Luyện từ và câu: TỔNG KẾT VỐN TỪ (3)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
82
lượt xem
4
download

Luyện từ và câu: TỔNG KẾT VỐN TỪ (3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- HS tự kiểm tra được vốn từ của mình theo các nhóm đồng nghĩa đã cho. - Tự kiểm tra được khả năng dùng từ của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu: TỔNG KẾT VỐN TỪ (3)

  1. Luy n t và câu: T NG K T V N T I. M c tiêu, nhi m v : - HS t ki m tra ư c v n t c a mình theo các nhóm ng nghĩa ã cho. - T ki m tra ư c kh năng dùng t c a mình. II. dùng d y h c: - Chu n b 6 t phi u phô tô phóng to BT 1. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')
  2. Ho t ng 2: HS làm bài t p. (28-30’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. (12’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài (GV phát phi u cho các nhóm làm - Các nhóm trao i, bài) + trình bày k t qu . tìm k t qu , ghi vào phi u. - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 2. (8’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. D a vào g i ý c a bài văn, m i HS t câu theo m t trong 3 g i ý a, b, c. - Cho HS làm vi c. - GV ch t l i.
  3. c) Hư ng d n HS làm BT 3. (10’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. D a vào g i ý o n văn trên BT 2 t câu miêu t theo l i so sánh hay nhân hoá. - Cho HS làm bài + c nh ng câu văn mình t. - GV nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p.
  4. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản