MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ ĐỐT

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
409
lượt xem
47
download

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ ĐỐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ ĐỐT

  1. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG C é N G H O μ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc §¥N §Ò NGHÞ CÊP GIÊY CHøNG NHËN §ñ §IÒ U KIÖN KINH DOANH KHÝ §èT HO¸ LáNG (Dïng cho th−¬ng nh©n kinh doanh khÝ ®èt ho¸ láng theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 15/1999/TT-BTM ngμy 19/5/1999 cña Bé Th−¬ng m¹i) KÝnh göi: Së Công Th−¬ng tØnh (TP)......................................... Hä vμ tªn ng−êi lμm ®¬n:.......................................................................... Ngμy th¸ng n¨m sinh: ......................................Nam, N÷:.......................... Chøc danh (Gi¸m ®èc/Chñ DN): ............................................................... §Þa chØ th−êng tró (hoÆc t¹m tró): ............................................................. Tªn doanh nghiÖp hoÆc c¬ së KD: ............................................................ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: ................................................. do .............................................. CÊp ngμy ...................................... N¬i ®Æt trô së chÝnh/§Þa ®iÓm kinh doanh khÝ ®èt ho¸ láng ....................... ......................................................................................................... §Ò nghÞ Së Th−¬ng m¹i xem xÐt cÊp GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh khÝ ®èt ho¸ láng theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 15/1999/TT-BTM ngμy 19/5/1999 cña Bé Th−¬ng m¹i . Ngμy th¸ng n¨m Ng−êi lμm ®¬n ký tªn (§ãng dÊu nÕu lμ CTy, DN) Hå s¬ kÌm theo : 1. B¶n sao GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh 2. Tμi liÖu viÖc thùc hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh theo qui ®Þnh 3. C¸c giÊy tê liªn quan kh¸c. X¸C NHËN CñA UBND X·, PH¦êNG VÒ ®Þa chØ th−êng tró hoÆc t¹m tró cña ng−êi lμm ®¬n
  2. (ChØ yªu cÇu ®èi víi c¸ nh©n, hé kinh doanh) Uû B AN NH¢N D¢N C é N G H O μ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM TØnh (TP)...... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Së CÔNG TH¦¥NG Sè: / ......., Ngμy.........Th¸ng ..... N¨m .......... GIÊY CHøNG NHËN §ñ §IÒU KIÖN KINH DOANH KHÝ §èT HO¸ LáNG (CÊp cho th−¬ng nh©n kinh doanh khÝ ®èt ho¸ láng theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 15/1999/TT-BTM ngμy 19/5/1999 cña Bé Th−¬ng m¹i) S ë CÔNG TH¦¥NG TØNH (TP)........................ CÊp cho Doanh nghiÖp/ Hé kinh doanh :.................................................... Cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè : ............................................. do................................................ CÊp ngμy ........................................ N¬i ®Æt trô së chÝnh/§Þa ®iÓm kinh doanh ................................................. ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ........................................................................................................................ Doanh nghiÖp/ Hé kinh doanh ®−îc phÐp kinh doanh mÆt hμng khÝ ®èt ho¸ láng theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 15/1999/TT-BTM ngμy 19/5/1999 cña Bé Th−¬ng m¹i . Së CÔNG TH¦¥NG Gi¸m ®èc (Ký tªn, ®ãng dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản