intTypePromotion=3

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 08/2003/QH11của Quốc hội

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
195
lượt xem
24
download

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 08/2003/QH11của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 08/2003/QH11của Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 08/2003/QH11của Quốc hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA luËt cña Quèc héi níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam sè 08/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003 vÒ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10; LuËt nµy söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998. §iÒu 1 Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt: 1- §iÒu 1 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 1. §èi tîng chÞu thuÕ Hµng hãa, dÞch vô sau ®©y lµ ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt: 1. Hµng hãa: a) Thuèc l¸ ®iÕu, x× gµ; b) Rîu; c) Bia; d) ¤ t« díi 24 chç ngåi; ®) X¨ng c¸c lo¹i, nap-ta (naphtha), chÕ phÈm t¸i hîp (reformade component) vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c ®Ó pha chÕ x¨ng; e) §iÒu hßa nhiÖt ®é c«ng suÊt tõ 90.000 BTU trë xuèng; g) Bµi l¸; h) Vµng m·, hµng m·; 2. DÞch vô: a) Kinh doanh vò trêng, m¸t-xa, ka-ra-«-kª; b) Kinh doanh ca-si-n« (casino), trß ch¬i b»ng m¸y gi¾c-pãt (jackpot); c) Kinh doanh gi¶i trÝ cã ®Æt cîc; d) Kinh doanh g«n (golf): b¸n thÎ héi viªn, vÐ ch¬i g«n; ®) Kinh doanh xæ sè.” 2- Kho¶n 6 §iÒu 6 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “6. §èi víi rîu, bia s¶n xuÊt trong níc, kinh doanh ca-si-n«, trß ch¬i b»ng m¸y gi¾c-pãt, kinh doanh g«n, gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt do ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ.
  2. 2 Gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy bao gåm c¶ kho¶n thu thªm mµ c¬ së kinh doanh ®îc hëng. Trêng hîp ®èi tîng nép thuÕ cã doanh sè mua, b¸n b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i quy ®æi ngo¹i tÖ ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh doanh sè ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ.” 3- §iÒu 7 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 7. ThuÕ suÊt ThuÕ suÊt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng hãa, dÞch vô ®îc quy ®Þnh theo BiÓu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt sau ®©y: BiÓu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt STT Hµng ho¸, dÞch vô ThuÕ suÊt (%) I- Hµng ho¸ 1. Thuèc l¸ ®iÕu, x× gµ a) Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng 65 nguyªn liÖu nhËp khÈu, x× gµ b) Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng 45 nguyªn liÖu s¶n xuÊt trong níc c) Thuèc l¸ ®iÕu kh«ng ®Çu läc 25 2. Rîu a) Rîu tõ 40 ®é trë lªn 75 b) Rîu tõ 20 ®é ®Õn díi 40 ®é 30 c) Rîu díi 20 ®é, rîu hoa qu¶ 20 d) Rîu thuèc 15 3. Bia a) Bia chai, bia hép, bia t¬i 75 b) Bia h¬i 30 4. ¤ t« a) ¤ t« tõ 5 chç ngåi trë xuèng 80 b) ¤ t« tõ 6 ®Õn 15 chç ngåi 50 c) ¤ t« tõ 16 ®Õn díi 24 chç ngåi 25 5. X¨ng c¸c lo¹i, nap-ta, chÕ phÈm t¸i hîp vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c dïng ®Ó pha chÕ x¨ng 10 6. §iÒu hoµ nhiÖt ®é c«ng suÊt tõ 90.000 BTU trë xuèng 15 7. Bµi l¸ 40 8. Vµng m·, hµng m· 70 II- DÞch vô 1. Kinh doanh vò trêng, m¸t-xa, ka-ra-«-kª 30 2. Kinh doanh ca-si-n«, trß ch¬i b»ng m¸y gi¾c-pãt 25 3. Kinh doanh gi¶i trÝ cã ®Æt cîc 25 4. Kinh doanh g«n: b¸n thÎ héi viªn, vÐ ch¬i g«n 10 5. Kinh doanh xæ sè 15 4- Kho¶n 1 §iÒu 11 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau:
  3. 3 “1. C¬ së s¶n xuÊt hµng ho¸, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµo ng©n s¸ch nhµ níc t¹i n¬i s¶n xuÊt, kinh doanh. Thêi h¹n nép thuÕ hµng th¸ng chËm nhÊt lµ ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo;” 5- Bæ sung kho¶n 4 vµo §iÒu 11 nh sau: “4. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ thñ tôc kª khai, nép thuÕ phï hîp víi yªu cÇu c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¬ së kinh doanh tríc ph¸p luËt, ®ång thêi t¨ng cêng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra xö lý vi ph¹m ph¸p luËt cña c¬ quan thuÕ, b¶o ®¶m qu¶n lý thu thuÕ chÆt chÏ, cã hiÖu qu¶.” 6- Kho¶n 2 §iÒu 14 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “2. Th«ng b¸o sè thuÕ ph¶i nép cho ®èi tîng nép thuÕ do ChÝnh phñ quy ®Þnh, ®«n ®èc ®èi tîng nép thuÕ nép ®óng thêi h¹n; nÕu qu¸ thêi h¹n nép thuÕ mµ ®èi tîng nép thuÕ cha nép th× th«ng b¸o vÒ sè thuÕ ph¶i nép vµ sè tiÒn ph¹t chËm nép theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu 17 cña LuËt nµy; nÕu ®èi tîng nép thuÕ vÉn kh«ng nép ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t theo th«ng b¸o th× cã quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 17 cña LuËt nµy ®Ó b¶o ®¶m thu ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t; nÕu ®· thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p xö lý nãi trªn mµ ®èi tîng nép thuÕ vÉn kh«ng nép ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t th× chuyÓn hå s¬ ®Õn c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.” 7- Bæ sung ®iÓm ® vµo kho¶n 1 §iÒu 15 nh sau: “®) Kª khai gi¸ b¸n lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt thÊp h¬n 10% gi¸ b¸n trªn thÞ trêng cña hµng ho¸, dÞch vô ®ã.” 8- §iÒu 16 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 16. Nh÷ng trêng hîp ®îc xÐt gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 1. C¬ së s¶n xuÊt hµng ho¸ thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt gÆp khã kh¨n do thiªn tai, ®Þch ho¹, tai n¹n bÊt ngê th× ®îc xÐt gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ. 2. C¬ së s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t« ®îc gi¶m møc thuÕ suÊt theo BiÓu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña LuËt nµy nh sau: - N¨m 2004 gi¶m 70%. - N¨m 2005 gi¶m 50%. - N¨m 2006 gi¶m 30%. - Tõ n¨m 2007 nép ®óng thuÕ suÊt quy ®Þnh. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy.” §iÒu 2 LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004.
  4. 4 §iÒu 3 ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt nµy. LuËt nµy ®· ®îc Quèc héi níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 3 th«ng qua ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản