intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN VÀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

351
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 87/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011 theo quyết định số 352/QĐ-Ttg ngày 10/03/2011 của thủ tướng chính phủ ; Biểu số 4/BCKK-DN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN VÀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

  1. Biểu số 4/BCKK-DN: Đơn vị kiểm kê: ……………………… BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN VÀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP ……………………………………….. Có đến 0 giờ 1/7/2011 Tờ số: ……… Trong tổng số ……. (Tờ) Đơn vị tính: đồng STT Nội dung Theo sổ sách Theo kết quả kiểm Chênh lệch kê, xác định lại Giảm Tăng A TÀI SẢN A1 Tài sản đang dùng (1)
  2. I Tài sản cố định và đầu tư dài hạn Tài sản cố định 1 Tài sản cố định hữu hình 1.1 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.2 Bất động sản 2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3 4 Tài sản dài hạn khác
  3. II Tài sản ngắn hạn Tiền 1 Tiền 1.1 Các khoản tương đương tiền 1.2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2 Các khoản phải thu ngắn hạn 3 Hàng tồn kho 4 Tài sản ngắn hạn khác 5 III Giá trị quyền sử dụng đất
  4. A2 Tài sản không cần dùng (2) I Tài sản cố định và đầu tư dài hạn Tài sản cố định 1 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3 Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn 4 Chi phí trả trước dài hạn 5 II Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn Công nợ không có khả năng thu hồi 1
  5. Hàng tồn kho kém, mất phẩm chất 2 A3 Tài sản chờ thanh lý (3) I Tài sản cố định và đầu tư dài hạn II Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn A4 Tài sản hình thành từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4) TỔNG CỘNG TÀI SẢN B NGUỒN VỐN B1 Nợ phải trả
  6. I Nợ ngắn hạn Nợ chưa đến hạn trả 1 Nợ đến hạn trả 2 Nợ quá hạn trả 3 II Nợ dài hạn Nợ chưa đến hạn trả 1 Nợ đến hạn trả 2 Nợ quá hạn trả 3 III Nợ không phải trả
  7. IV Nợ khác B2 Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1 Thặng dư vốn cổ phần 2 Vốn khác của chủ sở hữu 3 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 4 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 5 Quỹ đầu tư phát triển 6
  8. Quỹ dự phòng tài chính 7 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 8 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 10 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 11 II Nguồn kinh phí và quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1 Nguồn kinh phí 2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 3
  9. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Ngày tháng năm Kế toán trưởng Tổng giám đốc (Giám đốc) Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2