intTypePromotion=1

Mối liên quan giữa tính đa hình thái của FcγR và bệnh Lupus ban đỏ hệ thống

Chia sẻ: Sunshine_3 Sunshine_3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
7
download

Mối liên quan giữa tính đa hình thái của FcγR và bệnh Lupus ban đỏ hệ thống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sai sót trong việc thải loại phức hợp miễn dịch đ-ợc xem là yếu tố quan trọng nhất trong cơ chế bệnh sinh của bệnh lupus ban đỏ hệ thống (SLE: systemic lupus erythematosus). Fc?R (receptor dành cho phần Fc của IgG) là công cụ để thải loại phức hợp miễn dịch bởi các tế bào làm nhiệm vụ thực bào [1]. Ba loại Fc?R chính đã đ-ợc phát hiện ở ng-ời, đó là: Fc?RI (CD64), Fc?RII (CD32) và Fc?RIII (CD16). Chúng bao gồm các gien riêng biệt và chứa đựng các biến thể phân cắt khác nhau [2]. Cho tới nay, ng-ời ta đã xác định đ-ợc 6 biến thể khác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mối liên quan giữa tính đa hình thái của FcγR và bệnh Lupus ban đỏ hệ thống

  1. TCNCYH 28 (2) - 2004 Mèi liªn quan gi÷a tÝnh ®a h×nh th¸i cña FcγR vµ bÖnh lupus ban ®á hÖ thèng Ph¹m §¨ng Khoa, Vò TriÖu An Bé m«n MiÔn dÞch - Sinh lý bÖnh, Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi TÝnh ®a h×nh th¸i cña FcγRIIA, FcγRIIIA vµ FcγRIIIB ë bÖnh nh©n lupus ban ®á hÖ thèng (SLE: systemic lupus erythematosus) ®−îc kh¶o s¸t b»ng ph−¬ng ph¸p PCR (polymerase chain reaction) víi ADN vµ primer ®Æc hiÖu alen. Trong tÇn xuÊt c¸c genotype cña FcγRIIA, thÓ ®ång hîp FcγRIIA-H131 xuÊt hiÖn 10 (10,1%) trong sè 99 bÖnh nh©n SLE vµ 32 (34,4%) trong sè 93 ng−êi chøng (p
  2. TCNCYH 28 (2) - 2004 Genotype cña FcγRIIIB ®−îc x¸c ®Þnh theo a χ2=16,6 vµ p
  3. TCNCYH 28 (2) - 2004 nhãm chøng lµ 7 (10,6%), sù kh¸c biÖt nµy cã R/H131 cã kh¶ n¨ng trung b×nh vµ kh¶ n¨ng ý nghÜa víi χ2= 5,77 vµ p
  4. TCNCYH 28 (2) - 2004 c¶m víi SLE trong c¸c quÇn thÓ cã nguån gèc 4. Tan EM, Cohen AS, Fries JF et al. The kh¸c nhau. 1982 revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum v. KÕt luËn 1982; 25: 1271-1277. VÒ mèi liªn quan gi÷a tÝnh ®a h×nh th¸i cña 5. Miller SA, Dykes DD, Polesky HF. A gien m· ho¸ cho Fcγ vµ bÖnh lupus ban ®á hÖ simple salting out procedure for extracting DNA thèng, nghiªn cøu cña chóng t«i cho thÊy: from human nucleated cells. Nucleic Acids Res 1. Genotype cña FcγRIIA vµ FcγRIIIB cã 1988; 16: 1215. thÓ lµ yÕu tè nguy c¬ cho sù xuÊt hiÖn SLE. 6. Yap SN, Phipps ME, Manivasagar M et 2. Genotype cña FcγRIIIA kh«ng cã liªn al. Human Fc gamma receptor IIA (FcγRIIA) quan tíi sù xuÊt hiÖn SLE. genotyping and association with systemic Tµi liÖu tham kh¶o lupus erythematosus (SLE) in Chinese and 1. Salmon JE, Kimberly RP, Gibofsky A et Malays in Malaysia. Lupus 1999; 8:305-310. al. Defective mononuclear phagocyte function in 7. Wu J, Edberg JC, Redecha PB et al. A systemic lupus erythematosus: dissociation of Fc novel polymorphism of FcγRIIIA (CD16) alters receptor-ligand binding and internalization. J receptor function and predisposes to Immunol 1984; 133: 2525-2531. autoimmuno diseases. J Clin Invest 1997; 100: 2. Van de Winkel JGJ, Capel PJA. 1059-1070. Human IgG Fc receptor heterogeneity: 8. Henssner MJ, Curtis BR, Endean DJ et molecular aspects and clinical implications. al. Determination of neutrophil antigen gene Immunol Today 1993; 14: 215-221. frequencies in five ethnic groups by polymerase 3. Golzalez-Escribano MF, Aguilar F, chain reaction with sequence-specific primers. Sanchez-Roman J et al. FcγRIIA, FcγRIIIA and Transfusion 1996; 36: 895-899. FcγRIIIB polymorphisms in Spanish patients with systemic lupus erythematosus. Europ J Immunogenet 2002; 29: 301-306. Summary association between the polymorphism of FcγR and systemic lupus erythematosus The polymorphisms of FcγRIIA, FcγRIIIA and FcγRIIIB in patients with systemic lupus erythematosus (SLE) were examined by using the polymerase chain reaction (PCR) method with genomic DNA and allele-specific primers. In the frequency of FcγRIIA genotypes, the homozygosity of FcγRIIA-H131 was 10 (10,1%) of 99 SLE patients and 32 (34,4%) of 93 healthy controls (p
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2