intTypePromotion=1
ADSENSE

Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Chia sẻ: 10 10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

822
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Tiểu học 26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học nhằm giúp người học hiểu được đặc điểm của các hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học; vận dụng được những kĩ thuật và quy trình biên soạn bài trắc nghiệm để thực hành sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

 1. PHÓ ĐỨC HOÀ MODULE TH 26 H×nh thøc tù luËn vµ tr¾c nghiÖm trong §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp ë tiÓu häc | 95
 2. A. GIỚI THIỆU/TỔNG QUAN Yêu c%u n'm v*ng tri th0c là m3t trong nh*ng yêu c%u c6 b8n nh9t c:a viy h?c. AiBu này C8m b8o cho h< thDng tri th0c môn h?c CFGc xây dJng CK khi ngFMi h?c n'm v*ng tri th0c sO tPng bFQc phát triKn trí tu< nói chung và phát triKn tF duy nói riêng. Vi
 3. — T# lu&n và tr,c nghi1m khách quan 78u là tr,c nghi1m (test); trong 7ó, “tr,c” có nghCa là 7o lDEng, “nghi1m” là suy xét. — Thu&t ngJ “tr,c nghi1m t# lu&n” và “tr,c nghi1m khách quan” chK là s# phân bi1t mang tính hình thQc. Ri8u này không có nghCa tr,c nghi1m t# lu&n là không khách quan và ngDTc lUi. 1.2. Tr&c nghi,m t/ lu2n (essay test) là bài kiVm tra (truy8n thWng). Trong 7ó, nhà sD phUm 7Da ra mXt hoYc nhi8u yêu c[u, 7ôi khi là bài toán nh&n thQc, và 7òi h]i ngDEi h^c ph_i phân tích các yêu c[u hoYc gi_i quy`t bài toán. 2. Nhiệm vụ Nhi#m v' 1: Các cá nhân nghiên cQu tài li1u và sách tham kh_o. Nhi#m v' 2: Trình bày và th_o lu&n theo nhóm v8 tr,c nghi1m t# lu&n. 3. Đánh giá hoạt động 1 Bài t.p: Trình bày Du 7iVm và hUn ch` cba tr,c nghi1m t# lu&n. 4. Thông tin phản hồi cho hoạt động 1 Bài t.p: — cu 7iVm cba tr,c nghi1m t# lu&n: + KiVm tra, 7ánh giá 7DTc quá trình tD duy 7i 7`n k`t qu_. + NgDEi h^c phát huy tWi 7a kh_ ning phân tích và vWn sWng. + Giúp ngDEi h^c có kC ning trình bày vin b_n. — HUn ch` cba tr,c nghi1m t# lu&n: + Mnt nhi8u thEi gian làm bài kiVm tra. + HUn ch` tính khách quan trong vi1c 7ánh giá. + Trong cùng mXt thEi gian, lDTng ki`n thQc kiVm tra 7DTc ít và hUn ch` tính tpng quát. Ho"t %&ng 2: Xây d/ng quy trình %ánh giá tri th7c h9c sinh b
 4. Có th% nói: “Quy trình — *ó là t.ng h0p trình t2 (lôgic) các ho:t *;ng nh0c m;t k@t quB nào *ó.” (TD *iEn Bách khoa toàn th> Liên Xô, M., 1986, b4n ti5ng Nga). — Nh; v=y, quy trình Cánh giá k5t qu4 giáo dHc J ti%u hKc là trình tN (lôgic) các hoPt CQng Cánh giá cRa ng;Si dPy và ng;Si hKc(tN Cánh giá) nhTm CPt C;Vc mHc Cích yêu cYu cRa dPy hKc CZ ra. 2. Nhiệm vụ Nhi#m v' 1: Nghiên c[u cá nhân các tài li]u và sách tham kh4o. Nhi#m v' 2: Nhóm 1 và 2 trình bày, phân tích khái ni]m quy trình và quy trình Cánh giá; nhóm 3 và 4 ph4n hdi và nh=n xét. 3. Đánh giá hoạt động 2 Bài t.p: Phân tích khái ni]m quy trình và quy trình Cánh giá. TPi sao ph4i Cánh giá bTng quy trình? 4. Thông tin phản hồi cho hoạt động 2 Bài t.p: — Khái ni]m quy trình. — Khái ni]m quy trình Cánh giá. — kánh giá bTng quy trình là hoPt CQng cRa nhà s; phPm C;Vc ti5n hành theo các b;mc Cã l=p trình son. — kánh giá bTng quy trình nhTm nâng cao tính khách quan cRa vi]c ki%m tra, Cánh giá k5t qu4 giáo dHc J ti%u hKc hi]n nay. Ho"t %&ng 3: Xác l/p các b23c c4a quy trình %ánh giá 1. Thông tin 1.1. Các b'(c c)a quy trình 3ánh giá B>Lc 1: Xác *Onh rõ mQc *ích *ánh giá tri thSc. — Có nhiZu loPi tri th[c khác nhau: tri th[c sN ki]n, tri th[c vZ khái ni]m, quy tpc, tính chqt, quy lu=t,... — Nh; v=y, mHc tiêu Cánh giá sr khác nhau: theo tái hi]n gi4i thích, v=n dHng trong tình husng Cã bi5t, theo tình husng mmi, có sN sáng tPo, ctng nh; hình th[c trình bày s4n phum (bài làm) cRa ng;Si hKc. 98 | MODULE TH 26
 5. — Các v&n () ()u (+,c th/ hi1n rõ trong n6i dung bài ki/m tra (s?n phAm bài làm cCa ng+Di hEc). Bài ki/m tra theo quy (Lnh M tNng thDi (i/m trong quá trình giáo dPc nhQm cP th/ hoá mPc (ích (ánh giá. — Theo V.M. Palonxki, bài ki/m tra (Yt ra (Zi v[i ng+Di hEc ph?i (+,c l\a chEn sao cho phù h,p v[i mPc (ích, yêu c_u (ánh giá. — MPc (ích (ánh giá mang tính d`y hEc, tính phát tri/n và tính giáo dPc. L!u ý %&i v)i ng!,i d.y: Khi (Yt ra mPc (ích, yêu c_u (ánh giá, ng+Di d`y ph?i bibt () ra nhcng d&u hi1u chdng te yêu c_u (ã (`t (+,c. B!)c 2: Xác %6nh h8 th&ng tiêu chu;n %ánh giá tri th=c ng!,i h>c. — MPc (ích (ánh giá khác nhau, n6i dung bài ki/m tra cgng sh M các mdc (6 khác nhau. Nó (+,c th/ hi1n thông qua h1 thZng tiêu chuAn (ánh giá cl b?n. — Các tiêu chuAn (ánh giá cl b?n (vm mô — lí lunn d`y hEc): + Hi/u, nh[ bài (bQng lDi, bQng vibt, bQng th\c hành...). + Áp dPng (+,c bài làm trong tình huZng t+lng t\. + Áp dPng (+,c bài làm trong tình huZng khác (ã bibn (si. + Bài làm mang tính sáng t`o. + Hình thdc trình bày bài làm sáng sCa, rõ ràng và lôgic. — tây là m6t b+[c quan trEng trong quy trình (ánh giá. TN các tiêu chuAn (ánh giá cl b?n này (mdc vm mô), khi áp dPng (/ (ánh giá tNng môn hEc cP th/, ng+Di d`y sh cP th/ hoá h1 thZng tiêu chuAn (ánh giá nêu trên. (Xây d\ng chuAn (ánh giá cP th/ cho tNng môn hEc — mdc vi mô — lí lunn d`y hEc b6 môn). — Hai tiêu chuAn cl b?n (_u yêu c_u bwt bu6c ng+Di hEc ph?i (`t (+,c. Tiêu chuAn thd ba nhQm phân lo`i mdc (6 hoàn thành nhi1m vP cCa các em — th/ hi1n cách xx s\ phù h,p v[i tri thdc (ã tibp thu (/ (?m b?o tính vcng chwc cCa tri thdc (h1 thZng tri thdc, km nyng, km x?o). Tiêu chuAn thd t+ nhQm khuybn khích kh? nyng phát tri/n trí tu1 và nyng l\c sáng t`o cCa ng+Di hEc (tính m)m dzo cCa t+ duy). Còn tiêu chuAn thd nym mang tính giáo dPc nhQm rèn luy1n cho ng+Di hEc tính cAn thnn, cách làm vi1c nghiêm túc, cách trình bày bài s`ch sh, rõ ràng, có c&u trúc lôgic... B!)c 3: Xác %6nh hình th=c %ánh giá. — Hình thdc (ánh giá: vNa cho (i/m, vNa nhnn xét. HÌNH THỨC TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC | 99
 6. — V#i các môn h+c khác - ti/u h+c, khi 2ánh giá theo thang kí hi8u ch9 cái A (hoàn thành nhi8m v>), A+ (có nAng khiBu) và B (chDa hoàn thành nhi8m v>), có th/ tham khEo hình thGc 2ánh giá vHa bJng 2Knh lDMng, vHa bJng 2Knh tính này. B"#c 4: Xác )*nh th"#c )o (Barem) )ánh giá tri th7c ng"8i h9c (xác )*nh theo b th/ (mGc vi mô). — H8 thXng tiêu chuYn 2ánh giá - mGc vi mô (dD#i góc 2] d^y h+c b] môn) ph> thu]c vào 2`c trDng c[a tHng môn h+c - bac Ti/u h+c mà cAn cG vcn phEi dTa vào chuYn 2ánh giá cV bEn (mGc vd mô). B"#c 5: ?ánh giá. eây là khâu cuXi cùng c[a m]t quy trình 2ánh giá, bao ghm: — Phân tích kBt quE sEn phYm bài làm c[a ngDZi h+c. — Cho 2i/m và nhan xét sEn phYm. 1.2. Mô hình quy trình .ánh giá k3t qu4 giáo d7c M TC (v& mô) TC (vi mô) HT (1) (2) (3) (4) PTKQ Barem 0G (5) (6) 0 — Trong 2ó: (1) M: Xác 2Knh m>c 2ích 2ánh giá. (2) TC (vd mô): Xác 2Knh chuYn 2ánh giá cV bEn. (3) TC (vi mô): Xác 2Knh tiêu chuYn 2ánh giá môn h+c c> th/. (4) HT: es ra hình thGc 2ánh giá. (5) Barem: Xây dTng thang 2ánh giá (xác 2Knh bi/u 2i/m). (6) eG: eánh giá. PTKQ: Phân tích kBt quE. e: Cho 2i/m và nhan xét. 100 | MODULE TH 26
 7. 2. Nhiệm vụ Nhi#m v' 1: Nhóm 1 và 2 trình bày, phân tích khái ni7m quy trình và quy trình :ánh giá; nhóm 3 và 4 ph?n h@i và nhAn xét. Nhi#m v' 2: Các cá nhân thuyFt trình các bGHc cIa quy trình :ánh giá theo sN :@. Các thành viên trong lHp th?o luAn và ph?n h@i. Nhi#m v' 3: QR xuSt mTt bài kiUm tra :GVc :ánh giá theo quy trình (toàn bT thành viên trong lHp :Ru tham gia :ánh giá). TZ :ó rút ra các nhAn xét và ph?n h@i. 3. Đánh giá hoạt động 3 Bài t/p 1 (*): ThiFt kF mTt :R kiUm tra phân môn TAp làm v_n (môn TiFng Vi7t) a tiUu hbc và xây ddng các bGHc :ánh giá theo quy trình :ã :R xuSt. TZ :ó, tiFn hành thdc nghi7m :ánh giá và rút ra kFt luAn sG phfm cgn thiFt. Bài t/p 2 (*): ThiFt kF mTt :R kiUm tra môn Toán a tiUu hbc và xây ddng các bGHc :ánh giá theo quy trình :ã :R xuSt. TZ :ó, tiFn hành thdc nghi7m :ánh giá và rút ra kFt luAn sG phfm cgn thiFt. Chú ý: DSu hoa thi (*) là nhjng bài tAp lHn, :òi hli c? lHp homc nhóm cùng tham gia thdc hi7n. 4. Thông tin phản hồi cho hoạt động 3 (Bài tAp lHn/làm vi7c c? lHp) Bài t/p 1(*): Quy trình :ánh giá phân môn TAp làm v_n (lHp 4). a. () ki,m tra: Hãy t? mTt con vAt mà em yêu thích (TAp làm v_n — lHp 4). * M2c 4ích: Nhtm kiUm tra ku n_ng viFt v_n miêu t? con vAt: Bài viFt :úng vHi yêu cgu cIa :R, có :gy :I 3 phgn (ma bài, thân bài, kFt luAn), divn :ft thành câu, lwi v_n td nhiên, chân thdc. * Barem 4i,m c8a 4) bài: — Ma bài: + GiHi thi7u :GVc con vAt nuôi mà em yêu thích (con gì, do ai nuôi, nuôi tZ bao giw, nay :ã thF nào?). (0,5 :iUm) + Em nhìn thSy lúc nào? Khi nó :ang làm gì? Trông nó có :áng yêu không? (0,5 :iUm) + Câu v_n sáng tfo, ng€n gbn, có hình ?nh, giàu c?m xúc. (0,5 :iUm) HÌNH THỨC TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC | 101
 8. — Thân bài: (5 ,i-m) Nh1n th3c ,56c yêu c:u c;a ,= bài (H? th@ng tri th3c, kE nFng, kE xHo): (3 ,i-m) + VM ,Np ,áng yêu v= hình dáng bên ngoài. (1 ,i-m) • Cao, to không? BZng ch3ng nào? Gi@ng v1t gì? • Màu lông th^ nào? • _:u, mình, chân, ,uôi có gì ,ac bi?t? + Tính n^t và mct vài hodt ,cng (thói quen). (1 ,i-m) • Tính n^t ngi b1t là gì? Nó ,56c th- hi?n qua hodt ,cng nào c;a con v1t? (Fn, ng;, nZm, chuy?n gì xHy ra?) • CHm xúc, ý nghE (Lkng vào tH các ý trên). + Chln thêm mct vài chi ti^t phù h6p vni yêu c:u c;a ,= bài và trình bày rõ ràng. (1 ,i-m) Sáng tdo: (2 ,i-m) + Xen ks các chi ti^t chính và chi ti^t pht hài hoà. (0,5 ,i-m) + _5a nhvng chi ti^t và chi ti^t pht hài hoà. (0,5 ,i-m) + _5a nhvng chi ti^t c;a khung cHnh bên ngoài có tác ,cng ,^n trlng tâm c;a bài. + Câu vFn giàu hình Hnh, có cHm xúc chân thwc. (1 ,i-m) • Ba câu vFn hay, g6i cHm, sinh ,cng try lên. (1 ,i-m) • D5ni 3 câu vFn hay, g6i cHm, sinh ,cng. (0,5 ,i-m) — K^t lu1n: + CHm nghE ,úng v= con v1t nh5ng thi^u sw chân thành (l6i ích c;a con v1t nuôi ,@i vni gia ,ình, bHn thân). (1 ,i-m) + Sáng tdo: Th- hi?n tình cHm chân thwc, tw nhiên, câu vFn cô ,lng. (0,5 ,i-m) + K^t lu1n ch| là hình th3c, s} sài. (0,5 ,i-m) — Hình th3c: + Câu vFn ng~n gln, ,úng ngv pháp. (1 ,i-m) + Không m~c li chính tH. (1 ,i-m) + K^t h6p trình bày bài làm sdch ss, chv vi^t ,Np, rõ ràng. 102 | MODULE TH 26
 9. + 6 l$i chính t+ và hình th/c trình bày ch3a 56t. (tr9 1 5i;m) + 8 l$i chính t+ và hình th/c trình bày 56t. (tr9 1 5i;m) + D3@i 5 l$i chính t+. (tr9 0,5 5i;m) b. #ánh giá theo quy trình Ng3Fi hGc làm viHc theo nhóm, t9 5ó rút ra kNt luPn s3 ph6m cSn thiNt. Bài t%p 2 (*): Môn Toán 4: a. M3c 5ích 5ánh giá Chúng tôi xác 5\nh viHc áp d^ng quy trình 5ánh giá này nh`m m^c 5ích ki;m tra (control) kNt qu+ cuai nbm cca HS l@p 4 theo chufn kiNn th/c tai thi;u. T9 5ó thu 53gc thông tin ng3gc vh ho6t 5ing d6y — hGc toán 53gc tiNn hành trong nbm hGc v9a qua. Qua 5ánh giá, HS biNt mình 5ã 56t 53gc nhmng nbng lnc, hi;u biNt gì và nhmng gì còn tpn t6i. GV 5ánh giá 53gc quá trình d6y hGc toán cca mình trong nbm hGc v9a qua. NhF 5ó, thSy 5ihu chsnh quá trình d6y cca thSy, trò tn 5ihu chsnh quá trình hGc cca trò và tn tin v@i nhmng gì mình 5ã 56t 53gc. b. #7 ki9m tra HG và tên: ..................................... Th< ....... ngày .... tháng .... n>m ...... L@p: .............................................. Bài ki%m tra cu,i h.c kì Môn: Toán — l@p 4 (Th@i gian 40 phút) Ph1n I: Khoanh tròn ch8 cái :;t tr
 10. Bài 5: Giá tr& c(a bi+u th.c 2 + 3 × 1 là: 5 5 3 A. 2 B. 1 C. 3 D. 1 5 3 5 5 Bài 6: Cho: 39m 9dm = ......................... dm . S? c@n BiCn vào chE chFm là: 2 2 2 A. 399 B. 39009 C. 3990 D. 3909 Ph"n II: Gi)i các bài toán (6,5 4i5m) Bài 1: (2 Bi+m) KLt tính rNi tính: 3075 : 123 2346 × 205 Bài 2: (2,5 Bi+m) MVt mWnh BFt hình chY nhZt có chu vi 240m, chiCu rVng b]ng 3 chiCu 5 dài. Tính chiCu dài, chiCu rVng c(a mWnh BFt Bó? Bài 3: (2 Bi+m) S? l`n gFp 4 l@n s? bé. Neu giWm s? l`n Bi 39 Bfn v& thì Bghc s? bé. Tìm hai s? Bó? c. Xây d'ng barem /ánh giá theo quy trình — Ph"n 1: Bài toán tr;c nghi=m: 0,54/1câu. Bài 1: A Bài 2: C Bài 3: D Bài 4: B Bài 5: C Bài 6: D — Ph"n 2: Bài toán tD luFn: 6,54. Bài 1: (2 Bi+m) + MEi phép tính Búng (BLt tính Búng, thkng hàng, có km ngnn cách giYa các phép tính và ket quW, ket quW Búng): 1 Bi+m. + KLt tính Búng, ket quW sai: không cho Bi+m. + Không km ngnn cách giYa phép tính và ket quW, ket quW Búng: không cho Bi+m. + Tính sai s? dg, tích riêng, ket quW Búng: không cho Bi+m. → Káp án: 2346 × 3075 123 205 0615 25 11730 000 4692 480930 104 | MODULE TH 26
 11. Bài 2: (2,5 %i'm) — Cách th0c làm bài và các b56c tính %úng, k
 12. Bài 3: (2 #i%m) — Cách th.c làm bài #úng, b67c tính #úng, k:t qu= #úng: (2 #i%m) — M@i lAi gi=i #úng #6Bc tính: 0,25 #i%m. — M@i phép tính #úng #6Bc tính: 0,25 #i%m. — Có th% tính sJ l7n tr67c hoMc sJ bé tr67c. Nh6ng ph=i bi%u thO #6Bc sJ bé bPng 1 phRn (hoMc sJ l7n bPng 4 phRn). — HS ghi #úng lAi gi=i nh6ng h67ng cVa phép tính sai: không cho #i%m c= b67c #ó. — Yáp sJ #6Bc tính: 0,5 #i%m. C' th*: — V [ #6Bc s\ #]: 0,5 #i%m. — Tính #6Bc sJ bé (lAi gi=i và phép tính): 0,5 #i%m. + LAi gi=i: 0,25 #i%m. + Phép tính: 0,25 #i%m. — Tính #6Bc sJ l7n (lAi gi=i và phép tính): 0,5 #i%m. + LAi gi=i: 0,25 #i%m. + Phép tính: 0,25 #i%m. — Yáp sJ: 0,5 #i%m. + SJ l7n: 0,25 #i%m. + SJ bé: 0,25 #i%m. Bài gi%i: S$ l&n: 39 S$ bé: Hicu sJ phRn bPng nhau là: 4 — 1 = 3 (phRn). SJ bé là: 39 : 3 × 1 = 13. SJ l7n là: 13 + 39 = 52. (Hay 13 x 4 = 52) 'áp s+: S+ l.n: 52. S+ bé: 13. 106 | MODULE TH 26
 13. Ph"n III: Hình th*c trình bày bài làm sáng s6a, rõ ràng và lôgic (0,5?) c. #ánh giá theo quy trình Ng#$i h'c )ánh giá theo nhóm, so sánh )i3m s4 xem )6 ch7m hay l;ch chu=n. T@ )ó, rút ra kDt luEn s# phGm cHn thiDt. Nội dung 2 BÀI TRMC NGHIQM — Nguyên tUc và quy trình biên soGn bài trUc nghi;m. — Th[c hành biên soGn bài trUc nghi;m. Ho"t %&ng 1: Tìm hi0u v3 tr5c nghi7m khách quan 1. Thông tin 1.1. Tr%c nghi+m khách quan (Objective Test): Là bài ki3m tra trong )ó nhà s# phGm )#a ra các m;nh )] và có các câu tr_ l$i khác nhau, yêu cHu ng#$i h'c ph_i ch'n )áp án phù hap. 1.2. Phân bi+t tr%c nghi+m t? luAn và tr%c nghi+m khách quan a) Gi4ng nhau — TrUc nghi;m ()3 chc trUc nghi;m khách quan) hay t[ luEn )]u )o l#$ng và )ánh giá )#ac các kDt qu_ giáo d7c cfa ng#$i h'c. — g]u nhhm m7c )ích ki3m tra trình )6 nhEn thjc hi;n có cfa ng#$i h'c, tGo cho các em s[ hjng thú trong h'c tEp. — TrUc nghi;m hay t[ luEn vkn ít nhi]u mang tính chf quan. — KDt qu_ )ánh giá cfa trUc nghi;m và t[ luEn nDu khách quan thì luôn )f )6 tin cEy. b) Khác nhau — Yêu cHu cfa t[ luEn luôn )òi hpi ng#$i h'c ph_i t[ thiDt kD câu tr_ l$i và diqn t_ nó bhng ngôn ngr cfa b_n thân. Còn yêu cHu cfa trUc nghi;m bu6c ng#$i h'c ph_i l[a ch'n câu tr_ l$i phù hap nhst trong s4 các câu tr_ l$i cho stn. — Yêu cHu cfa t[ luEn )òi hpi ng#$i h'c ph_i phân tích, trình bày dài dòng, )f ý. Còn yêu cHu cfa trUc nghi;m )òi hpi nhrng câu tr_ l$i ngUn g'n. — Vwi t[ luEn, ng#$i h'c ph_i suy nghx và viDt. Còn vwi trUc nghi;m, ng#$i h'c ph_i )'c và suy nghx. HÌNH THỨC TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC | 107
 14. — Ch$t l'(ng c,a bài t1 lu3n ph5 thu6c vào ng'9i :ánh giá. Còn ch$t l'(ng c,a tr?c nghi@m lBi ph5 thu6c ch, yDu vào ng'9i xây d1ng bài tr?c nghi@m. — Phân bI :iJm sI :ánh giá bài t1 lu3n :'(c kiJm soát ch, yDu bMi ng'9i :ánh giá. Còn vNi bài tr?c nghi@m, s1 phân bI :iJm sI :'(c quyDt :Qnh do chính bài tr?c nghi@m. (*) 1.3. Nh&ng )u +i-m và h1n ch3 c4a tr8c nghi9m khách quan a) Thu&n l)i — Trong m6t th9i gian nh$t :Qnh, có thJ kiJm tra m6t l'(ng thông tin lNn :Ii vNi ng'9i hYc. — Ng'9i hYc h[ng thú trong quá trình kiJm tra, :ánh giá. — KiJm tra kiDn th[c m6t cách toàn di@n :Ii vNi ng'9i hYc. — Khách quan hoá quá trình kiJm tra, :ánh giá. b) H-n ch/ — M$t nhi`u th9i gian khi soBn tr?c nghi@m khách quan. — Tr?c nghi@m cha :ánh giá kDt qub ch[ không :ánh giá quá trình t' duy :i :Dn kDt qub. — Trong quá trình làm bài, m6t phcn tính ngdu nhiên, :oán mò (tuy nhf) vdn xen vào trong t' duy c,a ng'9i hYc. 2. Nhiệm vụ Nhi#m v' 1: Trình bày và thbo lu3n theo nhóm: Nhóm trình bày Nhóm ph-n h.i Nhóm 1 và nhóm 2: Tr?c nghi@m t1 lu3n Nhóm 3 và nhóm 4 Nhóm 3 và nhóm 4: Tr?c nghi@m khách quan Nhóm 1 và nhóm 2 Nhi#m v' 2: ThuyDt trình cá nhân v` 'u :iJm và hBn chD c,a tr?c nghi@m khách quan. Các thành viên trong lNp nh3n xét và phbn hni. 3. Đánh giá hoạt động 1 Bài t.p 1: Hãy phân tích các d$u hi@u v` s1 t'qng :nng và khác bi@t gira tr?c nghi@m t1 lu3n và tr?c nghi@m khách quan. Bài t.p 2: TBi sao tr?c nghi@m khách quan cha :ánh giá kDt qub mà không :ánh giá quá trình t' duy :i :Dn kDt qub? 108 | MODULE TH 26
 15. 4. Thông tin phản hồi cho hoạt động 1 Bài t%p 1: Tr"c nghi)m t, lu/n và tr"c nghi)m khách quan: a) S$ t&'ng *+ng — 89m :o l
 16. — Có th& '(t nhi+u m.nh '+ (câu h2i) trong m7t bài tr:c nghi.m '& gi;m ha bài ki&m tra. 1.2. Tr&c nghi,m l/a ch1n (Multiple choice Items) — Tr:c nghi.m lo. — Câu 'i+n khuy=t: rRic trình bày dRki hình thtc m7t câu phát bi&u chRa 'Hy '> (câu chRa hoàn thi.n). N=u cho trRkc m7t se phRUng án lMa chNn '& 'i+n vào chu treng thì nó s^ là m7t da câu nhi+u lMa chNn. — Tính Ru vi.t c>a tr:c nghi.m này là t
 17. — "u $i&m c)a lo-i câu này là d3 thi6t k6 và s: d;ng tr>c nghi?m; y6u tA may r)i, ngCu nhiên giEm hFn. — NhIJc $i&m là mKt nhiLu thMi gian cho vi?c thi6t k6 và xây dOng lo-i câu tr>c nghi?m này. 1.5. Tr&c nghi,m mô hình (Picture Items) — Có th& gRi lo-i tr>c nghi?m này là tr>c nghi?m tranh Enh hay sS $T. — Lo-i câu tr>c nghi?m này s: d;ng hình thWc và kX thuYt xây dOng c)a các lo-i tr>c nghi?m trên, $[c bi?t là tr>c nghi?m nhiLu lOa chRn và tr>c nghi?m $iLn vào ô trAng. Song có sO h_ trJ và th& hi?n b`ng các mô hình d-y hRc (tranh Enh, hình vb, sS $T, bEn $T, bi&u $T...). — Tính Iu vi?t c)a tr>c nghi?m này là nh`m m;c $ích h? thAng hoá, khái quát hoá ngi dung bài hRc, phát tri&n tI duy cho ngIMi hRc. — RKt phù hJp vki $[c $i&m tâm sinh lí c)a HS ti&u hRc ($g tumi tn 6 $6n 11 tumi) vì nhYn thWc c)a các em ch) y6u là nhYn thWc cEm tính. — Trong giáo d;c ti&u hRc, tr>c nghi?m mô hình nên tTn t-i $gc lYp, thích Wng và phù hJp vki ngIMi hRc. 2. Nhiệm vụ Làm vi?c theo nhóm: Nhóm trình bày Nhóm ph-n h.i Nhóm 1: Tr>c nghi?m $úng — sai Nhóm 2 Nhóm 2: Tr>c nghi?m lOa chRn Nhóm 3 Nhóm 3: Tr>c nghi?m $iLn vào ô trAng Nhóm 4 Nhóm 4: Tr>c nghi?m $Ai chi6u c[p $ôi Nhóm 1 Nhóm 1 và nhóm 2: Tr>c nghi?m mô hình Nhóm 3 và nhóm 4 3. Đánh giá hoạt động 2 Bài t%p 1: Thi6t k6 và phân tích mgt bài tr>c nghi?m $úng — sai và lOa chRn thông qua mgt môn hRc c; th& w cKp Ti&u hRc. Bài t%p 2: Hãy xây dOng và phân tích bài ki&m tra b`ng tr>c nghi?m $Ai chi6u c[p $ôi và $iLn vào ô trAng trong d-y hRc w ti&u hRc. Bài t%p 3: Thi6t k6 bài ki&m tra b`ng tr>c nghi?m mô hình trong d-y hRc w ti&u hRc, phân tích ngi dung bài tr>c nghi?m $ó. HÌNH THỨC TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC | 111
 18. 4. Thông tin phản hồi cho hoạt động 2 Bài t%p 1: 1. Thi&t k& tr*c nghi.m 0úng — sai và tr*c nghi.m l8a ch9n (;p 4) a) Tr%c nghi+m -úng — sai: 2ánh d5u 2 (-úng) ho9c S (sai) vào câu sau: Sông H@Ang, núi NgD và chùa Thiên MH là nhJng cKnh -Lp nNi tiPng cQa miRn B%c n@Tc ta. b) Tr%c nghi+m lDa chWn: 2ánh d5u (×) vào câu tr* l,i phù h1p trong các câu 5 d78i 9ây: a. Dãy Tr7,ng SBn BDc nEm 5 phía nam cHa n78c ta. b. Dãy Tr7,ng SBn Jông nEm 5 phía 9ông cHa n78c ta. c. Dãy Tr7,ng SBn chLy dMc theo miOn Trung cHa n78c ta. d. TPt c* các nQi dung trên 9Ou 9úng. 2. Phân tích: — TrDc nghiUm a) là trDc nghiUm 9úng — sai nhEm kiXm tra kiYn thZc cHa ng7,i hMc vO c*nh 9[p n\i tiYng cHa thành ph] HuY (miOn Trung). Do v`y, câu hbi 97a ra là sai (TrDc nghiUm 1 lda chMn). — TrDc nghiUm b) là trDc nghiUm lda chMn. Bài trDc nghiUm 97a ra 4 câu lda chMn nhEm kiXm tra sd hiXu biYt cHa ng7,i hMc vO dãy Tr7,ng SBn 5 miOn Trung n78c ta. Nh7 v`y, chg có câu lda chMn c) là 9úng. TrDc nghiUm này có 9Q khó cao so v8i HS l8p 4. Bài t%p 2: a) Tr/c nghi2m 45i chi6u c8p 4ôi. (Luy2n t> và câu — lCp 5) — Hãy ghép các tj trong các ô vuông v8i các tj trong các ô vòng tròn 9X tLo thành tj m8i có nghla: tranh tr7,ng truyOn thO chiYn tuyên sl phu giao chinh ca tích công chiYn 112 | MODULE TH 26
 19. — Phân tích: + +ây là m0t bài tr4c nghi6m nh7m m8c 9ích s; d8ng cách dùng t? và giAi thích nghBa cDa các t? mE r0ng trong chGHng trình tiJng Vi6t. + Bài tr4c nghi6m có 9a phGHng án, khi mà các t? trong ô vuông có thT nUi vVi nhiWu t? khác nhau trong các ô vòng tròn. + +0 khó và 90 phân bi6t cDa bài là cao so vVi trình 90 HS lVp 5. b) Tr%c nghi+m -i.n khuy2t (Luy+n t6 và câu — l
 20. b) Phân tích: — "ây là bài tr+c nghi0m mô hình, yêu c7u ng89i h:c phn các c@m tA =ã cho vào sF =G sao cho thành mIt câu vJn hoàn chKnh và có ý nghNa. — KN thuQt: Tuy các c@m tA cho tr8Tc song cách s+p xVp phi lôgic, ng89i h:c phn vào tAng ô tr\ng. "I khó khá cao. Ho"t %&ng 3: Xây d/ng mô hình %ánh giá k7t qu: giáo d;c = ti>u h?c bAng trCc nghiDm khách quan 1. Thông tin 1.1. Mô hình (ánh giá k-t qu1 giáo d4c 6 ti7u h8c b:ng tr
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2