intTypePromotion=3

Môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Chia sẻ: Vu Dinh Duong Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

0
141
lượt xem
39
download

Môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hay. Do chính sinh viên làm rất sát thực! rất hữu ích cho những ai là sinh viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ­­­ (^.^) ­­­ Môn: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ  HỆ THỐNG THÔNG TIN Đề tài: QUẢN LÝ THƯ VIỆN SÁCH GVHD:  TRỊNH LONG Thực hiện: NGÔ MINH TUẤN Lớp 07T­TP1 (2007­2009)
 2. Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T­TP1 TP.HCM – 12/2008 2 / 29 
 3. Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T­TP1 Bài toán: Hệ thống được sử dụng để quản lý việc mượn sách trong một thư viện. Các tài liệu cho  đọc giả mượn có các thuộc tính là mã tài liệu, tên tài liệu (tựa đề). Tài liệu gồm 2 loại: sách  và báo tạp chí. Mỗi tựa đề sách cần được biết do tác giả nào viết. Thông tin về tác giả gồm  mã tác giả, tên tác giả, năm sinh. Một tác giả viết nhiều sách, một sách có thể nhiều tác giả  viết. Mỗi tựa đề sách có nhiều lần xuất bản (tái bản). Thông tin về một lần xuất bản gồm có:  lần xuất bản, năm xuất bản, khổ giấy, số trang, nhà xuất bản, giá, có hoặc không kèm đĩa  CD. Lần xuất bản được đánh số 1, 2, 3, ... cho mỗi tựa đề sách, do đó có sự trùng nhau giữa  các tựa đề sách khác nhau. Thông tin về độc giả gồm số thẻ độc giả, ngày cấp thẻ, tên, nghề  nghiệp, phái. Mỗi lần độc giả có thể mượn nhiều sách cũng như báo tạp chí, thông tin cần lưu  là ngày mượn và ngày trả cho từng tài liệu mượn.  3 / 29 
 4. Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T­TP1 Lời mở đầu Lời đầu tiên chúng em xin gởi đến thầy Long. Người đã tận tình hướng dẫn chúng em  môn học thiết thực Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thôn Tin, giúp cho chúng em hiểu được  quy trình phát triển phần mềm và những công việc cụ thể của chúng em sau này. Bài báo cáo môn học này là sự góp nhặt những kiến thức của chúng em tích lũy được  trong trình học tập, kham khảo những bài báo cáo đã có của những khóa trước. Tuy còn sơ  sài và chưa được hoàn chỉnh như mong muốn nhưng cũng đã thể hiện được phần nào cố  gắng của chúng em. Vì thời gian có hạn nên việc thiếu sót là điều không thể tránh khỏi. Mong thầy nương tay  bỏ qua ! 4 / 29 
 5. Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T­TP1 Mục lục:   ương 1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG                        Ch    .....................6     ương 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU                                                                                               Ch    ........................................................................................... 6     ương 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG                                                                                            Ch    ........................................................................................ 7    1./  Xây dựng mô hình thực thể kết hợp (Entity Relationship Diagram)                                       ................................. 7     a./  Xác định các thực thể                                                                                                       ................................................................................................. 7   b./  Mô tả thực thể                                                                                                                  ............................................................................................................ 7   c./  Các mối liên hệ                                                                                                                  ........................................................................................................... 8   d./  Các ràn buộc dữ liệu                                                                                                        .................................................................................................. 9   e./  Mô hình thực thể kết hợp (ERD)                                                                                       ............................................................................... 11     2./  Xây dựng mô hình quan hệ dữ liệu (Data Relation Diagram)                                                ........................................ 11     a./  Chuyển mô hình thực thể liên hệ sang mô hình quan hệ                                                  .......................................... 11     b./  Mô hình quan hệ dữ liệu (DRD)                                                                                        ................................................................................ 13     c./  Ràng buộc toàn vẹn                                                                                                          .................................................................................................. 13   d./  Bảng tầm ảnh hưởng                                                                                                       ................................................................................................ 17   3./  Xây dựng mô hình dòng dữ liệu (Data Flow Diagram)                                                          .................................................. 18     a./  Bảng xự kiện                                                                                                                     ............................................................................................................. 18   b./  Sơ đồ DFD ngữ cảnh                                                                                                       ................................................................................................ 19    c./  Sơ đồ DFD mức 0                                                                                                             ..................................................................................................... 20   d./  Sơ đồ DFD mức 1                                                                                                             ..................................................................................................... 21   ử lý: Cập nhật sáng tác                                                                                                  X    ........................................................................................... 21    ử lý: Cập nhật chi tiết xuất bản                                                                                      X    ............................................................................... 21     ử lý: Cập nhật chi tiết mượn                                                                                           X    .................................................................................... 22     e./  Từ điển dự án                                                                                                                  ........................................................................................................... 22   ô tả phần tử dữ liệu                                                                                                       M   ................................................................................................ 22   ô tả cấu trúc dữ liệu                                                                                                      M    ............................................................................................... 24   ô tả cấu trúc dòng dữ liệu                                                                                             M    ...................................................................................... 25     ô tả Kho dữ liệu                                                                                                             M    ...................................................................................................... 27   ương 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN                                                                                              Ch    ......................................................................................... 29  5 / 29 
 6. Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T­TP1 Chương 1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HỆ  THỐNG Chương 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU 6 / 29 
 7. Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T­TP1 Chương 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 1./ Xây dựng mô hình thực thể kết hợp (Entity Relationship Diagram) a./  ác định các thực thể  X   1. Thực thể tblTaiLieu:   Chứa tác thông tin chi tiết về tài liệu trong thự viện.  Các thuộc tính: TaiLieuID, TenTaiLiau, Loai. 2. Thực thể tblTacGia:  Chứa thông tin về tác giả.  Các thuộc tính: TacGiaID, TenTacGia, NamSinh. 3. Thực thể tblNhaXB:  Chứa thông tin về nhà xuất bản.  Các thuộc tính: NXBID, TenNhaXB. 4. Thực thể tblDocGia:   Chứa các thông tin cá nhân của đọc giả.  Các thuộc tính: SoThe, NgayCap, HoTen, NgheNghiep, Phai. 5. Thực thể tblMuon:   Dùng ghi nhận các thông tin mượn tài liệu của đọc giả.  Các thuộc tính: MuonID, NgayMuon, NgayHen. b./  ô tả thực thể  M   1. Thực thể tblTaiLieu (Tài liệu) Kiểu dữ  Miền giá  Loại dữ  Tên thuộc tính Diễn giải liệu trị liệu TaiLieuID Mã tài liệu Text 10 kí tự B TenTaiLieu Tên tài liệu Text 255 kí tự B NamSinh Năm sinh Text 10 kí tự B 2. Thực thể tblTacGia (Tác giả) Kiểu dữ  Miền giá  Loại dữ  Tên thuộc tính Diễn giải liệu trị liệu Mã tác giả Text 10 kí tự B TacGiaID TenTacGia Họ tên tác giả Text 255 kí tự B Loai Loại tài liệu Integer K 7 / 29 
 8. Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T­TP1 3. Thực thể tblNhaXB (Nhà xuất bản) Kiểu dữ  Miền giá  Loại dữ  Tên thuộc tính Diễn giải liệu trị liệu NXBID Mã nhà xuất bản Text 10 kí tự B TenNXB Tên nhà xuất bản Text 255 kí tự B 4. Thực thể tblDocGia (Đọc giả) Kiểu dữ  Miền giá  Loại dữ  Tên thuộc tính Diễn giải liệu trị liệu Mã số thẻ Text 10 kí tự B SoThe NgayCap Ngày cấp thẻ Date B HoTen Họ tên đọc giả Text 255 kí tự B NgheNghiep Nghề nghiệp Text 255 kí tự K Phai Phái Boolean B 5. Thực thể tblMuon (Mượn) Kiểu dữ  Miền giá  Loại dữ  Tên thuộc tính Diễn giải liệu trị liệu MuonID Mã phiếu mượn Text 10 kí tự B NgayMuon Ngày mượn Date B NgayHen Ngày hẹn trả Date B Ghi chú: Loại dữ liệu:  B: Bắt buộc  K: Không bắt buộc c./  ác mối liên hệ  C   1. Mối liên hệ tblNhaXB – tblTaiLieu tblNhaXB tblTaiLieu Relationship_2 Ta thấy rằng mỗi tài liệu có thể thể tái bản nhiều lần và có nhiều nhà xuất bản  khác nhau, mỗi nhà xuất bản có thể có nhiều tài liệu khác nhau. Cho nên mối quan  hệ là quan hệ nhiều­nhiều. Mối quan hện này có thể được phân rã thành 2 quan hệ  một­nhiều bằng cách thêm thực thể tblCTXB. 2. Mối liên hệ tblTacGia – tblTaiLieu tblTaiLieu tblTacGia Relationship_3 8 / 29 
 9. Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T­TP1 Mỗi tài liệu có thể do 1 hoặc nhiều tác giả viết và 1 tác giả củng thể viết nhiều tài  liệu khác nhau. Cho nên chúng có quan hệ nhiều­nhiều. Quan hệ này có thể tác  thành 2 quan hệ một­nhiều bằng cách bổ sung thực thể mới là tblSangTac. Mối liên hệ tblDocGia – tblMuon 3. tblDocGia tblMuon Relationship_4 Mỗi đọc giả có thể có nhiều phiếu mượn khác nhau. Và mỗi phiếu mượn được xác  định bởi 1 đọc giả. Cho nên mối liên hệ là quan hệ một­nhiều. 4. Mối liên hệ tblMuon – tblTaiLieu tblMuon tblTaiLieu Relationship_5 Xét 2 thực thể tblMuon với tblTaiLieu, ta thấy rằng 1 phiếu mượn có thể mượn  được nhiều tài liệu, và ngược lại 1 tài liệu có thể được mượn ở nhiều phiếu mượn khác  nhau. Cho nên mối quan hệ ở đây là muốn quan hệ nhiều­nhiều. Mối quan hệ này  có thể được phân rã thành 2 quan hệ một­nhiều bằng cách thêm thực thể  tblCTMuon. d./  ác ràn buộc dữ liệu  C   1. tblTacGia: ­ TacGiaID: Không để trống, không trùng và không có khoảng trắng. ­ TenTacGia: Không để trống. ­ NamSinh: 
 10. Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T­TP1 5. tblCTXB: ­ TaiLieuID: Phải tồn tại trong thực thể tblTaiLieu. ­ NXBID: Phải tồn tại trong thực thể tblNhaXB. ­ LanXB: >0. ­ NamXB: =1. ­ Gia: >=0. ­ KemCD: ­1 hoặc 0. 6. tblDocGia: ­ SoThe: Không để trống, không trùng, không khoản trắng, gồm 10 chữ số. ­ NgayCap: = ngày hiện hành 10 / 29 
 11. Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T­TP1 e./  ô hình thực thể kết hợp (ERD)  M   tblNhaXB NXBID Text (10) TenNXB Text (255) tblTacGia Identifier_1 TacGiaID Text (10) TenTacGia Text (255) 1,n NamSinh Integer Identifier_1 1,n tblCTXB tblSangTac LanXB Integer NamXB Integer KhoGiay Text (50) SoTrang Integer Gia Long integer ... ... 1,n 1,n tblTaiLieu tblDocGia TaiLieuID Text (10) SoThe Text (10) TenTaiLieu Text (255) NgayCap Date Loai Text (10) HoTen Text (255) Identifier_1 NgheNghiep Text (255) Phai Boolean Identifier_1 1,n tblCTMuon Relationship_3 NgayTra Date 1,n tblMuon MuonID Text (10) NgayMuon Date NgayHen Date Identifier_1 2./ Xây dựng mô hình quan hệ dữ liệu (Data Relation Diagram) a./   Chuyển mô hình thực thể liên hệ sang mô hình quan hệ   tblTacGia tblTaiLieu 1,n TacGiaID Text (10) TaiLieuID Text (10) tblSangTac TenTacGia Text (255) TenTaiLieu Text (255) 1,n NamSinh Integer Loai Text (10) Identifier_1 Identifier_1 Áp dụng quy tắc 2 ta có thêm các bảng: tblTacGia(TacGiaID, TenTacGia, NamSinh) tblSangTac(TacGiaID, TaiLieuID) tblTaiLieu(TaiLieuID,TenTaiLieu,Loai) 11 / 29 
 12. Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T­TP1 tblCTXB LanXB Integer tblTaiLieu NamXB Integer tblNhaXB TaiLieuID Text (10) KhoGiay Text (50) NXBID Text (10) TenTaiLieu Text (255) 1,n SoTrang Integer TenNXB Text (255) Loai Text (10) Gia Long integer 1,n Identifier_1 ... ... Identifier_1 Áp dụng quy tắc 2 ta có thêm các bảng: tblNhaXB(NXBID, TenNXB) tblCTXB(NXBID, TaiLieuID, LanXB, NamXB, KhoGiay, SoTrang, Gia, KemCD) tblDocGia DocGiaID Text (10) SoThe Text (10) tblMuon NgayCap Date Relationship_3 MuonID Text (10) HoTen Text (255) NgayMuon Date NgheNghiep Text (255) NgayTra Date Phai Boolean Identifier_1 Identifier_1 Áp dụng quy tắc 3 ta có thêm các bảng: tblDocGia(SoThe, NgayCap, HoTen, NgheNghiep, Phai) tblMuon(MuonID, SoThe, NgayMuon, NgayHen) tblTaiLieu tblMuon MuonID Text (10) TaiLieuID Text (10) tblCTMuon NgayMuon Date TenTaiLieu Text (255) 1,n NgayHen Date Loai Text (10) 1,n NgayTra Date Identifier_1 Identifier_1 Áp dụng quy tắc 3 ta có thêm các bảng: tblCTMuon(MuonID, TaiLieuID, NgayTra) 12 / 29 
 13. Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T­TP1 b./  ô hình quan hệ dữ liệu (DRD)  M   tblNhaXB NXBID text TenNXB text tblTacGia TacGiaID text TenTacGia text NXBID NamSinh int TacGiaID tblCTXB TaiLieuID text tblSangTac NXBID text TacGiaID text LanXB int TaiLieuID text NamXB int KhoGiay text SoTrang int Gia bigint KemCD bit TaiLieuID TaiLieuID tblTaiLieu tblDocGia TaiLieuID text SoThe text TenTaiLieu text NgayCap datetime Loai text HoTen text NgheNghiep text TaiLieuID Phai bit tblCTMuon SoThe MuonID text TaiLieuID text NgayTra datetime tblMuon MuonID MuonID text SoThe text NgayMuon datetime NgayHen datetime c./  àng buộc toàn vẹn  R   Ràng buộc toàn vẹn của bảng tblTacGia Ràng buộc về khoá nội R02001 Thêm Sửa Xoá tblTacGia.TacGiaID + Ràng buộc về miền giá trị R02002 Thêm Sửa Xoá 1000 
 14. Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T­TP1 tblSangTac.TacGiaID + Ràng buộc về khoá nội R03002 Thêm Sửa Xoá tblSangTac.TaiLieuID + Ràng buộc khoá ngoại: tblSangTac.TacGiaID  ∈  tblTacGia.TacGiaID R03003 Thêm Sửa Xoá tblTacGia.TacGiaID + tblSangTac.TacGiaID + + Ràng buộc khoá ngoại: tblSangTac.TaiLieuID  ∈  tblTaiLieu.TaiLieuID R03004 Thêm Sửa Xoá tblTaiLieu.TaiLieuID + tblSangTac.tblTaiLieuID + + Ràng buộc toàn vẹn của bảng tblNXB Ràng buộc về khoá nội R04001 Thêm Sửa Xoá tblNXB.NXBID + Ràng buộc toàn vẹn của bảng tblCTXB Ràng buộc về khoá nội R05001 Thêm Sửa Xoá tblCTXB.NXBID + tblCTXB.TaiLieuID + Ràng buộc khoá ngoại: tblCTXB.NXBID  ∈  tblNXB.NXBID R05002 Thêm Sửa Xoá tblNXB.NXBID + tblCTXB.NXBID + + Ràng buộc khoá ngoại: tblCTXB.TaiLieuID  ∈  TaiLieu.TaiLieuID R05003 Thêm Sửa Xoá tblTaiLieu.TaiLieuID + tblCTXB.TaiLieuID + + Ràng buộc về miền giá trị R05004 Thêm Sửa Xoá tblCTXB.SoTrang>0 + + tblCTXB.Gia>=0 + + tblCTXB.KemCD  ∈   + + {True,False} 1000 
 15. Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T­TP1 3000 tblCTXB.LanXB > 0 + + Ràng buộc toàn vẹn của bảng tblTaiLieu Ràng buộc về khoá nội R06001 Thêm Sửa Xoá tblTaiLieu.TaiLieuID + Ràng buộc về miền giá trị R06002 Thêm Sửa Xoá tblTaiLieu.Loai  ∈   + + {“SACH”,”TAPCHI”} Ràng buộc toàn vẹn của bảng tblDocGia Ràng buộc về khoá nội R07001 Thêm Sửa Xoá tblDocGia.SoThe + Ràng buộc về miền giá trị R07002 Thêm Sửa Xoá tblDocGia.NgayCap >= Date() + + tblDocGia.Phai  ∈  {YES,NO} ~  + + {“Nam”,”Nữ”} Ràng buộc toàn vẹn của bảng tblMuon Ràng buộc về khoá nội R08001 Thêm Sửa Xoá tblMuon.MuonID + Ràn buộc về liên thuộc tính R08002 Thêm Sửa Xoá tblMuon.NgayMuon =  + + tblMuon.NgayMuon  Ràng buộc khoá ngoại: tblMuon.SoThe  ∈  tblDocGia.SoThe R08003 Thêm Sửa Xoá tblDocGia.SoThe + tblMuon.SoThe + + Ràng buộc toàn vẹn của bảng tblCTMuon Ràng buộc về khoá nội R09001 Thêm Sửa Xoá tblCTMuon.MuonID + tblCTMuon.TaiLieuID + 15 / 29 
 16. Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T­TP1 Ràng buộc khoá ngoại: tblCTMuon.TaiLieuID  ∈  tblTaiLieu.TaiLieuID R09002 Thêm Sửa Xoá tblTaiLieu.TaiLieuID + tblCTMuon.tblTaiLieuID + + Ràng buộc khoá ngoại: tblCTMuon.MuonID  ∈  tblMuon.MuonID R09003 Thêm Sửa Xoá tblMuon.MuonID + tblCTMuon.MuonID + + 16 / 29 
 17. Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T­TP1 d./  ảng tầm ảnh hưởng  B   tblSangTac tblCTMuon tblDocGia tblTaiLieu tblNhaXB tblTacGia tblCTXB tblMuon tblLoai T S X T S X T S X T X S T S X T S X T S X T S X T S X R02001 + R02002 + + R03001 + R03002 + R03003 + + + R03004 + + + R04001 + R05001 + R05002 + + + R05003 + + + R05004 + + R06001 + R06002 + + R07001 + R07002 + + R08001 + R08002 + + R08003 + + + R09001 + R09002 + + + R09003 + + + 17 / 29 
 18. Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T­TP1 3./ Xây dựng mô hình dòng dữ liệu (Data Flow Diagram) a./  ảng xự kiện  B   Nguồn phát  Sự kiện Kích hoạt Hoạt động Kết xuất Đích đến sinh Cập nhật tài  Thông tin tài  Bộ phận thủ  Cập nhật tài  liệu liệu cập nhật thư liệu Cập nhật  Thông tin  Bộ phận thủ  Cập nhật  sáng tác sáng tác cập  thư sáng tác nhật Cập nhật tác  Thông tin  Đọc giả Cập nhật tác  Thẻ đọc giả Đọc giả giả tác giả cập  giả nhật Cập nhật chi  Thông tin chi  Bộ phận thủ  Cập nhật chi  tiết xuất bản tiết xuất bản  thư tiết xuất bản cập nhật Cập nhật  Thông tin  Bộ phận thủ  Cập nhật  nhà xuất  nhà xuất  thư nhà xuất  bản bản cập  bản nhật Cập nhật  Thông tin  Bộ phận bạn  Cập nhật  đọc giả đọc giả cập  đọc đọc giả nhật Cập nhật  Thông tin  Bộ phận bạn  Cập nhật  phiếu mượn phiếu mượn  đọc phiếu mượn cập nhật Cập nhật chi  Thông tin  Bộ phận bạn  Cập nhật CT  tiết phiếu  CT phiếu  đọc phiếu mượn mượn mượn cập  nhật 18 / 29 
 19. Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T­TP1 b./  ơ đồ DFD ngữ cảnh  S   Đọc gi ả Thông tin đ ọc gi ả Th ẻ đ ọc gi ả Kết qu ả tìm ki ếm tài li ệu Thông tin tài K ết qu ả tìm l i ệu ki ếm tài li ệu 1 B ộ ph ận th ủ th ư B ộ ph ận b ạn đ ọc Hệ th ống qu ản lý th ư vi ện Kết qu ả cập nh ật Thông tin đ ọc gi ả 19 / 29 
 20. Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T­TP1 c./  ơ đồ DFD mức 0  S   1 TT tác gi ả 1 tblTacGia Cập nh ật tác gi ả TT tác gi ả TacGiaID KQ cập nh ật 2 TT sáng tác T aiLieuID + 2 tblSangTac T acGiaID Cập nh ật sáng tác KQ cập nh ật TaiLieuID TT tài li ệu B ộ ph ận th ủ th ư 3 TT tài li ệu KQ cập nh ật 3 tblTaiLieu Cập nh ật tài li ệu TT xu ất bản TaiLieuID KQ cập nh ật 4 TaiLieuID + 4 tblCTXB NXBID Cập nh ật chi ti ết xu ất b ản TT nhà xu ất b ản KQ cập nh ật Mã NXB 5 T T nhà xu ất 5 tblNXB b ản Cập nh ật nhà xu ất b ản TaiLieuID TT chi ti ết 6 m ượ n TaiLieuID + 6 tblCTMuon M uonID Cập nh ật chi ti ết m ượ n KQ cập nh ật B ộ ph ận đ ọc gi ả MuonID TT m ượ n 7 TT m ượ n 7 tblMuon KQ cập nh ật Cập nh ật m ượ n SoThe TT đ ọc gi ả 8 Đọc gi ả 8 tblDocGia TT đ ọc gi ả Th ẻ đ ọc gi ả Cập nh ật đ ọc gi ả 20 / 29 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản