Lực đàn hồi và lực kế

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
194
lượt xem
38
download

Lực đàn hồi và lực kế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lực đàn hồi là lực sinh ra khi một vật đàn hồi bị biến dạng. Chẳng hạn, lực gây ra bởi một lò xo khi nó bị nén lại hoặc kéo giãn ra. Lực đàn hồi có xu hướng chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Tức là nó có xu hướng đưa vật trở lại trạng thái ban đầu khi chưa bị biến dạng. Vì có xu hướng đưa vật về vị trí cân bằng, lực đàn hồi còn được gọi là lực phục hồi hay lực hồi phục. Độ lớn của lực đàn hồi, khi biến dạng trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lực đàn hồi và lực kế

  1. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan LÖÏC ÑAØN HOÀI - Loø xo laø moät vaät ñaøn hoài. Khi bò neùn hoaëc keùo daõn thì loø xo coù xu höôùng trôû veà vò trí cuõ. Khi ñoù loø xo seõ taùc duïng caùc löïc leân caùc vaät tieáp xuùc (hoaëc gaén) vaø hai ñaàu cuûa loø xo. Ñoù laø löïc ñaøn hoài. - Ñoä bieán daïng laø phaàn chieàu daøi ñoaïn loø xo daøi ra hoaëc ngaén ñi. Ñoä bieán daïng caøng lôùn thì löïc ñaøn hoài caøng lôùn. Vôùi moät soá vaät, coù nhöõng bieán daïng khoâng phaùt hieän ñöôïc baèng maét thöôøng. Caâu 1: Neâu thí duï veà caùc vaät bieán daïng ñaøn hoài. Caâu 2: Caùc löïc naøo sau ñaây laø löïc ñaøn hoài ? A-Löïc huùt cuûa Traùi Ñaát leân caùc vaät. B-Löïc huùt cuûa Maët Trôøi leân Traùi Ñaát. C-Löïc keùo cuûa moät sôïi daây khi treo vaät naëng vaøo. D-Löïc maø cung taùc duïng leân muõi teân. Caâu 3: Trong hai cung bò keùo daõn sau ñaây, cung naøo seõ baén muõi teân ñi xa hôn. Caâu 4: Em haõy xem thöû caùc vaät sau ñaây coù tính ñaøn hoài khoâng ? - ñoaïn daây keõm. - khoâng khí. - giöôøng neäm. - quaû boùng caêng vaø quaû boùng xì hôi. 34
  2. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan LÖÏC KEÁ – PHEÙP ÑO LÖÏC – KHOÁI LÖÔÏNG VAØ TROÏNG LÖÔÏNG Löïc keá laø duïng cuï duøng ñeå ño löïc. Neáu bieát khoái löôïng cuûa vaät laø m (kiloâgam), thì troïng löôïng cuûa vaät laø P =10m (ñon vò laø niutôn). Cuøng moät khoái löôïng nhöng troïng löôïng coù theå khaùc nhau tuyø theo vò trí cuûa vaät treân Traùi Ñaát. Caâu 1: Ñaây laø moät vaøi loaïi löïc keá thoâng duïng. Nhìn vaøo caùch caáu taïo , em coù theå döï ñoaùn chuùng ñöôïc duøng vaøo caùc vieäc gì ? D A B C Caâu 2: Moät nhaõn haøng hoùa coù ghi : “Troïng löôïng tònh cuûa haøng hoùa laø 80g”. Theo em caùch ghi naøy ñuùng hay sai ? Caâu 3: Löïc huùt cuûa Maët Traêng nhoû hôn löïc huùt cuûa Traùi Ñaát 6 laàn. Ñieàn vaøo caùc choã troáng cho phuø hôïp (100N, 600N, 60kg). Moät vaät khi caân treân maët ñaát coù khoái löôïng 60kg. Troïng löôïng cuûa vaät ôû Traùi Ñaát laø . . . . . niutôn. Khi mang vaät aáy leân Maët Traêng thì khoái löôïng cuûa vaät laø . . . . . kg, coøn troïng löôïng cuûa vaät laø . . . . . 37
  3. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 4: Ñieàn vaøo caùc oâ coøn troáng : Vaät Xe Quaû Tröùng Maùy bay Bao gaïo Vieân thuoác Khoái löôïng 100 taán 1mg Troïng löôïng (N) 5000 0,46 450 Caâu 5: Haõy tính troïng löôïng cuûa moät ngöôøi coù khoái löôïng 50 kg treân caùc thieân theå sau : Teân thieân theå Kim tinh Hoaû tinh Moäc tinh Thoå tinh Thieân (Sao Mai) vöông tinh Ñoä lôùn cuûa löïc 0,876 0,380 2,332 0,922 0,792 huùt so vôùi löïc huùt Traùi Ñaát Troïng löôïng(N) Töø keát quaû treân, em haõy neâu nhaän xeùt giaû söû con ngöôøi soáng treân caùc haønh tinh treân, thì haønh tinh naøo ñöôïc coi laø toát nhaát neáu muoán troïng löôïng gaàn gioáng troïng löôïng treân Traùi Ñaát. Caâu 6: Em thöôøng nghe noùi ñeán traïng thaùi khoâng troïng löôïng, chöù khoâng coù traïng thaùi khoâng khoái löôïng. Em hieåu vaán ñeà naøy nhö theá naøo vaø cho thí duï minh hoïa. Caâu 7: Duøng caân Roâbeùcvan vaø löïc keá ñeå ño khoái löôïng cuûa cuøng moät vaät ôû vuøng xích ñaïo. Khi ñoù hai duïng cuï cho cuøng moät keát quaû. Neáu mang caû hai duïng cuï naøy vaø vaät ñeán vuøng Baéc cöïc thì soá chæ cuûa hai duïng cuï coù coøn gioáng nhau nöõa khoâng ? Caân naøo chæ ñuùng ? HÖÔÙNG DAÃN Caâu 1: Löïc keá A laø löïc keá ñôn giaûn duøng ñeå ño caùc löïc nhoû côõ vaøi chuïc niutôn. Löïc keá B laø löïc keá boû tuùi, thöôøng duøng ñeå caân khoái löôïng caùc vaät. Löïc keá C ñeå ño caùc löïc lôùn hôn , ñeán vaøi traêm niutôn. Löïc keá D ñeå ño caùc löïc raát lôùn ñeán vaøi chuïc ngaøn niutôn, coù hai moùc ôû hai beân thöôøng duøng ñeå ño löïc keùo cuûa caùc loaïi xe. Caâu 2: Ñuùng hôn laø phaûi ghi khoái löôïng tònh. Töø laâu con ngöôøi ñaõ quen duøng troïng löôïng ñeå chæ “söùc naëng cuûa haøng hoaù” nhöng ñôn vò laïi ghi laø khoái löôïng. Trong caùc bao bì saûn 38
  4. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan phaåm cuûa nöôùc ngoaøi thöôøng ghi “net weight” hoaëc “poids net” vaø ñöôïc dòch laø troïng löôïng tònh. Caâu 3: 600 N, 60 kg, 100 N Caâu 5: Teân thieân theå Kim tinh Hoaû tinh Moäc tinh Thoå tinh Thieân (Sao Mai) vöông tinh Ñoä lôùn cuûa löïc huùt so 0,876 0,380 2,332 0.922 0,792 vôùi löïc huùt Traùi Ñaát Troïng löôïng(N) 433 190 1166 461 396 Töø baûng treân, ta thaáy raèng moät ngöôøi treân maët ñaát coù troïng löôïng 500 N thì ôû Thoå tinh ngöôøi naøy coù troïng löôïng laø 461N, giaù trò naøy gaàn vôùi troïng löôïng ôû maët ñaát nhaát so vôùi caùc thieân theå khaùc. Caâu 6: Khi moät vaät thoaùt khoûi löïc huùt cuûa Traùi Ñaát (thí duï ôû raát xa Traùi Ñaát) thì khoái löôïng cuûa vaät khoâng ñoåi, nhöng vaät khoâng coù troïng löôïng, nghóa laø vaät khoâng coøn söùc naëng nöõa. Caùc phi haønh gia khi bay quanh Traùi Ñaát thì khoái löôïng khoâng ñoåi (neáu hoï khoâng taêng caân hoaëc suït caân) nhöng ôû traïng thaùi khoâng troïng löôïng. Caâu 7: Khi duøng caân Roâbeùcvan thì duø ôû vuøng xích ñaïo hay ôû ñòa cöïc thì khoái löôïng caùc quaû caân ôû ñóa beân naøy luoân baèng vôùi khoái löôïng vaät ôû ñóa beân kia neân caân vaãn ñuùng. Coøn khi troïng löôïng cuûa vaät thay ñoåi thì soá chæ löïc keá thay ñoåi. Vì vaäy, ôû ñòa cöïc, soá chæ cuûa löïc keá seõ khaùc vôùi ôû xích ñaïo. Taát caû caùc vaät treân Traùi Ñaát ñeàu coù troïng löôïng. Vaäy lôùp khoâng khí bao quanh Traùi Ñaát coù troïng löôïng khoâng ? Troïng löôïng cuûa lôùp khoâng khí bao quanh Traùi Ñaát eùp moïi vaät xuoáng. Ñoù chính laø nguyeân nhaân taïo ra aùp suaát khí quyeån. ( Vaät lí lôùp 8). Caâu hoûi thaûo luaän Hai hoïc sinh ôû vuøng bieån caân hai vaät coù khoái löôïng nhö nhau baèng hai loaïi caân. Baïn A caân baèng löïc keá, baïn B caân baèng caân Roâbeùcvan. Khi ñi chôi vuøng nuùi cao (4000m), thì sau khi caân laïi vaät baèng hai caân noùi treân, soá chæ khoâng coøn nhö nhau nöõa. Baïn naøy ñoå loãi cho caân cuûa baïn kia bò hö. Em haõy laøm troïng taøi. 39
  5. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Neáu vaät khoâng coù tính ñaøn hoài, em haõy nghó caùch laøm cho chuùng trôû thaønh caùc vaät ñaøn hoài ? Caâu 5: Treo caùc vaät coù khoái löôïng nhö nhau vaøo loø xo. a- Loø xo A ôû traïng thaùi töï nhieân. Haõy so saùnh löïc ñaøn hoài cuûa loø xo ôû caùc traïng thaùi B, C, D. b- Coù nhaän xeùt gì veà traïng thaùi loø xo E. Caâu 6: Treân hình : A laø loø xo ôû traïng thaùi töï nhieân; B, C, D laø loø xo ôû traïng thaùi ñang bò keùo daõn. Cho bieát löïc keùo vaøo loø xo C laø 12N, ñoä daõn cuûa loø xo D gaáp ñoâi ñoä daõn cuûa loø xo C, ñoä daõn cuûa loø xo B baèng 5/6 ñoä daõn cuûa loø xo C. Xaùc ñònh löïc ñaøn hoài cuûa caùc loø xo coøn laïi. Caâu 7: Caâu hoûi thaûo luaän Moät baïn hoïc sinh ñöa ra giaû thieát “taát caû moïi vaät treân Traùi Ñaát ñeàu coù tính ñaøn hoài”. Baèng caùc ví duï cuï theå, em haõy thaûo luaän vôùi baïn beø ñeå coâng nhaän hay baùc boû giaû thuyeát treân. HÖÔÙNG DAÃN Caâu 1: -Löôõi cöa baèng theùp khi bò uoán cong roài thaû ra thì quay trôû laïi nhö cuõ. - Khi ñaët vaät naëng leân taám vaùn thì taám vaùn bò cong xuoáng. Laáy vaät naëng ra, taám vaùn trôû laïi nhö cuõ. Caâu 2: C, D. Caâu 3: Cung thöù hai seõ baén muõi teân ñi xa hôn vì caùnh cung bò bieán daïng nhieàu hôn. 35
  6. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 4: -Giöôøng neäm vaø quaû bong boùng caêng laø hai vaät ñaøn hoài deã thaáy nhaát. - Neáu uoán sôïi daây keõm roài buoâng ra, daây keõm khoàng coù tính ñaøn hoài. Nhöng neáu uoán thaønh loø xo, loø xo naøy coù tính ñaøn hoài nhöng raát nhoû. - Cho khoâng khí vaøo moät oáng tieâm, neùn vaø buoâng ra. Ta thaáy khoâng khí coù tính ñaøn hoài. Caâu 5: - Vì vaät caân baèng neân löïc ñaøn hoài caân baèng vôùi troïng löôïng. Troïng löôïng vaät treo ôû C gaáp 2 laàn B, ôû D gaáp 3 laàn B. Vì vaäy, löïc ñaøn hoài cuûa loø xo C gaáp 2 laàn B vaø D gaáp 3 laàn B. - Tröôøng hôïp E : treo theâm vaät vaøo thì laàn naøy, loø xo daõn nhieàu nhaát, khoâng gioáng nhö 3 tröôøng hôïp treân. Loø xo bò maát tính ñaøn hoài ta noùi loø xo bò “moûi” hay bieán daïng deûo. Caâu 6: - Loø xo A khoâng bò bieán daïng neân löïc ñaøn hoài baèng khoâng. - Löïc ñaøn hoài cuûa C laø 12N. ( Vì loø xo ôû traïng thaùi caân baèng neân löïc ñaøn hoài caân baèng vôùi löïc keùo). - Ñoä daõn cuûa loø xo D gaáp ñoâi ñoä daõn ôû C neân löïc ñaøn hoài ôû D laø 24N. - Ñoä daõn ôû B baèng 5/6 ñoä daõn ôû C neân löïc ñaøn hoài B laø 10N. Beâ toâng (hoãn hôïp xi maêng, ñaù, caùt) coù theå chòu ñöôïc löïc eùp raát lôùn nhöng khoâng chòu ñöôïc löïc keùo. Theùp chòu ñöôïc löïc keùo. Vì vaäy, ngöôøi ta keát hôïp beâ toâng vaø theùp thaønh beâ toâng coát theùp thaønh moät vaät lieäu vöøa chòu neùn, vöøa chòu keùo ñeå ñaùp öùng caùc nhu caàu trong xaây döïng. Phöông aùn thí nghieäm : Em haõy neâu phöông aùn ñeå xaùc ñònh troïng löôïng cuûa moät vaät baèng caùch duøng moät giaù ba chaân, moät loø xo, moät caùi thöôùc, moät ñoaïn daây, vaø chæ moät quaû caân ? 36
Đồng bộ tài khoản