intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn - Lê Huy Khoa

Chia sẻ: Nguyễn Đình Lưu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

1.192
lượt xem
420
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kham khảo"Mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn" sẽ giúp bạn nào đang lo lắng và sợ hãi trong tiếng Hàn. Đến với tài liệu bạn sẽ biết được các câu mà mọi thường dùng trong lúc giao tiếp và cách nói sao cho hay và đúng với ngữ pháp để mọi người hiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn - Lê Huy Khoa

 1. & 3( # $ 5 $ %. 95 # % ! V U   ) B H X W Y 6 - - 6 # . $% # % ! Q P  S   ) T G R " - 8& 4 7 *. 6 # F 2 D C    I H G E 4 3 & 2& 0 # . $ 5 $% # % ! 8   ) 9 ) B A 5 @ - 4- 3( ,. # # % 2   ( 5 4 3 7 6 - 2 #$% # " ¥¥ ££ ¤¤ ££ ¢¢ ¥¥ ££ ¤¤ ££ ¢¢    ¡¡          ¡¡       ! 1 $ %- ( $ %. + # # ! !   ) 1 0   ) ( '  - . - $% # # !    " - ,& #0 ## )! # / & % $ #    & - $% # # . ( !     " - ,& + $* ( # )! '(     © ¨ & $% # " §§ §§ ¦¦ ¦¦ ¥¥ ¥¥ ££ ££ ¤¤ ¤¤ ££ ££ ¢¢ ¢¢ ¡¡ ¡¡             !
 2. & 3( 0. > % ¨ & ) B H X W Y 6 £ - & + = 0 , . + ; % % # ¨ § ) B H % $ £ & ,- %! $5 # 46 ; % ¦ 8 ! ¥ % " )  9 ) H - & 3( 9 < # #) = ©  )   H X W Y 6 - - 0 4, < 0 4 % 1 )  1  H  E £ - < 7 4 2& . + ; % © ¨ § ¢ )  5 @ - 5(- % 7 49 % ¦ ¥ ¤ ! ) ) 1 0 £ - ! - %
 3. 0- 0 , 0# 4 %  % ¨ A   - 0- > 0 + = & # ¨ $  % ¨  A  - 2& 0 ¨  ¥ A @ & - ,< 0 $)! 0 = P  0 A 4 #  - 0 "" !! §§ ¢¢ ¡¡ ¦¦    "" !! §§ ¢¢ ¡¡ ¦¦    A F@ $5- $ E 0 # ,( '  ¥ ¡  % $ - 4- < 0 D 0 4 % ©  1  E   - 4 0 D 0 4 % © 2  E 4 3   Y - $5- 7 5 9+ '5 9  © % ¨  ¥  -
 4. - 2( # 0 3( # # 2 & % ¨ ¥ ) & % 5 # - - 2( 4 2 " 46 $ ¥ "  ¨ ¦ - - 2( #C # 2 D< >  ¥ # " £ ! - - 2( 7 2 = % ¨ § ¥ % ¨  # - - 2( 7 C4 D4, < 2 !  !  %  § # - - 2( 0 #0 > 4 5 $) + 4 2 ! $ ¨ $   ) § # E © - - 2( ( 0 < 2  ! P   H § # © ¨ - # #0- H 4 22 0 ' &  ¤ § ¦ ¥ - - 2( 0 . 2 §§ §§ ££ ££ ¢¢ ¢¢ ¡¡ ¡¡             G
 5. - 0+ 7 # 0 P % ¨ $   ¨  ¤ - 95- 7 5" 95 7
 6. - 0+ 74 " # ©  S S  H  - ! L - ,$* ( 0 7 4$ 5 #D % ¦ © S )  © ¨ H © - +- #N % 0 # D! " # ©  S S  S ¦  H - L! &
 7. O       N . M N !; . C7 L ! - ¡ ¢ ¡ ¢ % M N ! # D- - © " ¢  ! % M! 4
 8. & 0+ 5 < 7 4 90 =  !    5 4 © - ! L 5- 7 ( + 46 90 + %  ¥ %     § ¦ 5 © © - ! L L 0- > 7 90 4+ RS % § ¦ - ¨ & ¨ P 2     5 # 4 3 ! L L ,V< -
 9. 0- %9 0 = % # " 8 ! ! P  % ¨ % ¨  5 - ! L - X # 5 J2 4 % %  1 0 )   - ! L #%- X 3 ¨    H   5 - L! #& %## X =Z < & %  !  I  & L! - , %4 43 Y % ¦ 8 ©   - & E , #) # # ,. 5( # , 0 + ; © & % © ©   0 §  © ¨ © ¨ 5 - L! 0- > # % 0 , ¨ $ % ¨ $    H % $ % $ - L! - $% % $5 4X ¦    ¥  5 " © - ! L # 7 4- % ( 0 45 W0 © $     ¤ ©  - L! # 7 4- % 0 B,# 5 © © ©  £ ¢ S   ¡ % ¡ % # - ! L % 2 % 4 2# ! ;+       L
 10. - ( 0 # ' &  P §   ¦ H - #- D< 24 6 ,# & P   £  G 5 ¤ - 0- #, # ' & ¨ § £ ¨    5 # % - - $0 0# ,< & © # P   © 0 H 4 - ,9- # & ©   " - " ¨¨ ££ ¨¨ ££       : - U ,( D #, 6 2 4 9! * 7 % # ¨ © C ¢ § ¦  ¨ £  ¨ H  - $5- # 7 4$ 5 . # + ¨ § £ £ ©  )  ¨ £   # © - - 2< ,$ 5 # X # + % %  ¥ ¨  ¨ £ ¡  7 © - ,9- # + #0 = % © ©  ¨ £ "  # - *4- 0$ 2 N4 $ 5 # + % © V  ©  ¨ £  # ¤ - 7 + ¢¢ ¢¢ ¡¡ ¡¡ ££ ££                   1
 11. - ( ( 0 # = %  ¨  )    H X - $5& 3( # 49 ' % $ # P 2 § ¦  H X W Y & 9,- 5$ # ' % © £ © §    G X ¦ - 7 4 2$ 5 & # = % © ¥ ©  5 & - ( #, 9 4# 0 # RS § ) ¡ ( ¨ ¤ 5 £ ¢ E - $5& #, # = % ¨ § £  H X W & - / 0#     ©   E - 7 4$ 5 - # / % © $ #  © - " §§ §§             A ? "5
 12. $ 5- , 3( 0 4 = % 8 ) 9 )   5 4 3 # Y 6 - - #0 ",< 6 % 0 ,4 % ¨ § ! ! P  9 ¨ §  G 5 ¤ - & 0 ## V +4 RS % & % P ©   4 3 - * + 4- 0 ,4 %  P ¨ § ¦  G 5 - - 0 4 ' %  ¡   " - ¤¤ ¦¦ ¥¥ ££ ¢¢ ¤¤ ¦¦ ¥¥ ££ ¢¢ 9- @ /L - 4 0 #, 9 4 % ! § 5 £ ¢ - 2& 0 0 4 =  ¥ ©  5  & - 4 0 7 4$ 5 4 + & # © P !  © - 0- > 0 , 0 4 % ¨ $  5 % $ - - ,# 0
 13. ,- V +# *4 + $2 9 5 6 4 % © ¢ - # © © £ P ! ¡ £ © ¤ £ 5 4 3 £  %- 9 ) 9) 5 #0 + J2 % ¦ £ & # !   £  H £ #  - - 8 0 4 J2 4 5 % £ ©  ¨ )  £ £ " - - ## 7, ( J2 % £  £ © ¡ 5 £ £ - - 8 < #% J2 # % £ ¢ ¨ )  £ § ¦ £ " - - 4 4 J2 % ! £  ¢  £ ¥  £ " © - ,- #, # + J2 9 % £ $ § £ ¡ ¤ 5 £ ¢ £ - ,- # + 0 J2 % £  1 0 £ © ¨ ¤ £ - / $2 $2 ¢¢ ¢¢ ¡¡ ¡¡             A G"5
 14. V +- $ % # D+ 0 0 + 54 # , §  - © ¨ Q P © £ © © §  ¦  ¥ 5  ¢ - 0 , # 0. > ,9 " D# , # % © % ¨ $ © £ ¨ $ "  §  H 5 £ ¢ ¢ - - % 7 4$ 5 .( $5 " D+ 0  © £   ¥ H £ 5 £ © ¢ © - # D# " - " 0 , 0 4 % % © £     H % $ © ¢ © - %- 0 + 54 #( =S . " D # E 7) % ¦ ! ¨ © £ © Q   ¥ 5 £ ¢  - 8- *4 5( , ( . + ,6 " D$ © ¨ § © £ © ¦ ¥ "  ¥   £ ¢ - - 5+ 7 4$ 5 %. " D + 04 % ¦ ¤ 8 $ © £   ¥ ¢ 5 © ¢ - - # #, ( 0. 3( "D § £ £ © £ )  5 # £ ¢ Y 6 - "D ¡¡ ¡¡ ££ ££             A I"5
 15. #%- % # + % ¨ £ © ¥ ¢ ¢ H % - 7 (- E , $ 5< .( $ % + © ¤ £ ! %  ¡  G 5 % E 4 3 - - * # ( # + £   ¡ H % £ - 5 # 7 4 2& *< + % ¦ £ !  ¢ % 5 - - ,< 7 . + % ¨ £ ! ¨ §  0 §  4 % - - 0 , 2( 0 > + © ¨ $ £ ¨ $ "   ¤ 5 % £ - 5- % * + § ¥ 8 £ £ © C  ¨ H % - 5(- 7 49 ( +  ¥ ¤ £   1 0 H % £ - - 0 + $% ' § £ !   ¨ % ¡ " - +                   A K"5
 16. - , 7 < 7 4$ 5 E , #) % % £ £ © )  © " - ,# 5( 4 E , #) ' % % £ £ £ ! P ¨  ) © G % - 4# 0 - *4 2 40 #) = % % £ £ © ¡  ¦ ( ¨ £ 5 E - 5( $ 5 - < 4 #) J, % % £ £ © V V U P  % ¨  © " - 7- < #0 ; 4 7 #) [ ; % % £ £ © ¤ 8 !  )  ¥ ¤  - 4- < +0 E , #) J5 % % £ £ #  ¥ I 5 © © - & ,# 3( #) = % % £ £ & % )  5 # Y 6 & - < #0 # % 7 , #) % % £ £ ! # £ P  ¦   I G - , .< +0 @ , #) . ¢¢ ¢¢ ¡¡ ¡¡       ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡             O
 17. \ #0 ( ,( X § § ¤ §  ¡  £ ¥ ¡ - ,& < ## . 4X * + ; % & % © C ¢   ¨ H ¢ & %- ## 2 0 > % ¨ § ¨ ! ¨ $    ¢ # - - $ ,# +0 + ; % ¨ § © ¤ § $  "    - 0- > *4 < 0 , + ; % © ¨ $ % ¨ $ ¢ ¡ H £ 5 ¤ $ - - $ $% 4. < 3( + ; % ¥ ¤ § 2 )   1 £ 5 E " 6 - - ( # 4 * + ; § § ¤ § C  ¡  ¨ £ ¥ ¡ - 8& 74 2 ,X  ¥ ©  £ ¥ I © 5 & 2# ! $5 7 4X + ; ¢¢ ¢¢ §§ §§       ¡¡ ¡¡             1T 1T
 18. 0- > 0 , 9 % ¦ % ¨ &  H £ ¤ $ - & #4 7 4$ 5 9 #9 = % © $   ¢ © © & & 0 = % ¦  ¤ H © ¤ $ & - # 3( 9 % ¦   £ 5 4 3 % © 6 - 0- > * *4 % ¦ % C ¤ ¨ $  & 5 £ - - 5/
 19. %- , 40 # 5( $ 5 = % # © V V U  ¦  ¢ # © - %- *4 T , # < % ¥ # $ ¨  ¢  5 £ " - 0- > #, < 0 7% %+D *4 T " % # P ¨ $  ¢ § £ ¤ 5 £ - ,& % *4 , 40 # #0 = % # ! ¨ §  ¢ ¦ B ¢ & % *4 , 1T ,# 5( # , 0 # % # $  ¢ 0 § © ¨ £ ¢ 5 £ - %- % , 45 # 5( $ 5 = % # $ V V U    # © © - %- *4 ,94 # / 04 , % # © ¨  ¢ © " ¢  E £ ¡ % - *4 - ,: ## #0 # % #  ¢ (  ¡ ¦ - , ## + U §§ §§ ¡¡ ¡¡             11 11
 20. $5& 40 = ¨ ¥  ¦ H ¦ Y & - 45 N4 $ 5 4( . *4 % ¦ V ¤ $ V U P 2   ¢ £ 4 3 Y - - 44 0 #, V § £  ¦ £ £ Y © - %- #% 0 $ ##7,7,$ 4 % ' % ¢ §  ¡ - ! ! ¨ ) £ "  ¥ ¦  Y - ( 0 : 0 < 4 ; %  !  !   1  B H ¤ Y - $ %< 07 , ! . 0 4, 3 , )< , 9D       ¦¦ ¦¦ ! A , 1: 1:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2