intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

môi trường và đánh giá tác động môi trường (tập 1: môi trường và con người): phần 1

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

0
45
lượt xem
14
download

môi trường và đánh giá tác động môi trường (tập 1: môi trường và con người): phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

phần 1 cuốn sách "môi trường và đánh giá tác động môi trường (tập 1: môi trường và con người)" do ts. nguyễn văn tháng chủ biên cung cấp cho người học các kiến thức: môi trường và sinh thái học, con người tác động tới môi trường. mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: môi trường và đánh giá tác động môi trường (tập 1: môi trường và con người): phần 1

5<br /> <br /> M CL C<br /> MÔI TRƯ NG VÀ SINH THÁI H C ...................10<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> <br /> 1.1. Môi trư ng và khoa h c môi trư ng...........................................................10<br /> 1.1.1. Môi trư ng ............................................................................................10<br /> 1.1.2. Các thành ph n c a môi trư ng...........................................................11<br /> 1.1.3. Y u t môi trư ng .................................................................................15<br /> 1.1.4. Vai trò c a môi trư ng<br /> <br /> i v i con ngư i ............................................15<br /> <br /> 1.1.5. Khoa h c môi trư ng ............................................................................18<br /> 1.2.<br /> <br /> i cương v sinh thái h c...........................................................................19<br /> <br /> 1.2.1. Khái ni m v sinh thái h c....................................................................19<br /> 1.2.2. Ý nghĩa, nhi m v c a sinh thái h c.....................................................20<br /> 1.3. H sinh thái ..................................................................................................21<br /> 1.3.1. Khái ni m chung ..................................................................................21<br /> 1.3.2. S trao<br /> <br /> i v t ch t trong h sinh thái .................................................24<br /> <br /> 1.3.3. C u trúc dinh dư ng c a h sinh thái ..................................................25<br /> 1.3.4. Các vòng tu n hoàn v t ch t (chu trình sinh<br /> <br /> a hoá) .........................30<br /> <br /> 1.3.5. H sinh thái nư c .................................................................................34<br /> 1.3.6. S phát tri n c a h sinh thái ..............................................................35<br /> CÂU H I ÔN T P CHƯƠNG 1 .......................................................................40<br /> CHƯƠNG 2 CON NGƯ I TÁC<br /> <br /> NG T I MÔI TRƯ NG ......................41<br /> <br /> 2.1. Con ngư i v i môi trư ng trên trái<br /> 2.1.1. Con ngư i trên trái<br /> 2.1.2. Tác<br /> <br /> t ......................................................41<br /> <br /> t .........................................................................41<br /> <br /> ng c a con ngư i t i môi trư ng ...............................................41<br /> <br /> 2.2. Dân s và áp l c c a gia tăng dân s t i môi trư ng..................................42<br /> 2.2.1. S gia tăng dân s th gi i ....................................................................42<br /> 2.2.2. Áp l c c a gia tăng dân s t i môi trư ng ...........................................43<br /> 2.2.3. Ki m soát s gia tăng dân s ................................................................48<br /> 2.3. Tài nguyên và suy thoái tài nguyên do ho t<br /> 2.3.1. Các ngu n tài nguyên và v n<br /> <br /> ng c a con ngư i...............49<br /> <br /> khai thác s d ng.............................49<br /> <br /> 2.3.2. Khai thác và s d ng tài nguyên nư c .................................................51<br /> 6<br /> <br /> 2.3.3. Khai thác và s d ng tài nguyên<br /> <br /> t ....................................................64<br /> <br /> 2.3.4. Khai thác và s d ng tài nguyên khoáng s n.......................................68<br /> 2.3.5. Khai thác và s d ng các ngu n năng lư ng .......................................70<br /> 2.3.6. Khai thác và s d ng tài nguyên sinh h c...........................................72<br /> 2.3.7. Khai thác và s d ng tài nguyên r ng .................................................73<br /> 2.4. Các ho t<br /> <br /> ng phát tri n c a con ngư i nh hư ng t i môi trư ng .........79<br /> <br /> 2.4.1. Ho t<br /> <br /> ng phát tri n .............................................................................79<br /> <br /> 2.4.2. Quan h gi a phát tri n v i môi trư ng ..............................................80<br /> 2.4.3. nh hư ng c a phát tri n công nghi p t i môi trư ng .......................82<br /> 2.4.4. nh hư ng c a phát tri n nông nghi p t i môi trư ng.......................82<br /> 2.5. Phát tri n b n v ng,<br /> <br /> nh hư ng c a nhân lo i ti n vào th k 21............83<br /> <br /> 2.5.1. Khái ni m ..............................................................................................83<br /> 2.5.2. Quá trình phát tri n c a phát tri n b n v ng......................................86<br /> 2.5.3. Các i u ki n<br /> <br /> phát tri n b n v ng...................................................90<br /> <br /> 2.5.4. Th c hi n m c tiêu c a phát tri n b n v ng .......................................90<br /> 2.6. ánh giá tác<br /> <br /> ng môi trư ng là công c quan tr ng ................................92<br /> <br /> CÂU H I ÔN T P CHƯƠNG 2 ......................................................................92<br /> CHƯƠNG 3 .............................................................................................94<br /> 3.1. Th y v c và các<br /> <br /> c tính c a th y v c .......................................................94<br /> <br /> 3.2. Thành ph n và ch t lư ng nư c .................................................................95<br /> 3.2.1. Các y u t t o nên ch t lư ng nư c .....................................................95<br /> 3.2.2. Thành ph n và ch t lư ng nư c m t ...................................................95<br /> 3.2.3. Thành ph n và ch t lư ng nư c ng m.................................................96<br /> 3.3. Hi n tư ng ô nhi m nư c ............................................................................99<br /> 3.3.1. Khái ni m ..............................................................................................99<br /> 3.3.2. Các ngu n gây ô nhi m nư c.............................................................. 100<br /> 3.3.3. Các lo i ô nhi m nư c......................................................................... 103<br /> 3.3.4. Ô nhi m nư c ng m............................................................................ 110<br /> 3.4. Các thông s ch t lư ng nư c ................................................................... 111<br /> 3.4.1. Thông s v t lý c a ch t lư ng nư c.................................................. 111<br /> 7<br /> <br /> 3.4.2. Thông s hoá h c c a ch t lư ng nư c .............................................. 114<br /> 3.4.3. Thông s sinh h c c a ch t lư ng nư c ............................................. 128<br /> 3.5. S bi n<br /> <br /> i ch t lư ng nư c sông ............................................................. 131<br /> <br /> 3.5.1. S pha loãng c a nư c sông................................................................ 131<br /> 3.5.2. Quá trình t làm s ch c a nư c sông................................................. 131<br /> 3.5.3. S ô nhi m nư c trong sông ............................................................... 133<br /> 3.5.4. Phương trình Streeter - Phelps........................................................... 136<br /> 3.6. S bi n<br /> <br /> i ch t lư ng nư c trong h ....................................................... 137<br /> <br /> 3.6.1. Khái ni m ............................................................................................ 137<br /> 3.6.2. nh hư ng c a hi n tư ng phú dư ng nư c h ................................ 139<br /> 3.6.3. Bi n pháp làm gi m hi n tư ng phú dư ng....................................... 140<br /> 3.7. Bi n pháp ki m soát b o v ch t lư ng nư c ........................................... 140<br /> 3.7.1. Ý nghĩa c a qu n lý b o v ch t lư ng nư c ..................................... 140<br /> 3.7.2. Các bi n pháp qu n lý ch t lư ng nư c............................................. 141<br /> 3.8. Ô nhi m nư c bi n..................................................................................... 145<br /> 3.8.1. Các ngu n gây ô nhi m nư c bi n...................................................... 145<br /> 3.8.2. Ô nhi m nư c bi n do d u m ............................................................ 147<br /> 3.8.3. Tác h i và các bi n pháp ki m soát ô nhi m nư c bi n..................... 149<br /> CÂU H I ÔN T P CHƯƠNG 3 ..................................................................... 150<br /> CHƯƠNG 4 ...........................................................................................152<br /> 4.1. Khái quát chung........................................................................................... 152<br /> 4.1.1. S hình thành<br /> <br /> t .................................................................................. 152<br /> <br /> 4.1.2. Thành ph n c a<br /> 4.1.3.<br /> <br /> c tính c a<br /> <br /> 4.1.4. Tác<br /> <br /> t ............................................................................... 153<br /> <br /> t .................................................................................... 154<br /> <br /> ng c a con ngư i t i ch t lư ng<br /> <br /> 4.2. Hi n tư ng xói mòn<br /> 4.2.1. Xói mòn<br /> <br /> t ............................................ 155<br /> <br /> t .............................................................................. 158<br /> <br /> t và các nhân t<br /> <br /> nh hư ng<br /> <br /> n xói mòn.............................. 158<br /> <br /> 4.2.2. Bi n pháp h n ch và kh c ph c xói mòn .............................................. 159<br /> 4.3. S nhi m m n c a<br /> 4.3.1.<br /> 8<br /> <br /> m n<br /> <br /> t.................................................................................. 160<br /> <br /> t............................................................................................ 160<br /> <br /> 4.3.2. nh hư ng c a s m n hoá c a<br /> <br /> t ....................................................... 161<br /> <br /> 4.3.3. S m n hoá do tư i ............................................................................... 161<br /> 4.3.4. S m n hoá<br /> 4.4. Ô nhi m<br /> <br /> t do b c hơi t nư c ng m.............................................. 162<br /> <br /> t ................................................................................................. 163<br /> <br /> 4.4.1. Khái ni m ............................................................................................. 163<br /> 4.4.2. Các tiêu chu n ánh giá ô nhi m<br /> <br /> t ..................................................... 167<br /> <br /> 4.4.3. Các bi n pháp ki m soát và h n ch ô nhi m<br /> <br /> t ................................... 168<br /> <br /> 4.4.4. Các chính sách và chương trình qu c gia............................................... 169<br /> 4.4.5. Chương trình nghiên c u và chuy n giao công ngh .............................. 170<br /> CÂU H I ÔN T P CHƯƠNG 4 ..................................................................... 170<br /> CHƯƠNG 5 ...........................................................................................171<br /> 5.1. Hi n tư ng ô nhi m không khí .................................................................. 171<br /> 5.1.1. Khái ni m ............................................................................................ 171<br /> 5.1.2. Các ngu n gây ô nhi m không khí ..................................................... 171<br /> 5.1.3. Các ch t gây ô nhi m không khí......................................................... 174<br /> 5.1.4. Các y u t<br /> <br /> nh hư ng<br /> <br /> n lan truy n ch t ô nhi m .......................... 181<br /> <br /> 5.2. nh hư ng c a ô nhi m không khí ........................................................... 183<br /> 5.2.1. Ô nhi m không khí gây nên hi u ng nhà kính ................................. 183<br /> 5.2.2. Ô nhi m không khí gây nên s th ng t ng ozon................................ 186<br /> 5.2.3. Mưa a xít hu ho i h sinh thái và ô nhi m ngu n nư c ................... 188<br /> 5.2.4. Ô nhi m không khí tác ng n h sinh thái và s c kho c a con<br /> ngư i..................................................................................................................... 192<br /> 5.3. Ki m soát ô nhi m không khí .................................................................... 193<br /> 5.3.1. Chi n lư c toàn c u v ki m soát ô nhi m không khí........................ 193<br /> 5.3.2.Ki m soát ô nhi m không khí khu v c ................................................ 194<br /> 5.4. Ô nhi m không khí do ti ng n ................................................................. 196<br /> 5.4.1. Hi n tư ng ô nhi m không khí do ti ng n ........................................ 196<br /> 5.4.2. Tác h i và các bi n pháp ki m soát ô nhi m không khí do ti ng n . 198<br /> CÂU H I ÔN T P CHƯƠNG 5 ..................................................................... 199<br /> TÀI LI U THAM KH O ................................................................................ 201<br /> 9<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản