÊt, ®¸nh b¾t b¸n ra; 2. S¶n phÈm lµ gièng vËt nu«i, gièng c©y trång; 3. S¶n phÈm muèi; 4. ThiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ vËt t x©y dùng thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc cÇn nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp; thiÕt bÞ, m¸y mãc, vËt t, ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc cÇn nhËp khÈu ®Ó sö dông trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ; m¸y bay, dµn khoan, tµu thuû thuª cña níc ngoµi thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh; thiÕt bÞ, m¸y mãc, phô tïng thay thÕ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng vµ vËt t thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc cÇn nhËp khÈu ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß, ph¸t triÓn má dÇu khÝ; 5. Nhµ ë thuéc së h÷u nhµ níc do Nhµ níc b¸n cho ngêi ®ang thuª; 6. ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; 7. DÞch vô tÝn dông, quü ®Çu t, ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n; 8. B¶o hiÓm nh©n thä, b¶o hiÓm häc sinh, b¶o hiÓm vËt nu«i, b¶o hiÓm c©y trång vµ c¸c lo¹i b¶o hiÓm kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh; 9. DÞch vô y tÕ; 10. Ho¹t ®éng v¨n ho¸, triÓn l·m vµ thÓ dôc, thÓ thao kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh; biÓu diÔn nghÖ thuËt; s¶n xuÊt phim; nhËp khÈu, ph¸t hµnh vµ chiÕu phim nhùa, phim vi-®i-« tµi liÖu;
  2. 2 11. D¹y häc, d¹y nghÒ; 12. Ph¸t sãng truyÒn thanh, truyÒn h×nh theo ch¬ng tr×nh b»ng nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc; 13. XuÊt b¶n, nhËp khÈu vµ ph¸t hµnh b¸o, t¹p chÝ, b¶n tin chuyªn ngµnh, s¸ch chÝnh trÞ, s¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh, s¸ch v¨n b¶n ph¸p luËt, s¸ch khoa häc - kü thuËt, s¸ch in b»ng ch÷ d©n téc thiÓu sè vµ tranh, ¶nh, ¸p phÝch tuyªn truyÒn cæ ®éng; in tiÒn; 14. DÞch vô phôc vô c«ng céng vÒ vÖ sinh, tho¸t níc ®êng phè vµ khu d©n c; duy tr× vên thó, vên hoa, c«ng viªn, c©y xanh ®êng phè, chiÕu s¸ng c«ng céng; dÞch vô tang lÔ; 15. Duy tu, söa ch÷a, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa, nghÖ thuËt, c«ng tr×nh phôc vô c«ng céng, c¬ së h¹ tÇng vµ nhµ t×nh nghÜa b»ng nguån vèn ®ãng gãp cña nh©n d©n vµ vèn viÖn trî nh©n ®¹o; 16. VËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe buýt, xe ®iÖn; 17. §iÒu tra, th¨m dß ®Þa chÊt; ®o ®¹c, lËp b¶n ®å thuéc lo¹i ®iÒu tra c¬ b¶n cña Nhµ níc; 18. Tíi, tiªu níc phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; níc s¹ch do tæ chøc, c¸ nh©n tù khai th¸c ®Ó phôc vô cho sinh ho¹t ë n«ng th«n, miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa; 19. Vò khÝ, khÝ tµi chuyªn dïng phôc vô quèc phßng, an ninh; 20. Hµng hãa nhËp khÈu trong c¸c trêng hîp sau: hµng viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i; quµ tÆng cho c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n; quµ biÕu, quµ tÆng cho c¸ nh©n ë ViÖt Nam theo møc quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; ®å dïng cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi theo tiªu chuÈn miÔn trõ ngo¹i giao; hµng mang theo ngêi trong tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ. Hµng ho¸ b¸n cho tæ chøc quèc tÕ, ngêi níc ngoµi ®Ó viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cho ViÖt Nam; 21. Hµng ho¸ chuyÓn khÈu, qu¸ c¶nh qua l·nh thæ ViÖt Nam; hµng t¹m nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu vµ t¹m xuÊt khÈu, t¸i nhËp khÈu; 22. VËn t¶i quèc tÕ; hµng hãa, dÞch vô cung øng trùc tiÕp cho vËn t¶i quèc tÕ vµ dÞch vô t¸i b¶o hiÓm ra níc ngoµi; 23. ChuyÓn giao c«ng nghÖ; phÇn mÒm m¸y tÝnh; 24. DÞch vô bu chÝnh, viÔn th«ng vµ Internet phæ cËp theo ch¬ng tr×nh cña ChÝnh phñ; 25. Vµng nhËp khÈu d¹ng thái, miÕng cha ®îc chÕ t¸c thµnh c¸c s¶n phÈm mü nghÖ, ®å trang søc hay s¶n phÈm kh¸c; 26. S¶n phÈm xuÊt khÈu lµ tµi nguyªn kho¸ng s¶n khai th¸c cha qua chÕ biÕn do ChÝnh phñ quy ®Þnh; 27. S¶n phÈm lµ bé phËn nh©n t¹o dïng ®Ó thay thÕ cho bé phËn cña ngêi bÖnh; n¹ng, xe l¨n vµ dông cô chuyªn dïng kh¸c cho ngêi tµn tËt;
  3. 3 28. Hµng hãa, dÞch vô cña c¸ nh©n kinh doanh cã møc thu nhËp thÊp. Møc thu nhËp thÊp do ChÝnh phñ quy ®Þnh. Hµng hãa, dÞch vô kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy kh«ng ®îc khÊu trõ vµ hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo, trõ trêng hîp ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt 0% quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 8 cña LuËt nµy.” 2 - Bæ sung kho¶n 8 vµo §iÒu 7 nh sau: “8. Gi¸ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ë kh©u s¶n xuÊt, kinh doanh trong níc lµ gi¸ b¸n ®· cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nhng cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; ë kh©u nhËp khÈu lµ gi¸ nhËp khÈu t¹i cöa khÈu céng thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) céng thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt.” 3- §iÒu 8 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 8. ThuÕ suÊt Møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Møc thuÕ suÊt 0% ®èi víi hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu, kÓ c¶ hµng hãa, dÞch vô kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng xuÊt khÈu, trõ c¸c trêng hîp sau: vËn t¶i quèc tÕ; hµng hãa, dÞch vô cung øng trùc tiÕp cho vËn t¶i quèc tÕ; dÞch vô t¸i b¶o hiÓm ra níc ngoµi; dÞch vô tÝn dông, ®Çu t tµi chÝnh, ®Çu t chøng kho¸n ra níc ngoµi vµ s¶n phÈm xuÊt khÈu lµ tµi nguyªn kho¸ng s¶n khai th¸c cha qua chÕ biÕn do ChÝnh phñ quy ®Þnh. 2. Møc thuÕ suÊt 5% ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô: a) Níc s¹ch phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t, trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 18 §iÒu 4 cña LuËt nµy; b) Ph©n bãn, quÆng ®Ó s¶n xuÊt ph©n bãn; thuèc trõ s©u bÖnh vµ chÊt kÝch thÝch t¨ng trëng vËt nu«i, c©y trång; c) ThiÕt bÞ vµ dông cô y tÕ; b«ng vµ b¨ng vÖ sinh y tÕ; thuèc ch÷a bÖnh, thuèc phßng bÖnh; s¶n phÈm hãa dîc, dîc liÖu lµ nguyªn liÖu s¶n xuÊt thuèc ch÷a bÖnh, thuèc phßng bÖnh; d) Gi¸o cô dïng ®Ó gi¶ng d¹y vµ häc tËp; ®) In c¸c lo¹i s¶n phÈm quy ®Þnh t¹i kho¶n 13 §iÒu 4 cña LuËt nµy, trõ in tiÒn; e) §å ch¬i cho trÎ em; s¸ch c¸c lo¹i, trõ s¸ch quy ®Þnh t¹i kho¶n 13 §iÒu 4 cña LuËt nµy; b¨ng tõ, ®Üa ®· ghi hoÆc cha ghi ch¬ng tr×nh; g) S¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i, thuû s¶n, h¶i s¶n cha qua chÕ biÕn, trõ ®èi tîng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 4 cña LuËt nµy; h) Thùc phÈm t¬i sèng; l©m s¶n cha qua chÕ biÕn, trõ gç, m¨ng vµ ®èi tîng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 4 cña LuËt nµy; i) §êng; phô phÈm trong s¶n xuÊt ®êng gåm gØ ®êng, b· mÝa, b· bïn; k) S¶n phÈm b»ng ®ay, cãi, tre, nøa, l¸; l) B«ng s¬ chÕ tõ b«ng trång ë trong níc; m) Thøc ¨n gia sóc, gia cÇm vµ thøc ¨n cho vËt nu«i kh¸c;
  4. 4 n) DÞch vô khoa häc - kü thuËt; o) DÞch vô trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; p) Than ®¸, ®Êt, ®¸, c¸t, sái; q) Hãa chÊt c¬ b¶n; s¶n phÈm c¬ khÝ lµ t liÖu s¶n xuÊt; khu«n ®óc c¸c lo¹i; vËt liÖu næ; ®¸ mµi; giÊy in b¸o; b×nh b¬m thuèc trõ s©u; mñ cao su s¬ chÕ; nhùa th«ng s¬ chÕ; v¸n Ðp nh©n t¹o; s¶n phÈm bª t«ng c«ng nghiÖp gåm dÇm cÇu bª t«ng, dÇm vµ khung nhµ bª t«ng, cäc bª t«ng, cét ®iÖn bª t«ng, èng cèng trßn bª t«ng, hép bª t«ng c¸c lo¹i, pa-nen vµ c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n phi tiªu chuÈn, bª t«ng th¬ng phÈm; lèp vµ bé s¨m lèp cì tõ 900-20 trë lªn; èng thuû tinh trung tÝnh; líi, d©y giÒng vµ sîi ®Ó ®an líi ®¸nh c¸; r) S¶n phÈm luyÖn, c¸n, kÐo kim lo¹i ®en, kim lo¹i mµu, kim lo¹i quý, trõ vµng nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i kho¶n 25 §iÒu 4 cña LuËt nµy; s) M¸y xö lý d÷ liÖu tù ®éng vµ c¸c bé phËn, phô tïng cña m¸y; t) Duy tu, söa ch÷a, phôc chÕ di tÝch lÞch sö - v¨n hãa, b¶o tµng, trõ tr- êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 15 §iÒu 4 cña LuËt nµy; u) VËn t¶i, bèc xÕp; n¹o vÐt luång, l¹ch, c¶ng s«ng, c¶ng biÓn; ho¹t ®éng trôc vít, cøu hé; v) Ph¸t hµnh vµ chiÕu phim vi-®i-«, trõ ph¸t hµnh vµ chiÕu phim vi-®i-« tµi liÖu quy ®Þnh t¹i kho¶n 10 §iÒu 4 cña LuËt nµy. 3. Møc thuÕ suÊt 10% ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô: a) DÇu má, khÝ ®èt, quÆng vµ s¶n phÈm khai kho¸ng kh¸c; b) §iÖn th¬ng phÈm; c) S¶n phÈm ®iÖn tö, s¶n phÈm c¬ khÝ tiªu dïng, ®å ®iÖn; d) Hãa chÊt, mü phÈm; ®) Sîi, v¶i, s¶n phÈm may mÆc, thªu ren; e) GiÊy vµ s¶n phÈm b»ng giÊy, trõ giÊy in b¸o quy ®Þnh t¹i ®iÓm q kho¶n 2 §iÒu nµy; g) S÷a, b¸nh, kÑo, níc gi¶i kh¸t vµ c¸c lo¹i thùc phÈm chÕ biÕn kh¸c; h) S¶n phÈm gèm, sø, thñy tinh, cao su, nhùa; gç vµ s¶n phÈm b»ng gç; xi m¨ng, g¹ch, ngãi vµ vËt liÖu x©y dùng kh¸c; i) DÞch vô bu chÝnh, viÔn th«ng vµ Internet, trõ dÞch vô bu chÝnh, viÔn th«ng vµ Internet phæ cËp theo ch¬ng tr×nh cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹i kho¶n 24 §iÒu 4 cña LuËt nµy; k) Cho thuª nhµ, kho, bÕn b·i, nhµ xëng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i; l) DÞch vô t vÊn ph¸p luËt; m) Chôp ¶nh, in ¶nh, phãng ¶nh; in b¨ng, sang b¨ng, cho thuª b¨ng; quay vi-®i-«; sao chôp; n) Kh¸ch s¹n, du lÞch, ¨n uèng; o) Hµng hãa, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt;
  5. 5 p) X©y dùng, l¾p ®Æt; q) Vµng, b¹c, ®¸ quý, trõ vµng nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i kho¶n 25 §iÒu 4 cña LuËt nµy; r) §¹i lý tµu biÓn; s) DÞch vô m«i giíi; t) Hµng hãa, dÞch vô kh¸c kh«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy.” 4- Kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 10 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “1. C¬ së kinh doanh nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ®îc khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo (sau ®©y gäi lµ thuÕ ®Çu vµo) nh sau: a) ThuÕ ®Çu vµo cña hµng hãa, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× ®îc khÊu trõ toµn bé; b) ThuÕ ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô dïng ®ång thêi cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× chØ ®îc khÊu trõ sè thuÕ ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; c) ThuÕ ®Çu vµo ph¸t sinh trong th¸ng nµo ®îc kª khai, khÊu trõ khi x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép cña th¸ng ®ã; thêi gian kª khai tèi ®a lµ ba th¸ng, kÓ tõ thêi ®iÓm kª khai thuÕ cña th¸ng ph¸t sinh; ®èi víi tµi s¶n cè ®Þnh, nÕu cã sè thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ lín th× ®îc khÊu trõ dÇn hoÆc ®îc hoµn thuÕ theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; d) Hµng ho¸, dÞch vô xuÊt khÈu ®îc khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo ph¶i ®îc c¬ quan h¶i quan x¸c nhËn lµ hµng ho¸ ®· thùc xuÊt khÈu ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu; ph¶i cã hîp ®ång b¸n hµng ho¸, gia c«ng hµng ho¸, cung øng dÞch vô cho bªn níc ngoµi; ph¶i cã ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸, dÞch vô cho bªn níc ngoµi; ph¶i ®îc thanh to¸n qua ng©n hµng, trõ trêng hîp thanh to¸n bï trõ gi÷a hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu víi hµng hãa, dÞch vô nhËp khÈu, tr¶ nî thay Nhµ níc vµ mét sè trêng hîp thanh to¸n ®Æc biÖt kh¸c. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ thñ tôc, ®iÒu kiÖn thanh to¸n ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô xuÊt khÈu ®îc khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo; ®) ViÖc khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo ®èi víi mét sè trêng hîp ®Æc biÖt do ChÝnh phñ quy ®Þnh. 2. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ lµ sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ghi trªn ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng khi mua hµng ho¸, dÞch vô hoÆc chøng tõ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu; trêng hîp hµng hãa, dÞch vô mua vµo kh«ng cã hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng hoÆc cã hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng nhng kh«ng ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× c¬ së kinh doanh kh«ng ®îc khÊu trõ thuÕ.” 5- Bæ sung kho¶n 4 vµo §iÒu 11 nh sau: “4. C¬ së kinh doanh in, ph¸t hµnh, sö dông hãa ®¬n kh«ng ®óng quy ®Þnh ®Ó trèn thuÕ, gian lËn trong khÊu trõ thuÕ, hoµn thuÕ th× ngoµi viÖc bÞ truy thu, truy hoµn sè tiÒn thuÕ cßn bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.”
  6. 6 6- Kho¶n 1 §iÒu 14 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “1. C¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Çy ®ñ, ®óng quy ®Þnh. Thêi h¹n nép thuÕ hµng th¸ng chËm nhÊt lµ ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo;” 7- Bæ sung kho¶n 5 vµo §iÒu 14 nh sau: “5. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ thñ tôc kª khai, nép thuÕ phï hîp víi yªu cÇu c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¬ së kinh doanh tríc ph¸p luËt, ®ång thêi t¨ng cêng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, xö lý vi ph¹m ph¸p luËt cña c¬ quan thuÕ, b¶o ®¶m qu¶n lý thu thuÕ chÆt chÏ, cã hiÖu qu¶.” 8- Kho¶n 3 §iÒu 16 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “3. QuyÕt ®Þnh xö lý hoµn thuÕ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c trêng hîp hoµn thuÕ theo ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp.” 9- Kho¶n 2 §iÒu 17 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “2. Th«ng b¸o sè thuÕ ph¶i nép cho c¬ së kinh doanh do ChÝnh phñ quy ®Þnh, ®«n ®èc c¬ së kinh doanh nép thuÕ ®óng thêi h¹n; nÕu qu¸ thêi h¹n nép thuÕ mµ c¬ së kinh doanh cha nép th× ra th«ng b¸o vÒ sè thuÕ ph¶i nép vµ sè tiÒn ph¹t chËm nép theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 19 cña LuËt nµy; nÕu c¬ së kinh doanh vÉn kh«ng nép ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t theo th«ng b¸o th× cã quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 19 cña LuËt nµy ®Ó b¶o ®¶m thu ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t; nÕu ®· thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p xö lý trªn mµ c¬ së kinh doanh vÉn kh«ng nép ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t th× chuyÓn hå s¬ ®Õn c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;” §iÒu 2 LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004. §iÒu 3 ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt nµy. LuËt nµy ®· ®îc Quèc héi níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 3 th«ng qua ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản