Mẫu giấy thanh toán tạm ứng

Chia sẻ: Tran Phuong | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
2.347
lượt xem
301
download

Mẫu giấy thanh toán tạm ứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu giấy thanh toán tạm ứng dành cho sinh viên ngành kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy thanh toán tạm ứng

  1. Đơn vị:Doanh nghiệp A . Mẫu số C33 - BB Bộ phận: ………. (Ban hành theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC Mã đơn vị SDNS: ngày 30/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính) GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG Số: 01 Ngày 03 tháng 01 năm 2002 Nợ: 111 Có: 141 - Họ tên người thanh toán:AN - Bộ phận (hoặc địa chỉ): - Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây: ĐVT: 1.000đồng Diễn giải Số tiền A 1 I. Số tiền tạm ứng: 1 Số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa hết: 2 Số tiền tạm ứng kỳ này: 6,000 Phiếu chi số: 02 II. Số tiền đã chi: 1 Chứng từ số 1,100 2 Chứng từ số III. Chênh lệch: 1 Số tạm ứng chi không hết ( I - II) 4,900 2 Chi quá số tạm ứng ( II - I) Thủ trưởng đơn vị Kế toán Người đề nghị thanh toán 256
  2. Đơn vị:Doanh nghiệp A . Mẫu số C33 - BB Bộ phận: ………. (Ban hành theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC Mã đơn vị SDNS: ngày 30/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính) GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG Số: 02 Ngày 06 tháng 01 năm 2002 Nợ: 141 Có: 111 - Họ tên người thanh toán:BÌNH - Bộ phận (hoặc địa chỉ): - Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây: ĐVT: 1.000 đồng Diễn giải Số tiền A 1 I. Số tiền tạm ứng: 1 Số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa hết: 2 Số tiền tạm ứng kỳ này: 4,000 Phiếu chi số: 03 II. Số tiền đã chi: 1 Chứng từ số 11,300 2 Chứng từ số III. Chênh lệch: 1 Số tạm ứng chi không hết ( I - II) 2 Chi quá số tạm ứng ( II - I) 7,300 Thủ trưởng đơn vị Kế toán Người đề nghị thanh toán 257
Đồng bộ tài khoản