intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Mấy vấn đề về xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Kequaidan Kequaidan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
1
lượt xem
0
download

Mấy vấn đề về xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vấn đề đầu tiên của quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay là làm sai không chỉ có lý thuyết tiến bộ mà còn cần hiện thực hóa lý thuyết ấy trong những bước đi thực tiễn chắc chắn. Việc xây dựng hệ thống lý thuyết nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong cơ chế thị trường phải chính xác, năng động và thiết thực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mấy vấn đề về xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

 1. MÊy vÊn ®Ò vÒ x©y dùng nhµ n−íc ph¸p quyÒn ë viÖt nam hiÖn nay Vò träng dung(*) ViÖt Nam, lý thuyÕt ®Çy ®ñ vµ cã cña nhµ n−íc XHCN tr−íc ®ã, võa ph¶i ëtÝnh thuyÕt phôc vÒ nhµ n−íc ph¸p b¾t kÞp nh÷ng tiÕn bé mau lÑ, sù ph¸t quyÒn XHCN ra ®êi muén h¬n sù triÓn chãng mÆt cña c¸c vßng quay lîi nghiÖp x©y dùng CNXH. Tõ §¹i héi nhuËn cña thÞ tr−êng hiÖn ®¹i, ®· lµm §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø III cho viÖc x©y dùng Nhµ n−íc ph¸p quyÒn (n¨m 1960), chóng ta ®· cã Nhµ n−íc XHCN cña chóng ta hiÖn nay gÆp mu«n XHCN, nh−ng ®ã lµ Nhµ n−íc trong c¬ vµn khã kh¨n. chÕ qu¶n lý tËp trung, bao cÊp. Tuy ®· Cã thÓ nãi, vÊn ®Ò ®Çu tiªn cña qu¸ cã hiÕn ph¸p vµ luËt ph¸p, nh−ng rÊt tr×nh x©y dùng Nhµ n−íc ph¸p quyÒn nhiÒu quan hÖ h×nh sù vµ d©n sù ®Òu XHCN ë n−íc ta hiÖn nay lµ lµm sao vËn ®éng theo chØ thÞ, phong trµo vµ ý kh«ng chØ cã lý thuyÕt tiÕn bé, mµ cßn kiÕn cña mét sè c¸ nh©n cã quyÒn lùc. cÇn hiÖn thùc hãa lý thuyÕt Êy trong HÖ thèng luËt ph¸p cßn s¬ sµi, ch−a nh÷ng b−íc ®i thùc tiÔn ch¾c ch¾n. ViÖc toµn diÖn. Sau §¹i héi §¶ng lÇn thø VI x©y dùng hÖ thèng lý thuyÕt nhµ n−íc (n¨m 1986), chóng ta ph¸t triÓn ®Êt ph¸p quyÒn XHCN trong c¬ chÕ thÞ n−íc theo thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr−êng tr−êng ph¶i chÝnh x¸c, n¨ng ®éng vµ ®Þnh h−íng XHCN, cã mèi quan hÖ quèc thiÕt thùc. (*) tÕ réng lín; còng tõ ®©y lý thuyÕt vÒ 1. Theo quan ®iÓm m¸c xÝt, b¶n chÊt nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN míi trë giai cÊp cña nhµ n−íc XHCN lµ chuyªn thµnh mét nhu cÇu x· héi cÊp b¸ch. chÝnh v« s¶n. X©y dùng nhµ n−íc ph¸p N−íc ta ph¸t triÓn c¬ chÕ thÞ tr−êng quyÒn XHCN trong thÓ chÕ kinh tÕ thÞ sau thêi bao cÊp, cho nªn hÖ thèng luËt tr−êng hiÖn nay ë ta ®ång nghÜa víi viÖc ph¸p ®Ó ®iÒu chØnh nÒn kinh tÕ thÞ nã ph¶i lµ s¶n phÈm cña chuyªn chÝnh tr−êng ph¸t triÓn muén h¬n hÖ thèng v« s¶n. Nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN cña luËt ph¸p cña nh÷ng n−íc t− b¶n ph¸t chóng ta hiÖn nay ®· kÕ thõa nhiÒu kiÓu triÓn. RÊt nhiÒu vÊn ®Ò vÒ x©y dùng nhµ n−íc tr−íc vµ sau C¸ch m¹ng th¸ng luËt ph¸p cña nhµ n−íc ph¸p quyÒn cña T¸m n¨m 1945 ë n−íc ta. §ã lµ Nhµ chóng ta hiÖn nay ®· dùa trªn c¬ së nÒn n−íc c«ng, n«ng, binh chuyÓn sang Nhµ luËt ph¸p cña mét sè n−íc t− b¶n. §é n−íc d©n chñ nh©n d©n. HiÕn ph¸p n¨m trÔ cña nhµ n−íc XHCN trong thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr−êng võa ph¶i kh¾c phôc (*) PGS.TS. TriÕt häc, Gi¶ng viªn Cao cÊp Khoa TriÕt nh÷ng c¬ chÕ xin cho, c¬ chÕ b×nh qu©n häc, Häc viÖn ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh Khu vùc I.
 2. 14 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 6.2014 1946 x¸c ®Þnh Nhµ n−íc ta lµ Nhµ n−íc Khi cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p tiÕn ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa. Sau n¨m hµnh ch−a ®−îc mét n¨m, ®Êt n−íc 1976, Nhµ n−íc ta lµ Nhµ n−íc XHCN. ®ang trong thêi kú cùc kú khã kh¨n, Cã thÓ nãi, ë ViÖt Nam, tÊt c¶ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ph¶i viÕt cuèn nh÷ng kiÓu nhµ n−íc c«ng, n«ng, binh; Söa ®æi lèi lµm viÖc, v¹ch râ mét bé ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa hay nhµ phËn kh«ng nhá c¸c «ng quan c¸ch n−íc XHCN ®Òu lµ Nhµ n−íc cña d©n, m¹ng ®i ng−îc l¹i nguyªn t¾c x©y dùng do d©n, v× d©n; bëi v× chÝnh quyÒn cña nhµ n−íc cña d©n, do d©n vµ v× d©n. c¸c nhµ n−íc ®ã lµ cña nh©n d©n, qu©n Tr¶i qua 68 n¨m x©y dùng nhµ n−íc ®éi do nh©n d©n x©y dùng, c«ng an t¸c cña d©n, do d©n, v× d©n, chóng ta thÊy nghiÖp v× nh©n d©n, thËm chÝ c¸c nghÖ thùc tiÔn x©y dùng kiÓu nhµ n−íc nµy sÜ còng tõ nh©n d©n mµ ra, c¸c nhµ gi¸o ®· gÆp mu«n vµn khã kh¨n. Nguyªn do nh©n d©n phong tÆng. Kh¸i niÖm nh©n chÝnh cña nã, cã thÓ nãi, lµ: nµy, ®Æc tr−ng nµy do Chñ tÞch Hå ChÝ Tr−íc hÕt, hÖ thèng lý luËn, hÖ Minh tiÕp thu cña A. Lincoln - Tæng thèng luËt ph¸p ®Ó x©y dùng c¸c kiÓu thèng Hoa Kú vµo cuèi thÕ kû XIX. HiÕn nhµ n−íc nµy ë tõng thêi kú ph¸t triÓn ph¸p n¨m 1946 ®· kh¼ng ®Þnh, tÊt c¶ cña ®Êt n−íc cßn s¬ sµi, kh«ng toµn diÖn quyÒn hµnh trong n−íc lµ cña toµn thÓ vµ viÖc thùc thi ph¸p luËt ch−a thËt nh©n d©n ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt chÆt chÏ. nßi gièng, trai g¸i, giµu nghÌo, giai cÊp, Nguyªn nh©n thø hai, tr×nh ®é d©n t«n gi¸o. Nh©n d©n quyÕt ®Þnh vËn trÝ vµ nhËn thøc chung cña x· héi vÒ mÖnh cña quèc gia. H×nh thøc d©n chñ nhµ n−íc ph¸p quyÒn cßn nhiÒu h¹n chÕ trùc tiÕp lµ tr−ng cÇu d©n ý. dÉn ®Õn viÖc vËn dông vµ thùc hiÖn TÊt c¶ nh÷ng kiÓu nhµ n−íc ë ViÖt ch−a hiÖu qu¶. Nam tõ C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m Nguyªn nh©n thø ba thuéc vÒ c¬ chÕ 1945 ®Õn nay, vÒ mÆt lý thuyÕt mµ nãi ®iÒu hµnh ®Êt n−íc. C¬ chÕ ®ã b¾t ®Òu lµ nhµ n−íc do nh©n d©n bÇu ra vµ nguån tõ chÝnh s¸ch qu¶n lý vµ l·nh ®Òu lµ nhµ n−íc phôc vô nh©n d©n, nhµ ®¹o. VÊn ®Ò tèi cao lµ vÊn ®Ò §¶ng cÇm n−íc kh«ng cã ®Æc quyÒn, ®Æc lîi; lµ nhµ quyÒn. Trong §¶ng ph¶i cã mét c¬ chÕ n−íc trong s¹ch, nhµ n−íc d©n chñ. C¸n d©n chñ thùc sù. Kh«ng cã lîi Ých nhãm, bé cña nhµ n−íc lµ ®Çy tí cña nh©n d©n kh«ng cã lîi Ých côc bé, tÊt c¶ ph¶i l¾ng chø kh«ng ph¶i lµ quan c¸ch m¹ng. nghe nh©n d©n, phôc vô nh©n d©n vµ v× Tuy nhiªn, cã thÓ thÊy, gi÷a lý lîi Ých cña ®¹i ®a sè nh©n d©n. Nãi ph¶i thuyÕt vµ thùc tiÔn x· héi vÒ nhµ n−íc ®i ®«i víi lµm. Ph¶i cã ph−¬ng ph¸p cña d©n, do d©n, v× d©n ®· cã mét ho¹t ®éng thùc tÕ vµ nh¹y bÐn, kh«ng kho¶ng c¸ch. Ngay tõ n¨m 1945, chØ quan liªu. sau khi Tuyªn ng«n ®éc lËp ra ®êi 45 ngµy, Cô Hå ®· háa tèc göi th− cho ñy Trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o x©y dùng ban nh©n d©n c¸c lµng, c¸c huyÖn, c¸c Nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN ë n−íc ta, tØnh, c¸c kú trong c¶ n−íc vÒ mét thùc ng−êi ta nhËn thÊy cã mét sè bÊt cËp tÕ lµ cã nhiÒu ng−êi ®· vi ph¹m ph¸p nh− sau: luËt, vi ph¹m hiÕn ph¸p, léng quyÒn, Thø nhÊt, gi÷a bé m¸y l·nh ®¹o vµ ®éc quyÒn, ph¶n béi l¹i nguyªn t¾c x©y hÖ thèng c¸c c¬ quan nhµ n−íc cång dùng nhµ n−íc cña d©n, do d©n, v× d©n. kÒnh, chång chÐo t¹o ra nhiÒu lùc c¶n.
 3. MÊy vÊn ®Ò… 15 Thø hai, do bé m¸y cång kÒnh dÉn ta cÇn nhËn thøc l¹i vµ nghiªn cøu s©u ®Õn ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. §iÒu ®ã h¬n lý luËn m¸c xÝt trong viÖc x©y dùng khiÕn cho viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn Nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN ë n−íc ta. nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN trë nªn Ba lµ, kiÓu nhµ n−íc ph¸p quyÒn kÐm hiÖu lùc trong sù chuyÓn biÕn mau XHCN trong thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr−êng chãng cña c¬ chÕ thÞ tr−êng. ®Æt ra mét vÊn ®Ò lý luËn rÊt míi mµ Thø ba, ch−a tæng kÕt, kh¸i qu¸t chóng ta ch−a x©y dùng minh b¹ch vµ ®−îc vÒ mÆt lý luËn r»ng, thÕ nµo lµ thuyÕt phôc. Nhµ n−íc ph¸p quyÒn nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN trong c¬ XHCN lµ kiÓu nhµ n−íc g×? Cã ph¶i kiÓu chÕ thÞ tr−êng, cã sù qu¶n lý cña nhµ nhµ n−íc tam quyÒn ph©n lËp kh«ng? n−íc trong bèi c¶nh héi nhËp víi nÒn Tam quyÒn ch¾c h¼n lµ ®óng víi quyÒn kinh tÕ quèc tÕ - nÒn kinh tÕ ®· cã khung lËp ph¸p, quyÒn t− ph¸p vµ quyÒn hµnh luËt ph¸p hoµn chØnh vµ nghiªm ngÆt. ph¸p cña mäi nhµ n−íc hiÖn ®¹i. Nh−ng Thùc tiÔn ®ã ®ang ®Æt ra hµng lo¹t ba quyÒn Êy cã ph©n lËp kh«ng l¹i lµ vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ x©y dùng mét vÊn ®Ò rÊt quan träng cña viÖc x©y Nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN ë n−íc ta dùng nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN. ë hiÖn nay. §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò: ®©y, nã kh«ng chØ quyÕt ®Þnh quyÒn cña Mét lµ, hÖ thèng lý luËn vÒ nhµ Quèc héi, quyÒn cña Tßa ¸n, quyÒn cña n−íc chuyªn chÝnh v« s¶n trong thêi kú ChÝnh phñ, mµ nã cßn lµ vÊn ®Ò kh¸ch qu¸ ®é lªn CNXH cã cÇn ®−îc nhËn thøc quan, d©n chñ trong ®iÒu hµnh ®Êt l¹i kh«ng? Bëi hÖ thèng lý luËn Êy ra n−íc. NÕu nã kh«ng ph©n lËp th× ph©n ®êi tõ lóc ch−a cã nhµ n−íc ph¸p quyÒn ra tam quyÒn nh− vËy ®Ó lµm g×? XHCN phæ biÕn. H¬n n÷a, tr¶i qua mÊy X©y dùng Nhµ n−íc ph¸p quyÒn chôc n¨m øng dông hÖ thèng lý luËn Êy XHCN ë ViÖt Nam kh«ng chØ ®æi míi tæ ®Ó x©y dùng Nhµ n−íc XHCN ë Liªn X« chøc vµ ho¹t ®éng cña Quèc héi, lµm cho vµ §«ng ¢u; song, ®Õn nay nh÷ng nhµ Quèc héi trë thµnh mét c¬ quan lËp n−íc Êy ®· sôp ®æ. ph¸p ®Æt nÒn mãng cho mäi ho¹t ®éng Hai lµ, hÖ thèng lý luËn vÒ nhµ n−íc ph¸t triÓn thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr−êng, chuyªn chÝnh v« s¶n ra ®êi trong mét mµ cßn ph¸t huy m¹nh mÏ tÝnh d©n chñ, cuéc ChiÕn tranh L¹nh, khi c¸i nh×n cßn tÝnh c«ng khai, tÝnh ph¶n biÖn trªn c¬ së phiÕn diÖn, gi¸o ®iÒu! Khi nghÜ vÒ ng−êi hÖ thèng ph¸p luËt, ph¸p lÖnh tiÕn bé céng s¶n, vÒ CNXH, ta nãi rÊt nhiÒu mµ Quèc héi ban hµnh; X©y dùng mét “cùc kú” vµ “hÕt søc”, r»ng: “Ta cø nghÜ ChÝnh phñ lµm viÖc cã hiÖu lùc, khoa ®ång chÝ råi th× kh«ng ai xÊu n÷a”, “Ta häc, th«ng minh, thèng nhÊt, trong s¹ch nhÊt quyÕt ®ång hå Liªn X« tèt h¬n vµ v÷ng m¹nh. ChÝnh phñ Êy ph¶i cã ®ång hå Thôy SÜ... M−êng t−îng r»ng mét c¬ chÕ kiÓm so¸t ®Ó nã kh«ng thÓ tr¨ng Trung Quèc trßn h¬n tr¨ng n−íc léng quyÒn, lµm sai ph¸p luËt; Vµ, cÇn Mü” (ViÖt Ph−¬ng, 1970, tr.68-69), ®Õ ph¶i hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ph¸p luËt vÒ quèc Mü lµ con hæ giÊy,v.v... §Õn nay, h×nh sù, d©n sù, thñ tôc tè tông t− mét thÕ giíi ph¼ng ®· h×nh thµnh, ph¸p. §æi míi hÖ thèng tæ chøc tßa ¸n nhiÒu lý luËn vÒ x©y dùng nhµ n−íc d©n theo thÈm quyÒn xÐt xö ®éc lËp. chñ cña giai cÊp t− s¶n ®· ®−îc ph©n 2. Cã thÓ nãi r»ng, nhiÒu vÊn ®Ò cèt tÝch s©u h¬n... V× nh÷ng lý do ®ã, chóng tö cña Nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN
 4. 16 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 6.2014 ch−a cã gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó t¨ng cña chóng ta sÏ t¹o nªn nh÷ng ¸ch t¾c, c−êng sù ph¸t triÓn cña nã. Nhµ n−íc nh÷ng ph¶n ®éng lùc. Trong vßng mÊy nµy ®· thùc sù lµ cña d©n, do d©n, v× chôc n¨m võa qua, do v¨n hãa cña d©n ch−a? Trong Nhµ n−íc ph¸p quyÒn chóng ta cßn ch−a thùc sù ph¸t triÓn XHCN cña chóng ta hiÖn nay rÊt nhiÒu ®ång bé gi÷a v¨n hãa vËt chÊt vµ v¨n hÖ thèng chuÈn mùc l¹c hËu, kh«ng hãa tinh thÇn, gi÷a lîi Ých tËp thÓ vµ lîi ph¶n ¸nh tr×nh ®é tiªn tiÕn cña nhµ Ých c¸ nh©n, gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn n−íc ph¸p quyÒn XHCN. Trong viÖc ®¹i, gi÷a d©n téc vµ quèc tÕ, gi÷a con qu¶n lý vÒ lao ®éng, nhiÒu lo¹i h×nh lao ng−êi víi tù nhiªn, cho nªn viÖc x©y ®éng gi¶n ®¬n l¹i cã gi¸ trÞ h¬n lo¹i h×nh dùng Nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN ®· lao ®éng phøc t¹p. Cã nh÷ng c«ng tr×nh gÆp mu«n vµn khã kh¨n. Qu¶n lý x· héi cña nh÷ng gi¸o s−, viÖn sÜ, nghÖ sÜ nh©n yÕu kÐm, tÖ n¹n x· héi gia t¨ng, ý thøc d©n, nhµ gi¸o nh©n d©n ®Çu t− nhiÒu c«ng d©n kÐm, hÖ thèng luËt ph¸p n¨m, nhiÒu chÊt x¸m nh−ng thï lao rÊt kh«ng ®−îc gi¸o dôc cã hÖ thèng. NhiÒu thÊp. Trong hÖ thèng thang l−¬ng cña ng−êi trong bé m¸y hµnh ph¸p vµ c¶ bé nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN, tõ phã m¸y t− ph¸p kh«ng n¾m v÷ng ph¸p phßng, tr−ëng phßng, viÖn tr−ëng, viÖn luËt, bªn c¹nh ®ã cßn cã ng−êi cã hµnh phã... th× cã thang l−¬ng; trong khi ®ã ®éng l¸ch luËt v× lîi Ých c¸ nh©n. gi¸o s−, tiÕn sÜ, nghÖ sÜ nh©n d©n, nhµ Cã thÓ nãi, cho ®Õn nay ch−a cã mét gi¸o nh©n d©n do nhµ n−íc phong tÆng hÖ thèng lý thuyÕt thuyÕt phôc vÒ vÊn th× kh«ng cã mét chÕ ®é ®·i ngé g× vÒ ®Ò x©y dùng Nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN vËt chÊt ngoµi tê giÊy chøng nhËn häc trong thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr−êng ë ViÖt hµm, häc vÞ vµ danh hiÖu cña hä. Nam. Chóng ta ®ang võa lµm võa rót Quan ®iÓm vÒ Nhµ n−íc ph¸p quyÒn kinh nghiÖm, võa tæng kÕt, võa x©y dùng XHCN cña ViÖt Nam nhÊn m¹nh tíi hÖ thèng lý luËn. ChÝnh v× thÕ, nÕu nãi viÖc lÊy con ng−êi lµ trung t©m; khoa m« h×nh vÒ x©y dùng Nhµ n−íc ph¸p häc, gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. quyÒn XHCN ë ViÖt Nam nh− thÕ nµo th× Tuy nhiªn, ®· nöa thÕ kû nay khoa häc thùc tÕ nã ch−a hoµn toµn ®Þnh h×nh. vÉn ch−a cã sù bøt ph¸ thùc sù, gi¸o dôc kh«ng theo kÞp sù ph¸t triÓn nhanh Nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN trong chãng cña thùc tÕ ®Êt n−íc. Chóng ta c¬ chÕ thÞ tr−êng cã ®iÓm g× cÇn tiÕp thu hay nãi vÒ Nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN vµ cã ®iÓm g× kh¸c víi nhµ n−íc ph¸p cña chóng ta lµ −u viÖt h¬n nhµ n−íc quyÒn TBCN th× chóng ta ph¶i tiÕp tôc ph¸p quyÒn TBCN, nh−ng nÒn gi¸o dôc chê ®îi thùc tiÔn tr¶ lêi. Nh÷ng vÊn ®Ò cña c¸c n−íc t− b¶n ph¸t triÓn ®· cã míi n¶y sinh tõ thùc tiÔn x©y dùng Nhµ truyÒn thèng vµ uy tÝn trong viÖc gi¸o n−íc ph¸p quyÒn XHCN ë ViÖt Nam sÏ dôc con ng−êi mµ nhiÒu ng−êi trong gióp chóng ta tæng kÕt mét m« h×nh vÒ chóng ta mong ®−îc ®Õn ®ã häc tËp. HÖ nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN ®−îc x©y thèng chÝnh s¸ch cña Nhµ n−íc ta ch−a dùng trªn mét nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng do thu hót vµ sö dông nh©n tµi, cho nªn §¶ng Céng s¶n l·nh ®¹o ra sao th× ®iÒu n¹n ch¶y m¸u chÊt x¸m ®· lµm cho ®Êt ®ã cßn ®ang ë phÝa tr−íc. n−íc ph¸t triÓn chËm ch¹p. 3. Cho ®Õn khi kÕt thóc thêi kú qu¸ Nh÷ng chÝnh s¸ch bÊt cËp trong viÖc ®é lªn CNXH ë n−íc ta, chóng ta ph¶i x©y dùng Nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN x©y dùng thµnh c«ng Nhµ n−íc ph¸p
 5. MÊy vÊn ®Ò… 17 quyÒn XHCN ë ViÖt Nam. §ã lµ nhµ luËt ®¶m b¶o cho c¸ nh©n b×nh ®¼ng víi n−íc cña d©n, do d©n vµ v× d©n. Râ rµng nhµ n−íc. Nhµ n−íc ph¶i cã thiÕt chÕ ®Ó lµ ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu ®ã, chóng ta thùc thi ph¸p luËt, kiÓm tra tÝnh hîp ph¶i x©y dùng ®−îc hÖ thèng lý luËn vÒ hiÕn vµ hîp ph¸p cña ph¸p luËt. nhµ n−íc ®ã. HÖ thèng lý luËn nµy ph¶i Nhµ n−íc ph¸p quyÒn cã mét sè ®Æc lµm râ ba hÖ vÊn ®Ò: ®iÓm nh− sau: HÖ vÊn ®Ò thø nhÊt, thÕ nµo lµ nhµ Mét lµ, nã t«n träng tÝnh tèi cao cña n−íc ph¸p quyÒn? hÖ thèng ph¸p luËt mµ tr−íc hÕt lµ hiÕn ph¸p víi t− c¸ch lµ mét ®¹o luËt c¬ b¶n Nhµ n−íc ph¸p quyÒn trë thµnh mét cã gi¸ trÞ ph¸p lý chung vµ cao nhÊt. häc thuyÕt chÝnh trÞ, ph¸p lý vµ triÕt Trong nhµ n−íc ph¸p quyÒn, mäi ng−êi häc ®· xuÊt hiÖn trong thêi kú Khai ®Òu b×nh ®¼ng tr−íc ph¸p luËt vµ s¸ng ë ch©u ¢u. Nã ph¶n ¸nh ý chÝ v−¬n nghiªm chØnh chÊp hµnh luËt ph¸p. ra khái chÕ ®é phong kiÕn cña giai cÊp Hai lµ, quyÒn lùc nhµ n−íc lµ quyÒn t− s¶n vµ nguyÖn väng cña nh©n d©n lËp ph¸p, quyÒn hµnh ph¸p vµ quyÒn t− chèng chÕ ®é qu©n chñ ®éc ®o¸n, tËp ph¸p do ba c¬ quan ®éc lËp ®¶m nhËn quyÒn, chuyªn quyÒn cña nhµ vua. Nã kiÓm so¸t vµ kiÒm chÕ lÉn nhau ®Ó ®Ò lµ ngän cê cña c¸ch m¹ng t− s¶n, lµ chñ phßng viÖc l¹m dông quyÒn lùc th−êng thuyÕt x©y dùng nhµ n−íc ph¸p quyÒn x¶y ra ®èi víi ng−êi cã quyÒn lùc. t− s¶n. §ã lµ kiÓu nhµ n−íc hîp ph¸p, nhµ n−íc khÕ −íc do nh©n d©n tËp hîp Ba lµ, nhµ n−íc ph¸p quyÒn ph¶i d−íi khÈu hiÖu tù do, b×nh ®¼ng, b¸c ¸i. b¶o ®¶m cho c«ng d©n an toµn ph¸p lý Trong nhµ n−íc ph¸p quyÒn, con ng−êi vÒ mäi ph−¬ng diÖn. C«ng d©n ph¶i cã ph¶i t«n träng luËt ph¸p. Ai t«n träng tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o cho nhµ n−íc thùc luËt ph¸p ng−êi Êy cã tù do ph¸t triÓn thi ®óng ph¸p luËt ®Ó t¹o thµnh hÖ toµn diÖn n¨ng lùc, trÝ tuÖ vµ së thÝch thèng tµi ph¸n tiÖn lîi nhÊt cho nhu cÇu cña m×nh. Ph¸p luËt lµ th−íc ®o duy tranh tông cña nh©n d©n. nhÊt cña mét c«ng d©n trong nhµ n−íc Bèn lµ, nhµ n−íc ph¸p quyÒn cÇn ph¸p quyÒn. C¸i g× luËt kh«ng cÊm, mäi cam kÕt ®Ó c¸c ®iÒu luËt cã hiÖu lùc trong c«ng d©n ®Òu cã quyÒn lµm vµ c¸i g× luËt n−íc vµ hiÖu lùc quèc tÕ. Khi c«ng d©n ®· cÊm th× bÊt cø mét ng−êi nµo cã ®Þa thùc hµnh ®óng c¸c ®iÒu luËt th× hä ®−îc vÞ x· héi ra sao còng kh«ng ®−îc lµm. nhµ n−íc b¶o hé ë mäi n¬i trªn tr¸i ®Êt. §Ó ®¶m b¶o mäi ng−êi võa thi hµnh HÖ vÊn ®Ò thø hai lµ vÊn ®Ò ph¸p ph¸p luËt võa cã nghÜa vô b¶o vÖ ph¸p quyÒn XHCN. luËt, nhµ n−íc ph¸p quyÒn ph¶i ph©n ThÕ nµo lµ nhµ n−íc ph¸p quyÒn quyÒn. §ã lµ quyÒn lËp ph¸p, quyÒn XHCN? §©y lµ mét vÊn ®Ò lín. Mét sè hµnh ph¸p vµ quyÒn t− ph¸p. Nhµ n−íc ng−êi cho r»ng, nhµ n−íc ph¸p quyÒn ph¸p quyÒn lµ mét nhµ n−íc mµ ë ®ã XHCN kh¸c víi nhµ n−íc ph¸p quyÒn t− quyÒn vµ nghÜa vô cña tÊt c¶ vµ mçi s¶n ë bé luËt, c¸c ®iÒu luËt, ë hiÕn ph¸p; ng−êi ®−îc ph¸p luËt ghi nhËn vµ b¶o sèng vµ lµm viÖc theo hiÕn ph¸p, luËt hé. Cã thÓ nãi, nhµ n−íc ph¸p quyÒn lµ ph¸p XHCN kh¸c víi sèng vµ lµm viÖc mét chÕ ®é x· héi mµ ë ®ã nhµ n−íc vµ theo hiÕn ph¸p, luËt ph¸p t− s¶n. Nhµ c¸c c¸ nh©n ph¶i tu©n thñ ph¸p luËt, n−íc ph¸p quyÒn XHCN ë ViÖt Nam nhµ n−íc ph¶i th«ng qua c«ng cô ph¸p võa theo HiÕn ph¸p ViÖt Nam ®−¬ng
 6. 18 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 6.2014 ®¹i, võa theo ®Þnh h−íng t− t−ëng Hå ®é lªn CNXH. §Õn gi÷a thÕ kû XXI ta ChÝ Minh. Theo t− t−ëng Hå ChÝ Minh vÉn thÊy nh÷ng ®Æc tr−ng nµy. C−¬ng vÒ Nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN ë ViÖt lÜnh x©y dùng ®Êt n−íc trong thêi kú Nam lµ nhµ n−íc cña d©n, do d©n vµ v× qu¸ ®é lªn CNXH (Bæ sung, ph¸t triÓn d©n. §ã lµ kiÓu nhµ n−íc thèng nhÊt n¨m 2011) ®· chØ ra môc tiªu tæng qu¸t b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n víi tÝnh tõ nay ®Õn gi÷a thÕ kû XXI mµ chóng ta nh©n d©n vµ tÝnh d©n téc. §ã lµ kiÓu h−íng ®Õn x©y dùng: “Nhµ n−íc ta lµ nhµ n−íc kÕt hîp gi÷a ph¸p trÞ vµ ®øc Nhµ n−íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa trÞ,... TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã t¹o ra b−íc cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n ph¸t triÓn míi cña Nhµ n−íc ph¸p d©n. TÊt c¶ quyÒn lùc Nhµ n−íc thuéc quyÒn XHCN ViÖt Nam so víi nhµ n−íc vÒ nh©n d©n mµ nÒn t¶ng lµ liªn minh ph¸p quyÒn TBCN. gi÷a giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp HÖ vÊn ®Ò thø ba lµ nhµ n−íc cña n«ng d©n vµ ®éi ngò trÝ thøc, do §¶ng d©n, do d©n vµ v× d©n. Céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o. QuyÒn lùc Nhµ n−íc lµ thèng nhÊt; cã sù ph©n ë ViÖt Nam, x©y dùng nhµ n−íc c«ng, phèi hîp vµ kiÓm so¸t gi÷a c¸c c¬ ph¸p quyÒn XHCN cña d©n tøc lµ d©n quan trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn lËp lµm chñ. Nh©n d©n cã quyÒn b·i miÔn ph¸p, hµnh ph¸p, t− ph¸p. Nhµ n−íc ®¹i biÓu quèc héi vµ ®¹i biÓu héi ®ång ban hµnh ph¸p luËt; tæ chøc, qu¶n lý x· nh©n d©n, nÕu nh©n d©n kh«ng tÝn héi b»ng ph¸p luËt vµ kh«ng ngõng t¨ng nhiÖm nh÷ng ®¹i biÓu Êy. Nhµ n−íc cña c−êng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa” (§¶ng d©n lµ nhµ n−íc d©n chñ, nªn ph¶i cã Céng s¶n ViÖt Nam, 2011, tr.85-86). mét thiÕt chÕ ®Ó d©n lµm chñ. D©n cã thÓ lµm chñ th«ng qua c¸c ®¹i biÓu cña m×nh, Chóng ta ®· kÕ thõa c¸c kiÓu nhµ th«ng qua c¸c tæ chøc mµ m×nh tham gia. n−íc ph¸p quyÒn tõ C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m n¨m 1945 ®Õn nay ®Ó x©y dùng Nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN ViÖt Nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN hiÖn nay. Nam lµ nhµ n−íc do d©n bÇu nh÷ng ®¹i Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ, mçi ®Æc tr−ng biÓu cña m×nh, d©n ®ãng thuÕ ®Ó x©y Êy ë mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña ®Êt dùng nhµ n−íc. Nh©n d©n tham gia n−íc cã biÕn ®éng vµ cã nh÷ng néi dung trùc tiÕp vµo c«ng viÖc cña chÝnh quyÒn. míi. Muèn thùc hiÖn ®−îc ®óng néi Nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN ë n−íc dung cña nã th× x· héi ph¶i tæ chøc mét ta lµ nhµ n−íc v× lîi Ých cña nh©n d©n cuéc chiÕn ®Êu kiªn tr× vµ dòng c¶m bao gåm c¶ lîi Ých vËt chÊt vµ lîi Ých chèng l¹i mäi l¹m dông vµ suy tho¸i vÒ tinh thÇn. ChÝnh quyÒn lµ chÝnh quyÒn quyÒn lùc. Cuéc chiÕn ®Êu nµy chØ cã nh©n d©n, c«ng an nh©n d©n, qu©n ®éi søc m¹nh cña khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn nh©n d©n, nhµ gi¸o nh©n d©n, nghÖ sÜ d©n míi thùc hiÖn ®−îc nh©n d©n. TÊt c¶ sung lùc cña nhµ n−íc nµy ®Òu tõ nh©n d©n mµ ra, do nh©n Tµi liÖu tham kh¶o d©n x©y dùng, nã phôc vô nh©n d©n vµ 1. ViÖt Ph−¬ng (1970), Cöa më, Nxb. vinh dù cña nã do nh©n d©n t«n vinh. V¨n häc, Hµ Néi. Ba ®Æc tr−ng cña nhµ n−íc ph¸p 2. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2011), quyÒn XHCN ë n−íc ta hiÖn nay ®· tån V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc t¹i tõ nhµ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng lÇn thø XI, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, hßa n¨m 1945 ®Õn tËn hÕt thêi kú qu¸ Hµ Néi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản