intTypePromotion=1

Mẫu giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
689
lượt xem
44
download

Mẫu giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức

  1. Mẫu giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) … (1) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: (Địa danh), ngày… tháng … năm … GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN (…) TRƯỚC KHI ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC … (1) … XÁC NHẬN Điều 1. Trước khi đi vào vận hành chính thức, … (3) … đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định số … ngày … tháng … năm … của … (4) … về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “… (2) …” sau đây: - (Liệt kê các nội dung về bảo vệ môi trường đã được hoàn thành) - Điều 2. Chủ dự án (hoặc cơ quan, cá nhân tiếp quản các công trình của Dự án để vận hành trong thực tế) có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu bắt buộc sau đây: 1. Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo và các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các giai đoạn tiếp theo của Dự án. 2. Chủ động xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố và các tình huống bất lợi xảy ra gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường trong suốt quá trình vận hành Dự án và báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và các cơ quan nhà nước liên quan khác để được hướng dẫn, hỗ trợ. 3. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều 3. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký. … (3) … Nơi nhận: (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) - Chủ dự án; - - Lưu … Ghi chú: (1) Cơ quan có thẩm quyền xác nhận; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (4) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan đã cấp quyết định phê duyệt báo đánh giá tác động môi trường của dự án;
  2. (5) Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2